روش محاسبه حاشیه فروش


آموختن مدیریت امور مالی برای هر صاحب کسب و کاری واجب و لازم است. صاحبان هر کسب و کار اینترنتی می‌توانند با درک مهارت‌های اساسی مورد نیاز مانند روش حسابداری فروش اینترنتی، نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین، محاسبه حاشیه سود کالا، تقاضای وام یا تهیه صورت‌های مالی و غیره برای خود یک آینده مالی پایدار ایجاد کنند.

حسابداری

1- شرکتی دو نوع ماشین حساب مدل y و z تولید و به فروش می رساند، قیمت فروش و قیمت تمام شده هر واحد از محصولات به شرح زیر است:

شروع دوره تولید تا هنگام دریافت وجه فروش ماشین حساب 3 ماه طول می کشد. ضمن آنکه 100 ریال از هزینه های تولید هر ماشین حساب هزینه غیرنقدی است. منابع مالی شرکت کلا 000ر200 واحد پولی است و در صورت نیاز به منابع مالی می توان از یک وام کوتاه مدت با نرخ سود تضمین شده سالانه 24% استفاده نمود. سقف وام دریافتی 000ر 300 واحد پولی است. تابع هدف برای حداکثر نمودن حاشیه فروش محصولات فوق کدامیک از گزینه روش محاسبه حاشیه فروش های زیر است؟

1) MAX Z= 100y 1 + 200z 1 + 82y 2 + 158z 2

2) MAX Z= 100y + 200z

3) MAX Z= 100y 1 + 200z 1 + 76y 2 + 152z 2

4) MAX Z= 76y + 152z

2- کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف را از محصول فرعی بدست می دهد؟

1) در مقایسه با تولید محصول یا محصولات اصلی به مقدار نسبتا کم تولید میشود.

2) همراه با محصضول یا محصولات اصلی به شکل غیرقابل اجتناب تولید می شود امانقش آن در ایجاد درامد و سوداوری در مقایسه با محصول یا محصولات اصلی نسبتا کم است.

3) به شکلی اجتناب ناپذیر همراه با محصول یا محصولات اصلی تولید می شود و دور ریختن آن نیازمند صرف هزینه های اضافی است.

4) همراه با محصضول یا محصولات اصلی به شکل ناخواسته تولید می شود و پردازش بیشتر آن بعد از نقطه تفکیک توجیه اقتصادی ندارد.

3- در رویکرد هزینه یابی غیرمستقیم (یا متغیر) مجودی ها بر مبنای کدام یک از گزینه های زیر هزینه یابی می شود؟

1) تمام هزینه های متغیر

2) فقط بهای اولیه یعنی هزینه مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم

3) فقط هزینه های متغیر ساخت

4) تمام هزینه های متغیر به اضافه سربار ثابت ساخت

4- در سیستم هزینه یابی مرحله ای اگر ضایعات غیرعادی واقع شود حساب کنترل کالای در جریان ساخت مرتبط با دایره ای که این گونه ضایعات در آن دایره رخ می دهد معمولا:

1) به ارزش فروش واحدهایی که به طور غیرعادی ضایع می شوند بدهکار می گردد.

2) به بهای تمام شده واحدهایی که به شکل غیرعادی ضایع می شوند بدهکار می گردد.

3) به ارزش فروش واحدهایی که به طور غیرعادی ضایع می شوند بستانکار می گردد.

4) به بهای تمام شده ساخت واحدهایی که به شکل غیرعادی ضایع می شوند بستانکار می گردد.

5- در دایره ماشین کاری یک شرکت تولیدی انتظار می رود میزان ضایعات عادی 2% آحاد ورودی به این دایره باشد. کلیه واحدهای ضایع شده به قیمت هر واحد 300ر5 ریال به فروش میرود. طی یک دوره معین تعداد 5000 واحد محصول به بهای تمام شده هر واحد 000ر20 ریال از دایره قبل وارد فرایند تولید در دایره ماشین کاری شده است. واحدهای سالم تکمیل شده در این دایره طی دوره مورد نظر در مجموع بالغ بر 4750 واحد بوده است. در این دایره تولیدی ضایعات کلا در ابتدای عملیات ساخت و قبل از افزودن هزینه های این دایره به محصولات شناسایی می شوند و هزینه روش محاسبه حاشیه فروش ای به ضایعات عادی تخصیص نمی یابد. اما ارزش فروش آن به عنوان بخشی از هزینه های ساخت بقیه محصولات قلمداد می گردد. زیان حاصل از ضایعات غیرعادی که باید به حساب سود و زیان انتقال یابد کدامیک از مبالغ زیر است؟

1) 000ر025ر2 ريال

2) 000ر045ر3 ريال

3) 000ر750ر3 ريال

4) 000ر250ر2 ریال

6- در یک سیستم هزینه یابی سفارش کار از نرخ از پیش تعیین شده سربار بر مبنای ظرفیت بودجه شده و هزینه های ثابت پیش بینی شده استفاده می شود. در پایان سال کسر جذب سربار در نتیجه وقوع کدام یک از حالات زیر ایجاد می شود؟

1) ظرفیت واقعی بیشتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی بیشتر از پیش بینی

2) ظرفیت واقعی کمتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی بیشتر از پیش بینی

3) ظرفیت واقعی کمتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی کمتر از پیش بینی

4) ظرفیت واقعی بیشتر از بودجه – هزینه های ثابت واقعی کمتر از پیش بینی

7- یک شرکت تولیدی در حال بررسی دو روش بسته بندب خودکار و نیمه خودکار است. هر دو روش باعث تولید محصول یکسانی می شود که از قرار هر بسته 600 ریال به فروش می رسد. اقلام بهای تمام شده هریک از روشهای فوق به شرح زیر است:

تحلیل نقطه سربه سر

از آنجا كه ارزيابي طرحها در بيشتر اوقات در شرايط عدم اطمينان صورت مي گيرد و از آينده اطلاعي در دست نمي باشد ممكن است در تخمين هاي اوليه دچار اشتباه شود. پروژه پيشنهادي نهايي به هر شكلي كه باشد اجزاي تشكيل دهنده گوناگون آن بايد براي بالا بردن دقت مورد بررسي قرار گيرد. تصميمات مربوط به سرمايه گذاري متأثر از بسياري تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و همچنين تغييرات در تكنولوژي، سطح قيمت ها و قابليت توليد است. لذا براي اينكه تخمين هاي انجام شده با ضرايب اطمينان بالا صورت گيرند بايد معيار تحليل نقطه سربه سري را انجام داد.

در تحليل هزينه- فايده و ارزيابي اقتصادي طرحها بعضي مواقع مسائلي پيش مي آيد كه در آنها براي يكي از پارامترها اطلاعات كافي در دست نمي باشد. همچنين ممكن است هدف اين باشد كه كمترين قيمت و مقدار توليد تعيين شود بطوريكه در آن قيمت و مقدار پروژه بتواند بدون در خطر افكندن وضع مالي خود به فعاليت ادامه دهد. در اين گونه موارد از روشي استفاده مي شود كه در اصطلاح اقتصادي تحليل نقطه سربه سر گفته مي شود. از ديد فني تحليل نقطه سربه سر تكنيك مهمي است كه جهت مطالعه روابط بين هزينه ها، درآمد و سود به كار مي رود و طبق تعريف نقطه سربه سر نقطه اي است كه درآن بهره برداري از طرح نه سود و نه زيان ايجاد مي كند. به عبارت ديگر تحليل نقطه سربه سري، نقطه اي را تعيين مي كند كه درآن درآمد فروش برابر با هزينه هاي توليد است و بدين ترتيب جهت تجزيه و تحليل اين موضوع كه تغيير حجم محصول چه اثر برسود خواهد داشت مورد استفاده قرار مي گيرد.

قطه سربه سري را مي توان به سه صورت زير محاسبه نمود:

روش اول- به صورت سطح توليد يا درصد ظرفيت بهره برداري

در اين حالت سطح توليدي تعيين روش محاسبه حاشیه فروش مي شود كه درآن هزينه كل طرح با درآمد كل طرح برابر باشد. نقطه سربه سر در اين حالت به طريق جبري به صورت زير محاسبه مي شود:

كل هزينه ها= كل فروش

TR (Total Revenue)= كل فروش

TC (Total Cost)= كل هزينه ها

P (price)= قيمت محصول

Q (Quantity)= تعداد محصول

TFC (Total Fixed Cost)= كل هزينه ثابت

TVC (Total Variable Cost)= كل هزينه متغير

AVC (Average Variable Cost)= هزينه متغير به ازاء واحد محصول

AC (Average Cost)= هزينه به ازاء واحد محصول

در فرمول فوق نقطه سربه سر از رابطه بين هزينه هاي ثابت و تفاوت قيمت فروش واحد و هزينه هاي متغير واحد تعيين مي شود و سه نتيجه عملي از تحليل نقطه سربه سري در اين حالت حاصل مي گردد.

هرقدر هزينه هاي ثابت بالاتر باشد نقطه سربه سر نيز بالاتر خواهد بود.

هرقدر تفاوت بين قيمت فروش واحد و هزينه هاي عملياتي متغير بيشتر باشد نقطه سربه سر پايين تر خواهد بود و در اين حالت هزينه هاي ثابت از طريق تفاوت بين قيمت فروش واحد و هزينه هاي متغير واحد سريعتر جذب مي شود.

يك نقطه سربه سر بالا نامتناسب است زيرا شركت را در مقابل تغييرات سطح توليد (فروش) آسيب پذير مي سازد.

روش دوم- به صورت سطح درآمد يا فروش

محاسبه نقطه سربه سري براساس ارزش پولي فروش (به جاي حجم فروش) غالبا مفيد است. امتياز اصلي اين روش آن است كه براي مؤسساتي كه توليدات متعددي با قيمت هاي فروش مختلف دارند يك نقطه سربه سري كلي محاسبه مي نمايد. به علاوه اين روش به اطلاعات بسيار محدودي نيازمند است. تنها سه ارزش يعني فروش، هزينه هاي ثابت و هزينه هاي متغير ضروري است. پس در اين حالت سطح درآمدي تعيين مي شود كه درآن سود اقتصادي طرح صفر است. به عبارت ديگر سطح درآمد با توجه به سطح توليد در نقطه سربه سر بصورت زير محاسبه مي شود.

روش سوم- به صورت سطح قيمت محصول

در اين حالت سطح قيمتي تعيين مي شود كه در آن درآمد كل طرح مساوي هزينه كل باشد. اين سطح قيمت بصورت زير محاسبه مي شود.روش محاسبه حاشیه فروش

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به منظور تعیین هدفهای فروش در بنگاههای تولید و اقتصادی یکی از تکنیکهایی است که بسیار حایز اهمیت می باشد.

نقطه سر به سر یا نقطه ای که واحد تولیدی مقداری را که باید تولید کند و همان تعداد را بر حسب قیمت بازار به فروش برساند که نه سود کند و نه زیان ببرد؛ از آنچا که برای رسیدن به این تعداد لازم است ابتدا واحد تولید کننده هزینه های تولیدی خود را با تفکیک هزینه های متغیر Variable cost و هزینه های ثابت Fixed cost شناسایی کند و با بدست آوردن نرخ فروش محصول خود در بازار از فرمول زیر می تواند تعداد در نقطه سر به سر را بدست آورد.

· مثال : اگر فرض کنیم هزینه ثابت یک کارخانه -/ 6،500،000 ریال و هزینه متغیر یک واحد کالا -/ 1،800 ریال و قیمت فروش یک واحد کالا -/ 2،950 ریال است می توان از فرمول فوق تعداد در نقطه سر به سر را بدست آورد.

با نمودار زیر نیز می توان نقطه سر به سر را نمایش داد.

در حقیقت مخرج کسر نشان دهند حاشیه سود است که در نقطه سر به سر برابر است با مقداری که با تقسیم بر هزینه ثایت تعداد در نقطه سر به سر بدست می آید بعنی اگر تعداد بدست آمده در نقطه سر به سر را ضربدر حاشیه سود کنیم برابر خواهد بود با هزینه های ثابت محصول.

حاشیه سود = قیمت فروش یک واحد - هزینه متفیر یک واحد

از آنجایی که بنگاههای تولید بعضا بیش از یک محصول تولید می کنند؛ نقطه سر به سر برای این بنگاه های اقتصادی کمی پیچیده تر می گردد و دیگر نمی توان از فرمول بالا استفاده روش محاسبه حاشیه فروش نمود.

نقطه سر به سر برای واحد های تولید که بیش از یک محصول تولید می کنند.

علاوه بر اطلاعات نقطه سر به سر بر ای تک محصول « هزینه ثابت؛ هزینه متغیر یک واحد؛ قیمت فروش یک واحد » می بایست حاشیه فروش برای هر محصول را محاسبه نمود و سپس در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش را حساب کرد برای این منظور ستون آخر را ستون جمع اختصاص می یابد و با تقسیم فروش یک واحد از هر محصول به جمع قیمت فروش یک واحد محصولات این در صد معین می گردد.

مرجله بعد بدست آوردن میانگین موزون حاشیه فروش است که با ضرب کردن حاشیه فروش محاسبه شده روش محاسبه حاشیه فروش در در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش تعیین می شود.

حالا CM از مجموع میانگین موزون حاشیه فروش بدست می آید که با استفاده از فرمول زیر تعداد کل محصول در نقطه سر به سر محاسبه می گردد .

محاسبه حاشیه بازاریابی محصول انگور در شهرستان ملایر و ارزیابی عوامل موثر بر آن

ایران دارای ویژگی های خاص توپوگرافیک، آب و هوایی و زمین های مستعد، جهت تولید محصولات کشاورزی می باشد؛ به طوری که بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از درآمد کشور را تشکیل می دهد. با وجود داشتن چنین امکاناتی، مشکلات فراوانی در زمینه ی بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. یکی ازمهمترین مشکلات، اختلاف زیاد قیمت سرمزرعه و قیمت خرده فروشی، یا به عبارت دیگر بالا بودن حاشیه بازاریابی می باشد. حاشیه بازاریابی در تمام کشورها وجود دارد حتی گاهی بیشتر از کشور ما، اما موضوع قابل توجه این است که در کشورهای توسعه یافته این اختلاف قیمت بیشتر مربوط به خدمات بازاریابی از جمله بسته بندی، درجه بندی، حمل و نقل و غیره است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه ای نظیر کشور ما چنین اختلاف قیمتی با وجود فقدان و یا نقضان خدمات بازاریابی مناسب، جلوه نمایی می کند و این مسئله باعث ایجاد نوعی نقص در سیستم بازاریابی می شود. هدف این تحقیق محاسبه حاشیه بازاریابی وعوامل موثر بر آن، تعیین کارایی و سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی و دست یافتن به دلایل اصلی وجود حاشیه بازاریابی محصولات انگور، خشکبار و فراورده (شیره انگور) در شهرستان ملایر است. روش تحقیق این مطالعه از نوع اسنادی و پیمایشی می باشد و طی یک مطالعه مقدماتی و همچنین بررسی پژوهش های مشابه انجام شده در سایر مناطق، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی شد. حجم نمونه این مطالعه متشکل از عوامل مختلف بازاررسانی، که شامل 376 نفر تولیدکننده، 14 عمده فروش،60خرده فروش و 22 کارخانه بسته بندی شهرستان ملایر است با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعیین شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از فرمول های مربوطه و بررسی شبکه بازاریابی انجام شد. به منظور ارزیابی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی آماره های کای اسکور، کندال تائوبی و اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفتند. در بررسی میانگین هزینه های بازاریابی تولیدکننده در ازای هر کیلوگرم محصول مشاهده شد که بسته بندی و حمل و نقل مهم ترین هزینه های بازاریابی در انگور تازه خوری، خشکبار و فراورده می باشد. همچنین با کاهش طول مسیر سهم کشاورز از قیمت روش محاسبه حاشیه فروش نهایی افزایش می یابد. سود خالص تولیدکننده نیز در محصولات خشکبار و فراورده بیشتر از سود خالص وی در مسیرهای تازه خوری می باشد. حاشیه بازاریابی در منطقه مورد مطالعه بالاست و از آنجا که فقط خدمات حمل و نقل و تا حدودی بسته بندی توسط عوامل بازاریابی صورت می گیرد، حاشیه بازاریابی بالا در مقایسه با خدمات انجام شده چندان منطقی نمی باشد. حاشیه خرده فروشی در منطقه مورد مطالعه بیشتر از حاشیه عمده فروشی می باشد. محاسبه کارایی مسیرهای مورد مطالعه نشان داد که اکثر واحدهای بازاریابی از کارایی مناسبی برخوردار نمی باشند و عدم کارایی در مسیرهایی که سهم عمده ای از بازاررسانی را انجام می دهد، مشاهده می شود. دلیل اصلی این ناکارایی نیز در مسیرهایی که کارخانجات بسته بندی فعال می باشند عدم کارایی قیمتی و تا حدودی عدم کارایی فنی و در سایر مسیر ها عدم کارایی قیمتی ارزیابی شد. ارزیابی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی در نهایت نشان داد که نوع محصول تولیدی، منطقه ی تولید (محل روستا)، قیمت خرده-فروشی و قیمت فروش سایر عوامل بازاریابی و هزینه های بازاریابی از جمله عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بازاریابی انگور و فراورده های آن در شهرستان ملایر (در سال 1390)

چکیده هدف از این پژوهش، بررسی بازاریابی انگور و فرآورده های آن در شهرستان ملایر در سال 1390 است. الگوی اقتصادی حاشیه بازاریابی انواع کشمش با استفاده از الگوی مارک-آپ ، سازگار با منطقه مورد مطالعه برآورد گردید. هدف های عمده این تحقیق را می توان به شرح زیر برشمرد: 1- تعیین مراحل و چگونگی جریان بازاریابی انگور و فرآورده های آن در شهرستان ملایر 2- محاسبه حاشیه های بازار یابی اعم از عمده فروشی، .

شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

Abstract: Carpet weaving is one of the most ancient and prominent Iranian traditional industries that in rural areas constantly, alongside agriculture, considered as a most important source of income. Contemporary, Especially in the past few decades due to structural changes in the national economy, urbanization growth, industrialization and bureaucracy based on oil revenues caused broad social.

مطالعه عوامل موثر بر کارآیی و حاشیه بازارایابی گوجه فرنگی و عوامل موثر بر آن در استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان های دزفول و شوشتر)

ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل آمیختۀ بازاریابی (7p) (مورد مطالعه: دهستان جوزان، شهرستان ملایر)

گردشگری روستایی یکی از فعالیت‌های اقتصادی پربازده و کارآفرین در دهستان جوزان شهرستان ملایر است. رونق این بخش از فعالیت اقتصادی می‌تواند منابع درآمدی را متحول کند و به پایداری درآمد روستاییان منجر شود. به منظور توسعه و گسترش این فعالیت اقتصادی به تمهیدات ویژه‌ای ازجمله بازاریابی نیاز است که مطابق با اصول علم بازاریابی باشد. هدف این مقاله ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری روست.

ارزیابی فرسودگی شغلی مدیران و عوامل موثر بر آن در صنایع شهرستان کاشان

Background and aims Occupational burnout is considered as side effects of occupational stress. It includes some mental, functional, and personal characteristics in which a person has some symptoms of them. Occupational burnout can be caused in all jobs..it diminishes performance and utilization, depression and disease. Due to the important role of managers, this study was carried to asse.

محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن

نظر به اهمیتی که بانک‌ها در اقتصاد به عنوان واسطه‌های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک‌های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می­پردازد و آن را طی سال­های 1391-1379 به روش حداکثر درست­نمایی برآورد می‌کند. نتایج مطالعه نشان می­دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/6.

محاسبه بازده فروش Return On Sales

زمانیکه صحبت از فروش پبش می آید همه بازاریابی ، میزان درآمد و توزیع محصول یا ارائه خدمات می اندیشمند . اما مدیر یک سازمان به چیزهای بیشتر باید فکر نمایند. از جمله اینکه :

 • آیا حاشیه سود مناسبی دارد ؟
 • آیا فروش مناسبی در مقایسه با رقبای خود دارد ؟
 • چگونه میشود فروش خود را افزایش دهد ؟
 • چگونه میتواند میزان هزینه ها را کاهش دهد ؟

یکی از نسبت هایی که میتواند با در نظر داشتن تمام سوالات فوق به مدیرعامل یا مدیر فروش اطلاعاتی مناسبی دهد ، بازده فروش است.

بازده فروش چیست ؟

بازده فروش Return On Sales = ROS، درآمد عملیاتی کسب و کار (درآمد قبل از کسر بهره و مالیات) که به عنوان درصدی از درآمد (درآمد ناخالص) بیان می شود.

این معیاری برای اندازه گیری میزان درآمد واقعی یک کسب و کار از طریق فروش خود است. با تقسیم درآمد عملیاتی بر درآمد محاسبه می شود.

فرمول بازده فروش به شرح زیر است:

بازده فروش درآمد عملیاتی درآمد ناخالص Return On Sales

درآمد نیز در صورت سود و زیان یافت می شود. ممکن است فروش یا گردش مالی نامیده شود.

چگونه بازده فروش را محاسبه می کنید؟

صورت حساب درآمد

در مثال بالا درآمد عملیاتی 64،000 و درآمد 440،000 است.

بازده فروش = درآمد عملیاتی / درآمد

64،000 / 440،000 = 14.55٪

بازده فروش نشان چیست ؟

بازده فروش نشان می دهد که پس از کسر هزینه فروش و هزینه های اضافی عملیاتی و استهلاک ، چه میزان از درآمد باقی مانده است.

بازده فروش توانایی یک شرکت را برای مدیریت کارآمد هزینه ها و سربار خود و مقاومت در برابر شرایط نامساعد تجاری اندازه گیری می کند.

نکات مفیدی در مورد بازده فروش

بازده فروش خالص از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت خواهد بود ، بنابراین مهم است اعداد کسب و کار خود را با مشاغل مشابه در بازار خود مقایسه نمایید. اگر بازده فروش شما با سایر مشاغل موجود در بخش شما متفاوت باشد ، برای بررسی دلیل این امر نیاز به تحقیق دارد.

 1. بازده کم فروش ممکن است نشان دهد که قیمت فروش شما بسیار پایین است یا هزینه های شما در مقایسه با رقبا بسیار زیاد است.
 2. بازده بسیار بالای فروش نسبت به رقبا ممکن است نشانگر این باشد که شما هزینه های خود را کاملاً درک نکرده اید و موارد حذف شده است.

هدف این است که بازده فروش خالص را تا آنجا که ممکن است بیشتر کنید. اگر بازار اجازه دهد ، می توان با کاهش هزینه های محصول با طراحی یا بهره وری تولید ، با کاهش هزینه های اضافی یا با افزایش قیمت فروش و حجم فروش ، به این مهم دست یافت.

موارد اول باید از درآمد و درآمد عملیاتی حذف شود ، زیرا بازده فروش معیار عملکرد عملیاتی کسب و کار است.

 • نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی MROI چیست ؟
 • 7 راه افزایش بهره وری فروش
 • محاسبه ارزش برند
 • 14 شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد فروش Sales KPI
 • هزینه حفظ مشتری در مقابل هزینه جذب مشتری جدید

مطالب سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم میباشد و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.

10 نکته برای حسابداری و مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی

یکی از چالش‌هایی که پیش روی هر کسب و کار اینترنتی و فیزیکی وجود دارد، مدیریت امور مالی است. گاهی اوقات مهارت‌هایی که برخی از مدیران در مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی یا فیزیکی دارند موجب می‌شود تا در ارتباط با ساخت محصول یا ارائه خدمات ایده‌هایی را داشته باشند که موجب موفقیت کسب و کار آنها در بلند مدت شود.

بنابراین اگر امور مالی و حسابداری فروشگاه اینستاگرامی همراه با تجربه مناسب افراد و مدیران نباشد روند رشد و توسعه این کسب و کار با مشکل روبرو خواهد شد و ممکن به عادت‌های بد مالی گرفتار شود. این موضوع خود به تنهایی موجب آسیب رساندن به کسب و کارهای آنلاین می‌شود.

بنابراین آموختن مدیریت امور مالی برای هر صاحب کسب و کاری واجب و لازم است. صاحبان هر کسب و کار اینترنتی می‌توانند با درک مهارت‌های اساسی مورد نیاز مانند روش حسابداری فروش اینترنتی، نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین، محاسبه حاشیه سود کالا، تقاضای وام یا تهیه صورت‌های مالی و غیره برای خود یک آینده مالی پایدار ایجاد کنند.

در کنار آموزش، مدیریت صحیح پول هم گزینه دیگری است که باید به آن توجه شود. در ادامه این مقاله از پادرو به بررسی 10 نکته مهم در ارتباط با مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی و مدیریت بهتر امور حسابداری می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.

مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی

نکاتی که برای مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی باید به آن توجه کنید:

یک حساب پس انداز برای کسب و کار خود داشته باشید

باز کردن حساب پس انداز یک نکته حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و فروشگاه‌های اینستاگرامی است. شما با باز کردن یک حساب پس انداز، بخشی از درآمد خود را ذخیره می‌کنید. این حساب می‌تواند در پرداخت مالیات و مواردی مانند آن به شما کمک کند.

بهتر است برای مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی هر ماه قبل از انجام هر کاری 25 تا 30 درصد از درآمد خود را جدا کرده و به حساب پس انداز منتقل کنید. بهتر است این کار هر چه سریع‌تر و پس از دریافت پول از مشتریان و پر شدن حساب شما انجام شود تا خرج نشود و به صورت مستقیم برای شما تبدیل به حساب پس انداز شود.

حسابداری فروشگاه اینستاگرامی

آموختن مدیریت امور مالی برای هر صاحب کسب و کاری واجب و لازم است. صاحبان هر کسب و کار اینترنتی می‌توانند با درک مهارت‌های اساسی مورد نیاز مانند روش حسابداری فروش اینترنتی، نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین، محاسبه حاشیه سود کالا، تقاضای وام یا تهیه صورت‌های مالی و غیره برای خود یک آینده مالی پایدار ایجاد کنند.

یک نرم افزار حسابداری مناسب انتخاب کنید

برای انجام امور حسابداری فروشگاه اینستاگرامی بهتر است از نرم افزارهای حسابداری مناسب با کسب و کار خود استفاده کنید. در این روش حسابداری فروش اینترنتی، می‌توانید نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین و محاسبه حاشیه سود کالا را به راحتی و با استفاده از نرم افزارها انجام دهید.

در این زمینه برنامه‌های متنوعی برای کسب و کارهای مختلف و مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی وجود دارد که از جمله کارهایی که آنها انجام می‌دهند، به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • ارائه دفتر صندوق
 • ارائه دفتر کل، دفتر صندوق و فهرست موجودی‌ها
 • ارائه دفتر کل، دفتر صندوق و فهرست موجودی‌ها و تراکنش‌های ارزی
 • ارائه و رسیدگی به دفتر کل، دفتر صندوق، فهرست موجودی‌ها، تراکنش‌های ارزی و اطلاعات مرتبط با پایانه فروش

باید در نظر داشته باشید که سطح خدمات حسابداری که هر کسب و کار به آن نیاز دارد، با توجه به نوع فعالیت آن کسب و کار متفاوت است. اما در این زمینه همه کسب و کارها نیاز به داشتن دفاتر صندوق برای رسیدگی به حساب‌های مالی خود را دارند.

در این دفتر روش حسابداری فروش اینترنتی، اطلاعات مربوط به خریدها و پرداخت‌ها ثبت می‌شود و می‌توانید آن را در نرم افزار اکسل هم برای خودتان طراحی کنید.

مستندات کسب و کار خود را سازمان دهی کنید

برخی از کسب و کارها مستندات تراکنش‌ها را جمع آوری نمی‌کنند اما به خاطر داشته باشید که جمع آوری و سازماندهی این مستندات به شما و کسب و کارتان کمک می‌کند تا:

 • در صورت نیاز به تراکنش‌های قبلی مراجعه کنید و راحت آنها را پیگیری کنید.
 • در صورت لزوم به راحتی روند حساب‌ها را برای مامور مالیاتی یا هر فرد دیگری که نیاز باشد، ثابت کنید.

با توجه به قوانین مالیاتی، مستنداتی مانند رسیدها، فاکتورها، رسیدها و سوابق پرداخت دستمزدها و از این قبیل مدارک را بهتر است به مدت چند سال برای مثال حدود 5 تا 7 سال نزد خود نگهداری کنید.

این موضوع که تا چه مدت زمانی این مستندات باید نگهداری شوند، به قوانین مالیاتی هر کشور وابسته است. شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت‌های مربوط و مراجع اطلاع رسانی از مدت زمان لازم برای نگهداری مستندات مطلع شوید.

یکی از روش‌های خوبی که برای مستند سازی اطلاعات در زمینه حسابداری فروشگاه اینستاگرامی وجود دارد، داشتن سیستم بایگانی قوی است. بنابراین باید دقت داشته باشید که هر نوع بی‌نظمی در این زمینه از دسترسی راحت شما به اطلاعات جلوگیری می‌کند. سه موضوع مهم

در بایگانی مستندات حسابداری در مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی عبارتند از:

 • بایگانی صحیح و مناسب اسناد کاغذی
 • داشتن سیستم الکترونیکی مناسب ثبت و بایگانی اسناد حسابداری در رایانه
 • ثبت و ذخیره داده‌های حسابداری در فضای آنلاین ( برای مثال در گوگل ‌درایو یا فضاهای دیگری که امکان ذخیره‌ سازی اطلاعات در دنیای آنلاین را به کاربران می‌دهد)

با توجه به قوانین مالیاتی، مستنداتی مانند رسیدها، فاکتورها، رسیدها و سوابق پرداخت دستمزدها و از این قبیل مدارک را بهتر است به مدت چند سال برای مثال حدود 5 تا 7 سال نزد خود نگهداری کنید. این موضوع که تا چه مدت زمانی این مستندات باید نگهداری شوند، به قوانین مالیاتی هر کشور وابسته است.

برای مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی، برنامه ریزی و بودجه بندی داشته باشید

یکی دیگر از نکات مهم در ارتباط با حسابداری فروشگاه اینستاگرامی، که به نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین و محاسبه حاشیه سود کالا با روشی ساده‌تر کمک قابل توجهی می‌کند، بودجه بندی و برنامه ریزی است.

شاید تصور کنید که با محاسبه حاشیه سود کالا تنها اطلاع از این سود در ماه گذشته کافی است. در حالیکه برای بررسی وضعیت فروش خود باید بدانید که آیا می‌توانید انتظار سود یکسانی را در ماه‌های آینده از کسب و کار خود داشته باشید یا خیر.

در زمینه نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین، شناخت نقطه سر به سر می‌تواند به شما و کسب و کارتان کمک قابل ملاحظه‌ای کند. نقطه سر به سر در واقع مبلغی است که با فروش محصولات خود به دست می‌آورید و با آن می‌توانید هزینه‌های خود را پرداخت کنید. شما با بررسی فروش خود در صورت وجود مشکل سریع می‌توانید آن را شناسایی کنید و پول خود را به درستی مدیریت کنید.

برای مثال اگر برای رسیدن به نقطه سر به سر باید 5 هزار محصول بفروشید، اما الان 15 ماه است و شما تنها 1500 محصول را فروخته‌اید، با بررسی میزان فروش خود سریعتر متوجه این موضوع می‌شوید و می‌توانید به موقع برای جلوگیری از ضرر اقدام کنید. برای افزایش فروش محصولات خود شما دو هفته فرصت دارید.

در این زمینه اگر اقدام به تبلیغات کنید و برای آن هزینه‌ای صرف کنید باید این هزینه را در بودجه بندی خود ذکر کنید. برای مثال اگر دو میلیون تومان برای افزایش فروش خود هزینه کنید و تنها یک میلیون تومان سود کرده باشید، در این زمان متوجه می‌شوید که عملکرد شما مطلوب نبوده است.

یکی از ابزارهایی که در حسابداری فروشگاه اینستاگرامی در این زمینه به شما می‌تواند کمک کند، ابزار گوگل آنالیتیکس است. این ابزار با اتصال به فروشگاه اینترنتی شما می‌تواند میزان فروش شما را بررسی کند.

پرداخت‌های نقدی را پیگیری کنید

شما برای مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی خود باید هر مبلغی را که به صورت پول نقد دریافت می‌کنید، به تنخواه‌گردان یا حساب کاری خودتان منتقل کنید. تنخواه به مبالغی برای پرداخت هزینه‌های کوچک کسب و کارها گفته می‌شود که تنخواه‌گردان این هزینه‌ها را مدیریت می‌کند. تنخواه معمولا هزینه‌های مصرفی یک کسب و کار را شامل می‌شود.

به خاطر داشته باشید که اگر مبالغ دریافتی شما زود و سریع به حساب شما منتقل نشود، امکان دارد در قسمت‌های دیگری خرج شود و در این صورت بررسی حساب‌ها و پرداخت هزینه‌ها در آینده با مشکل روبرو می‌شود. موارد زیر را در ارتباط با پیگیری نکردن پرداخت‌های نقدی، در نظر بگیرید.

 • اگر پرداختی یک مشتری را ثبت نکنید، امکان دارد که بعدا در حسابرسی دچار مشکل شوید و با او تماس بگیرید و این موضوع را مطرح کنید. در این مواقع، چیزی جز شرمندگی در مقابل مشتری برای شما و بی‌اعتمادی به کسب و کارتان باقی نمی‌ماند. علاوه بر این، ثبت‌ نشدن پرداختی مشتریان می‌تواند از مصادیق فرار مالیاتی هم باشد.
 • ثبت ‌کردن خریدهایی که برای کسب‌ و کارتان انجام می‌دهید هم بسیار واجب و ضروی است و در صورت ثبت نکردن آنها، می‌تواند منجر به کاهش مالیات پرداختی‌ شما شود.

بنابراین شما با ثبت درست پرداخت‌ها و دریافت‌ها می‌توانید حسابداری فروشگاه اینستاگرامی و مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی خود را سر و سامان بدهید.

حسابداری فروشگاه در اینستاگرام

در زمینه نحوه محاسبه درصد سود فروش آنلاین، شناخت نقطه سر به سر می‌تواند به شما و کسب و کارتان کمک قابل ملاحظه‌ای کند. نقطه سر به سر در واقع مبلغی است که با فروش محصولات خود به دست می‌آورید و با آن می‌توانید هزینه‌های خود را پرداخت کنید.

عادت‌های مالی خوب تنظیم کنید

شما باید برای کسب و کار خود پروتکل‌های مالی داخلی وضع کنید. حتی اگر وضع این پروتکل‌ها به زمان زیاد و به روز رسانی اطلاعات داشته باشد، می‌تواند به سلامت مالی کسب و کار شما کمک قابل توجهی کند.

همگام بودن با امور مالی می‌تواند به شما در کاهش تقلب و خطر کمک کند. ضعف در کنترل‌های داخلی کسب و کارهای اینترنتی می‌تواند به کلاهبرداری و سرقت‌های احتمالی منجر شود. حتی ممکن است شرکت یا فروشگاه اینترنتی شما را دچار مشکلات حقوقی کند.

مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی

حسابداری فروشگاه اینستاگرامی را برون سپاری کنید

اگر شما در ارتباط با مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی وقت لازم را ندارید یا این کار برای شما سخت است می‌توانید آن را به فرد یا شرکت دیگری بسپارید. در این وضعیت شما حسابداری را به کسانی می‌سپارید که با آن آشنایی کافی دارند و خودتان به کارهای دیگر کسب و کارتان رسیدگی می‌کنید.

در برون سپاری افراد و نیروهایی که حسابداری را برای شما و کارتان انجام می‌دهند، از سوی شما استخدام نمی‌شوند بلکه می‌توانید به صورت ماهانه یا حتی ساعتی از آنها کمک بگیرید و دستمزد همان مقدار کار را نیز به آنها بدهید. مزایای برون سپاری کارهای حسابداری به شرح زیر است:

 • برون سپاری کارهای حسابداری هزینه کمتری برای شما خواهد داشت و به جای پرداخت حقوق ثابت به حسابدار، می‌توانید از روش محاسبه حاشیه فروش کمک یک فرد متخصص استفاده کنید که دستمزد او را به صورت ساعتی و توافقی پرداخت می‌کنید.
 • در برون سپاری امور حسابداری معمولا صحت و دقت کار بالاتر است. دلیل این موضوع هم آن است که شما کار را به افراد خبره و متخصص در این زمینه واگذار کرده‌اید و مطمئن هستید که او می‌تواند به خوبی پروژه را به جلو ببرد.

یک حسابدار حرفه‌ای تنها به 2 تا 4 ساعت نیاز دارد تا به تراکنش‌های بانکی شما رسیدگی کند و مغایرت‌ها را تنظیم و گزارش ماهانه را تولید کند. شما در برون سپاری می‌تواند تمام یا بخشی از کار حسابداری را واگذار کنید. بخشی از کارهای رایج در حسابداری فروشگاه اینستاگرامی به شرح زیر است:

 • واردکردن فهرست تراکنش‌ها به دفاتر نقدی و درنظرگرفتن مالیاتی که به هر تراکنش تعلق می‌گیرد
 • تنظیم صورت‌های مغایرت مالی برای حساب‌ اصلی کسب‌ و کار و حساب‌های پس‌انداز
 • تهیه فاکتورهای فروش
 • تهیه گزارش بدهی‌ها و ارائه فایل پرداخت‌های مختلف کسب ‌و کار به بانک
 • تهیه گزارش فروش و تماس با بدهکارانی که پرداخت بدهی‌شان مهلت خاصی دارد
 • تعیین و حساب‌ کردن دستمزد کارکنان
 • تنظیم گزارش‌های مالی ماهانه
 • تنظیم امور مالیاتی

برای رشد سرمایه گذاری کنید

از دیگر نکات مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی آن است که شما علاوه بر پرداخت هزینه‌های خود باید به بررسی فرصت‌های آینده و رشد خود بپردازید و برای آن سرمایه گذاری کنید. این موضوع به کسب و کار شما این امکان را می‌دهد که در جهت مالی سالمی حرکت کنید.

کارشناسان حوزه مالی معتقدند که صاحبان کسب و کارها چه به صورت اینترنتی یا فیزیکی باید همیشه به آینده چشم داشته باشند و دقیقا حواسشان باشد که چه زمانی وقت جذب نیرو است و بر روی کدام بعد کسب و کار باید سرمایه گذاری بیشتری کنند و برای این رشد چه مقدماتی لازم است.

مدیریت مالی و حسابداری فروشگاه

در مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی بر بازگشت سرمایه تمرکز کنید

اندازه گیری هزینه‌ها و بازده سرمایه گذاری می‌تواند تصویری روشن از معنای سرمایه گذاری به شما بدهد و ببینید که آیا کارتان ارزش ادامه دادن را دارد یا خیر؟ به همین دلیل هم شما باید دقت داشته باشید که پول خود را دقیقا در کجا خرج می‌کنید.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که صاحبان کسب و کار باید تمرکز خود را بر روی بازگشت سرمایه بگذارند و در غیر این صورت مدیریت مالی از دستان شما خارج خواهد شد. بنابراین شما باید در جایی هزینه کنید که این هزینه برای شما تبدیل به سرمایه چند برابر شود.

بازگشت سرمایه فروشگاه اینستاگرامی

دستمزد نیروها را به موقع پرداخت کنید

در ارتباط با مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی، آخرین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم آن است که باید دستمزد نیروها و کارکنان خود را به موقع پرداخت کنید. برای این کار باید حساب پرداخت‌ دستمزدها را داشته باشید و بودجه‌ای برای پرداخت به موقع آن به کارکنان در نظر بگیرید.

اگر این موضوع را نتوانید به خوبی مدیریت کنید کارکنان از شما دلسرد شده و اعتبار خود را نیز در بلند مدت از دست خواهید داد. در این زمینه می‌توانید از نرم افزارها و حتی افراد متخصص برای مدیریت بهتر دستمزدها استفاده کنید. این موضوع کوچک برای افزایش اعتبار شما بسیار مهم و روش محاسبه حاشیه فروش حیاتی است.

اگر شما در ارتباط با مدیریت مالی فروشگاه اینستاگرامی وقت لازم را ندارید یا این کار برای شما سخت است می‌توانید آن را به فرد یا شرکت دیگری بسپارید. در این وضعیت شما حسابداری را به کسانی می‌سپارید که با آن آشنایی کافی دارند و خودتان به کارهای دیگر کسب و کارتان رسیدگی می‌کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.