تجارت ارز های دیجیتال


Kooshyar Researches


بیت کوین یک ارز دیجیتال ارائه شده توسط شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو است که با هدف مبارزه با انحصار دولت در عرصه پول طراحی گردیده است.بیت کوین در حقیقت بزرگ‌ترین بانک بی‌دفتر و دستک و غیرمتمرکز جهان است به این معنی که می‌تواند تراکنش‌های مالی را بین دو طرف، در هر جایی از دنیا انجام دهد، بدون اینکه نیازی باشد این دو نفر به هم اعتماد داشته باشند و بدون اینکه نیاز به تجارت ارز های دیجیتال هیچ واسطه‌ای باشد. برای اولین بار است که تراکنش‌های مالی بدون نیاز به هیچ نهاد سوم یا نهاد واسطه‌ای انجام می‌شوند. بیت کوین می‌تواند به صورت بسیار موثر و بدون اختلال در شبکه این کار را تا زمانی که ماینرها تراکنش‌ها را تأیید بکنند، انجام دهد. هدف این پژوهش، بررسی نقش ارزهای دیجیتال در توسعه داد و ستد الکترونیک (مورد بررسی: بیت کوین) می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش، اطلاعات مربوط به داده های ایران در دوره زماني37 ماهه از آذر 1395 تا آذر 1398 برای اینکه رابطه ی بین متغیرهای آزمون فرضیات پژوهش بررسی شود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین حجم ریالی بیت کوین و توسعه داد و ستد الکترونیک ارتباط معناداری وجود داشته ولی بین حجم فیزیکی بیت کوین و توسعه داد و ستد الکترونیک ارتباط معناداری وجود ندارد.

چکیده 0
فصل اول 1
کلیــــات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 2
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-4-1- اهداف کاربردی 5
1-5- فرضیه‌های پژوهش 5
1-6- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه تحقیق 5
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش 6
1-7-2- قلمرو زمانی تحقیق 6
1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 6
1-8- تعریف واژه‌ها و متغیرها 6
1-9- پلان کلی تحقیق 7
فصل دوم 9
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9
2-1- مقدمه 10
2-2- معنای داد و ستد الکترونیک 10
2-3- رزومه داد و ستد مجازی 11
2-4- مزیت های ایجاد داد و ستد الکترونیکی 14
2-5- عیب های داد و ستد مجازی 15
2-6- زیر ساختهای لازم برای گسترش داد و ستد الکترونیکی در ایران 16
2-7- داد و ستد الکترونیکی در ایران 16
2-8- تأثیر داد و ستد الکترونیکی بر توسعه صادرات 17
2-9- پرداخت الکترونیکی 19
2-10- تاریخچه پول 19
2-11- پول الکترونیکی 21
2-12- خصوصیات پول مجازی 21
2-13- بیت کوین 22
2-14- پلان و خصوصیات بیت کوین 23
2-15- مکانیزم های کاری بیت کوین 24
2-15-1- بلاک چین 24
2-15-2- فواید و معایب بیت کوین 24
2-16- تجارت ارز های دیجیتال سوابق تحقیقات گذشته 25
2-16-1- سوابق تحقیق خارجی 25
2-16-2- تحقیق های انجام شده داخلی 26
2-17- خلاصه فصل دوم 27
فصل سوم 28
روش شناسی تحقیق 28
3-1- مقدمه 29
3-2- روش شناسی پژوهش 29
3-2-1- انواع پژوهش 29
3-2-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 30
3-2-3- ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات 30
3-2-4- جامعه آماری و نمونه پژوهش 30
3-3- فرضیه‌های پژوهش 31
3-4- مدل پژوهش و متغیرهای مفهومی و عملیاتی آن 31
3-5- آزمون‌های اولیه جهت استفاده از مدل‌های آماری 32
3-5-1- آمار توصیفی داده‌ها 32
3-5-1-1- شاخص مرکزی 32
3-5-1-2- شاخص پراکندگی 33
3-5-1-3- شاخص شکل توزیع 33
3-6- داده‌های تابلویی و مزایای استفاده از آنها 33
3-7- عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل 34
3-7-1- آزمون دوربین واتسون 34
3-7-2- محدودیت‌های آزمون دوربین واتسون 35
3-8- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 35
3-9- آزمون مانائی 35
3-10- آزمون چاو 36
3-11- آزمون هاسمن 37
3-12- خلاصه فصل سوم 37
فصل چهارم 38
تجزیه و تحلیل داده‌ها 38
4-1- مقدمه 39
4-2- آمارتوصیفی 39
4-3- آماراستنباطی 39
4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 40
4-5- همبستگی بین متغیرها 40
4-6- آزمون‌های تشخیص بر روی‌داده‌ها 41
4-6-1- آزمون مانایی 41
4-6-2- آزمون خودهمبستگی 42
4-6-3- آزمون واریانس ناهمسانی 43
4-6-4- بررسی وجود همخطی 43
4-7- آزمون فرضیات 44
4-8- خلاصه فصل چهارم 46
فصل پنجم 47
نتیجه‌گیری و پیشنهاهای آتی 47
5-1- مقدمه 48
5-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها 48
5-3- بررسی و بیان نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش 48
5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق 48
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش 49
5-4- محدودیت‌های تحقیق 49
5-5- پیشنهادات کاربردی 49
5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده 50
5-7- خلاصه فصل پنجم 50
فهرست منابع 51
پیوست 54


فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول 4-1- شاخص آماری متغیرهای وابسته و مستقل 39
جدول 4-2- ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق 41
جدول 4-3- نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل 42
جدول 4-4- آزمون خودهمبستگی بروش گادفری (LM test) 42
جدول 4-5- آزمون ناهمسانی واریانس 43
جدول 4-6- آزمون وجود همخطی 45
جدول 4-7- نتیجه آزمون مدل اول 45
جدول 5-1- تجزیه و تحلیل فرضیات 48

کارگزار Interactive Brokers خدمات تجارت 24 ساعته ارزهای دیجیتال را فعال کرد

گسترش خدمات کریپتو در Interactive Brokers

بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز سه شنبه، شرکت کارگزاری چند ملیتی آمریکایی Interactive Brokers، عرضه ارزهای دیجیتال خود را گسترش داده است .

شرکت کارگزاری چندملیتی مستقر در گرینویچ، کانکتیکات، می‌گوید که مشتریانش اکنون می‌توانند ارزهای دیجیتال را 24/7 معامله کنند.

همانطور که گزارش شده است، Interactive Brokers سپتامبر گذشته پشتیبانی از ارزهای دیجیتال را راه اندازی کرد و به مشتریان خود در معرض دید بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین با مشارکت صادرکننده استیبل کوین و شرکت زیرساخت بلاک چین Paxos قرار داد.

ویژگی جدید معاملات شبانه روزی فعال شده توسط برنامه وب Paxos Trust Company ارائه می شود. استیو سندرز، معاون اجرایی بازاریابی و توسعه محصول در Interactive Brokers، می‌گوید که مشتریان این شرکت اکنون می‌توانند از “انعطاف پذیری بیشتری” در هنگام واکنش به بازار پرشتاب برخوردار شوند.

مشتریان Interactive Brokers علاوه بر امکان دسترسی به بازارهای تجارت ارز های دیجیتال رمزنگاری در هر زمان، می‌توانند هم دلار آمریکا و هم ارز دیجیتال را در انواع مختلف حساب‌های Paxos نگهداری کنند. علاوه بر این، یکی از کارگزاری های پیشرو پشتیبانی از چندین ارز دیجیتال اضافی را فعال کرده است.

در ماه اکتبر، شرکت نیز این امکان را فراهم کردبرای مشاوران مالی مستقر در ایالات متحده برای تجارت دارایی های رمزنگاری شده، با اذعان به تقاضای فزاینده برای تنوع پرتفوی.

همانطور که گزارش شده است ، چارلز شواب، یکی از رقبای برتر Interactive Brokers، اخیرا صندوقی با موضوع ارز دیجیتال راه اندازی کرده است. با این حال، این شرکت تاکنون از ارائه معاملات مستقیم رمزنگاری به دلیل عدم شفافیت مقرراتی خودداری کرده است.

بازداشت ۱۳ نفر توسط طالبان بخاتر تجارت ارزهای دیجیتال

بازداشت ۱۳ نفر توسط طالبان بخاتر تجارت ارزهای دیجیتال

رژیم طالبان در افغانستان چندین دلال را بازداشت کرده است که دستور توقف تجارت دارایی های دیجیتال را پس از ممنوعیت سرتاسری ارزهای دیجیتال در افغانستان را در ابتدای ماه جاری نادیده گرفته اند.

سید شاه سعادت، رئیس واحد مبارزه با جرایم پولی هرات، گفته است که بانک مرکزی افغانستان طی نامه ای اعلام کرده است به دلیل مشکلات تجارت ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری های مربوط به آن طالبان وارد عمل شده است و کل صرافی های درگیر این تجارت را دستگیر کرده است.

براساس گفته های او، در هرات که سومین شهر بزرگ افغانستان و مرکز تجارت رمزارزها است، بیشتر از ۲۰ کسب و کار تعطیل و ۱۳ نفر هم بازداشت شده اند.

نیروهای امنیتی طالبان همچنین در هفته گذشته حداقل ۱۶ صرافی ارزهای دیجیتال را در استان هرات در غرب افغانستان تعطیل کرده اند.

از سوی دیگر Chainalysis اعلام کرد که افغانستان دارای یک بازار P2P بسیار کوچک اما رو به رشد است.

تجارت ارز های دیجیتال

ارزهای دیجیتال فرصتی برای اقتصاد

محمدباباخانی
دکترای اقتصادپولی و مالی

مدتی است رمز ارزها مورد توجه جدی قرار گرفته است در حالی که ارزهای دیجیتال فقط به صورت دیجیتالی موجود هستند و هیچ اسکناس یا سکه‌ای در کار نخواهد بود و هیچ پولی را به عنوان یک پشتوانه در جایی نگه‌داری نمی‌کنند. ارزهای دیجیتال متمرکز نیستند و در هیچ جایی سرور مرکزی نداشته و اطلاعات آن میان میلیون‌ها کامپیوتر توزیع شده‌اند. ناشناس بودن کاربران از ویژگی های این بازار است به گونه ای که برای استفاده از این سیستم نیازی به وارد کردن اطلاعات حقیقی اشخاص نیست و افراد می‌توانند به صورت ناشناس معاملات خود را انجام دهند. همچنین جهانی بودن از دیگر ویژگی های رمز ارزهاست،
کشورها ارزهای مخصوص به خود را دارند که به آنها ارز فیات می‌گویند، منتقل کردن ارزهای سنتی از جایی به جای دیگر در سراسر دنیا کار بسیار دشواری است، اما رمزارزها را می‌توان به سادگی از هر جایی به جای دیگر بدون
واسطه منتقل کرد، از ارزهای دیجیتال با نام‌های دیگری همچون ارزهای بدون مرز نیز یاد می‌شود.


با این اوصاف ارزهای دیجیتال بر رشد
فعالیت های اقتصادی تاثیر مثبت دارد. در حال حاضر یک صنعت تمام و عیار پیرامون ارزهای دیجیتال شکل گرفته و مؤسساتی کار نظارت بر تبادل ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان را بر عهده گرفته اند، سرعت رشد صنعت ارزهای دیجیتال حیرت آور است و این رشد از سود هنگفتی که پذیرندگان اولیه از خرید این رمز ارزها به دست آورده اند، کاملاً مشهود است، بیت کوین، مشهورترین ارز دیجیتال، برای بسیاری از افراد و شرکت ها امکان رشد و شکوفایی مالی را فراهم کرده و حتی بسیاری از آن ها تجارت ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع اصلی درآمد خود انتخاب کرده اند، از سویی اقتصاد جهانی در حال سازگار کردن خود با نیازهای اقتصادی جدید است و ارزهای دیجیتال پتانسیل بالایی برای برآورده کردن این نیازها دارند.
بازار ارزهای دیجیتال فرصتی بزرگ برای کشورهایی با بانک های ضعیف است چراکه بیش از یک سوم جمعیت جهان به خدمات ابتدایی بانکی دسترسی ندارند و بنابراین نمی توانند در بحران های مالی از امکاناتی مانند وام، دسته چک و غیره بهرمند شوند. این افراد که در بیشتر موارد از نظر اقتصادی بسیار آسیب پذیر هستند، معمولاً به شیوه های مشکوک و خطرناک به گرفتن وام روی می آورند، نرخ سود چنین وام هایی معمولاً بسیار ناعادلانه بوده و در نهایت وضعیت اقتصادی افراد آسیب پذیر را با تهدیدات بیشتری روبرو خواهد کرد، اینجاست که ارزهای دیجیتال می توانند این خلاء را پرکرده و با نوسانات خود وضعیت این دسته از افراد بهبود بخشند.
اگر فردی مقداری بیت‌کوین داشته و کلید خصوصی خود را گم کند، دسترسی و امکان انتقال تمام اعتبار بیت کوینی موجود در آدرس خود را از دست خواهد داد و این تجارت ارز های دیجیتال کلید قابل بازیابی مجدد نیست همچنین عدم امکان بازگرداندن از دیگر ضعف های این بازاراست؛ به گونه ای که اگر فردی تراکنشی را اشتباه تایید کند امکان بازگرداندن و لغو تراکنش، پس از تایید شبکه وجود ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های فنی، در حال حاضر اغلب شبکه‌های عمومی بلاک چینی در مقایسه با سیستم‌های متمرکز نمی‌توانند از تعداد مناسبی از تراکنش‌ها پشتیبانی کنند.
این مساله باعث مشکل بعدی یعنی «کارآیی» می‌شود، به‌طور کلی تغییر اطلاعات در یک شبکه بلاک تجارت ارز های دیجیتال چینی نیاز به صرف هزینه و زمان بسیار بالاتری در مقایسه با یک بانک اطلاعاتی متمرکز دارد و این مساله کارآیی شبکه را در مقایسه با سیستم‌های سنتی در وضعیت پایین‌تری قرار می‌دهد مصرف انرژی های شبکه های بلاک چینی بسیاربالاست و عدم ناشناس بودن کاربران نیز ممکن است در مواقعی به نقطه ضعف این ارزها تبدیل شود که امکان ایجادبستری برای فرارهای مالیاتی و پولشویی را فراهم آورد.

بهترین پلتفرم ترید و معامله ارز دیجیتال

بهترین پلتفرم‌های ترید و معامله ارز دیجیتال

پلتفرم های معاملاتی زیادی در سراسر دنیا وجود داشته که ضمن ارائه خدمات خرید و فروش، امکان ترید و تحلیل را برای کاربران خود فراهم کرده اند. حتی بسیاری از این بسترها به طور اختصاصی خدمات تریدینگ را ارائه می‌کنند؛ بر اساس بررسی‌های ما، لیست ارائه شده در این مقاله بهترین پلتفرم‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، استیبل‌کوین و توکن‌های دیفای، هستند:

 • کوین‌بیس-Coinbase (امن و در دسترس در سراسر جهان)
 • بایننس-Binance (معروف‌ترین و بزرگ‌ترین صرافی)
 • تجارت ارز های دیجیتال
 • بای‌بیت-Bybit (معامله رمزارز با اهرم تا ۱۰۰ برابر)
 • ای تورو-eToro (کپی تریدینگ از بهترین معامله گران)
 • FTX (توکن‌های اهرمی، مارجین، معاملات آپشن)
 • کراکن-Kraken (بستر معاملاتی امن)
 • PrimeXBT (بازارهای رمزارز و سهام)
 • Crypto.com (سهولت استفاده از اپلیکیشن ترید)
 • کوکوین-KuCoin (طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها و کوین‌های دیفای)
 • فمکس-Phemex (خرید و فروش ارز دیجیتال بدون کارمزد)
 • اوکی اکس okx (دومین صرافی بعد از بایننس برای معاملات مشتقات)

پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال

ما به‌منظور یافتن بهترین پلتفرم‌های معامله ارز دیجیتال تحقیقات گسترده‌ای را بر اساس فاکتورهایی مهم همچون تنوع جفت ارزها، رابط کاربری، ابزارهای ترسیم نمودار، کارمزدها، قابلیت‌های امنیتی و پشتیبانی از مشتری انجام داده‌ایم.

پلتفرم معامله ارزهای دیجیتال

­این مقاله، مروری بر بهترین صرافی‌ها برای تجارت ارز های دیجیتال ترید ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. اگر بیت‌کوین ندارید، می‌توانید از یک سرویس فیات به رمزارز استفاده کنید که روش‌های واریز مانند کارت اعتباری، دبیت‌کارت، پی‌پال و حتی گیفت کارت را برای خرید بیت‌کوین قبول کند.

صرافی بایننس

بایننس بزرگ‌ترین سرویس مبادله ارزهای دیجیتال در جهان است که بستری را برای معامله بیش از ۲۰۰۰ رمزارز مختلف فراهم کرده است. این پلتفرم از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۷ شاهد افزایش چشمگیری بوده است. بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال با ۱.۲ میلیارد حجم معاملاتی روزانه و ۱.۴ میلیون تراکنش در ثانیه است.

بایننس یک اپلیکیشن ترید برای دستگاه‌های اندروید و iOS دارد که استفاده از آن بسیار آسان بوده و روان اجرا می‌شود و تمام عملکردهای اساسی مورد انتظار از یک اپلیکیشن معاملاتی را در خود جای داده است. این اپ شامل قیمت‌ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها، قابلیت سفارش گذاری، مدیریت دارایی‌های دیجیتال، مشاهده P&L و تاریخچه معاملات می‌باشد.

امکانات:

 • پیشروترین صرافی ارز دیجیتال در جهان
 • بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال برای معامله
 • جفت ارزهای متعدد در برابر فیات، آلت کوین و استیبل‌کوین
 • کارمزدهای رقابتی برای واریز، معامله و برداشت
 • فیوچرز، مارجین و گزینه لانگ و شورت بیت‌کوین
 • دریافت سود از رمزارزها با استفاده از حساب پس‌انداز بایننس

پلتفرم ترید کوین‌بیس

کوین‌بیس (Coinbase) به‌طور گسترده‌ای به عنوان یک صرافی امن و معتبر بیت‌کوین و کریپتو شناخته می‌شود که مورد اعتماد هزاران مشتری در سراسر جهان از جمله ایالات‌متحده است. این تجارت ارز های دیجیتال صرافی برای خرید و فروش رمزارزها، مدیریت پرتفوی، خریدهای مکرر، اپ تلفن همراه برای نظارت بر بازار و کیف پول امن خود برای ذخیره دارایی‌های خریداری‌شده در این پلتفرم محبوب است.

این پلتفرم یک صرافی پیشرفته و حرفه‌ای به نام Coinbase Pro ارائه می‌دهد که برای مبتدیان و معامله گران عادی ​​ارزهای دیجیتال ایدئال است. این صرافی به افراد امکان می‌دهد که انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال را در یک بستر امن و تحت پوشش بیمه معامله کنند.

امکانات:

 • صرافی جهانی ارز دیجیتال با چندین روش پرداخت
 • پلتفرمی امن و مطمئن برای تبدیل پول فیات به ارز دیجیتال
 • فرایند سریع تأیید شناسه برای تأمین اعتبار حساب
 • گزینه‌های پرداخت مانند کارت‌بانکی یا انتقال بانکی
 • قابلیت‌های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای
 • پشتیبانی شبانه‌روزی
 • امتیاز کلی: ۴.۷/۵

پلتفرم معامله بای بیت

بای بیت (Bybit) یک صرافی مشتقات است که برای ارائه تجربه‌ای یکپارچه برای تریدِ ارزهای دیجیتالی مانند BTC، ETH، EOS و XRP با اهرم حداکثر ۱۰۰ برابر طراحی شده است. Bybit قراردادهای آتی دائمی با تسویه‌حساب تتر را ارائه می‌دهد که می‌تواند با اهرم بالا معامله شوند.

پلتفرم معامله بای بیت

Bybit یک پلتفرم معروف جهانی با بیش از ۱۰۰۰۰۰ کاربر فعال است. حجم معاملات روزانه این صرافی یک رشد نجومی داشته است و در حال حاضر در رتبه سوم صرافی‌های مشتقات قرار دارد.

امکانات:

 • پلتفرم مارجین برای ترید رمزارزها با اهرم حداکثر ۱۰۰ برابر
 • پیشرفته‌ترین موتور تطبیق سفارش که ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه پردازش می‌کند
 • ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته و بیمه
 • تنظیم سفارش‌های تیک پروفیت و استاپ لاس با یک کلیک
 • تضمین استرداد هزینه کامل وجوه ازدست‌رفته به دلیل خرابی یا خطاهای سیستم
 • امتیاز کل: ۴.۷/۵

وبسایت eToro

eToro یک بروکر جهانی است که معاملات فایننس و بستر سرمایه‌گذاری را برای چندین بازار از جمله Crypto، ETF، سهام، شاخص‌ها، کالاها و فارکس فراهم می‌کند. eToro برای مبتدیانی که می‌خواهند با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و کاربرپسند روی رمزارزهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند مناسب است. eToro ترید بهترین ارزهای دیجیتال و آلت‌کوین‌ها را با استفاده از اهرم تسهیل می‌کند.

شروع کار در این پلتفرم که یک رابط کاربری زیبا شامل تحقیقات و اخبار لحظه‌ای بازار رمزارز، قابلیت‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای مدیریت ریسک و یک فید شبکه اجتماعی برای کپی تریدینیگ است، آسان است.

امکانات:

 • یک پلتفرم نظارت‌شده برای خرید بیت‌کوین و آلت‌کوین و ارزهای دیجیتالی معروفِ CFD در و بازارهای سنتی
 • تأمین اعتبار حساب با استفاده از کارت اعتباری یا دبیت‌کارت، انتقال حساب بانکی یا پی پال
 • رابط کاربری آسان و اپ موبایل
 • کپی تریدینگ از تریدرهای سودآور سراسر جهان
 • سرمایه‌گذاری در سبدهای تریدرهای برتر
 • امتیاز کلی: ۴.۶/۵

بررسی eToro

سلب مسئولیت: ۶۷ درصد از حساب‌های سرمایه‌گذاران خرد هنگام معامله CFD در این پلتفرم ضرر می‌کنند. باید در نظر بگیرید که آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر. سرمایه‌گذاری رمزارز در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا و انگلستان بدون نظارت است. بدون حمایت از مصرف‌کننده.

پلتفرم ترید FTX

FTX Exchange یک صرافی مشتقات ارز دیجیتال است که توسط تریدرها برای تریدرها ساخته‌شده است. این پلتفرم با ارائه طیف گسترده‌ای از شاخص‌ها و توکن‌های اهرمی که می‌توانند در بازار معاملات آتی یا آپشن معامله شوند، خود را از رقبا متمایز می‌کند. FTX به خاطر ایجاد اولین معاملات آتی شاخص ارزهای رمزنگاری‌شده در جهان شناخته‌شده است که به کاربران اجازه می‌دهد از صعود یا نزول یک شاخص خاص در قالب قرارداد آتی سود کسب کنند. معاملات آتی شاخص را می‌توان مستقیماً از طریق پلتفرم FTX معامله کرد.

امکانات:

 • رابط کاربری حرفه‌ای برای ترید بر روی دسکتاپ یا تلفن همراه
 • ترید بدون نیاز به احراز هویت و سقف برداشت روزانه تا ۲،۰۰۰ دلار
 • اهرم تا حداکثر ۱۰۰ برابر
 • توکن‌های اهرم دار با حداکثر اهرم ۳X بدون مارجین
 • امتیاز کلی: ۴.۷/۵

پلتفرم معامله کراکن

Kraken یک صرافی ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۱۱ در ایالات‌متحده تأسیس شد. این پلتفرم از لحاظ ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات جز ۵ صرافی برتر است. کراکن بیش از ۷۰ جفت رمزارز برای خرید و فروش دارد و مرتباً توکن‌های جدید اضافه می‌کند. این صرافی شامل ابزارهای ترید حرفه‌ای و رصد خودکار پرتفوی برای رصد بازار و مدیریت پرتفوی با استفاده از یک رابط کاربری واحد است.

امکانات:

 • صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در آمریکا، دارای مجوز و نظارت شده
 • رابط ترسیم نمودار کاربرپسند و ترید آسان
 • رتبه ۵ در جهان از نظر حجم معاملات و نقدینگی
 • کارمزدهای کم و رقابتی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امتیاز کلی: ۴.۶/۵

سایت Crypto.com

صرافی کریپتو دات کام یک صرافی نسبتاً جدید است که تعداد کاربران آن به سرعت به بیش از ۱ میلیون نفر رسید. این صرافی جایگزین قدرتمندی برای خدمات مالی سنتی است و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها را برای همه آسان می‌کند. Crypto.com به خاطر اپ موبایل خود معروف است که قابلیت خرید، فروش، ترید، پرداخت، ذخیره، کسب درامد، وام نقدی و پرداخت قبوض با رمزارز را ارائه می‌دهد.

امکانات:

 • برای ۹۰ روز اول با کارمزد صفر معامله کنید
 • امکان خرید، ترید و فروش بیش از ۵۰ جفت رمزارز
 • خرید بیت‌کوین با استفاده از کارت اعتباری بدون کارمزد
 • پلت فرم ترسیم نمودار پیشرفته
 • امتیاز کلی: ۴.۵/۵

پلتفرم ترید کوکوین

KuCoin یک صرافی معروف خارجی برای معامله آلت‌کوین‌ها است و به دلیل محبوبیت خود، اغلب به عنوان صرافی مردم شناخته می‌شود. کوکوین در اواخر سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و تبدیل به یک پلت فرم برتر برای مبادله ارزهای دیجیتال شد که محصولات خود را به خدمات جدید و هیجان‌انگیز گسترش داد. کوکوین یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معامله آلت کوین با بیش از ۴۰۰ جفت معاملاتی مختلف است.

KuCoin دارای بیش از ۵ میلیون کاربر ثبت‌شده از بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه است و در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، اسپانیا، ایتالیا، ویتنام، ترکیه، روسیه، هند و دیگر مناطق محبوب است. این صرافی از کاربران سراسر جهان پشتیبانی می‌کند و ۴۶ ارز فیات مانند USD، GBP، EUR و CNY را می‌پذیرد. طبق Coinmarketcap.com، صرافی کوکوین در حال حاضر بر اساس ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات در رتبه ۸ جهانی قرار دارد.

امکانات:

 • بیش از ۲۰۰ پروژه بلاکچین و ۴۰۰+ جفت تجاری مختلف
 • پذیرفتن ۴۶ ارز فیات همچون USD، GBP، EUR و CNY
 • معاملات آتی با اهرم ۱۰۰ برابر
 • اپلیکیشن ترید موبایل برای نظارت بر پوزشن‌ها و تریدها
 • KuCoin Staking برای کسب پاداش از استیکینگ رمزارزهایی مانند Cardano
 • امتیاز کلی: ۴.۵/۵

پلتفرم معاملهPrimeXBT

Prime XBT یک صرافی مبتنی بر بیت‌کوین است که امکان سوداگری روی محصولات مالی سنتی را فراهم می‌کند. معامله گران می‌توانند طیف وسیعی از بازارها از جمله فارکس (FX)، ارزهای رمزنگاری‌شده، کالاها و شاخص‌ها را با استفاده از بیت‌کوین به عنوان وثیقه معامله کنند – قابلیتی که امروزه بسیاری از صرافی‌ها ارائه نمی‌دهند.

PrimeXBT برنده جایزه ترید مارجین با اهرم ۱۰۰۰ برابر است. رابط ترسیم نمودار کاملاً قابل تنظیم است و از نمایش چندین نمودار قیمت تا چهار صفحه پشتیبانی می‌کند. این ویژگی منحصربه‌فرد PrimeXBT است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا رابط کاربری مطابق با سبک خود را راه‌اندازی کنند.

امکانات:

 • پلتفرم برنده جایزه ترید مارجین تا لوریج ۱۰۰۰x
 • ابزارها و شاخص‌های پیشرفته برای انجام تحلیل تکنیکال
 • تنظیم و پیکربندی نمودار
 • دارای پلتفرم کپی تریدینگ
 • برنامه ریفرال با حداکثر ۵۰% پاداش برای معرفی کاربران جدید
 • امتیاز کلی: ۴.۳/۵

پلتفرم ترید فیمکس

Phemex یک صرافی ارز دیجیتال برای مبادله قراردادهای دائمی مانند BTCUSD، ETHUSD، XRPUSD، LTCUSD، XTZUSD و LINKUSD با حداکثر اهرم ۱۰۰ برابر می‌باشد. این پلتفرم مشتقات در حال رشد است و در حال حاضر در رتبه ششم از نظر حجم روزانه معاملاتی قرار دارد.

پلتفرم ترید فیمکس

فیمکس به خاطر کارمزد صفر معاملات ارزهای بازار اسپات برای اعضای ویژه خود معروف است. یک قیمت عضویت برای باز کردن معاملات بدون کارمزد وجود دارد که هزینه آن ۰.۱۹ دلار در روز است. برای معامله گران بزرگ، این مبلغ نسبتاً ناچیزی است.

امکانات:

 • رابط کاربری ساده
 • عدم نیاز به احراز هویت برای مبادله دارایی‌های دیجیتال
 • بازار معاملات اسپات برای کوین‌های معروف
 • لوریج حداکثر ۱۰۰ برابر با تسویه‌حساب BTC یا USD
 • اپلیکیشن تلفن همراه برای تجارت ارز های دیجیتال ترید در هر زمان و هر مکان
 • پشتیبانی از کارت‌های اعتباری به عنوان روش پرداخت برای تأمین اعتبار حساب
 • امتیاز کلی: ۴.۱۵/۵

پلتفرم معامله بیتمکس

BitMEX یک پلتفرم معامله مشتقات ارز دیجیتال همتا به همتا است که قراردادهای با اهرم بالا را ارائه می‌دهد که با بیت‌کوین خرید و فروش می‌شود. بیتمکس یکی از بزرگ‌ترین بازارسازها و پرکاربردترین صرافی‌های معاملات مارجین است. کاربران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند قراردادهایی را برای رمزارزها خریداری کرده و بفروشند (نه خود کوین‌های واقعی).

با استفاده از لینک ارجاع ما ثبت‌نام کنید و به مدت ۶ ماه ۱۰ درصد تخفیف در کارمزدهای خود دریافت کنید.

امکانات:

 • نقدینگی حجم روزانه بالا
 • سهولت استفاده
 • اهرم حداکثر ۱۰۰: ۱
 • انواع سفارشات پیشرفته مانند لیمیت، مارکت و استاپ لیمیت
 • کارمزد عادلانه، رقابتی و کم
 • امتیاز کلی: ۴.۱/۵

سوالات متدوال

سؤالات متداول

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید یکی از روش‌های رایج کسب سود با سوداگری روی تغییرات قیمت است. یک ترید نتیجه گذاشتن یک سفارش لیمیت (limit order) یا مارکت order) (market در یک صرافی است. پس از انجام معامله یا ترید، پوزشن در بازار فعال می‌شود و با تغییر نسبت عرضه و تقاضای دارایی افزایش و کاهش می‌یابد.

ترید یا سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تصمیم برای ترید یا سرمایه‌گذاری روی رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم، لایت کوین و … به میزان مشارکت فرد بعد از خرید بستگی دارد. سرمایه‌گذار زمانی خرید می‌کند که قیمت دارایی در کف قرار دارد و هدف آن ایجاد درآمد از افزایش قیمت آن با گذشت زمان است.

اما یک تریدر بیشتر در مدت‌زمان کوتاه‌تر مانند چند ساعت، چند روز یا حتی چند هفته درگیر معامله است. تریدر ممکن است برای سود بردن از نوسانات ارز، از اهرم و سرمایه کمتر استفاده کند. اگر قیمت از حد ریسک تریدر فراتر برود، او از پوزشن خارج می‌شود و منتظر فرصت بعدی برای کسب سود در بازار می‌ماند.

بهترین صرافی خارجی برای اسپات تریدرهای ایرانی کدام است؟

طبق اطلاعاتی که از سایت تجارت ارز های دیجیتال کوین مارکت کپ برای معاملات اسپات منتشر شده،‌ صرافی کراکن و کوکوین بهترین گزینه برای ایرانیان است.

بهترین صرافی معاملات مشتقات برای ایرانیان کدام است؟

طبق اطلاعات کوین مارکپ کپ، صرافی OKX معتبرترین مرکز معاملات مشتقات بعد از بایننس است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.