الگوي شاخ فوقانی


الگوی اینگالف صعودی

body encyclopedia

تقسیم نورون های حرکتی و راه ها به صورت نورون حرکتی فوقانی و نورون حرکتی تحتانی بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات عملکردی و آناتومیکی ارزش تشخیصی و بالینی بسیاری دارد.

نورون حرکتی فوقانی:

نورون حرکتی فوقانی متشکل از نورون های حرکتی کورتیکال ، راه های حرکتی در مغز (که از طریق کپسول داخلی عبور می کنند) ، راه های حرکتی در ساقه مغز (که در آنجا تقاطع راه ها در طرف مقابل روی می دهد) ، برای برخوردن به اعصاب مغزی طرف مقابل می باشد. این تقاطع در همبری پیرامیدال روی می دهد که در آنجا راه قشری-نخاعی قدامی(تقاطع نکرده) از راه پیرامیدال جدا می شود(بخش تقاطع شده ی راه حرکتی).

نورون حرکتی تحتانی:

نورون حرکتی تحتانی متشکل از هسته های عصبی مغزی(هسته های حرکتی) و آکسون هایشان در فیبرهای عصبی مغزی ، همچنین سلول های شاخ قدامی همراه آکسون هایشان در اعصاب مغزی می باشد.

درک این مطلب مهم است که در مسیر طولانی نورون حرکتی از کورتکس مغزی تا شاخ قدامی نخاع ، نورون حرکتی فوقانی می تواند توسط فرایندهای چندین بیماری ، آسیب ببیند. نورون حرکتی تحتانی می تواند در نخاع همچنین در اعصاب محیطی آسیب ببیند.

آسیب های مغزی یا نخاع که شامل راه های حرکتی پایین رو(نزولی) می باشند ، سندرم نورون حرکتی فوقانی(UMN) را ایجاد می کنند. ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی(LMN) آسیب به اعصاب حرکتی الگوي شاخ فوقانی محیطی یا اجسام سلولی شان در ماده خاکستری شاخ قدامی می باشد. سندرم ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی می تواند شامل ضعف یا فلج ، خستگی به علاوه ، با اسپاستیسیتی همراه است که شامل افزایش تون عضلانی ، رفلکس های هیپراکتیو و اسپاسم می باشد. ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی ، ضعف و کاهش سریع تون عضله را ایجاد می کند.

سیگنال های راه های حرکتی مغز به پایین طناب نخاعی نزول کرده تا اینکه سلول های عصبی یا نورون های درون ماده خاکستری شاخ قدامی را سیناپس کنند. این سیگنال ها نورون های طناب نخاعی را به حرکت درآورده تا پیام هایی را از طریق عصب های خود بفرستند که به سمت عضلات دست و الگوي شاخ فوقانی پاها و تنه می روند.

آسیب به سیستم حرکتی در هر سطحی از کورتکس حرکتی منجر به ضعف عضله می گردد. آسیب های مغزی یا نخاعی که شامل راه های حرکتی پایین رو می باشند ، سیستم کنترل ارادی مغز را قطع کرده و به سندرم و ضایعه نورون حرکتی فوقانی می انجامد. ضایعه نورون حرکتی فوقانی معمولا آسیب به راه قشری-نخاعی می باشد. سندرم و ضایعه نورون حرکتی فوقانی می تواند شامل ضعف عضلانی یا فلج ، و کاهش سرعت حرکات باشد. به علاوه ، همراه با اسپاستیسیتی است که شامل افزایش تون عضله ، رفلکس های هیپراکتیو و اسپاسم می باشد. اسپاستیسیتی می تواند ایجاد درد نماید.

ضایعه نورون حرکتی فوقانی:

ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی ، ضایعه ی راه عصبی بالای سلول شاخ قدامی یا هسته های حرکتی اعصاب نخاعی می باشد. این در تضاد با ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی بوده که بر روی فیبرهای عصبی حرکت کننده از شاخ قدامی نخاع به عضله مربوطه تاثیر می گذارد.

شایع ترین علت آسیب نورون حرکتی فوقانی ، خونریزی ناحیه ی کپسول داخلی می باشد ، سطوح متفاوت این مسیر می تواند در موارد اسکلروز چندگانه(ام اس) یا در مورد دیگر بیماری هایی که باعث دمیلینه شدن نورون حرکتی از کورتکس تا نخاع و سگمنت های آن می شود دخیل باشند.

ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی اغلب در بیماری های فلج مغزی از قبیل اسپاستیک دیپلژیا مشاهده می شود اما می تواند شامل بیماری های دیگر نیز باشد.

علایم و نشانه ها:

تغییرات در عملکرد عضله می تواند به طور گسترده به صورت سندرم نورون حرکتی فوقانی توصیف شود. این تغییرات بسته به محل و شدت شایعه تغییر می کنند و ممکن است شامل:

-ضعف عضلانی. الگوی ضعف در فلسکورها(اندام های تحتانی) یا اکستنسورها(اندام های فوقانی) موسوم به ضعف پیرامیدال می باشد.

-کاهش کنترل حرکت اکتیو و فعال

-رفلکس های جهش تاندونی پرشتاب

-اسپاستیسیتی ، تغییر وابسته به سرعت در تون عضله ای

-پاسخ چاقوی ضامن دار که در آن مقاومت اولیه ی بالاتر با یک مقاومت کمتر دنبال می شود.

-نشانه ی بابینسکی وجود دارد ، که در آن انگشتان پا عوض خم شدن به سمت پایین پس از تحریک کف پا کشیده می شوند. وجود نشانه بابینسکی یک پاسخ غیرطبیعی در بزرگسالی می باشد.

-افزایش رفلکس تاندون عمیق(DTR)

در هر دو مورد یعنی ضایعه نورون حرکتی فوقانی و تحتانی ، تصویر بالینی به صورت فلج نمایان خواهد شد ، بااینحال چندین تغییر وجود دارد که از لحاظ کیفیت و طیف رفلکس های موجود در هر دو مورد ذکر شده متفاوت می باشند. هنگامی که ضایعه در نورون حرکتی فوقانی(فلج مرکزی) وجود دارد ، نورون های حرکتی تحتانی از کنترل مراکز بالاتر گریخته بنابراین تنوس عضله ای افزایش خواهد یافت ، تاندون و دیگر رفلکس های نخاعی افزایش می یابند و رفلکس اکستنسوری(باربینسکی) آشکار خواهد گردید. به همین علت است که این نوع از فلج ، نوع اسپاستیک می باشد. به دنبال یک ضایعه نورون حرکتی تحتانی ، در واقع خطایی در اتصال به افکتور وجود داشته و بنابراین رفلکس ها محو گشته و آتروفی عضلانی نمایان خواهد شد. این نوع به فلج هیپوتونی معروف می باشد.

ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی:

ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی ، ضایعه ای است که بر روی فیبرهای عصبی حرکت کننده از شاخ قدامی طناب نخاعی به سمت عضلات مربوطه تاثیر می گذارد.

ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی(LMN) آسیب به اعصاب حرکتی محیطی یا اجسام سلولی شان در ماده خاکستری شاخ قدامی بوده که بر روی آن ، راه قشری-نخاعی سیناپس می کند. نورون های حرکتی تحتانی راه های انتهایی هستند که پیام ها را از مغز برای کنترل حرکات دریافت کرده و سیگنال هایی را در عصب های محیطی به عضلات می فرستند. کاهش این نورون ها ، ضعف و فلج شل و کاهش سریع تون عضله را ایجاد می نماید. و بعد از یک آسیب نخاعی در سطح دوازدهمین جسم مهره ای توراسیک یا زیر آن بسیار شایع می باشد. به جای افزایش تون عضله و اسپاسم ها ، پاها ضعیف و شل می شوند.

مشخصه ی اصلی به کاربرده شده به منظور شناسایی ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی ، فلج شل اندام ها-فلج همراه با آسیب عضله می باشد. این ضایعه در تقابل با ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی بوده ، که اغلب همراه فلج اسپاستیک-فلج همراه با هیپرتونی شدید می باشد.

علایم و نشانه ها:

-ضعف یا فلج عضله

-هیپوتونی یا آتونی

-آرفلکسی یا هیپرفلکسی

-کشش-ضعف محدود به الگوی سگمنتی ، الگوی عصب دهی ریشه

-رفلکس اکستنسور بابینسکی معمولا وجود ندارد. ضعف/فلج عضله ، هیپوتونی/آتونی ، و هیپورفلکسی/آرفلکسی معمولا بلافاصله بعد از آسیب دیده می شوند. تحلیل عضله ، فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون از علایم و نشانه های عصب زدایی عضله بوده و در دوره ی طولانی تری مشاهده می شوند. مشخصه دیگر ، قسمت بندی علایم می باشد.

شایع ترین علل ضایعات نورون حرکتی تحتانی شامل تروما به اعصاب محیطی بوده که موجب قطع شدن و جداشدن آکسون ها و التهاب ماده خاکستری نخاع می گردد-ویروسی که به صورت انتخابی به سلول های شاخ شکمی حمله می کند. آتروفی عضله وجود دارد یعنی کاهش فیبر عضله سرانجام توسط بافت فیبری(عضله ی فیبری) جایگزین می شود. علل دیگر شامل سندرم گیلن باره(التهاب اعصاب محیطی) ، مسمومیت بتولیسم ، و سندرم دم اسب می باشد.

میاستنی گراویس: نقص در ناحیه ی تماس عصبی-عضلانی

دیستروفی عضلانی: انقباض عضله به دلیل یک نقص سلولی آسیب می بیند.

توزیع ضعف و فلج عضله:

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

یک توزیع انتخابی ضعف عضله ای مشاهده می شود

اندام های بالایی: ابداکتور ، چرخاننده های بیرونی ، و اکستنسورها در وهله اول تحت تاثیر قرار می گیرند.

اندام های تحتانی: فلکسورها ، چرخاننده های درونی ، و فلسکورهای پشتی در ابتدا تحت تاثیر قرار می گیرند.

این منجر به پوسچر اسپاستیک همراه دست و مچ خم شده و پای کشیده می شود.

ضعف اغلب یک طرف در سمت مقابل را تحت تاثیر قرار داده به شرطی که ضایعه بالای همبری پیرامیدال باشد و اگر زیر همبری پیرامیدال باشد همان سمت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عضلات محوری یا آگزیال میدلاین ، که عصب دهی دوگانه ای از هر نیمکره دارند(مانند آنهایی که در حنجره ، گردن ، سینه ، عضلات جویدن ، دهان و زبان) به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمی گیرند مگر اینکه بیماری دوسویه باشد.

بیماری نورون حرکتی تحتانی:

توزیع سگمنتی عادی است.

اطلاعات راجع به توزیع ضعف می تواند نشانه ی محل دقیق ضایعه باشد.

بیماری های ریشه های عصبی و اعصاب محیطی:

همراه مونورادیکولوپاتی و مونونوروپاتی ، ضعف محدود به عضلات عصب دهی شده توسط ریشه ها یا اعصاب تحت تاثیر قرار گرفته می باشد.(ضعف مشابه بیماری نورون حرکتی تحتانی می باشد)

همراه پلی نوروپاتی ، معمولا توزیع گسترده تری از ضعف وجود دارد. آن دوطرفه و متقارن بوده و در سگمنت های دیستال در برابر سگمنت های پراگزیمال چشمگیرتر می باشد.

تحلیل عضله و تون عضله ای

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

همراه ضایعات شدید و حاد ، اسپاستیسیتی معمولا مشاهده می شود.

پاسخ عضله به کشش غیر فعال یا پسیو: هرچه سرعت کشش بیشتر بزرگتر باشد ، مقاومت بزرگتر می باشد.

همراه ضایعات شدید و حاد ، شلی عضله یا هیپوتونی شایع می باشد.

از آنجایی که نورون حرکتی فوقانی تحتانی سالم می باشد ، آن اثر تروفی را ایجاد می کند. ممکن است اصلا آتروفی وجود نداشته باشد ، با اینحال در طولانی مدت ، آتروفی ممکن است بروز نماید.

بیماری نورون حرکتی تحتانی:

عضلات تحلیل رفته هیچ مقاومتی را به کشش غیرفعال یا پسیو نشان نمی دهند. ساختمان عضلانی شل بوده و در عرض 2 الی 3 هفته از شروع بیماری آتروفی می شوند.

بیماری های ریشه های عصبی و اعصاب محیطی:

هیپوتونی شایع بوده اما آتروفی مانند بیماری های نورون حرکتی تحتانی چشمگیر نمی باشد.

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

همراه ضایعات حاد و شدید ، رفلکس های تاندونی عمیق(DTR) هیپررفلکسی می باشند ، زیرا قوس رفلکس سالم بوده و ورودی ممانعتی به آن برطرف می شود. رفلکس های سطحی در طرف تحت تاثیر قرارگرفته کاهش می یابند. رفلکس های غیرطبیعی ، برای مثال نشانه بابینسکی(پاسخ پلانتار اکستنسور) ، کلونوس ، اغلب وجود دارند

همراه ضایعات شدید ، رفلکس های تاندونی عمیق ممکن است کاهش یا محو شوند.

بیماری نورون حرکتی تحتانی و بیماری های ریشه های عصبی و اعصاب محیطی:

رفلکس های تاندونی عمیق کاهش یا محو می شوند زیرا بخش وابران قوس رفلکس کاهش می یابد.

رفلکس های غیرعادی هرگز وجود ندارند.

فاسیکولاسیون(علامت و نشانه ی عصب زدایی)

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

بیماری نورون حرکتی تحتانی:

عضلات معمولا فاسیکولاسیون( کشش و حرکت خودانگیز ، و نامنظم فیبرهای عصب زدایی شده) را نشان می دهند.

خرید کتاب دائره المعارف الگوهای نموداری جلد 1 و 2 توماس بولکوفسکی

کتاب دائره المعارف الگوهای نموداری جلد 1 و 2 به قلم توماس بولکوفسکی نوشته شده است. این کتاب را پوریا تیرگر و مهدی میرزائی ترجمه کردند. این کتاب توسط انتشارات آراد کتاب به چاپ رسیده است.

بخشی از فهرست کتاب دائره المعارف الگوهای نموداری جلد 1 و 2

بخش اول: الگوهای نموداری

رو به گسترش، راست گوشه و صعودی

رو به گسترش، راست گوشه و نزولی

سقف رو به گسترش

سه گوش رو به گسترش، صعودی

سه گوش رو به گسترش، نزولی

برآمدگی و رانش (بازگشتی و تحتانی)

برآمدگی و رانش (بازگشتی و فوقانی)

فنجان با دسته، وارونه

کف دوگانه، آدم و آدم

کف دو گانه، آدم و حوا

کف دوگانه، حوا و آدم

کف دوگانه، حوا و حوا

سقف دوگانه، آدم و آدم

سقف دوگانه، آدم و حوا

سقف دوگانه، حوا و آدم

سقف دوگانه، حوا و حوا

پرچم، بلند و فشرده

سروشانه تحتانی، پیچیده

سروشانه فوقانی، پیچیده

حرکت شمردۀ نزولی

نویسنده توماس بولکوفسکی
مترجم پوریا تیرگر, مهدی میرزائی
ناشر آراد کتاب
شابک 9786001862304
سال چاپ 1400
قطع کتاب وزیری
نوع جلد شومیز
تعداد صفحه 1114
نوبت چاپ 3

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب دائره المعارف الگوهای نموداری جلد 1 و 2 توماس بولکوفسکی” لغو پاسخ

محصولات مرتبط

کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی

خرید کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی؟ مارک داگلاس

کتاب واو به واو متدولوژی وایکوف

فهرست کتاب واو به واو متدولوژی وایکوف 1

خرید کتاب واو به واو متدولوژی وایکوف نشر چالش با تخفیف

کتاب هفت گناه کشنده در معامله گری

فهرست کتاب هفت گناه کشنده در معامله گری 1

خرید کتاب هفت گناه کشنده در معامله گری روث بارونز روزولت

کتاب از صفر تا NAV

فهرست کتاب از صفر تا NAV 1

خرید کتاب از صفر تا NAV مؤلف رویا درخشانی

کتاب معامله گری به روش ایچیموکو

خرید کتاب معامله گری به روش ایچیموکو مؤلف سعید روندی

کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی

فهرست کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی 1

خرید کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی مؤلف رویا درخشانی

کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی جلد 2

فهرست مطالب کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی بخش 1

خرید کتاب پرایس اکشن استراتژی های معاملاتی جلد 2

کتاب توقف سیال

فهرست کتاب توقف سیال

خرید کتاب توقف سیال اثر جیم کین مترجم سارا صمدی

درباره فروشگاه اینترنتی سلکتاب

با توجه به آنلاین شدن کسب و کارها فروشگاه اینترنتی سلکتاب با هدف عرضه فروش کتاب های بورس و ارزهای دیجیتال با قیمت مناسب راه اندازی شده و امید است که بتواند افراد علاقه مند به فعالیت در بورس و ارزهای دیجیتال را با موفقیت در بازارهای مالی همراهی کند. امروزه سرمایه گذاری در حوزه بازارهای مالی مانند بورس و خصوصا ارزهای دیجیتال با استقبال روز افزون و همچنین بازده های فوق العاده همراه است.

الگوی دو قله تکنیکال

الگوی دو قله تکنیکال

الگوی دو قله تکنیکال

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید – حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

بازدید ها : 667

الگوی دو قله تکنیکال

الگوی دوقله و دودره بسیار شبیه به یکدگیر می باشند برای همین تصمیم گرفتیم این دو را کنار هم شرح دهیم .

الگوی دوقله و دودره زیرمجموعه الگوهای بازشگتی می باشند به این معنی که روند پیش رو را عوض خواهند کرد .

تشخیص : الگوی دودره از دو دره تشکیل شده است . دو دره در یک سطح قرار دارند .

به خطی که بر روی دودره کشیده شده است خط گردن یا neckline می گوییم .

اعتبار الگو : اگر بر روی اندیکاتور MACD واگرایی یا divergence مشاهده شود ؛ آن الگو معتبر خواهد بود .

کارکرد : الگوی دودره روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند و نمودار حداقل به اندازه حدفاصل خط گردن تا کف دره صعود خواهد داشت .

خرید و فروش با الگوی دودره : شما می توانید در کف دره اقدام به خرید کنید و بعد از صعود نمودار به اندازه عمق دره اقدام به فروش سهام خود کنید .

تشخیص : الگوی دوقله از دو قله تشکیل شده است . دو قله در یک سطح قرار دارند .

به خطی که بر کف دوقله کشیده شده است خط گردن یا neckline می گوییم .

اعتبار الگو : اگر بر روی اندیکاتور MACD واگرایی یا divergence مشاهده شود ؛ آن الگو معتبر خواهد بود .

کارکرد : الگوی دوقله روند صعودی را به روند نزولی تبدیل می کند و نمودار حداقل به اندازه حدفاصل خط گردن تا قله نزول خواهد داشت .

خرید و فروش با الگوی دوقله : شما می توانید در خط گردن اقدام به خرید کنید و بعد از صعود نمودار به قله اقدام به فروش سهام خود کنید .

در تصویر فوق میزان صعود و نزول به اندازه عمق الگو به آسانی قابل مشاهده است .

توجه داشته باشید که اگر تعداد قله ها و یا دره ها سه تا شود الگوی سه قله و سه دره تشکیل خواهد شد .

این الگو نیز تمام ویژگی های الگوی دوقله و دودره را شامل خواهد شد .

به تصویر زیر نگاه کنید .

مثال :

جهت دسترسی به مطالب آموزشی تحلیل تحکینال و تحلیل بنیادی کیک کنید.

سوالات و نظراتتان را باما درمیان بگذارید.

موسسه سبزاندیشان ویراسرمایه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید

اخبار مقالات و تخفیفات گروهی را دنبال کنید


مجله کسب و کار ، بازاریابی ، تبلیغات

الگوی دوقله و دودره بسیار شبیه به یکدگیر می باشند برای همین تصمیم گرفتیم این دو را کنار هم شرح دهیم .

الگوی دوقله و دودره زیرمجموعه الگوهای بازشگتی می باشند به این معنی که روند پیش رو را عوض خواهند کرد .

الگوی دو قله تکنیکال

تشخیص : الگوی دودره از دو دره تشکیل شده است . دو دره در یک سطح قرار دارند .

به خطی که بر روی دودره کشیده شده است خط گردن یا neckline می گوییم .

اعتبار الگو : اگر بر روی اندیکاتور MACD واگرایی یا divergence مشاهده شود ؛ آن الگو معتبر خواهد بود .

کارکرد : الگوی دودره روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند و نمودار حداقل به اندازه حدفاصل خط گردن تا کف دره صعود خواهد داشت .

خرید و فروش با الگوی دودره : شما می توانید در کف دره اقدام به خرید کنید و بعد از صعود نمودار به اندازه عمق دره اقدام به فروش سهام خود کنید .

تشخیص : الگوی دوقله از دو قله تشکیل شده است . دو قله در یک سطح قرار دارند .

به خطی که بر کف دوقله کشیده شده است خط الگوي شاخ فوقانی گردن یا neckline می گوییم .

اعتبار الگو : اگر بر روی اندیکاتور MACD واگرایی یا divergence مشاهده شود ؛ آن الگو معتبر خواهد بود .

کارکرد : الگوی دوقله روند صعودی را به روند نزولی تبدیل می کند و نمودار حداقل به اندازه حدفاصل خط گردن تا قله نزول خواهد داشت .

خرید و فروش با الگوی دوقله : شما می توانید در خط گردن اقدام به خرید کنید و بعد از صعود نمودار به قله اقدام به فروش سهام خود کنید .

تصویر :

در تصویر فوق میزان صعود و نزول به اندازه عمق الگو به آسانی قابل مشاهده است .

توجه داشته باشید که اگر تعداد قله ها و یا دره ها سه تا شود الگوی سه قله و سه دره تشکیل خواهد شد .

این الگو نیز تمام ویژگی های الگوی دوقله و دودره را شامل خواهد شد .

به تصویر زیر نگاه کنید .

مثال :

الگوهای تدریس شده را بر روی نمودارها پیدا کنید و واکنش نمودار را نسبت به خط گردن را مشاهده کنید . ببینید چه نقاطی برای خرید و فروش مناسب هستند .

محمدرضا فهیم پور – فوق دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات – فوق دیپلم مدیریت کسب و کار – لیسانس مدیریت تبلیغات تجاری – دانشجوی فوق لیسانس مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی – طراح سایت های خبری و فروشگاهی – مشاور حوزه کسب و کار – پژوهشگر حوزه کسب و کار ، بازاریابی و تبلیغات ، مشاور و آنالیزگر بازار سرمایه بورس ، تریدر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌سایت

ایمیل : [email protected]

الگوی دو قله در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، در این مقاله شما را با الگوی Double Top بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

این الگو باعث برگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی خواهد شد. ب

نابراین باید به دنبال شکل گیری این الگو بعد از یک حرکت صعودی باشیم.

الگوی دو قله تکنیکال

شکل ساده این الگو را در تصویر بالا مشاهده می کنید.

قیمت در حال صعود است و یک سقف را شکل می دهد. سپس بعد از کمی اصلاح دوباره به سمت بالا حرکت می کند تا سقف قبلی خود را بشکند و حرکت صعودی ادامه یابد. اما در انجام این کار ناموفق است و نمی تواند سقف قبلی را بشکند.

در الگوی دو قله به خط قرمزی که زیر حفره ای که بین دو قله قرار دارد دقت کنید.

این خط را اصطلاحا “خط گردن” یا Neckline می گویند.

کاربرد این خط بسیار مهم است و در واقع سیگنال ورود به معامله می باشد.

شما با منتظر باشید و پس از شکست این خط به سمت پایین، وارد پوزیشن فروش شوید.

در غیر اینصورت به هیچ عنوان نباید پوزیشن فروش بگیرید.

چون گاهی اوقات قیمت به شکل یک باکس درآمده و سپس در جهت صعود به حرکت خود ادامه می دهد و باعث متضرر شدن شما خواهد شد.

بدست آوردن هدف قیمت برای تعیین حد سود توسط این الگو بسیار ساده است.

کافیست فاصله بین دو قله تا خط گردن را اندازه بگیرید و سپس از جایی که قیمت خط گردن را به سمت پایین شکسته است، هدف گذاری کنید.

حد ضرر این الگو نیز بالا سر دو قله قرار می گیرد.

به یاد داشته باشید که Double Top تشکیل یک روند صعودی واگرا است.

بنابراین شما می خواهید پس از یک روند صعودی قوی دنبال آن باشید. شما همچنین متوجه خواهید شد که نزول تقریبا ارتفاع یکسانی با جایی که Double Top تشکیل شده، دارد.

امیدواریم مقاله آشنایی با الگوی دو قله در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.

داتیس نتورک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کتاب تحلیل بنیادی ، تکنیکال یا ذهنی

کتاب جادوگران بازار نوین

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار بدست آوردم

ربات سرخطی خرید و فروش بورس

خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته فارسی

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

خرید کتاب پرایس اکشن لنس بگز

کتاب مقدس معامله گری براساس کندل استیک

کتاب معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

داتیس نتورک فعالیت حرفه ای خود را در سال 1393 با هدف دسترسی آسان فارسی زبان ها به آموزش های مربوط به حوزه شبکه های کامپیوتری آغاز کرد. در سال های بعد تصمیم گرفتیم بخش های نرم افزار و برنامه نویسی و بازارهای مالی … را نیز به وب سایت اضافه کنیم.

الگوی دو قله تکنیکال

از طریق روش های ارتباطی زیر می توانید با داتیس نتورک ارتباط برقرار کنید:

شماره تماس : 02165361915 (ساعت 9 الی 14)

ایدی پشتیبانی تلگرام :

datisnetwork_support (پاسخ گویی شبانه روزی)


نام کاربری یا آدرس ایمیل *


رمز عبور *

هنوز حساب کاربری ندارید؟

در تحلیل تکنیکال، الگوهایی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهند با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی‌که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است. الگوی سر و شانه، الگوی کف و سقف دوقلو و الگوی کف و سقف سه قلو از جمله الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال می‌باشند. پیش‌تر در مقاله آموزشی الگوی سر و شانه، راجع به این دسته از الگوهای بازگشتی صحبت کردیم. اما در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی نوع دیگری از الگوهای بازگشتی تحت عنوان الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی بازگشت
قیمت به شکل صعودی می‌باشد. تشکیل الگوی کف دوقلو می‌تواند سود زیادی عاید
سهامداران نماید. این الگو از جمله الگوهای بازگشتی صعودی و بسیار شبیه به حرف
انگلیسی W است. یک الگوی کف دوقلو شامل دو کف متوالی پشت سرهم و یک خط گردن
(neckline) می‌باشد. این خط گردن همان خط مقاومت می‌باشد. در واقع پس از آن‌که
این الگو شکل گرفت و خط مقاومت شکسته شد، انتظار می‌رود که حداقل به اندازه‌ی
فاصله‌ی سقف تا خط گردن، سهم رشد داشته باشد. در این الگو نیز هرچقدر که مدت زمان
شکل‌گیری الگو طولانی‌تر باشد، الگو از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد بود.
بنابراین به دنبال این الگو در تایم‌فریم‌های بالاتر باشید. دقت داشته باشید که
افزایش حجم نیز در شکل‌گیری این الگو، اعتبار الگو را افزایش خواهد داد.

به منظور ارزیابی و اطمینان از شکل‌گیری این نوع از الگوهای کف و
سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال توجه به نکاتی الگوي شاخ فوقانی که
در ادامه آورده شده است، ضروری می‌باشد.

این الگو درست برعکس الگوی کف دوقلو است؛ یعنی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد
و نشان‌دهنده‌ی بازگشت قیمت به شکل نزولی می‌باشد. این الگو از جمله الگوهای
بازگشتی نزولی بوده و بسیار شبیه به حرف انگلیسی M است. این نوع
از الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال شامل دو قله‌ی متوالی پشت سر هم و یک خط گردن (neckline) می‌باشد.
انتظار می‌رود پس از تشکیل این الگو؛ یعنی بعد از اینکه خط حمایت شکسته شد و
افزایش حجم مشاهده کردیم، حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی سقف تا گردن، سقف نمودار افت
پیدا کند. نکته‌ی دیگری که در رابطه با الگوی سقف وجود دارد این است که خط حمایت
پس از شکسته شدن در این الگو به خط مقاومت تبدیل شده و نقش مقاومتی پیدا می‌کند. معمولاً
بازگشت این خط یک فرصت خروج مجدد خواهد بود، چرا که گفتیم این الگو، یک الگوی به
شدت نزولی است.

نکته: هنگام تشخیص الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال دقت داشته باشید که هر دو
سقف پیاپی را نباید یک سقف دوقلو تصور کرد.

الگوی دو قله تکنیکال

برای ارزیابی و اطمینان از شکل‌گیری این نوع از الگوهای کف و سقف دوقلو در
تحلیل تکنیکال باید به نکاتی که در ادامه آورده شده توجه فرمایید.

نمی‌توان به صراحت گفت که تمام قواعد و قوانین و الگوهای موجود در تکنیکال،
درست هستند. از آنجایی که این الگوها تنها پشتوانه‌ی آماری دارند، بنابراین ممکن
است که الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال نیز نقض شوند. به‌عنوان مثال در
الگوی سقف دوقلو اگر قیمت پس از شکسته شدن خط گردن به جای ادامه‌ی روند نزولی، به
روند صعودی تبدیل شد و دو قله‌ی قبلی که حال به عنوان سطح مقاومت آن شناخته می‌شوند
را به سمت بالا بشکند، می‌توان گفت الگوی سقف دوقلو نقض می‌شود. البته بر عکس این
فرآیند نیز برای نقض الگوی کف دوقلو صدق می‌کند. دقت داشته باشید که در صورت نقض
هر یک از این الگوها می‌توانید خطی که به موازات قله‌ها یا دره‌ها رسم کرده‌اید را
به ‌عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص و برخورد با آن‌ها صحبت کردیم. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و برای شناسایی صحیح آن‌ها باید روی نمودارهای واقعی تمرین کرده و تجربه کسب نمایید. با تشخیص درست و به موقع الگوهای کف و سقف دوقلو می‌توانید آینده‌ی قیمت را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش‌بینی نمایید و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرید. به خاطر داشته باشید که این دسته از الگوها از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری هستند. به همین جهت در مواقع خاص بهتر است تا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. توصیه می‌شود برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ، به عنوان پلتفرم آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو گروه عمده‌ی الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. در الگوهای قیمتی بازگشتی، نمودار قیمتی سهم پس از تشکیل این الگو، روند گذشته‌ی خود را از دست ‌داده و تغییر روند می‌دهد. اما در الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده نمودار سهم پس از تشکیل این الگو جهت روند اصلی خود را ادامه می‌دهد. پیش‌تر راجع به مهم‌ترین الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده و بازگشتی در تحلیل تکنیکال صحبت کرده‌ایم. یکی دیگر از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته است که اولین بار توسط ویلیام آنیل در سال ۱۹۸۸ در کتاب «چگونه در سهام پول درآوریم» معرفی شد. روند اصلی سهم پس از تشکیل این الگو با قدرت ادامه پیدا می‌کند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس و نحوه‌ی تشخیص آن صحبت خواهیم کرد.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)، توسط معامله‌گران برای تحلیل بازار سهام در بلندمدت استفاده می‌شود. برای تکمیل این الگو، از چند هفته تا چند ماه زمان نیاز می‌باشد. البته این الگو برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت نیز مناسب می‌باشد. اما هر چقدر که مدت‌ زمان شکل‌گیری الگوی فنجان و دسته طولانی‌تر باشد در زمان عبور از مقاومت، قوی‌تر و بهتر عمل خواهد کرد. این الگو به طرز جالبی علاوه بر بازار سهام در بازارهای دیگر مثل بازار آتی، کالا و ارز هم جوابگو هست و کاربرد دارد. الگوی فنجان و دسته از جمله الگوهای ادامه‌دهنده‌ی صعودی به شمار می‌آید که با یک دوره‌ی تثبیت شروع می‌شود و با یک شکست همراه شده و کامل می‌شود. به طور کلی نوسان بازار مشخص کننده‌ی میزان عمق فنجان در این الگو می‌باشد. بنابراین هرچقدر که نوسان بازار بیش‌تر باشد، شاهد تشکیل فنجان با عمق بیش‌تر خواهیم بود.

این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست از دو بخش فنجان و دسته تشکیل شده است.
بخش فنجان، در الگوی فنجان و دسته در بورس بعد از یک ریزش شدید ایجاد می‌شود و شکل
کاسه مانندی را به خودش می‌گیرد. بعد از اینکه فنجان کامل شد، یک محدوده‌ی رنج یا
استراحت به شکل یک پرچم صعودی در سمت راست قالب شکل می‌گیرد. حالا در این زمان بخش
دسته‌ی الگو شکل گرفته و الگو کامل می‌شود.

بنابراین رفتار قیمتی که در الگوی فنجان و دسته در بورس می‌توان تشخیص داد
ابتدا سهم توسط عده‌ای از خریداران در قیمت‌های پایین‌تر خریداری‌ می‌شود. سپس خریداران
در نزدیکی مقاومت تاریخی با توجه به ‌احتمال ریزش قیمت سهم دست به فروش سهم خود می‌زنند
و پولشان را نقد می‌کنند (تشکیل فنجان). این موضوع باعث خواهد شد افراد دیگر هم
اقدام به فروش نمایند و در این حالت سهم نزولی و رنج شود. اما دقت داشته باشید که دیگر
کف قیمتی به پایین‌تر از کف قیمتی قبلی خود نخواهد رسید. در این‌جا سهم استراحت کافی
را داشته و مجدداً بعد از جابه‌جایی سهامداران، تلاش به شکستن مقاومت تاریخی خود خواهد
کرد (تشکیل دسته‌ی فنجان).

اگر دسته فنجان از ۳۰ درصد بدنه‌ی فنجان پایین‌تر بیاید، قدرت این الگو کمتر
می‌شود مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان و دسته در بورس بخش دسته می‌باشد. دسته آخرین
مرحله از مرحله‌ی تثبیت به شمار می‌آید که با شکست آن مسیر قبل یا روند قبل از
تشکیل الگو ادامه پیدا می‌کند. به طور کلی مرحله‌ی شکل‌گیری دسته نباید بیش‌تر از
دو هفته در معاملاتی با اهداف کوتاه‌مدت طول بکشد. البته این بازه‌ی زمانی مطلق
نیست و با توجه به تایم ‌فریمی که شما در آن معامله می‌کنید، می‌تواند تا حدودی
متفاوت شود. اما تجارب برخی معامله‌گران نشان می‌دهد که دسته‌هایی که زیر دو هفته
تشکیل شده باشند، می‌توانند با نتایج بهتری همراه باشند و قدرت مومنتوم (Momentum) بیش‌تری کسب
نمایند.

الگوی فنجان و دسته

طولانی شدن زمان تشکیل دسته بیش‌ از حد مجاز، به این معناست که بازار مومنتوم
کافی برای پیشرفت و شکست خط دسته را ندارد و محدوده‌ای که در آن معامله می‌شود،
محدوده‌ای با مومنتوم قوی نیست. بنابراین بهتر است که هنگام بررسی الگوی فنجان و
دسته در بورس توجه زیادی به دسته داشته باشید. چرا که دسته همان جایی است که
سیگنال شکست را به ما می‌دهد و می‌توانیم آن جا وارد معامله شویم. بهترین شکست
دسته با یک مومنتوم قوی شروع می‌شود و مومنتوم لازم برای ادامه‌ی روند را طی چند
روز ایجاد می‌کند.

الگوی فنجان و دسته‌ی وارونه، نوع دیگری از الگوی فنجان و دسته در بورس می‌باشد
که در آن جهت روند قبل از الگو می‌تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد. در این
الگو، قیمت در بیش از نیمی از زمان افزایش می‌یابد. سپس به آرامی کاهش یافته و یک
منحنی رو به بالا ایجاد می‌نماید. بخش دسته یک حرکت اصلاحی رو به بالا از سمت راست
فنجان (لبه) را تجربه نموده و سپس با برگشت به سمت پایین و حرکت مجدد قیمت به سمت
لبه‌هاي فنجان، الگو تکمیل خواهد شد. زمانی‌که قیمت از محدوده حمایتی لبه فنجان به
سمت پایین افت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. توماس بولکوفسکی که از برجسته‌ترین
نویسنده‌ها در حوزه‌ی الگوهای نموداری و خالق «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» می‌باشد،
معتقد است که توسط متوسط کاهش قیمت در الگوي فنجان و دسته‌ی وارونه ۱۶ درصد می‌باشد.

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوی فنجان و دسته در بورس پرداختیم و راجع به پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سهم با استفاده از آن صحبت کردیم. همان‌طور که گفتیم مدت زمان تشکیل این الگو نسبت به دیگر الگوهای تکنیکال، طولانی‌تر می‌باشد. این موضوع و تعداد برخوردها در الگوی فنجان و دسته با خط مقاومت، این الگو را به یک الگوی بسیار قوی و پویا تبدیل کرده است. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در تایم‌فریم‌های طولانی به پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌ها در بازار بورس و سرمایه بپردازند. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در ایران سعی دارد تا با بیان مهم‌ترین نکات آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، یاری‌گر شما برای موفقیت در این عرصه‌ها باشد.

الگوی اینگالف صعودی

الگوی اینگالف صعودی یک الگوی معکوس دو کندلی است. کندل دوم بدون در نظر گرفتن طول سایه های دنباله، بدنه اول را به طور کامل درگیر می کند. الگوی اینگالف صعودی در روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک کندل تیره است که به دنبال آن یک کندل توخالی بزرگتر به وجود می آید.

الگوی اینگالف صعودی

الگوی اینگالف صعودی

آموزش الگوی اینگالف صعودی: یک الگوی پر ازدحام صعودی است که می تواند زمانی شناسایی شود که یک کندل کوچک سیاه و سفید با نمایش روند نزولی، روز بعد توسط یک کندل بزرگ سفید دنبال شود و روند صعودی را نشان دهد، بدنه آن به طور کامل با هم منقبض شده و یا بدنه کندل روز قبل را درگیر می کند.

الگوی اینگالف صعودی

در روز دوم الگو، قیمت پایین تر از سطح قبلی باز می شود، اما به دلیل وجود فشار خرید ، قیمت به یک سطح بالاتر از سطح قبلی هدایت می شود و به یک موفقیت مهم برای خریداران می رسد. کارشناسان این حوزه پیشنهاد می کنند وقتی قیمت بالاتر از حد بالای کندل دوم حرکت می کند و هنگامی که معکوس روند نزولی تأیید شود، به موقعیت طولانی وارد می شود.

نکات اساسی آموزش اینگالف صعوی

  1. الگوی اینگالف صعودی یک الگوی نمودار کندل شناسی است که وقتی یک روز کندل سیاه کوچک توسط یک کندل بزرگ سفید دنبال می شود، شکل می گیرد که بدنه آن به طور کامل با هم فشرده می شود و یا بدنه کندل روز قبل را درگیر می کند.
  2. الگوهای اینگالف صعودی احتمالاً هنگام وقوع چهار یا حتی بیش از آن کندل سیاه بر روی واژگونی های سیگنال قرار می گیرند.
  3. سرمایه گذاران نه تنها باید به دو کندل که الگوی شکارچی صعودی را تشکیل می دهند بلکه به کندل های قبلی نیز نیم نگاهی دارند.

تجارت با این الگوی

یک الگوی شلوغ مانند اینگالف صعودی که صعود ی است نباید صرفاً به عنوان یک کندل سفید تعبیر شود، که نشان دهنده حرکت قیمت رو به بالا و به دنبال آن یک کندل سیاه، نمایانگر حرکت قیمت رو به پایین است. برای شکل گیری الگوی اینگالف صعودی، سهام باید در روز 2 نسبت به روز اول بسته شود و قیمت آن پایین تر باشد. در صورت عدم شکاف قیمت، بدنه کندل سفید فرصتی برای درگیر کردن بدنه کندل سیاه روز قبل آن نخواهد داشت.

از آنجا که سهام هر دو پایین تر از روز اول است و در روز اول بسته خواهد شد(بسته تر از روز اول است)، کندل سفید در یک الگوی اینگالف صعود ی نمایش دهنده روزی است که فروشندگان فقط صبح قیمت سهام را کنترل می کنند تا تنها خریداران مورد اعتمادی داشته باشند.

کندل سفید از الگوی اینگالف صعودی، در صورت وجود، به طور معمول دارای فتیله فوقانی است و ایندلالت بر آن دارد که سهام بسته شده در بالاترین قیمت یا نزدیک آن قرار داشته و نشان می دهد که روز به پایان رسیده، در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش است.

عدم وجود فتیله فوقانی این احتمال را ایجاد می کند که روز بعد کندل سفید دیگری تولید کند که بالاتر از الگوی اینگالف صعودی بسته باشد، حتی اگر این احتمال وجود دارد که روز بعد نیز بعد از شکاف در هنگام باز شدن، یک کندل سیاه ایجاد می کند. از آنجا که الگوهای اینگالف صعودی تمایل به نشان دادن وارونگی فرایند عملیات دارند، تحلیلگران توجه ویژه ای به آنها نشان می دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.