تاریخچه ایجاد تتر


ننخشید تو دوستش داری است نه تو دوستش دارد.

تاریخچه ایجاد تتر

قزوین پایتخت خوشنویسی ایران اسلامی

چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

flag

 • مراکز آموزشي
 • داروخانه ها
 • درمانگاه ها
 • مراکز راديولوژي
 • مراکز فيزيوتراپي
 • مراکز پزشکي قانوني
 • تاريخچه قزوين
 • قزوين امروز
 • محدوده جغرافيايي
 • نقشه
 • مشاهير قزوين
 • آداب و رسوم
 • صنايع دستي
 • سوغات قزوين
 • غذاهاي سنتي
 • اطلاعات آماري قزوين
 • شهرستان هاي استان قزوين
 • جاذبه هاي تاريخي
 • منطقه اوان
 • منطقه رازميان
 • منطقه باشگل
 • منطقه نينه رود
 • منطقه زياران
 • منطقه شهر تاريخي سميران
 • منطقه فطر حاجي آباد کوهين
 • منطقه باراجين
 • منطقه کامان و زرشک
 • منطقه تارم سفلي
 • منطقه آوج و آبگرم
 • منطقه آتان
 • منطقه گرمارود
 • منطقه يله گنبد
 • منطقه گازرخان
 • منطقه دره و حاشيه اندج رود
 • اداره ارتباطات و اموربین الملل
 • بازرسي شهرداري
 • سامانه اطلاعات تماس با اعضای شورا و مدیران شهرداری

شهر قزوين

قزوين را در نوشته هاي قديم اروپا شهر باستاني « ارساس » يا « ارسا سيا» و در تواريخ يونان همان شهر قديمي « راژيا » و در زمان اشکانيان به نام موسس آن « اردپا » خوانده اند .

ساسانيان آنرا « کشوين » ناميده اند، يعني سرزميني که نبايد از آن غافل شد برخي هم آن را « قسوين » يا شهر که مردمي پرصلابت و استوار دارد و بعضي از مورخين هم معرب « کاسپين » گفته اند به دليل آنکه قوم کاپست از مجاورت درياي مازندران به طرف اين دشت مهاجرت کرده و با اقوام بومي اختلاط نموده اند و گروهي هم به مرکز ايران رفته اند و درياي خزر نيز به همين دليل به بحرالقزوين يا درياي قزوين اشتهار دارد .

در منطقه قزوين صدها تپه باستاني شناسايي شده که هر يک برگ زريني از تاريخ و تمدن ميهن اسلامي مان را در سينه جاي داده اند و تنها حفاري تپه سگزآباد نشانگر تمدن 9 هزار ساله يکجانشيني در اين دشت حاصلخيز است .

بناي شهر قزوين را به شاپور ذوالاکتاف نسبت داده و مي گويد آنجا را "شاد شاپور" ناميد. امام ابوالقاسم عبدالکريم بن محمد رافعي در کتاب التدوين في اخباراهل العلم به قزوين و زکرياي بن محمد محمود ممکوني در آثارالبلاد و ياقوت حموي درمعجم البدان به نقل ازاين فقيه و شاهزاده فرهاد ميرزا معتمدالدوله در کتاب هدايه السبيل و کفايه الدليل باستناد شهرت قزوين را از بناهاي شاپور ذوالاکتاف نگاشته اند .

احمدابن ابي عبدالله برقي در کتاب "النبيان" و خواجه حمدالله مستوفي در "تاريخ گزيده" و محمد حسنخان اعتماد السلطنه در کتاب "مرآت البدان" و امين احمد رازي در "هفت اقليم" به نقل از البنيان و استاد و با تولد خاور شناس نامي روس در کتاب "جغرافياي تاريخي ايران" بناي شهر قزوين را به شاپور اول منسوب داشته اند. شمس الدين سامي بيک در "قاموس الاعلام ترکي" در اين باره ترديد کرده و نوشته است که از ايرانيان شاپور ذوالاکتاف با يکي از بهرام ها شهر قزوين را بنياد كرده اند. منبع اصلي اين دو قول يکي "اخبار البدان" ابن فقيه و ديگري "البنيان" احمد بن ابي عبدالله برقي است که مولفان سابق نيز عموما با اين دو ماخذ استناد داشته اند. البته نمي توان در اين باره نظر قطعي داد وليکن با بررسي اوضاع دوران فرمانروائي اين دو پادشاه مي بينيم زمان شاپور ذوالاکتاف که بواسطه صغر سن نمي توانست در کارهاي کشور موثر باشد سراسر مملکت دستخوش کشتار و تاراج طوايف داخلي و خارجي بود .

بنابراين مناسب است باني قزوين را بنا به نگارش" ابن فقيه شاپور ذوالاکتاف" بدانيم اما اين که ابن فقيه ذکر کرده است شاپور ذوالاکتاف شهر قزوين را بنا کرده و آن را شاد شاپور ناميد. ديگران نيز در اين زمينه شرحي نگاشته اند از جمله حمد الله مستوفي در تاريخ گزيده به نقل از کتاب البنيان قدري بتفصيل پرداخته اند و نوشته است شهر قزوين را شاپور بن اردشير بابکان ساخته و آن را شادشاپور نام کرد همانا آن شهري که در ميان قزوين ساخته اند چنانچه رودخانه چند بر جنوبي آن روانست و رودخانه ابهر بر شمالي آن و از آنجا اطلال بار و پديدارست .

محمد حسن خان اعتماد السلطنه نيز در کتاب "مرآت البلدان" به نقل از کتاب البنيان اين موضوع را تا اندازه اي روشن تر به قلم آورده و مي گويد قزوين را شاپور بن اردشير بابکان ساخت و شاد شاپور نام نهاد و همانا آن شهري بود که ميان رودخانه هاي خررود و ابهر رود مي ساخته اند و آنجا پديدار است و مردم آنجا در ديه هر چه که به اردشير بابکان منسوب است مسکونند و مشهور است در کتاب تدوين رافعي مسطور که حصار شهرستان قزوين اکنون محلي است در ميان شهر شاپور ذوالاکتاف ساساني ساخته است

بر اساس اسناد و مدارک موجود قدمت و سابقه تاريخي منطقه قزوين به دوران حکومت مادها، در قرن نهم پيش از ميلاد، مي رسد. در آن زمان، ناحيه کوهستاني جنوب و جنوب غربي قزوين جزئي از قلمرو مادها به شمار مي رفت که همواره مورد تاخت و تاز اقوام و قبايل مختلف، از جمله اقوام آشور و کاسي‌ها، قرار داشت .

بررسي آثار بدست آمده از جنوب دشت قزوين در بخش بوئين زهرا، نشان مي دهد که در اين منطقه در هزاره هاي چهارم و پنجم پيش از ميلاد، زيستگاه جماعت هاي انساني بوده است .

بناي اوليه شهر قزوين را به شاپور معرف به شاپورذوالاکتاف نسبت مي دهند. شاپور شهر قزوين را براي جلوگيري از تهاجمات ديالمه بنا نهاد و در آن دز و استحکامات به وجود آورد و سپاهيان خود را در آن استقرار داد. به مرور زمان، پايگاه نظامي شاپور توسعه يافت و هسته اصلي شهر قزوين به وجود آمد. موقعيت اين شهر همواره به عنوان گذرگاه مهم طبرستان و درياي مازندران (خزر) اهميت فراوان داشت. بعد از حمله اعراب به ايران و آغاز دوره فتوحات اسلامي، براء بن عازب از سرداران معروف عرب در سال 24هجري قمري، قزوين را محاصره کرد. قزوين در دوره اسلامي نيز به پايگاه و مبداء عمليات بعدي لشگريان عرب تبديل شد. در سال 192ھ . ق ››هارون الرشيد‹‹ به قزوين آمد و نسبت به توسعه شهر و ساخت بناي ›› مسجد جامع ›› در آن دور آن اقدام نمود .

ناصر خسرو قبادياني در سفرنامه خود در سال 438ھ . ق شهر قزوين را چنين توصيف کرده است :

. باغستان بسيار داشت، بي ديوار و خار، و هيچ مانعي از دخول در باغات، و قزوين را شهري نيکو ديدم، باروي حصين و کنگره بر آن نهاده و بازارهاي خوب، مگر آن که آب در آن اندک بود و منحصر به کاريزها در زير زمين رئس آن شهر مردي علوي بود .

از اواخر قرن پنجم هجري تا زمان حمله هلاکو به قلعه هاي اسماعيليان، سرزمين قزوين تحت تاثير حوادث مربوط به نهضت اسماعيليان از جمله حسن صباح و جانشينان او قرار داشت و شاهد نبردها و تاریخچه ایجاد تتر جنگ هاي طولاني ميان سپاه حکومت مرکزي و اسماعيليان بود. در زمان صفويه و در دوران سلطنت شاه طهماسب، با برگزيده شدن قزوين به پايتختي، اين شهر اعتبار بيشتري يافت و آثار وبناهاي متعددي در آن بنا گرديد .

در دوره قاجاريه که تهران به پايتختي انتخاب شد، قزوين به علت استقرار در مسير جاده تهران به اروپا و روسيه، اهميت قابل ملاحظه اي يافت .

با آغاز نهضت مشروطيت، اين شهر، خانه دوم مشرطه خواهان شد و مردمان آن از هيچ کمکي به آزادي خواهان دريغ نکردند .

در اواخر دوره قاجار ›› رضا خان مير پنج ‹‹ با نماينده انگلستان در گراندهتل قزوين ملاقات کرد که طي آن نطفه کودتاي سوم اسفند براي براندازي حکومت قاجاريه بسته شد .

قزوين به دنبال فتح آن در سال 21 هجري به عنوان مرز و ثغر مسلمين شناخته شد و مسلمانان براي درک فضيلت جهاد با کفار ديلم به سوي آن رهسپار گشتند. احاديث فراواني که در فضيلت قزوين روايت شده و عملکرد زمامداران حکومت اسلامي در پشتيباني از مدافعان قزوين اهميت والاي آن را مي نمايد.اعزام چهار هزار تن از مسلمانان به فرماندهي ربيع بن خثيم در سال 36 هجري و قبل از جنگ حساس صفين به قزوين توسط اميرالمومنين علي بن ابي طالب (ع) نمونه اي از اين توجه است .

بديهي است که شهر کوچک و قديمي قزوين که به استواري محدود بوده گنجايش سيل عظيم مهاجران و مجاهدان را نداشته و لزوم گسترش آن براي جلب بيشتر مسلمين اعزامي به قزوين احساس مي شده است. سعيد بن العاص بن اميه که از طرف عثمان والي کوفه بوده براي جنگ با ديلميان به قزوين مي آيد و آن را شهري استوار و آباد مي کند قطعا اين عمران اوليه قبل از سال 35 هجري که سال قتل عثمان است صورت گرفته است .

خانه سازي در بيرون از قلعه قديمي شهر ظاهرا نخستين بار توسط محمد بن سنان عجلي و در سال 90 هجري انجام شده و ديگران نيز به تقليد از او در بيرون از شهر به خانه سازي پرداخته اند و شهر را وسعت بخشيده اند . پيش از سال 169 هجري در سالهاي خلافت مهدي عباسي و زماني که فرزندش موسي الهادي وليعهد بوده و شهرک به نامهاي مدينه موسي و مبارکيه در کنار قزوين ساخته شد و همين امر به توسعه بعدي شهر کمک شاياني کرد .

تاریخچه ایجاد تتر

میکروسکوپ الکترونی, کاربرد انواع میکروسکوپ, انواع میکروسکوپ

معرفی انواع مختلف میکروسکوپ ها و کاربرد آنها

کوچینگ بالندگی روشی موثر برای هدایت استعدادهای بالقوه فردی

آشنایی با معنی علامت های دست در سراسر جهان

دلتای رودخانه چیست؟ شرایط و نحوه تشکیل دلتا

سامانه بارشی مونسون چیست؟

گچ خوراکی از چه چیزی ساخته شده است؟

آشنایی با انواع فلومتر ،کاربرد و نحوه کار آنها

تور لاکچری ترین جزیره ایران باکمتراز 2میلیون

چه کسانی نباید از لیزر موهای زائد استفاده کنند ؟!

تاریخچه ساعت و معرفی انواع ساعت های قدیمی

ساعت,انواع ساعت,عکس ساعت

ساعت یکی از قدیمی ترین اختراع بشر است

معرفی انواع ساعت

ساعت وسیله ای برای اندازه گیری زمان است. ساعت با فرم نوینش (24 ساعتی) حداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده است. با پیشرفت علم و دانش بشری، بتدریج ساعتهای دقیق تر مکانیکی، وزنه ای، فنردار، برقی، باطری دار و کامپیوتری جای ساعتهای آبی، آفتابی و ساعت های ماسه ای را گرفتند.

تاریخچه ساعت

حدود شش قرن قبل از میلاد، بابلی ها «در عصر امپراطوری دوم» چند مورد ابداعی تاریخچه ایجاد تتر از خود بجای گذاشته اند که امروزه نیز مورد استفاده کلیه کشورهاست. مرسوم داشتن هفت روز هفته و تعیین عدد پایه 60 برای ساعت، از یادگارهای بابلی ها بشمار میرود. بابلی ها عقیده داشتند چون عدد 60 به اعداد 1، 2، 3، 5 ، 6 ، 10، 15، 20، 30 قابل تقسیم است. لذا، این عدد را پایه در نظر گرفته و مبنای تقسیم بندی ساعت قرار دادند. همچنین تقسیم بندی دایره به 360 درجه «مضربی از 60» از کارهای بابلی ها می باشد.

ساعت چیست و به چه معنی می باشد ؟

ساعت یکی از قدیمی ترین اختراع بشر است که نیاز اندازه گیری مداوم فواصل زمانی کوتاه تر از واحدهای طبیعی یعنی : ( روز، ماه و سال ) را برطرف می کند. ساعت یک وسیله برای اندازه گیری، نشان دادن و نگهداری زمان می باشد. کلمه ی ساعت (Clock) از زبانهای محلی ( هلندی، فرانسه و لاتین ) یعنی از کلمات Clocca و Clagan که به معنی زنگ می باشند مشتق شده است.

ساعت متعلق به دوران ریچارد دوم با تقسیم بندی 24 ساعته مربوط به سال 1396 به ارزش 150 هزار پوند در کوئینزلند کشف شده است.

انواع ساعت ابتدائی

بد نیست بدانیم که در گذشته بشر برای دانستن وقت و ایام، با توجه به تجربه و دانش زمانه، ساعت هائی را اختراع کرده و مورد استفاده قرار داده است، که مهمترین آنها عبارت می شده از سـاعت آبی، ساعت آفتابی، ساعت شنی یا ماسه ای و ساعت شمعی .

ساعت,ساعت چیست,ساعت آبی

ساعت آبی نیز توسط مصریان اختراع شد. در این نوع ساعت، از جریان یک نواخت آب استفاده می کردند به این ترتیب که داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با آب پر می کردند آب قطره قطره از سوراخ کوچک می چکید، و با توجه به مقدار آب خروجی، زمان و ساعت را تا حدودی معلوم می کردند.

انواع ساعت,ساعت,ساعت آفتابی

عکس ساعت آفتابی

ساعت آفتابی وسیله‌ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در آسمان می‌سنجد. معمول‌ترین نوع ساعت آفتابی از میله‌ای ساخته شده‌ است که روی صفحه‌ای قرار دارد و ساعت‌های شبانه‌روز روی صفحه نشانه‌گذاری شده‌اند. وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می‌شود، مکان سایهٔ میله هم روی صفحه جابه‌جا می‌شود و ساعت را نشان می‌دهد.

3. ساعت شنی یا ماسه ای :

ساعت,تاریخچه ساعت شنی,عکس ساعت شنی

ساعت شنی یا ماسه ای از دو حباب شیشه ای چسبیده به هم تشکیل می شده که میان آن، سوراخ باریکی برای رد شدن شن یا ماسه تعبیه می کردند، تا شنها بتدریج از حباب بالا به حباب پایین جمع شود. بعد ظرف را وارونه می کردند و همان عمل تکرار می شد. با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شن ها در حبابها، حدود تقریبی زمان و ساعت مشخص می گردید.

ساعت,تاریخچه ساعت,ساعت شمعی

در این نوع ساعت، بدنه شمع مدرج می شد و با سوختن شمع و کوتاه شدن آن زمان را محاسبه می کردند.

اشکال جدیدتر ساعت

ساعت,تصویر ساعت,عکس ساعت

تکنولوژی امروزی، انسان را قادر ساخته ساعت های بسیار ظریف و دقیق بسازد

با پیشرفت علم و دانش بشری، بتدریج ساعتهای دقیق تر مکانیکی، وزنه ای، فنردار، برقی، باطری دار و کامپیوتری جای ساعتهای آبی، ساعت های آفتابی و ساعت های ماسه ای را گرفتند. مخصوصا" از زمان استفاده انسان از فنر جهت راه انداختن چرخ های دندانه دار، که به ساعت شمار و دقیقه و حتی ثانیه شمار متصل هستند، سنجش دقیق زمان برای همه بطور ساده امکان پذیر گردید.

در اوایل قرن شانزدهم اولین ساعت مچی آهنی، که نسبتا" زمخت بوده، توسط یکنفر آلمانی ساخته شد. بعدها اواخر قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ دندانه های بسیار کوچک، امکان ساختن ساعت مچی ظریف بوجود آمد، بطوریکه اولین ساعتهای مچی شبیه ساعتهای امروزی، در کشور سوئیس «از سالهای 1790 به بعد» ساخته شد.

بین سالهای 1865 تا 1868 بزرگترین، حجیم ترین و جسیم ترین ساعت دیواری جهان، در کلیسای سن پیر در فرانسه نصب گردید ارتفاع ساعت 1/12 متر عرض آن 09/6 متر و ضخامتش 7/2 متر بوده که از 90000 قطعه تشکیل یافته است. در مقابل بزرگترین ساعت، ظریف ترین ساعت دنیا فقط 98/0 میلی متر قطر دارد.

ساعت های نوین

تکنولوژی امروزی، انسان را قادر ساخته ساعت های بسیار ظریف و دقیق مکانیکی و تمام الکترونیکی، کامپیوتری و حتی اتمی بسازد.

تاریخچه لباس

انواع لباس محلی

اگر بخواهیم نگاهی دقیق به تاریخچه لباس و آنچه به تاریخچه ایجاد تتر به عنوان یک ساتر برای پوشاندن بدن انسانهای اولیه اشاره کنیم باید به دوران انسان نئاندرتال برویم . پوششی که در ابتدا میتوانسته است انسان های نئاندرتال را از سرما و گرمای شدید زمین بپوشاند تنها موی بدن آنها بوده است . و این تاریخ لباس از نخستین پوشاننده را تشکیل میداده است . اما زمانی که نسل انسانهای اولیه جای خود را به گونه های مختلفی از انسانها داد و اینکه عقل و درک انسان تکامل یافت و انسانها جامعه پذیر شدند استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله برگ درختان ، پوست حیوانات شکار شده ، حصیر ها و به تکامل بیشتر به پارچه ها ختم شد . با کاسپین پرو همراه باشید تا در کنار تبلیغ انواع تیشرت تبلیغاتی نگاهی جامع به انواع لباس محلی و تاریخچه لباس در ایران و کلیه نقاط جهان که از 40000 سال گذشته آغاز شده است و انواع لباس تبلیغاتی بپردازیم

منشا و تاریخچه لباس

از چه زمانی انسان ها لباس پوشیدند ؟

 • اولین انسان شناخته شده برای ساختن لباس ، مرد نئاندرتال است
 • نئاندرتال از حدود 200،000 B.C.E. دما جان سالم به در برد.
 • در آن زمانی چیزی در حدود 30،000 B.C.E. در این مدت دمای زمین افزایش یافت
 • به طرز چشمگیری پس از آن افت کرد
 • و مجموعه ای از عصر یخبندان را در مناطق شمالی اروپا و آسیا که مرد نئاندرتال در آن زندگی می کرد ایجاد کرد.
 • نئاندرتال ها با داشتن اندام های عضلانی جمع و جور که از گرمای بدن محافظت می کردند ، به خوبی با آب و هوای سرد روز خود سازگار بودند. اما این مغز بزرگ آنها بود که بهترین خدمات را به آنها می داد.

لباس انسان های نئاندرتال چه بود ؟

 • انسان های نئاندرتال در ابتدا با توجه به پوشش های با موهای بلند و مجعد بدن خود را گرم نگه میداشتند
 • همینطور که در بالا هم اشاره کردیم اندام آنها بسیار در برابر تغییر دما مقاوم بود
 • انسان نئاندرتال آموخت که ابزارهای خام اما مؤثر را از سنگ بسازد.
 • وسایلی مانند نیزه ها و تبرها باعث شد تا نئاندرتال ها شکارچیان نیرومندی شوند
 • و آنها ماموت های مودار ، خرس ها ، آهوها ، گاوهای مشک و سایر پستانداران را که در محیطشان مشترک بودند شکار کردند.
 • در بعضی از مواقع ، نئاندرتال ها یاد گرفتند چگونه ازپوست های ضخیم و خزدار این حیوانات استفاده کنند
 • و به همین ترتیب تاریخچه لباس با نخستین لباس بشر آغاز شد
 • آنها توانستند با پوست حیوانات خود را گرم و خشک نگه دارند.
 • که با این امر کشف لباس متولد شد.

بیش از 1000 هدیه تبلیغاتی

تاریخچه لباس

اولین لباس در چه زمانی بافته شد ؟

هنوز مشخص نیست که چه زمانی مردم برای اولین بار شروع به پوشیدن لباس کردند ، با این حال ، انسان شناسان تخمین هایی را می دهند که بین 100000 تا 500000 سال پیش باشد.

اولین لباس ها از چه جنسی بوده اند ؟

اولین لباس ها از عناصر طبیعی ساخته شده است:

 • پوست حیوانات و خز حیوانات ،
 • علف ها و برگ ها و استخوان ها
 • لباس غالباً پارچه می شد و گره میخوردند
 • با این حال ، سوزنهای ساده ساخته شده از استخوان حیوانات شواهدی از لباسهای چرمی و خز دوخته شده حداقل از 30،000 سال پیش ارائه می دهند.
 • انسان ها میتوانستند از این سوزن ها برای گره های ساده اما بسیااااار کاربردی در آن زمان استفاده کنند .
 • همین روند موجب شد تا در 30000 سال گذشته نخستین بار لباس توسط انسان ها دوخته شود

نخستین تولید پارچه متعلق به چه زمانی میباشد ؟

هنگامی که فرهنگ های نوسنگی مستقر مزایای الیاف بافته شده نسبت به مخفیگاه های حیوانات را کشف کردند ، ساخت پارچه ، با استفاده از تکنیک های بافت حصیری ، به عنوان یکی از فن آوری های اساسی بشریت پدید آمد.

تاریخچه لباس با انسان کرو مگون

کرو مگنون چه کسانی بودند ؟

 • مرد کرو مگون مرحله بعدی رشد بشر را در نظر گرفت ،
 • این نسل انسان حدود چهل هزار سال پیش پدید آمد و در لباس نئاندرتال ها پیشرفت هایی کرد.
 • افراد باهوش تر Cro-Magnon یاد گرفتند که چگونه آتش و پخت غذا درست کنند
 • و آنها ابزارهای دقیق تر و کارآمدتری را توسعه دادند.
 • از شیب های شارپ یا ابزارهای برجسته برای سوراخ کردن سوراخ های کوچک در پوست حیوانات استفاده می شد ،
 • با بندهای پنهان به هم وصل شدند.
 • به این ترتیب ، آنها احتمالاً اولین پوشش هایی را برای بدن ، پاها ، سر و پا ایجاد کرده اند

پاور بانک 6 هزار تا 15 هزار میلی آمپر

تاریخچه لباس

نخستین لباس دوخته شده در تاریخ

 • تصور می شود که اولین لباس مونتاژ شده توسط انسان کرو مگون بوده است
 • یک تونیک از دو قطعه پوست حیوانات مستطیل شکل بوده است
 • این دو قطعه به هم و در یک طرف کوتاه با یک سوراخ برای سر ساخته شده است.
 • این پوشاک خشن بالای سر گذاشته شده بود و طول دوخته شده روی شانه ها گذاشته میشد
 • و باقی آن آویزان بود .
 • لباس با کمربند بسته می شد و یا اتصالات اضافی در طرفین قرار می گرفت تا لباس را روی بدن نگه داشته شود
 • این تونیک در تاریخچه لباس نحستین پیراهن بود که بشر توانست از آن برای دورانی استفاده کند

سوزن را چه کسانی اخترع کردند ؟

یکی از مهمترین اختراعات Cro-Magnon سوزن بود. سوزن ها از لبه های استخوان حیوانات ساخته شده بودند. آنها در یک نقطه به یک نقطه تیز می شوند و در انتهای دیگر چشم داشتند. با سوزن ، مرد کرو مگنون می توانست قطعات خز را با دقت برش دهد تا لباس های مناسب تری داشته باشد.

تکامل لباس ها با انسان کرو مگنون

شواهد نشان می دهد که افراد کرومگنون شلوار و پیراهن کاملی را ایجاد می کردند که آنها را از سرما محافظت می کند ، همچنین شال و چکمه های بلند. از آنجا که آنها یاد نگرفته اند که چگونه موهای خود را بتراشند ، تا پوست آنها نرم شود برایشان پوشیدن پوست حیوانات سخت بود اما کم کم به این پوشاک عادت کردند

آثار بجا مانده از نخستین لباس ها

برای به دست آوردن اطلاعات لازم درباره تایخچه لباس کار باستان شناسان بسیار سخت است بخش عمده ای از آنچه در مورد لباس های اولیه شناخته شده است ، وصله ای از شواهد و نظریه های بسیار اندک است. فقط قطعاتی از لباس هایی توسط باستان شناسان کشف شده است که قدمت آنها به 5000 سال هم نمیرسد ، بنابراین باستان شناسان برای تهیه تصویر خود از لباس های اولیه به تابلوهای غارها ، پیکره های حک شده و مواردی همچون اثاثیه پوست های دوخته شده در کف گل فسیلی تکیه کرده اند.

نخستین لباس کشف شده از آثار انسان کرو مگنون

کشف بقایای مردی که 5،300 سال پیش در کوههای اتریش ، در نزدیکی مرز ایتالیا درگذشت ، تأیید بسیاری از آنچه که این باستان شناسان کشف کرده اند ، کمک کرد. پیکر این شکارچی نر بیش از پنج هزار سال در یخ نگه داشته شده بود و بسیاری از قطعات لباس او زنده مانده بود.

تاریخچه ساخت و تولید صابون

صابون، یکی از مهم‌ترین وسایل بهداشتی و نظافت از دوران گذشته بوده است. به نظر می‌آید که کلمه صابون از زبان فنیقی مشتق شده باشد و این قوم برای نخستین‌بار به ساختن و فروختن صابون اقدام کردند. به درستی معلوم نیست که چه کسی و یا کدام قوم یا کشوری ، اولین بار صابون را تهیه و یا استفاده از آن را آغاز کرد .از زمان های بسیار دور ، بشر در یافته بود که از اختلاط مواد چرب و خاکستر حاصل از سوختن گیاهان موادی حاصل میشود که خاصیت پاک کنندگی دارد . آنچه روشن و بدیهی است این است که ایرانیان پیش از یونانیان و رومیان ، به خواص صابون و استفاده از آن در نظافت و استحمام پی برده بودند . برای تهیه صابون ، ابتدا از دانه های روغنی نظیر زیتون و خاکستر گیاهان استفاده می کردند و بعد روغن های حیوانی مورد استفاده قرار گرفت ،آهک نیز کاربرد پیدا کرد و کیفیت صابون بدین ترتیب روز به روز بهتر شد .

صابون از مواد مختلفی ساخته می‌شد. در کتاب‌هایی که در قرن دوم به بعد از میلاد مسیح تعریف شده، در برخی از کتاب‌ها به صابون‌هایی که از پیه بز و خاکستر زغال چوب و آهک تهیه می‌شده، اشاره شده است. همچنین تاکید شده استفاده از این نوع صابون‌ها برای رعایت بهداشت و جلوگیری از مریضی و بروز زخم لازم و ضروری است. در قرون وسطا نیز صابون در کشورهای حاشیه مدیترانه تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در هر حال صابون از لوازم تجملی بوده و توده مردم نمی‌توانستند به آن دسترسی داشته باشند تا اینکه در قرن ۱۷میلادی گولبر وزیر لویی چهاردهم اساس صنعت بزرگ صابون را در مارسی به کار گرفته و در قرن ۱۸ به‌تدریج تولید صابون در چند منطقه انجام می‌شود.

صابون در واقع ، هیچ‌گاه کشف نشده، بلکه بتدریج از مواد خام قلیایی و چربی‌ها تحول یافته است. پلینی پدر، ساخت صابون‌های نرم وسخت را در قرن اول شرح داده است، ولی تا قرن سیزدهم هیچ‌گاه صابون بمقدار کافی به طوری که بتوان به آن صنعت گفت، تولید نشد. تا اوایل دهه 1800 باور بر این بود که صابون مخلوطی مکانیکی از چربی و قلیاست.

سپس شورول، شیمیدان فرانسوی، نشان داد که تشکیل صابون در واقع یک واکنش شیمیایی است. دومنیه، کارهای وی را در زمینه بازیابی گلسیرین از مخلوطهای صابونی‌شده کامل کرد. تا پیش از کشف مهم لوبلان در زمینه تولید ارزان قیمت کربنات سدیم از کلرید سدیم، نیاز به قلیا از طریق خیساندن خاکستر چوب‌ها یا تبخیر آبهایی مانند رودخانه نیل که بطور طبیعی قلیایی‌اند تامین می‌شد.

صابون چیست؟

طی هزاران سال مصرف صابون روبه فزونی گذاشت تا ساخت آن برای راحتی و بهداشت بشر متمدن ضرورتی صنعتی یافت. صابون ها نمک های سدیم یا پتاسیم اسید های چرب به فرمول +CH3-(CH2)n-COO-Na هستند . که در آنها n >10 می باشد. اسید های چرب از جمله اسید های آلی هستند که در روغن های گیاهی یا در چربی حیوانات یافت می شوند .این ترکیبات دارای یک زنجیره ی هیدرو کربنی سیر شده یا سیر نشده بزرگ با ۱۲ تا ۱۸ اتم کربن هستند . چربیهایی که مولکول اسید چرب آنها کمتر از۱۲ یا بیشتر از ۱۸ اتم کربن داشته باشند در تهیه صابونها کاربردی ندارند ، زیرا در مورد اول ، صابون حاصل بر پوست اثر نا مطلوب می گذارد ، فرار و دارای بوی نا مطلوب خواهد بود ودر مورد دوم ،صابون حاصل در آب حل نمی شود. در حقیقت نمک سه اسید چرب استئاریک ، پالمیتیک، اولئیک در ساختار صابون وجود دارد .

مواد اولیه صابون

پیه، ماده چرب اصلی در صابون‌سازی است. مقدار پیه مصرفی، حدود سه‌چهارم کل روغن‌ها و چربی‌های مصرفی صنایع صابون‌سازی است و مخلوطی است از گلیسریدهایی که از آب کردن چربی جامد گاوی با بخار بدست می‌آید. این چربی جامد با بخار ، گوارش می‌شود و پیه روی آب تشکیل می‌گردد، بطوری که به راحتی می‌توان آنرا از روی آب جمع آوری کرد.

بمنظور افزایش انحلال‌پذیری صابون پیه را معمولا در داخل ظرف صابون‌سازی یا ظرف آبکافت با روغن نارگیل مخلوط می‌کنند. روغن دنبه (حدود 20 درصد) دومین ماده اولیه مهم در صابون‌سازی است. این روغن که منبع مهمی از گلیسریدهای چرب است، از حیوانات کوچک اهلی بدست می‌آید.

تصفیه روغن از طریق آب کردن با بخار یا استخراج با حلال انجام می‌گیرد و اغلب بدون اختلاط با سایر چربی‌ها مخلوط می‌شود.

مواد اولیه لازم برای تهیه صابون :

مواد اولیه لازم برای تهیه صابون را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد :

الف : مواد چرب : چربیها از دسته گلیسیرید ها – اسید های چرب – هستند ومهمترین آنها که در تهیه صابون بکار میروند عبارتند از :

۱- چربی گاو و گوسفند که تقریبا نصف چربی مصرفی در صابون سازی را شامل میشود و صابون حاصل جزء صابون های مرغوب میباشد

۲- روغن نارگیل که حدود ۱۵% چربی مصرفی در صابون سازی را تشکیل میدهد . اهمیت آن دراین است که صابون حاصل از آن در آب خوب حل می شود و حتی در آب دریا به خوبی کف میکند

۳- روغن نخل که در تهیه صابون حمام و دستشویی کاربرد فراوان دارد

۴- روغن زیتون که در تهیه صابون های نرم و صابون مایع پتاسیم بکار میرود

۵-روغن پنبه دانه که برای تولید صابون های ارزان قیمت از آن استفاده میشود

ب : مواد قلیایی که شامل هیدروکسید سدیم ،هیدروکسید پتاسیم یا کربنات سدیم است

مهمترین ماده قلیایی که در تهیه صابون ها به کار می رود سدیم هیدروکسید است که برای صابون های مرغوب ، از الکترولیز محلول سدیم کلرید بدست می آید البته در صنعت از سدیم کربنات نیز در تهیه صابون استفاده میشود که در این صورت باید گاز دی اکسید کربن را با حرارت دادن خارج کرد . کاربرد دسته از مواد قلیایی منجر به تولید صابون جامد می شود. چنانچه هدف ، تولید صابون های مایع باشد بجای سدیم هیدروکسید در ترکیب صابون از پتاسیم هیدروکسید استفاده میشود .

ج : مواد افزودنی: علاوه بر مواد فوق مواد افزودنی دیگری را نیز به صابون ها می افزایند این دسته از مواد برای اهداف زیر به صابون اضافه میشوند :

۱- برای پر کردن و ارزانتر تمام شدن صابون ها ( مانند پودر ذرت ، مواد سلولزی ، خاک های کلوئیدی و…)

۲- برای افزودن خاصیت پاک کنندگی صابون

۳- برای کاربردهای ویژه صابون

مانند کربنات سدیم ، فسفات سدیم و سیلیکات سدیم که موجب محافظت نسبی صابون در مقابل یون های سخت کننده آب گشته همچنین ، بر اثر هیدرولیز ، محیط را بازی کرده و باقیمانده اسید را به صابون تبدیل میکند.

دلیل پاک کنندگی صابون چیست ؟

عمل پاک کنندگی صابون ها را می توان با توجه به ساختار مولکولی و خاصیت امولسیون کنندگی آن توضیح داد. بیشتر آلودگی ها را ترکیبات چربی و روغنی تشکیل می دهند و برای زدودن آنها معمولا از صابون استفاده می شود .صابون ها از دو جزء آبگریز (رادیکال هیدروکربنه CH3-(CH2)n-

( و آبدوست ( سرنمکی صابون +COO-Na – ) تشکیل شده اند . بنابراین مولکولهای صابون از طرفی قابلیت انحلال در تاریخچه ایجاد تتر آب و از طرف دیگر قابلیت حل نمودن چربیها را دارند هر گاه در سیستم آب – روغن مولکول های صابون وجود داشته باشد این ترکیب میان دو مایع دخالت می کند و موجب آمیختن آنها با یکدیگر می شود ، در واقع ، زنجیره هیدروکربنی که ساختار غیر قطبی آلی دارد ، به آسانی با مولکولهای چربی که آنها نیزغیر قطبی هستند می آمیزد در حالی که گروه شدیدا قطبی +COO-Na که بخش آبدوست صابون را تشکیل می دهد به علت آب پوشیده شدن وارد لایه آبی می شود و بدین ترتیب مولکولهای صابون در فصل مشترک روغن- آب قرار می گیرند . در این صورت چربی در اثر تکان و بهم خوردن مایع به ذرات کوچک شکسته شده و با مولکولهای صابون آبپوشیده می شوند ، در این حالت اگر آب و صابون به اندازه کافی باشند روغن از سطح مورد نظر شسته می شود

مراحل تهیه صابون :

‌این مراحل را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت :

۱- ذوب کردن چربی و انتقال آن به مخزن و افزودن هیدروکسید سدیم

۲- انتقال مخلوط به دیگ صابون پزی و گرم کردن مخلوط

۳- اضافه کردن نمک ( به صورت پودر یا محلول ۱۰ درصد ) به منظور سهولت جدا شدن صابون و تکمیل عمل صابونی شدن

۴- جدا کردن پساب صابون از طریق سانتریفیوژ کردن

۵- اضافه کردن مواد افزودنی

۶- سرد کردن و منجمد کردن خمیر صابون و قالب گیری آن

۷- خشک کردن قالب ها ، قطعه بندی ،مهر زنی و دسته بندی

۸- تبخیر پساب صابون ، جدا کردن گلیسیرین و استفاده از نمک باز یابی شده

انواع صابون از نظر حالت :

صابون ها را از نظر حالت می توان به سه نوع تقسیم کرد :

۱- صابون جامد یا قالبی

تفاوت صابون های جامد و مایع در چیست ؟

تفاوت این دو نوع صابون در نوع ماده قلیایی استفاده شده در ترکیب آنها می باشد . چنانچه ماده قلیایی استفاده شده در ترکیب صابون سدیم هیدروکسید باشد صابون حاصل جامد ، و چنانچه ماده قلیایی مصرفی پتاسیم هیدروکسید باشد صابون حاصل مایع خواهد بود

انواع صابون از نظر نوع مصرف :

صابون ها را از نظر نوع مصرف آنها، میتوان به چندین نوع تقسیم کرد

۱- صابون های حمام و دستشویی (صابون سخت)

در این نوع صابون ها ، برای رعایت نکات بهداشتی مربوط به پوست بدن و موی سر، مواد قلیایی را به حداقل کاهش داده ، مواد پرکننده طبیعی و خنثی ، مواد معطر ، رنگی ،و نرم کننده های پوست نیز به آنها افزوده میشود

۲- صابون های رختشویی

۳- صابون های طبی

۴- صابون های ساینده

۵- صابون های ویژه ی آبهای سخت

در برخی موارد به جای این روغن‌ها ، طی عملیاتی اسیدهای چرب آنها را استخراج و در صابون استفاده می کنند. روغن نارگیل از مدتها پیش حایز اهمیت بوده است. صابون روغن نارگیل سخت است و بخوبی کف می‌کند. این روغن حاوی نسبتهای زیادی از گلیسریدهای بسیار مطلوب اسید لاریک و اسید میرسیتیک است.

گنجور

معنی شعر:
چقدر خوب است که مهربانی (و عشق) دو طرفه باشد چرا تاریخچه ایجاد تتر که اگر (از عاشق و معشوق) فقط یکی به دیگری مهربان باشد (عاشق دیگری باشد) و آن یک نباشد فقط دردسر ایجاد می شود.
اگر (می بینی ) که مجنون دلش شوریده بود، شوریدگی دل لیلی از او بیشتر بود

گنجور، به نظر من باید "مهربانی" در مصراع اول و دوم، "مهربونی" بشود.

سلام. لطفا در مصرع نخست، بین "بی" و "مهربانی" فاصله بگذارید تا درست خوانده شود.

با امیر موافقم. چسبیدگی «بی» و «مهربانی» باعث بدخوانی می‌شود. لطفاً تصحیح کنید.

سلام
سینا صارمی بعد از هزار سال زبان و فرم این دو بیتی رو چقد خوب تغییر داده و امروزیش کرده ببینید
بهترین معلم دنیا هم که باشی.
چه سود؟
وقتی نتوانی
فعل دوستت دارم را
آموزش دهی
صرف کردن را همه بلدند
مهم اول شخص مفرد است.
#سینا_صارمی
من دو ستت دارم
تودوستش دارد
او دوستت داری
اینجا فقط اول شخص مفرد بیچاره است چوم مهربونب از یکطرفه است.
منم گفتم
دل دادن یک سویه و بی مهری ِ عمری
زیباترین سمفونی ادمیان است.
در عمق دلت غرق شدن بی که بدانی
عمریست که خوشحالی این مرد جوان است.
خوانندگان عزیز
دوستتون دارم (ئاوات سیف مریوان کردستان.)

ننخشید تو دوستش داری است نه تو دوستش دارد.

چه خوش بی ، مِهرِبونی هر دو سر بی
حتی بنده فکر می کنم در لهجه تاریخچه ایجاد تتر اصیل لری (هر چند لر نیستم ولی با لرها تا حدودی هم کلام بوده ام ) در کلمه مهرِبونی حرف ه خیلی تلفظ نمی شود و در عوض کسره ی حرف میم کشیده تر ادا می گردد مثلا چیزی مانند " مِئرِبونی "

لطفا دوستان لر کلام بنده را نقد نموده و نظر اصلاحی دهنداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.