ضریب سرمایه‌گذاری


تحلیل واکنش ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و انسانی در ایران

سابقه و هدف: تحقیق های اخیر، سرمایه اجتماعی را از عامل های مهم و اثرگذار بر بهبود مدیریت م سأله محیط زیستی میدانند چراکه همکاری فعالان مرتبط با مسأله محیط زیست را برای حل مشکلات موجود در حوزه محیط زیست آسان نموده و تقویت می نماید. در این مقاله سعی شده است نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در چگونگی اثرگذاری سرمایه گذاری های محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روشها: در این تحقیق در مرحله اول با استتتفاده از رهیافت کالمن فیلتر و با استتفاده از داده های مربوط به سالهای 1353 تا 1395 روند تغییرات ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در ایران به کمک نرم افزار Eviews برآورد شده است. در مرحله دوم در چارچوب روش همگرایی یوهانسون، ضمن بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر، تعمیم یافته و تعیین تعداد روابط همگرایی با استفاده از آزمون های اثر و حداکثر مقادیر ویژه، روابط همگرایی بلندمدت بین ستتترمایه اجتماعی، سرمایه ان سانی و ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی با استفاده از روش تخمین حداکثر را ست نمایی و به کمک نرم افزار Microfit برآورد گشته است. همچنین از توابع واکنش برای بررسی چگونگی واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه محیط زیستی در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج و بحث: یافته های حاصل از برآورد ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در ایران با استفاده از روش کالمن فیلتر نشان میدهد که تأثیرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست از یک روند یکسان تبعیت نکرده و نوسان هایی را تجربه نموده است. نتایج تخمین روابط همگرایی بلندمدت گویای آن است که در بلندمدت بین نوسان های این ضریب ازیک طرف و نوسان های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی از طرف دیگر ارتباط معنی دار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه، ضریب اثرگذاری، سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست تقویت شده و در صورت تضعیف سطح و ساختار سرمایه اجتماعی، این ضریب نیز تضعیف میشود. یافته های حاصل از توابع واکنش ضرب های نشان میدهد که اعمال یک شوک در سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در یک دوره معین منجر به تحریک و واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیست بر کیفیت آن و در نهایت شکل گیری سطح تعادلی متفاوتی برای این ضریب در دوره های بعد میگردد. نتایج تخمین بردار تصحیح خطا نیز نشان میدهد که به طور متوسط در هر دوره 26 درصد از عدم تعادل یک دوره در شدت اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت آن در دوره بعد تعدیل میشود. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های این تحقیق، اثربخشی و کارآمدی سرمایه گذاری های محیط زیستی در بهبود کیفیت آن، تا اندازه قابل توجهی در گرو دانش افراد جامعه و همچنین اعتماد این افراد نسبت به برنامه ها و فعالیت های تعریف شده در این رابطه و میزان مشارکت مؤثر آنها در تعریف و پیاده سازی این برنامه ها و فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر رویکرد یکسویه و از بالا به پایین دولت در حوزه صیانت و حفاظت از محیط زیست، نمیتواند به تنهایی تضمین کننده رسیدن به اهداف تعیین شده در باب مدیریت محیط زیست باشد و الزم است مکانیسم های لازم برای جلب مشارکت و اعتماد افراد و ذینفعان مختلف در همه سطوح درگیر در فرآیند مدیریت محیط زیست، طراحی و مهیا گردد.

ابلاغ افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد قیمت پایانی

سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درباره افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد را ابلاغ کرد.

ابلاغ افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد قیمت پایانی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درخصوص افزایش ضریب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ کرد.ضریب سرمایه‌گذاری

در این ابلاغیه آمده است: پیرو اجرای ابلاغیه صورتجلسه 3 مرداد 97 هیات مدیره سازمان بورس در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران و همچنین ابلاغیه‌های اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و با استناد به اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار، مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بند 1 نود و نهمین صورتجلسه مورخ 29 بهمن 99 کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می شود:

1. در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار به شرح زیر تصمیم گیری شد.

2- در مورد سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، 60 درصد قیمت پایانی

کاربرد ضریب بتا در سرمایه‌گذاری چیست؟

پول نیوز - ضریب بتا(β) معیاری است که براساس داده‌های تاریخی ارزش دارایی‌ها بدست آمده و معرف میزان ریسکی است که سرمایه‌گذار با تصاحب آن دارایی‌ها نسبت به کل بازار متحمل می‌شود.

به گزارش گروه آموزش پول نیوز ، ضریب بتا وسیله‌ای برای ارزیابی ریسک و بازده یک سهم خاص یا سبدی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است.

برای درک کاربرد ضریب بتا به مثال‌های ذیل توجه کنید:

 • اگر ضریب بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت آن سهم درست مطابق افزایش یا کاهش بازار خواهد بود.
 • اگر ضریب بتای سهمی بیشتر از یک باشد، نوسانات بازدهی آن سهم بیشتر از نوسانات بازار خواهد بود و به آن دارایی پرریسک گفته می‌شود. بالعکس، دارایی‌هایی که ضریب بتای آن‌ها کمتر از یک باشد، نوساناتی کمتر از نوسانات بازار را تجربه خواهند کرد و به آن‌ها دارایی کم‌ریسک گفته می‌شود.
 • اگر ضریب بتای سهمی دو باشد، افزایش و کاهش قیمت آن دو برابر شاخص بازار خواهد بود؛ یعنی هنگامی‌که بازار ۱۰ درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند، قیمت این سهم ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و زمانی که بازار ۱۰ درصد سقوط می‌کند، قیمت این سهم ۲۰درصد کاهش می‌یابد.
 • سهمی که بتای آن ۰.۵ است، اگر رشد شاخص بازار ۱۰ درصد باشد، رشد قیمت آن سهم پنج درصد خواهد بود و اگر بازار ۱۰درصد افت کند، ارزش این سهم پنج درصد افت خواهد کرد.
 • سهمی که بتای صفر دارد، با نوسانات بازار تغییر نمی‌کند و این بدان معنا است که نمی‌توان هیچ رابطه‌ای میان رشد و افت بازار و رشد یا افت این سهم پیدا کرد.
 • همچنین اگر سهمی بتای منفی داشته باشد، رفتار آن درست عکس رفتار بازار است؛ به‌عنوان‌مثال اگر بتای سهمی منفی یک باشد، درصورتی‌که بازار ۱۰ درصد رشد کند، ارزش این سهم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

گفتنی است برای محاسبه بتای یک سبد از دارایی‌های سهام یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک ، کافی است بتای هر یک از سهام سبد دارایی مذکور را به دست آورده و میانگین موزون بتای آن‌ها را محاسبه کنیم که معادل بتای آن صندوق یا سبد از دارایی‌ها است.

بدیهی است که اگر بتای سبد یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک کوچک‌تر از یک باشد، هنگام کاهش ارزش بازار، ارزش دارایی‌های آن کمتر از بازار کاهش می‌یابد و ریسک سبد یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک در مقابل ریسک بازار پایین‌تر است.

فرمول ریاضی محاسبه بتا از کواریانس بازده سهم یا سبد و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده‌های بازار بدست می‌آید.

ضریب بتا در بورس

ضریب بتا در بورس چیست ؟

عوامل زیادی در تصمیم گیری شما به عنوان یک تریدر نقش دارند. یکی از مهم ترین آن ها میزان ضریب بتا است. ضریب بتا برای مدیریت ریسک نقش زیادی را ایفا می کند.

مدیریت ریسک برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری ضریب سرمایه‌گذاری است. با آن می توانید خطرات احتمالی در راه رسیدن به اهدافتان را شناسایی و از آن ها جلوگیری کنید.

لذا اهمیت این موضوع سبب شده تا مقاله ی حاضر به طور اختصاصی به بررسی ضریب بتا، انواع حالت های آن و چگونگی محاسبه کردنش بپردازد.

توجه داشته باشید هر جا علامت اختصاری (B) را دیدید منظور همان ضریب بتا است.

فهرست محتوای مقاله:

 • ضریب بتا در بورس به چه معنایی است؟
 • حالت های مختلف آن در بازار سهام
 • چگونگی محاسبه ی ضریب بتا در بورس
 • جمع بندی

ضریب بتا در بورس به چه معنایی است؟

سهمی که خریداری می کنید، مسلما برای مدت زمانی آن را نگه می دارید و سپس می فروشید. این مدت زمان، بازدهی ای معینی دارد.

میزان این بازدهی را نوسانات قیمتی و تعداد سهم مشخص می کند. زمانی که شما بتوانید ضریب سرمایه‌گذاری میزان ریسک معاملات را اندازه گیری کنید مسلما در تصمیم گیری تان نقش بسزایی دارد.

یعنی هر چه میزان تغییرات این بازدهی زیادتر باشد، میزان ریسک پذیری بالاتر است.

در واقع وقتی شما پیش بینی می کنید که شاخص بازار سهام رشد خواهد کرد، در این صورت می توانید سهامی را خریداری کنید که ضریب بتای بیش تری داشته باشند.

بالعکس زمانی هم که پیش بینی کنید شاخص در حال پایین آمدن است، باید سهامی را خریداری کنید که میزان (B) آن ها پایین تر باشد.

در حقیقت می توان گفت بتا یک معیار برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است.

ریسک سیستماتیک آن ریسکی است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظیر تغییر قیمت ارز، سیاست های مالی دولت و … به وجود می آید و تأثیر زیادی بر بازار سهام دارد.

میزان این ریسک را با وجود تنوع پرتفوی هم نمی توان پایین آورد یا کامل از بین برد.

بتا یک معیار برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است

جالب است که هم چنین آن به یک شرکت یا شرکت های مختلفی اختصاص ندارد؛ چون حقیقتا اختصاص به تمام بازار سهام دارد.

بنابراین بتا معیاری نسبی است که میزان ریسک یک سهم را با در نظر گرفتن تغییرات قیمتی سهام های دیگر موجود در بازار بیان می کند.

ضریب بتا در بورس به چه معنایی است؟

برای به دست آوردن (B) در رابطه با یک سهم خاص، ریسک سهام مقایسه می شود همراه با ریسکی که شاخص کل بورس دارد.

در نهایت این که شما برای این که بدانید بازدهی یک سهم خاص چقدر با شاخص کل بورس همخوانی دارد، آن را با ضریب بتا به دست می آورید.

حالت های مختلف آن در بازار سهام

آن در بازار سهام، حالت های مختلفی دارد که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اگر یک سهم (B) بیش تر از یک باشد، بالا رفتن یا پایین آمدن نرخ سهم، زیادتر از بالا رفتن یا پایین آمدن تمام بازار است.

در این حالت بازدهی نوسانات سهم نسبت به بازار بالاتر و بالطبع ریسک زیادتری هم می طلبد.

درست است که ریسک این حالت بالاتر است ولی اگر روند بازار، افزایشی باشد سود خوبی را برای شما ارمغان می آورد.

 • اگر یک سهم (B) پایین تر از یک و بالاتر از صفر باشد، بالا رفتن یا پایین آمدن نرخسهم کم تر از حرکت کل بازار است.

در این حالت بازدهی نوسانات سهم از بازار پایین تر است و بالطبع ریسک کم تری را هم می طلبد.

پس این حالت نشان می دهد که آن سهم با تغییرات قیمتی بازار، تغییری پیدا نمی کند.

یعنی اگر یک سهم بتایش منفی باشد، رفتارش برعکس بازار سهام خواهد بود.

اما یک نمونه مثال برای این که مطلب بیش تر جا بیفتد؛ مثلا اگر بتای سهمی 2 است به این معناست که بازدهی آن سهم دو برابر شاخص کل است.

یعنی اگر شاخص کل 30 درصد رشد داشته باشد آن سهم 60 درصد رشد می کند یا اگر شاخص کل 40 درصد کاهش یابد، آن سهم 80 درصد کاهش پیدا می کند.

چگونگی محاسبه ی ضریب بتا در بورس

همان طور که گفته شد (B) بیانگر نوسانات قیمتی دارایی در مقایسه ی با تغییرات قیمت کلی بازار است.

چگونگی محاسبه ی ضریب بتا در بورس

به خاطر همین محاسبه ی آن چنین است:

باید کوواریانس بین بازدهی سهم و بازار را بر واریانس بازار تقسیم کنید.

چگونگی محاسبه ی ضریب بتا در بورس

باید توجه داشته باشید برای به دست آوردن بتای پرتفوی خود، لازم است (B) هر یک از سهام داخل پرتفویتان را به طور جداگانه به دست آورید. پس از آن میانگین بتاها را محاسبه می کنید.

اما برای انجام فرمول فوق ابتدا باید داده های لازم را استخراج کنید. داده های مرتبط با قیمت سهم تان و میزان شاخص کل برای مدت زمان مشخصی را پیدا کنید.

این اطلاعات در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران درج شده است. شما می توانید به راحتی از طریق این سایت، اطلاعات لازم را استخراج نمایید.

مثلا در تاریخ 1/8/1399 شاخص کل فلان عدد و قیمت سهم مورد نظرتان فلان عددی است. حتما لازم است بازه ی زمانی معینی را برای بررسی میزان شاخص کل و قیمت سهم در نظر بگیرید.

اطلاعات به دست آمده باید در برنامه ی اکسل وارد شوند. بعد از آن لازم است شما بازدهی سهم مورد نظر و شاخص کل را از طریق فرمول زیر به دست آورید:

Pt-1 قیمت دارایی یا میزان شاخص کل یک روز قبل است.

Rt همان بازدهی دارایی یا شاخص کل است.

Pt قیمت دارایی (سهام) یا میزان شاخص کل روزانه است.

Pt1 قیمت دارایی یا میزان شاخص کل یک روز قبل است.

حالا باید فرمول ضریب بتا را بر اساس بازه ی زمانی مورد نظرتان وارد یک سلول از شیت اسکل کنید.

بنابراین وقتی تاریخ مشخص شده و قیمت سهام و شاخص کل و بازده ی آن ها در آن تاریخ مشخص شود با وارد کردن این فرمول خود اکسل محاسبه ی ضریب بتا را برایتان انجام می دهد.

جمع بندی

دانستید که شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است تصمیم گیری های درست انجام دهید.

لازم است مدیریت ریسک داشته باشید و ریسک های احتمالی برای رسیدن به مقاصدتان را شناسایی و با آن ها مقابله کنید.

یکی از مواردی که می تواند باعث تصمیم گیری های درست شما شود و به مدیریت ریسکتان در بازارهای سرمایه همچون بورس کمک کند، میزان ضریب بتا است.

ضریب بتا در بورس

آن معیاری برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک بازار سهام است.

ریسک سیستماتیک تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود می آید و کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

کل بازار که تحت تأثیر قرار بگیرد پس حتما بر روی سهامی که شما هم دارید اثر خواهد گذاشت. پس هیچ سهمی در برابر ریسک سیستماتیک ایمن نیست.

در این موقعیت، شما به عنوان یک تریدر باید بتوانید از این وضعیت بازار به نفع خود استفاده کنید.

شما با کمک محاسبه ضریب بتا که در این مقاله به طور مختصر بیان شد، می توانید بفهمید که سهمتان را تا چه مدت زمان نگه دارید یا کی بفروشید.

البته بتا حالت های مختلفی همچون مثبت، منفی و صفر دارد. مثبت یعنی بازده ی سهم مورد نظرتان با شاخص کل در یک جهت حرکت می کند.

منفی یعنی بازده ی سهم مورد نظرتان با شاخص کل واگرایی دارد. صفر هم به این معناست که بازده ی سهمتان اصلا هیچ تأثیری از شاخص کل نمی گیرد.

اما اگر دوست دارید به طور کاربردی با محاسبه ضریب بتا آشنا شوید حتما از آموزش های شرکت آکادمی طهرانی استفاده کنید.

آکادمی میلاد طهرانی - آموزش بازارهای مالی مدرن

آموزش های آکادمی طهرانی هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری صورت می گیرد. پس شما می توانید به راحتی در منزل خودتان چگونگی مدیریت ریسک بازارهای مالی را آموزش ببینید.

بتا منفی سهم چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

بتا منفی سهم

بتای منفی یکی دیگر از اصطلاحات در علم بورس است. لازم است افرادی که به تازگی وارد بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند این اصطلاحات را شناخته و بتوانند از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به خوبی و در جایگاه مناسب استفاده کنند. بازار بورس کس از بازار پنج گانه مالی در کشورمان است که عده بسیار زیادی تمایل دارند در این بازار فعالیت کنند. در سایت دلفین وست تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم شما را با مبانی اولیه بورس و همچنین کلیه قوانین آن به طور کامل آشنا سازیم تا بتوانید موفقیت بیشتری در این بازار به دست آورید. در این مقاله قصد داریم بتای منفی سهم را برای شما توضیح دهیم و نحوه محاسبه آن را یاد دهیم. پس اگر به دنبال فهمیدن بتای منفی سهم هستید این مطلب را از دست ندهید.

منظور بتای منفی سهم چیست؟

اگر با بازار بورس آشنایی داشته باشید حتما شاهد نوسانات در این بازار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. برای مثال ممکن است قیمت یک سهام ناگهانی رشد کند و یا قیمت آن افول کند. همچنین اخبار و شایعات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در این مساله تاثیرگذار باشند. در نتیجه لازم است افراد به طور کامل با بازار بورسی آشنایی داشته و با دانش وارد این مسیر شوند. ضریب بتا (Beta Coefficient) معیاری آماری است که در مورد نوسانات بازار بورس اطلاعاتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده و با استفاده از بازده سهام یا شاخص بازار سنجیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

اگر بتا برای یک سهم برابر یک باشد به این معنا است که نوسانات کاهس و افزایشی قیمت یکسان خواهد بود اما اگر این عدد برابر ۲ باشد به این معنی است که افزایش و یا کاهش دو برابر خواهد شد. بنابراین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت هر سهمی که بتای آن از عدد یک کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد می گویند بتای سهم منفی است. ضریب بتا در حالت ریاضی برابر است با شیب یک معادله رگرسیون خطی که نوسانات ثیمت سهم در برخورد با بازار کلی را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

نحوه محاسبه بتا

نحوه محاسبه بتا منفی

پیش از این نیز گفتیم که ضریب بتا اندازه ریسک سبد سهام نسب به پرتفوی بازار را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و نوسان قیمت را برای یک سهم نسب به کا بازار در نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. برای محاسبه مقدار ضریب بتای منفی از روابط زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

در بازار بورس عده ای هستند که کار محاسبه ضریب بتا برای سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. به طور کلی اگر ضریب بتا برابر یک باشد آن سهم نوسانات برابری با بازار بورس دارد. اگر این مقدار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از یک باشد بتا منفی است و البته ریسک کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. اگر ضریب بتا از یک بیشتر باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند افت و خیز شدیدی داشته باشد و در صورتی که این عدد برابر صفر باشد سهم هیچ تغییری نخواهد کرد و وابستگی به بازار کلی ندارد و اگر ضریب بتای سهم از صفر کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد در خلاف جهت بازار افزایش یا کاهش قیمت خواهد داشت. پس هر چه این عدد بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد هم پتانسیل برای رشد و سود بیشتر است و هم ریسک برای کاهش و افول وجود دارد. سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بتای منفی دارند در خلاف جهت بازار هستند و این مساله موجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود هنگامی که شاخص بازار افول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند افراد برای کاهش ریسک به دنبال این گونه سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بروند تا بتوانند سود بیشتری به دست آورند.

برای محاسبه ضریب بتا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از سامانه و یا نرم افزار اکسل استفاده کرده و مقدار آن را حساب کنید. برای ضریب سرمایه‌گذاری این کار لازم است به سایت مرکز پردازش اطلاعات ایران مراجعه کرده و صندوق مورد نظر خود را انتخاب و بر طبق سایت پیش بروید تا بتوانید ضریب بتا را برای سهم خود محاسبه نمایید.

ضریب بتا

پیش از این در مورد ضریب بتا و نحوه محاسبه آن و همچنین مقادیر مختلف آن صحبت کردیم در ادامه قصد داریم گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را به شکل مرتب شده تر برای شما بیان کنیم تا با مقادیر مختلف بتا و شرایط آن آشنا شوید.

 1. ضریب بتا برابر با یک در نتیجه همسو با بازار پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود.
 2. ضریب بتا برابر صفر، در نتیجه خنثی و هیچ تاثیری از شاخص نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد.
 3. ضریب بتا کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از صفر در خلاف جهت کلی بازار.
 4. ضریب بتا بیشتر از یک، نوسانات بالا، ریسک زیاد و حالت تهاجمی.
 5. ضریب بتا کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از یک، بتای منفی سهم، کم ریسک و کند، ثقیل و تدافعی

ضریب بتا چیست

سرمایه گذاری در بتای منفی

تا این جای کار شما را با بتای منفی سهم آشنا کرده و تلاش کردیم شرایط مختلف بتا را برای شما شرح دهیم. اگر تا این جا مقاله را خوانده باشید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید مقدار بتا را برای هر سهم حساب کنید. اما سرمایه گذاران باید بدانند چه موقع به سراغ سهامی که بتای آن منفی است بروند. یک سرمایه گذار هوشمند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند زمانی که شاخص کلی بازار پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید سهم با بتای منفی ریسک کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری دارد این در حالی است که هنگامی که شاخص کلی بازار بالا است و سیر صعودی دارد انتخاب سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بتای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منفی است نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند گزینه مناسبی باشد زیرا در رونق بازار قیمت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افول پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. پس در این شرایط بهتر است روی سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با بتای مثبت سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم با اطمینان بیشتری در کار خود اقدام کرده باشیم.

سخن پایانی

ابزارهای بسیار زیادی در بازار بورس وجود دارد که لازم است سرمایه گذاران نسب به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اطلاعات کافی داشته باشند. یکی از این ابزار ضریب بتا است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به شکل های مختلف آن را محاسبه کنید. ضریب بتا می‌تواند مقادیر مختلفی داشته باشد که با توجه به شرایط مختلف از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کنید. فراموش نکنید در واقع این ضریب شرایط یک سهم را نسبت به سهام کلی بازار نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. در این مقاله تلاش کردیم علاوه بر آشنایی شما با ضریب بتا و نحوه محاسبه آن در مورد سرمایه گذاری در ضریب بتای منفی سهم اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم که امیدواریم برای شما سودمند باشد. یکی دیگر از مقالات مرتبط در این زمینه خط روند است که می‌توانید آن را بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.