استانداردهای بورس نزدک


واکنش ‏پذیری تصمیم‏ گیری سرمایه‏ گذاران از کیفیت خرید الکترونیکی سهام

در کشورهای توسعه‌یافته به استقرار نظارت الکترونیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای استقرار بورس الکترونیک توجه شده است؛ زیرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث کاهش کارایی آن و در نتیجه کاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابیت آن برای سرمایه‏گذاران داخلی و بین‏المللی خواهد شد. هدف این پژوهش تحلیل اثرات کیفیت خرید الکترونیکی سهام بر تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت خرید الکترونیکی سهام با ابعاد امنیت، طراحی وب‌سایت، خدمات مشتری و تجربه به‌عنوان متغیر مستقل و تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران نیز به‌عنوان متغیر وابسته انتخاب شده‏اند. جهت سنجش متغیر مستقل از پرسشنامۀ استاندارد 17 شاخصه استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش سرمایه‏گذاران حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه آماری نامحدود تعداد 346 نفر به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاری سنجیده شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند از میان ابعاد خرید الکترونیکی سهام بعد امنیت با ضریب 72/0 در رتبه اول قرار گرفته و بالاترین میزان رابطه را با تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران داشته است. خدمات مشتری با ضریب 64/0 در رتبه دوم، طراحی وب‌سایت با ضریب 51/0 در رتبه سوم و نهایتاً تجربه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ با ضریب 31/0 در رتبه آخر (چهارم) قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

 • کیفیت خرید الکترونیکی سهام
 • تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • مدل معادلات ساختاری

عنوان مقاله [English]

Decision Reactivity of Investors to the Quality of Stocks e-Purchasing

نویسندگان [English]

 • Mohammad Khodaei Valahzaghard 1
 • Mojtaba Rostami Noroozabad 2

1  Assist. Prof. & Faculty Member, Department of Accounting, School of Management and Human Sciences, Tehran North Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran.

2 Ph.D. Student in Financial Management, Young Researchers and Elite Club, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The developed countries have been concentrating on the deployment of electronic surveillance as one of the most essential prerequisites for electronic stock exchange. Any market development without oversight would face lower efficiency and consequently lower shareholder confidence in the market for both domestic and foreign investors. This study attempted to analyze how the quality of stocks e-purchasing affects investor decisions involved in Tehran Stock Exchange (TSE). The quality of stocks e-purchasing with dimensions of security, website design, customer service and experience was selected as independent variable, while investor decision-making was selected as dependent variable. The independent variable was assessed through a standard questionnaire containing 17 indicators. The population comprised all investors currently engaged in TSE, of which 346 subjects were examined as sample. The hypotheses were tested through structural equation modeling (SEM). The results demonstrated that security ranked the greatest dimension of stock e-purchasing (0.72), i.e. it had the highest relationship with investor decision-making in TSE. Subsequently, customer service ranked second (0.64), website design ranked third (0.51) and service quality experience ranked fourth (0.31).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of stocks e-purchasing
 • Investor decision-making
 • Tehran Stock Exchange (TSE)
مراجع

باقری نژاد، جعفر و ستاری، هاله (۱۳۸۵). ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده‏سازی دولت الکترونیک، اولین همایش سراسری بورس الکترونیک، قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

پیری، پ؛ و ایمانی‌برندق، م. (1387). بررسی نقش بورس الکترونیک و موانع آن در ایران. حسابدار، (194)، 81–86.

ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢزاده، داود (1388). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ‏ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.63-82:(2)1.

دهقان، عبدالمجید (1387). بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‏گذاری سهام در بورس اوراق بهادار، پایان نامه‏ کارشناسی ارشد.

دهقان، عبدالمجید. (1387)، بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه‏گذاری سهام در بورس اوراق بهادار، نشریه‏ی اقتصاد "بورس"، شماره 74، از ص 40 تا 45.

زادون، هدی (1385). بررسیعواملمؤثردرمعاملهالکترونیکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا.

ساجدی‏فر، علی‏اصغر؛ اسفیدانی، محمدرحیم، وحدت‏زاد، محمد حسین و محمودی‏آذر، میثم (1391). ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک در اعتمادسازی مشتریان آنلاین شرکت‏های کارگزاری شهر تهران، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 11.

سریرافراز، محمد و فهیمی‏فر، فاطمه (۱۳۸۷). امضای الکترونیکی، بسترساز برقراری امنیت مبادلات الکترونیکی، دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، تهران، موسسه مطالعات بهره‏وری و منابع انسانی.

سیدحسین میرشجاعی (۱۳۸۵). فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در سازمان بورس الکترونیک، اولین همایش سراسری بورس الکترونیک، قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

عبادی، جعفر و افتخاری، فرناز (1386). بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای، مجله تحقیقات اقتصادی، مقاله 4، دوره 42، شماره 2.

فرید، داریوش؛ ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا و ابوالقاسمی، مهدی (1391). طبقه‏بندی عوامل مؤثر بر خرید سهام توسط سرمایه‏گذاران در بورس یزد با استفاده از مدل کانو، اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب‌وکار، ۲ تا ۳ اسفند ۱۳۹۱، مرکز بین‏المللی علوم و فنّاوری پیشرفته و علوم محیطی، کرمان، ایران.

فضلی، ص؛ و منصوری، ص. (1386). مقایسه رویکردهای تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی تصمیم‌گیری خریدوفروش سهام. مطالعات مدیریت صنعتی، 1(6)، 1–24.

کاتلر، فیلیپ (1385). مدیریت بازاریابی (تجزیه‌وتحلیل، برنامه‏ریزی، اجرا و کنترل)، ترجمه‏ی بهمن فروزنده، نشر آموخته.

ماتیوماشن و شهرآبادی، ا. (1385). بورس الکترونیک گزینه‌ای مناسب فراروی سرمایه‌گذاران. بورس، (54)، 38–41.

محمدی، ع؛ و امیری، ی. (1392). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات د ر سازمان‏های دولتی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری. مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4): 218-195.

میرابی و. فلاح‌شمس، م. کوشان، ن؛ و سعیدی، ن. (1391). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در بازار سهام با استفاده از روش تاپسیس فازی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 0(0)، 147–168.

نعمتی‏زاده، سینا؛ بیدار، آرش و علیزاده، نادی (1391). ارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکی DMA در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره‌گیری از مدل استنتاج فازی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پانزدهم.

Bessembinder, H. Panayides, M., Venkataraman, K. (2009). Hidden liquidity: An analysis of order exposure strategies in electronic stock markets. Journal of Financial Economics. 94(3), 361–383.

Bessembinder, H, Venkataraman, K. (2004). Does an electronic stock exchange need an upstairs market? Journal of Financial Economics. 73(1), 3–36.

Dutta, Shantanu; Essaddam, Naceur; Kumarc, Vinod and Saadi, Samir (2015). How does electronic trading affect efficiency of stock marketand conditional volatility? Evidence from Toronto StockExchange, Research in International Business and Finance, Available online 12 November 2015, In Press, Corrected Proof - Note to users.

Eriksson, Mikael and Carolina, Schuster (2009). Customer loyalty in internet banking. International Business and Economics Program.

Fathi, S. Barzoki, A. S. Makinian, E. Ghorbani, H., Esfahani, S. S. (2011). Designing a model for the acceptance of electronic stock exchange by individual investors. Procedia Computer Science., 3, 1164–1169.

Finn A (2011). Investigating the non-lineareffectsofe-service quality dimensions on customer satisfaction. Journal of Retailing and Consumer Services; 18: 27-37.

Freund, W. C. Larrain, M; Pagano, M. S. (1997). Market efficiency before and after the introduction of electronic trading at the Toronto stock exchange. Review of Financial Economics. , 6(1), 29–56.

Griffin Jill. The twelve laws of loyalty and how market leaders leverage them; 2003. Available at www.loyaltysolutions.com.

Ha, Sejin and Stoel, Leslie (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model, Journal of Business Research 62, 565–571.

Hirsch, S. (1985). The design of electronic stock weighing equipment using a digital filtering technique for damping. Journal of Agricultural Engineering Research., 32(2), 131–141.

Huang, Sh. Y. Hung, and D. Yen, (2004). A Study on Decision Factors in Adopting an Online Stock Trading System by Brokers in Taiwan, Decision Support Systems, 40(5), 315-328.

J Udo, Godwin K. BagchiKallol J. Kirs Peeter (2010). An assessment of customers e-service quality perception, satisfaction and intention. International Journal of Information Management; 30: 481-492.

Kelton, A. S. & Pennington, R. R. (2012). Internet financial reporting: The effects of information presentation format and content differences on investor decision making. Computers in Human Behavior, 28(4), 1178-1185.

Srini S. Srinivasan A. R. Ponnavolu K (2002). Customer loyalty in ecommerce: an exploration of its antecedentsand consequences. Journal of Retailing; 78: 41-50.

W. Wallace David, Joan L. Giese, Jean L. Johnson (2004). Customer retailer loyalty in the context of multiple channel strategies. Journal of Retailing; 80: 249-263.

Zeithaml, V.A. Parasuraman, A. and Malhotra, A. (2000) A Conceptual Framework for Understanding e-Service Quality: Implications for Future Research and Managerial Practice, Working Paper Series, Marketing Science Institute, Report No. 00-115.استانداردهای بورس نزدک

بازار بین المللی فارکس چیست و توضیحی کوتاه درباره بروکر آمارکتس

بازار بین المللی فارکس چیست و توضیحی کوتاه درباره بروکر آمارکتس

فارکس یک بازار بین المللی و جهانی است که سرمایه گذاران بسیاری از سراسر جهان در آن میلیون ها دلار به دست می آورند.

اگر سر رشته ای از بورس داشته باشید حتما اسم فارکس را شنیده اید. این بازار بزرگترین بازار مالی دنیا هست که روزانه تیلیاردها دلار پول در آن بازار جا به جا می شود و افراد بسیار زیادی به موفقیت می رسند. شاید سوالی که ذهن شما را مشغول کرده این است که آیا می تون در فارکس موفق بود؟ برای آموزش فارکس از کجا باید استانداردهای بورس نزدک شروع کرد؟

قبل از یادگیری آموزش فارکس بهتر است چند نکته را بدانید. از مزایای بازار فارکس می توان به استفاده از لوریج یا همان استفاده از ضریب اهرمی اشاره کرد. قابلیت دیگر فارکس معامله در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته کاری است. از مزایای دیگر فارکس معامله دو طرفه (کسب سود از صعود و یا نزول قیمت ارزها، طلا، نفت و …) که این در بورس ایران وجود ندارد. استفاده و اجرای مدیریت سرمایه صحیح بر روی معاملات و استفاده از ابزار معاملاتی همچون اندیکاتورها و اکسپرت ها نام برد. (اکسپرت ها معمولا فقط در بازار فارکس قابل استفاده هستند و در بازار بورس ایران کاربردی ندارند.)

فارکس اختصار کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است که به صورت Forex نوشته می شود. در این بازار ما برابری ارزهای مختلف را می توانیم در برابر هم معامله کنیم.

همچنین در بازار فارکس می توان نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق العاده هستند و بسیار محبوب مردم واقع شده اند، و هزاران سهام واوراق قرضه و دارایی های دیگر را معامله کرد.استانداردهای بورس نزدک

آموزش سریع فارکس شدنی است؟

به یک نکته باید توجه کرد؛ بازار فارکس از سختترین بازارهای مالی و بین المللی هست که تنها درصد کمی از کسانی که جویای این بازار هستند و وارد این بازار می شوند به موفقیت دست پیدا می کنند. بنابراین برای موفقیت و پیشرفت در این بازار را فقط باید با متدی علمی و تجربه کافی جستجو کرد. یکی از شروط موفقیت داشتن یک مربی معاملاتی با تجربه در امر معامله گری است.

دومین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که هیچ آموزشی نمی تواند جای تجربه را بگیرد، اگر می خواهید معامله در فارکس را یاد بگیرید، این بهترین راه است. زمانی که شما برای اولین بار شروع می کنید، باید یک حساب آزمایشی در بهترین بروکر فارکس را باز کنید و سعی کنید برخی از معاملات Demo را امتحان کنید. حساب دمو دقیقا مانند حساب واقعی است و می توانید با پول فرضی که بروکر یا کارگزار فارکس به شما می دهد با ان معامله کنید تا تجربه کافی در این بازار کسب کنید. توضیح کوتاهی درباره فارکس چیست دادیم امیدواریم ذهن شما درباره این بازار باز شده باشد.

یکی از بروکر هایی که در سال های اخیر توانسته کاربران ایرانی بسیار زیادی را به سمت خود جذب کند، بروکر آمارکتس است. این بروکر جزء کم حاشیه ترین بروکر های ارائه دهنده خدمات به ایرانیان است و به همین دلیل محبوبیت بالایی در بین معامله گران دارد. در توضیحات زیر به جزئیات کاملی درباره این بروکر و همچنین عملکرد آن در سال های اخیر اشاره کرده ایم.

بروکر آمارکتس

آیا بروکر آمارکتس معتبر است؟

آمارکتس یکی از کارگزاری های خدمات دهنده در زمینه بازار مالی فارکس به شمار می رود. این بروکر در سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را در زمینه معاملات بازار فارکس آغاز کرده است. دفتر مرکزی بروکر آمارکتس در جزیره سنت وینسنت واقع شده و امتیاز این کارگزاری در این کشور به ثبت رسیده است. در حال حاضر این شرکت تحت رگولاتوری FSA قرار دارد و از نظر اعتبار رگولاتوری وضعیت خوبی ندارد.

بروکر آمارکتس در طی ۱۴ سال فعالیت خود همواره توانسته اعتماد و رضایت کاربرانش را به خوبی جلب کند. همچنین از زمانی که با کاربران ایرانی همکاری می کند، تاکنون گزارش های منفی در رابطه با کلاهبرداری منتشر نشده و به نوعی سطح اعتماد خوبی در بین کاربران خود ایجاد کرده است و در بین بروکر های خوشنام قرار دارد.

خدمات بروکر AMARKETS به معامله گران فارکس

بروکر آمارکتس برای کاربرانی که قصد معامله در بازار فارکس را دارند، چندین نوع حساب معاملاتی ارائه می دهد. حداقل میزان سرمایه برای افتتاح حساب های معاملاتی در این بروکر حدود ۱۰۰ دلار است. یعنی کمترین میزان مبلغ اولیه برای شروع معامله ۱۰۰ دلار است.

آمارکتس برای معامله گران لوریج یا همان اهرم متنوعی ارائه می دهد و بیشترین میزان لوریج ۱:۱۰۰۰ است. معامله گران می توانند با ثبت نام در این بروکر به بیش از ۲۰۰ نماد معاملاتی دسترسی پیدا کنند. برای معامله در این کارگزاری نماد های متنوعی در دسته بندی ارز های دیجیتال، جفت ارز ها، فلزات گران بها، شاخص ها و سهام شرکت های دنیا وجود دارد.

این کارگزاری از پلتفرم معاملاتی محبوب در دنیا یعنی متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می کند و معامله گران می توانند از طریق آن ها معاملاتشان را ثبت کنند.

نحوه واریز و برداشت وجه در سایت آمارکتس به چند طریق مختلف انجام می شود و کاربران از این نظر گزینه های زیادی دارند. در حال حاضر روش های وبمانی، پرفکت مانی، درگاه پرداخت ریالی، ویزا کارت، ارز دیجیتال برای واریز یا برداشت فعال هستند. واریز و برداشت ریالی یکی از نقطه قوت های این بروکر برای کاربرانی ایرانی به حساب می آید که در کمتر بروکر وجود دارد.

آمارکتس به دلیل داشتن تعداد قابل توجهی کاربر ایرانی، پشتیبانی بسیار قوی با زبان فارسی دارد. هر کاربر می تواند در صورت مواجه با هر نوع مشکلی از تیم پشتیبانی سایت کمک بگیرد.

یکی از خدمات جذاب آمارکتس، جوایز آن برای کاربران می باشد. این بروکر به ازای طی کردن آیتم های مختلف، جوایز خوبی به کاربران می دهد.

فارکس

سیستم کپی تریدینگ و حساب های پم توسط آمارکتس پشتیبانی می شود و کاربران می توانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.

پنل کاربری آمارکتس در لحاظ کارایی و عملکرد به نسبت سایر بروکر ها بسیار منحصر به فرد و قوی تر است. یکی از ویژگی های قابل توجه پنل کاربری آمارکتس، تحلیل معاملات کاربر است. این سرویس با بررسی و سنجش معاملات انجام شده توسط کاربر، عملکرد آن را بر حسب معیار های استاندارد مقایسه می کند. این سرویس می تواند نقاط قوت و ضعف معامله گر را با دقت بالایی شناسایی کند.

یکی دیگر از سرویس های این بروکر که کاملا رایگان است، ارائه سیگنال های معاملاتی است. هر کاربر می تواند از طریق کابین شخصی خود، سیگنال های ارائه شده توسط ربات ها و تحلیل گران را مشاهده کند.

سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید سهام شرکت های خارجی

سرمایه گذاری در بورس امریکا

خرید و فروش سهام شرکت هایی که در بورس امریکا معامله می شوند می تواند بسیار سودآور و امیدبخش باشد ولی ورود به این بازار سهام برای ما به این سادگی نیست. در ادامه به شما خواهم گفت که آیا یک فرد با پاسپورت ایرانی می تواند در بورس امریکا سرمایه گذاری یا خیر. همچنین شما را با بورس های اصلی کشور امریکا آشنا می کنم. همچنین راه های سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در بورس امریکا را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت.

بورس امریکا چیست ؟

وقتی که شخصی درباره بازار استانداردهای بورس نزدک سهام یا بورس امریکا صحبت می کند اولین چیزی که به ذهن می رسد بورس نیویورک NYSE یا بورس نزدک NASDAQ است. این دو بورس از بزرگترین بازارهای بورس دنیا هستند و مهمترین معاملات سهام در امریکای شمالی و در سراسر جهان را به خود اختصاص داده اند. با این وجود NYSE و NASDAQ از لحاظ نحوه فعالیت و نوع سهام معامله شده در آنها بسیار متفاوت هستند. بنابراین اگر کسی قصد خرید و فروش و یا سرمایه گذاری در بورس امریکا را دارد باید از سازوکار بورس نیویورک و نزدک مطلع باشد.

وال استریت چیست ؟

وال استریت Wall Street خیابانی است که ساختمان مرکزی بورس نیویورک در آن واقع شده است و سهام در آن معامله می شوند. باوجود اینکه طبقه معاملات فیزیکی NYSE در خیابان وال استریت در شهر نیویورک واقع شده است، ولی عمده معاملات در ماهوان، نیوجرسی و دیتا سنتر NYSE اتفاق می افتند.

سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید سهام شرکت های خارجی

بورس نزدک بر استانداردهای بورس نزدک استانداردهای بورس نزدک خلاف بورس نیویورک هیچ سالن فیزیکی برای معاملات ندارد و تمام اتفاقات بصورت الکترونیکی بین سرمایه گذاران و بازارسازان رخ می دهد.

مزایای سرمایه گذاری در بورس امریکا

سهام شرکت های امریکایی هسته اصلی اقتصاد دنیا را شکل می دهند. به طور میانگین سهام امریکا تقریبا 50% از شاخص های سهام جهانی را به خود اختصاص داده اند. از مزایای سرمایه گذاری در بورس امریکا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بورس امریکا از متنوع ترین بازارهای دنیاست که نه تنها سهام شرکت های امریکایی در آن معامله می شود، بلکه سهام شرکت های معتبر بین المللی از اروپا و آسیا نیز در آن معامله می شوند.
 • این بورس خانه شرکت های معتبر و نوآوری مانند اپل، گوگل، مایکروسافت و غیره است که سالانه ثروت زیادی را برای سهامداران خود تولید می کنند.
 • بورس امریکا را می توان از شفاف ترین بورس های دنیا نامید که قوانین بسیار سخت گیرانه ای برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی در آن وضع شده است. همچنین تنها شرکت هایی می توانند وارد بورس امریکا شوند که با استانداردهای بسیار سطح بالای آن همخوانی داشته باشند.
 • در بلند مدت بورس امریکا رشد قابل توجهی داشته و این رشد بدون وقفه تا به امروز ادامه داشته است.
 • ارز معاملاتی در بورس امریکا، دلار است که ارزش استراتژیکی برای کل دنیا دارد و معامله گران می توانند با ریسک بسیار پایین تری نسبت به ارزهای دیگر سرمایه خود را محافظت کنند و آن را افزایش دهند.

سرمایه گذاری در بورس امریکا برای ایرانی ها

خرید و فروش سهام در بورس امریکا برای افراد خارجی مجاز است و اغلب ملیت ها می توانند بدون محدودیت سهام شرکت هایی که نامشان در بورس های امریکا لیست شده است را معامله کنند. اما این موضوع برای افرادی که ملیت ایرانی دارند متفاوت است. ورود به بورس امریکا و خرید سهام شرکت های خارجی به دلیل تحریم های امریکا برای ایرانی ها امکان پذیر نیست و هیچ کارگزاری بین المللی وجود ندارد که بتواند برای پاسپورت ایرانی حساب کارگزاری باز کند و در بورس امریکا سرمایه گذاری کند. اما ما اینجا به شما میگوییم که چگونه در استانداردهای بورس نزدک بورس امریکا سرمایه گذاری کنید.

ایرانی های زیادی هستند که سرمایه گذاری در بورس امریکا را تجربه می کنند و در شرکت های خارجی و بین المللی سهام دارند. اما این افراد اغلب پاسپورت کشورهای دیگری را در کنار پاسپورت ایرانی خود دارند و می توانند از طریق آن با کارگزاری ها قرارداد ببندند. برخی نیز از طریق بروکرهای فارکس اقدام به خرید و فروش در بورس امریکا می کنند.

با وجود اینکه سرمایه گذاری در بورس امریکا با پاسپورت ایرانی امکان پذیر نیست ولی راههایی وجود دارد که می توان از سود سرشار این بازار منفعت برد که استانداردهای بورس نزدک یکی از این روش ها استفاده از معاملات CFD برای خرید سهام شرکت های خارجی و سرمایه گذاری در بورس امریکا است. اما معاملات CFD چیست ؟

سرمایه گذاری در بورس امریکا از طریق معاملات CFD

اگر پست “معاملات CFD چیست ؟” ما را مطالعه کرده باشید حتما با مفهوم آن آشنا هستید. معاملات CFD سهام، روشی از معامله است که در آن معامله گران میتوانند به جای خرید مستقیم سهام یک شرکت خارجی، با قراردادی با یک بروکر به معامله و سرمایه‌گذاری در آن شرکت بپردازند. معامله‌گر و بروکر بین خود توافق می‌کنند که بدون مالکیت واقعی آن سهم، دقیقا طبق شرایط بازار آن سهام را معامله کنند.

معامله در بورس امریکا از ایران

اگر شما نیز از جمله افرادی هستید که علاقه دارید سهام موجود در بورس امریکا مانند اپل، گوگل، نتفلیکس و غیره را خرید و فروش کنید، و در ایران زندگی می کنید، می توانید با بازکردن حساب فارکس و قرارداد بستن با یکی از بهترین بروکرهای فارکس که به ایران نیز خدمات می دهند، سهام موجود در بورس امریکا را خرید و فروش نمایید. همچنین شما میتوانید با استفاده از خدمات بروکرهای مورد اعتماد ما، به سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید و فروش سهام شرکت های خارجی بپردازید.

اگر خارج از ایران زندگی می کنید و پاسپورت کشور دیگری را دارید می توانید از بروکرهای داخل کشور خود شرایط سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در بازار سهام امریکا را سئوال نمایید و یا از خدمات بروکرهایی که ما در اینجا معرفی کرده ایم استفاده نمایید.

مزایا و معایب خرید سهام شرکت های خارجی با معاملات CFD

سرمایه گذاری در بورس امریکا و خرید و فروش سهام شرکت های خراجی از طریق معاملات CFD در مقابل معاملات سنتی دارای برخی مزایا و معایب است که عبارتند از:

معایبمزایا
شما مالک سهام نیستید و از نوسانات آن استفاده میکنیدخرید و فروش سهام در کمترین زمان
امکان دسترسی از ایران
تعداد زیادی از سهام از کشورهای مختلف
امکان استفاده از لوریج

نتیجه گیری

بورس هر کشور شاخصی مهم برای قدرت و پویایی اقتصاد آن کشور است. زمانیکه از سرمایه گذاری در بورس امریکا سخن می گوییم، به معنی خرید بخشی از سهام شرکت های مطرح دنیا مانند آمازون، اپل، مایکروسافت و سهیم شدن در درآمد و افزایش و کاهش قیمت سهام این شرکت ها است.

باوجود اینکه سرمایه گذاری در بورس امریکا برای افراد خارجی امکان پذیر است ولی افرادی که تنها پاسپورت ایرانی دارند امکان ورود مستقیم به این بازار را ندارند. افراد مقیم ایران می بایست از بروکرهایی که خدمات خرید و فروش و سرمایه گذاری در بورس امریکا بصورت CFD را ارئه می دهند استفاده نمایند.

سئوالات متداول

حداقل سرمایه برای ورود به بورس امریکا چقدر است ؟

حداقل سرمایه برای خرید و فروش سهام شرکت های خارجی و سرمایه گذاری در بورس امریکا بستگی به بروکر شما دارد. برخی بروکرها بسته به نوع حساب برای معاملات سهام حداقل سرمایه ای مانند 100 دلار را در نظر میگیرند.
همچنین گاهی سرمایه بیشتر به شما این اجازه را میدهد که کمیسیون کمتری برای معاملات پرداخت نمایید.

آیا در معاملات CFD سهام خارجی، سود سهام پرداخت میشود ؟

از آنجاییکه در معاملات CFD شما مالک واقعی سهام نیستید و تنها از نوسانات آن استفاده میکنید، بنابراین سود سهام یا dividend به شما تعلق نمیگیرد.

از کدام کارگزارها برای معامله در بورس امریکا استفاده کنیم ؟

شما میتوانید از کارگزارهایی که در این پست معرفی میشوند برای معامله در بورس امریکا و دیگر کشورها استفاده نمایید.

سهام چه شرکت هایی را میتوان از طریق این بروکرها خرید و فروش کرد ؟

هر بروکری سهام شرکت های مشخصی را در لیست خود دارد. ما تعداد شرکت هایی که هر بروکر سهام آنها را برای معامله کردن ارائه میدهد را در جدول بالا آورده ایم.

آنچه تاکنون از آیفون 14 می‌دانیم؛ مشخصات، طراحی و قیمت

اپل رویداد امسال خود را در تاریخ 7 سپتامبر (16 شهریور) در سالن استیو جابز در اپل پارک برگزار خواهد کرد و در این رویداد از آیفون 14 و برخی دیگر از گجت‌های خود رونمایی خواهد کرد.

تنها 3 روز دیگر تا برگزاری رویداد سنتی اپل مانده است. اما به تازگی اخبار تکمیلی از سری گوشی‌های iPhone 14 و جزئیات آن منتشر شده که اطلاعات مربوط به طراحی، ویژگی‌ها و قیمت این گوشی را فاش می‌کند.

آرون گروپس

طراحی آیفون 14

با آنکه آیفون 14 شباهت‌های بسیاری با آیفون 13 دارد، اما گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن هستند که اپل قصد دارد در سری گوشی‌های iphone 14 تفاوت‌های بین نسخه پرو و استاندارد را افزایش دهد. به احتمال زیاد این ارتقا کیفیت در نسخه پرو، در پردازنده، طراحی و همچنین دوربین اعمال می‌شود.

آیفون 14

انتظار می رود آیفون 14 استاندارد بسیار شبیه به نسل قبلی خود باشد، به احتمال زیاد بریدگی داخل صفحه‌نمایش که مختص به دوربین سلفی بوده و همچنین برآمدگی دوربین‌های پشت کاملا مشابه با نسخه قبلی است. طبق شایعات منتشر شده به نظر می‌رسد که نسخه‌های پرو آیفون 14 با طراحی کاملا متفاوت رونمایی شوند. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به طراحی متفاوت جایگاه دوربین سلفی اشاره کرد.

گفته می‌شود که مدل‌های Pro، به جای دو برش، از یک سوراخ کپسولی شکل بهره می‌برند. علاوه بر این، شکاف بین دوربین سلفی و ماژول Face ID به عنوان نشانگر حریم خصوصی برای دوربین‌ها و میکروفون استفاده خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود که iphone 14 نسبت به گوشی‌های نسل قبل خود، طراحی نازک‌تری داشته باشد و دوربین‌های پشتی آن که به صورت مورب کنار هم قرار گرفته‌اند، دارای لبه‌های صاف و فریم آلومینیومی باشند.

مشخصات و ویژگی های آیفون 14

گفتنیست که آیفون 14 همان صفحه نمایش 6.1 اینچی آیفون 13 و آیفون 13 پرو مکس سال قبل را خواهد داشت. این صفحه‌نمایش OLED از True Tone، Haptic Touch و HDR نیز پشتیبانی می‌کند. همچنین طبق گزارش‌ها، مدل استاندارد آیفون 14 با نرخ نوسازی 120 هرتز ProMotion اپل عرضه خواهد شد.

در رابطه با پردازنده گوشی‌های جدید آیفون باید بگوییم که آیفون 14، از همان تراشه A15 سال گذشته در نسخه استاندارد خود استفاده خواهد کرد.

با این حال، انتظار می‌رود مدل‌های Pro از تراشه جدید A16 Bionic بهره ببرند. چیپست مذکور احتمالاً با 6 گیگابایت رم از نوع LPDDR4X و حداکثر 256 گیگابایت حافظه داخلی جفت خواهد شد. با وجود اینکه آیفون 14 از یک تراشه یک ساله بهره می‌برد، اما همچنان از اکثر گوشی‌های موجود در بازار قدرتمندتر خواهد بود.

در رابطه با باتری این گوشی باید بگوییم که احتمالا تغییرات چشمگیری در این زمینه برای گوشی‌های سری آیفون 14 اعمال نشده است و مانند مدل‌های قبلی، این گوشی‌ها در طی 19 ساعت تنها یکبار نیاز به شارژ داشته باشند.

دوربین های آیفون 14

شایعات حاکی از آن هستند که دوربین iphone 14 از نظر سخت‌افزاری هیچ‌گونه تغییر عمده نخواهد داشت و از همان سنسورهای 12 مگاپیکسلی نیز در این گوشی استفاده شده است.

با این حال، اپل ممکن است دوربین و پردازش دستگاه را با کمک برخی تغییرات در نرم افزار بهبود بخشد. در واقع با بهره‌گیری از برخی قابلیت‌های خاص از IOS 16، ممکن است کیفیت دوربین‌ها افزایش یابد. گفتنی است که دوربین‌های جلو نیز برای عکس سلفی و تماس‌های ویدیوئی ارتقا می‌یابند؛ اما به طور کلی iphone 14 استاندارد در زمینه کیفیت دوربین، مشابه مدل قبلی است.

آیفون 14

با این حال، مدل‌های آیفون 14 پرو در سال جاری شاهد توسعه و بهبود چشمگیری خواهند بود. طبق گزارش‌ها، اپل در حال کار بر روی یک دوربین 48 مگاپیکسلی است که می‌تواند با کنترل بهتر نور، عکس‌هایی با جزئیات بیشتر و باکیفیت‌تر ثبت کند.

قیمت آیفون 14

شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه مدل‌های آیفون 14 پرو حدود 100 دلار افزایش قیمت خواهند داشت. با این حال، مشخص نیست که آیا مدل های استاندارد افزایش قیمت خواهند داشت یا خیر. آیفون 13 با قیمت 799 دلار عرضه شد و انتظار می‌رود که iphone 14 نیز همین قیمت را داشته باشد.

نسخه 256 گیگابایتی این گوشی هوشمند ممکن است تا 899 دلار افزایش یابد. با توجه به اینکه آیفون 14 نسبت به دستگاه‌های قبلی بهبود قابل توجهی نداشته، بدیهی است که قیمت نیز تغییر خاصی نکند.

نظر شما در مورد ویژگی‌های سری iphone 14 و تفاوت آن با نسل قبلی خود یعنی سری آیفون 13 چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت‌ها به اشتراک بگذارید و اخبار تکنولوژی را با تکراتو دنبال کنید.

صرافی FTX مجوز فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری اروپایی را دریافت می کند

IMG 20220918 173242 256 - صرافی FTX مجوز فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری اروپایی را دریافت می کند

صرافی FTX گفت که بخش اروپایی آن مجوز فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری در منطقه را دریافت کرده است.

طبق بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس به FTX مجوز Cyprus Investment Firm را اعطا کرد. به گفته این شرکت، این امر FTX Europe را ملزم می کند استانداردهای مندرج در دستورالعمل MiFID II اتحادیه اروپا را رعایت کند، از جمله استانداردهایی در مورد تفکیک و حفاظت از سرمایه مشتری، شفافیت تجاری و کفایت سرمایه.

مجوز قبرس به FTX اجازه می دهد تا به کل منطقه اقتصادی اروپا، که شامل اتحادیه اروپا، ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ است، خدمات رسانی کند. FTX می گوید که این تنها صرافی رمزارزی است که مجموعه کاملی از خدمات صرافی را تحت مجوز کامل MiFID II ارائه می دهد.

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX در بیانیه ای گفت: “دریافت این مجوز در اتحادیه اروپا گام مهمی در دستیابی به هدف ما برای تبدیل شدن به یکی از منظم ترین و قانونگذاری شده ترین صرافی ها در جهان است.”

FTX بخش اروپایی خود را در ماه مارس(اسفند) راه اندازی کرد. پایگاه اصلی FTX Europe در سوئیس است و شعبه‌های آن در دبی و قبرس است که دومی در منطقه اقتصادی استانداردهای بورس نزدک اروپا فعالین می‌کند.

پاتریک گرون، رئیس FTX اروپا، در مصاحبه ای در ماه مارس به The Block گفت که هدف FTX تبدیل شدن به برترین صرافی ارزهای دیجیتال در منطقه است. او در آن زمان گفت که این شرکت یک برنامه بازاریابی بلندپروازانه را برنامه ریزی کرده است که شامل استانداردهای بورس نزدک تبلیغات پولی در رسانه های اجتماعی و حمایت مالی از جشنواره های موسیقی می شود.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع:theblock

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
 • ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت 24 ساعت قبل
 • صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند 24 ساعت قبل
 • سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است 24 ساعت قبل
 • رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب 24 ساعت قبل
 • تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور 24 ساعت قبل

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.