منظور از شمع ها چیست؟


آزمایش‌های استاتیکی شمع‌‌

تعیین ظرفیت باربری واقعی شمع‌ها (یا پی‌های عمیق‌) همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است‌. خواص فیزیكی و مكانیكی منحصر بفرد خاک مانند ناهمگونی، ناهمسانی، وجود آب‌ و تركیبات مختلف خاک در طبیعت، استعداد خزش، رفتار پیچیده تنش – كرنش از یك‌سو و تنوع شمع‌ها از لحاظ جنس مصالح، شكل مقاطع، روش‌های اجر‌ا، نصب و سایر موارد دیگر موجب پیچیدگی اندركنش المان سازه‌ای شمع و خاك اطراف آن میشوند. لذا مدل كردن چنین شرایط پیچیده‌ای كه متغیرهای مختلفی در آن دخالت دارند، دشوار است‌. از سوی دیگر، تعیین پارامترهای مدل با دقت مورد نیاز نیز كار دشواری است. این مسأله موجب كاهش دقت درتعیین ظرفیت باربری شده و در نتیجه استفاده از روش‌های تحلیلی را با مشكلات بیشتری مواجه ساخته است. نیاز به طراحی بهینه شمع‌ها پژوهشگران را بر آن داشت كه روش‌ها و شیوه‌های دیگری را نیز به عنوان مكمل برای تعیین ظرفیت باربری پیشنهاد نمایند.

تعیین ظرفیت باربری و رفتار نیرو – تغییر مکان شمع (یا پی عمیق) از جمله مهمترین موارد در طراحی و اجرای شمع به شمار می‌‌رود. روش‌های مختلف تعیین یا كنترل ظرفیت باربری محوری شمع‌ها را می‌توان به چهار دستة كلی تقسیم نمود.

 1. روش‌های تحلیل استاتیكی (برای تعیین مقاومت‌های نوک و جدار با استفاده از روش‌های مبتنی بر حالت حد نهائی)
 2. ‌ استفاده (مستقیم) از نتایج آزمایش‌های برجا (مانند SPT، CPT و پرسیومتر)
 3. آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری (تا مرحله گسیختگی خاک)
 4. روش‌های دینامیكی به منظور تعیین ظرفیت استاتیكی (تست‌های دینامیکی مانند PDA و تحلیل‌های دینامیکی مانند WEAP و انطباق سیگنال)

استفاده از هر یک از دسته روش‌های فوق در مراحل مختلف منظور از شمع ها چیست؟ مطالعات مقدماتی، طرح جزئیات، برنامه ریزی اجرا و کنترل کیفیت بنا به تجربه طراح، شرایط ساختگاه، وسعت پروژه، امکانات اجرائی و آئین نامه‌های ملی و تجارب منطقه‌ای تعیین میشود. آنچه مسلم است تصمیم نهائی برای انتخاب ظرفیت باربری شمع تنها بر اساس یک روش گرفته نمی‌شود و بلکه مبتنی بر ترکیبی از دسته روش‌های فوق تعیین می‌شود.

به هر حال آزمایش بارگذاری استاتیكی به عنوان یک روش قابل اعتماد می‌تواند در مرحله طراحی و قبل از اجرای شمع‌های اصلی به عنوان شمع آزمایشی‌، (Test Pile)، ‌یا در حین عملیات اجرا بر روی شمع‌های اصلی برای اطمینان از پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت اجرا انجام پذیرد. تعداد، نوع و شرایط آزمایش در هر مرحله از پیشرفت پروژه بستگی به اندازه‌، اهمیت و سایر شرایط پروژه خواهد داشت که توسط مهندس مشاور ژئوتکنیک طرح تعیین میشود.

آزمایش‌های استاتیکی شمع‌‌

‌آزمایش بارگذاری استاتیکی در طول طراحی شمع

با توجه به اینكه آزمایش بارگذاری معمولاً روی شمع با ابعاد و شرایط شمع واقعی انجام می‌شود، نتایج آن در مقایسه با سایر روش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای این منظور ممكن است یك یا چند شمع آزمایشی در محدوده ساختگاه اجرا شده و بارگذاری روی آنها انجام شود. در صورت امكان می‌توان محل شمع‌های آزمایشی را طوری انتخاب كرد كه به عنوان شمع اصلی بكار منظور از شمع ها چیست؟ برده شوند‌. تعداد شمع‌های آزمایشی، نوع شمع‌ها، روش اجرا و شرایط بارگذاری لازم است توسط مشاور ژئوتکنیک مسئول اجرای طرح انجام پذیرد.

برای این منظور توجه به نكات ذیل ضروری است.

 1. قبل از انجام آزمایش باید مطالعات ژئوتكنیك در ساختگاه به طور كامل انجام شده باشد.
 2. نوع شمع، تجهیزات و روش اجرا همانند شرایط اجرای شمع‌های اصلی باشد.
 3. مراحل اجرای شمع باید با نظارت مشاور ژئوتکنیک و مستند سازی كامل انجام پذیرد.
 4. شمع‌ها حداقل باید تا ٢٢ برابر بار سرویس و ترجیحاً تا مرحله گسیختگی كامل بارگذاری شوند.
 5. روش آزمایش و ملحقات آن و نحوه گزارش نتایج طبق توصیه‌های ASTM صورت پذیرد.
 6. در صورت امكان از نصب میله‌های شاخص (Telltales) و یا سایر انواع ابزار در شمع به منظور تفكیك مقاومت‌های نوک و جدار استفاده شود.

آزمایش بارگذاری استاتیکی در طول اجرای شمع و پس از اجرا ‌

معمولاً آزمایش‌های بارگذاری روی تعدادی شمع در مراحل مقدماتی اجرای شمع انجام می‌شود. هدف از انجام این آزمایش‌ها حصول اطمینان از باربری ایمن شمع‌ها و همچنین كنترل عملیات اجرایی است‌. انتخاب شمع‌های آزمایشی توسط مهندس مشاور مسئول ژئوتكنیك طرح و بر اساس مشاهدات رفتاری شمع در حین اجرا انجام می‌پذیرد. همچنین آزمایش‌های كنترلی در طول اجرا و پس از اتمام اجر ا معمولاً به منظور كنترل كیفیت، بازرسی و اطمینان از صحت اجرا انجام می‌شود. توصیه می‌شود یك شمع از هر گروه در مواردی كه نكات خاصی در حین اجرای شمع‌، مثلاً تفاوت قابل توجه در لایه بندی خاک، مشاهده شده آزمایش شود.

تعداد کل آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی در مر احل مختلف طراحی، اجرا و پس از اجرا، بسته به شرایط ساختگاه، تعداد کل شمع‌ها و نظر مشاور ژئوتکنیک طرح تعیین میشود. به عنوان یک شاخص راهنما می‌توان ٢ آزمایش به ازاء هر ١٠٠ شمع را در نظر داشت. در صورت استفاده از آزمایش دینامیک شمع (PDA) می‌توان تعداد آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی را کاهش داد.

توجه به این نكته ضروری است كه نشست شمع‌ها، به ویژه گروه شمع را نمی‌توان از نتایج آزمایش بارگذاری تعیین نمود‌. حتی اگر آزمایش از نوع آهسته و طولانی باشد نیز محاسبه نشست‌، به ویژه نشست ناشی از تحکیم، از نتایج آزمایش بارگذاری صحیح نیست.

نحوه انجام آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع

آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری فشاری باید مطابق استاندارد ASTM D- منظور از شمع ها چیست؟ ۱۱۴۳ انجام شود‌. فواصل و دقت‌های توصیه شده در استاندارد به عنوان حداقل‌های لازم تلقی شوند و چنانچه مقادیر بكار گرفته شده كمتر از مقادیر استاندارد باشند مسلماً نتایج قابل قبول نخواهد بود‌. به عنوان مثال، فواصل توصیه شده بین تیرهای مرجع برای اندازه‌گیری نشست و تكیه‌گاه‌های تیراصلی و شمع آزمایشی، حداقل‌های لازم برای انجام آزمایش بوده و در صورت امكان بهتر است فواصل بیشتری اختیار شوند.

سایر آزمایش‌های بارگذاری یا کنترل کیفیت شمع

در برخی موارد ممكن است نیاز به آزمایش‌های بارگذاری دیگری مانند آزمایش بیرون كشش (Pullout‌) یا آزمایش بارگذاری جانبی باشد که در این صورت نیز باید آزمایش را طبق استاندارد انجام داد‌. آزمایش بیرون كشش شبیه به آزمایش فشاری است‌، اما تهیه نیروی عكس العمل لازم برای آن به مراتب ساده‌تر است.

موارد كاربرد

آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری فشاری به شمع‌های عمودی یا مایل كه به صورت تكی یا گروهی اجرا می‌شوند اختصاص دارد و به منظور تعیین پاسخ تك شمع یا گروه شمع نسبت به بار فشاری محوری وارده بكار می‌رود. این آزمایش بر روی انواع پی‌های عمیق (بدون توجه به روش اجرای آنها) كه شبیه به شمع‌ها عمل می‌نمایند، قابل انجام است.

شمع وارمر چیست ؟

شمع وارمر

و در شکل ها، رنگ ها و اندازه های مختلف قابل یافت است.

در انتخاب یک شمع نکات و موارد زیادی می وانند تاثیر گذار باشند که هر فرد با توجه به سلیقه، شرایط و نیاز خود آن را انتخاب خواهد کرد.

شمع وارمر، یکی از پر فروش ترین و محبوب ترین شمع ها در جهان و همین طور ایران می باشد که با یک بررسی سطحی می توان به این نتیجه رسید.

این شمع ها که نام دیگر آن ها تی لایت (tea light) می باشد، ویژگی ها و قابلیت هایی دارد که آن ها را نسبت به سایر شمع ها متمایز کرده است و خریداران را به سوی خود سوق داده است.

کیفیت شمع از مهم ترین مسائل و ویژگی هایی می باشد که در انتخاب یک شمع تاثیر گذار است.

هر چند بسیاری از مردم صرفا شمع را برای ظاهر زیبای آن می خرند و آن را روشن نمی کنند

و فقط به عنوان دکوری استفاده می کنند

اما درصد بیشتری از خریداران شمع به دنبال زیبایی حاصل از روشنایی شمع هستند

که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، کیفیت شمع بسیار اهمیت دارد تا بتواند جوابگو نیاز های مشتریان باشد.

همین ویژگی (کیفیت بالا) است که شمع های وارمر را نسبت به سایر شمع ها متمایز کرده

و خریداران را به سوی خود سوق داده است.

با ما همراه باشید تا به این ویژگی های متمایز کننده وارمر (چراغک) بپردازیم.

شمع وارمر

ویژگی شمع وارمر :

از جمله ویژگی های اصلی وارمر (چراغک) زمان سوخت بالای آن ها است.

از آن جایی که شمع ها بیشتر در مراسمات و جشن ها مورد استفاده قرار می گیرند،

پس شمع هایی با زمان سوخت بالا تر، مناسب تر می باشند چرا که اگر از شمع های عادی استفاده کنیم ،

به دفعات در طول مراسم باید شمع را تعویض و یا دوباره روشن کنیم که این امر غیر ممکن می باشد.

شمع های وارمر زمان سوخت تقریبیشان بین 4 الی 5 ساعت می باشد

و همین مساله است که باعث محبوبیت این نوع از شمع ها شده است .

شمع وارمر

دلیل مدت زمان بالای سوخت وارمر ها (چراغک)، نوع پارافین و نخی است که در آن ها استفده شده که از کیفیت بالایی برخوردار است.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید یک وارمر استاندارد، دارای قدرت خروجی 32 وات می باشد.

همچنین :

وارمر ها کاربر های دیگری نیز دارند که از جمله آن ها می توان به استفاده در رستوران ها اشاره کرد.

از نکه های جالبی که می توان به آن اشاره کرد انتخاب نام لاتین وارمر ها (چراغک) یعنی همان تی لایت (tea light) می باشد

که کلمه تی لایت (tea light) از کلمه تی پات (tea pot) به معنی قوری چای، گرفته شده است.

وارمر ها (چراغک) در ابتدا بیشتر در ظروفی که قوری چای بر روی آن ها قرار می گرفت، استفاده می شد

که با روشن کردن شمع چای گرم می ماند.

پس از مدتی نیز ظروفی وارد بازار شدند که می توانیم از طریق وارمر، غذا را نیز به وسیله آن گرم نکه داریم.

به همین دلیل است که وارمر ها (چراغک) از محبوب ترین و پر طرفدار ترین در میان رستوران داران بوده و هست.

شمع وارمر (چراغک) چه ویژگی های ظاهری ای دارد؟

شمع وارمر(چراغک) را می توان با ظاهر های گرد و کوچک در بازار یافت کرد.اکثر وارمر ها (چراغک) در قالب های آلومینیومی می توان یافت

زیرا فلزات دیگر ممکن است باعث کاهش زمان سوخت وارمر (چراغک) شوند.

با روشن شدن شمع وارمر (چراغک) پارافین آن نیز می شود که این مسئله به زیبایی و درخشندگی آن دو چندان می افزاید.

در ضمن باید به این مسئله توجه داشت که برای شناور نشدن فیتیله، نخ به بخش فلزی قالب وارمر متصل خواهد بود.

در رابط با زییبایی ظاهری وارمر ها می توان به تنوع در رنگ آن ها اشاره کرد

که از تنوع بالایی برخوردار می باشند از جمله : قرمز، آبی، نارنجی، زرد و … .

باید به این مورد توجه کرد که رنگ های مورد استفاده در پارافین، نا خالصی محسوب می شوند منظور از شمع ها چیست؟ و در زمان سوخت آن تاثیر نا محسوسی دارند و آن را کاهش می دهند.

وارمر ها (چراغک) در بسته بندی ها با تعداد های مختلفی در جهان یافت می شوند

اما در ایران اغلب با بسته بندی های 3، 12، 50 و 100 عددی یافت می شوند.

از دیگر ویژگی های وارمر ها (چراغک) می توان به سوخت پاک و بدون دود آن اشاره کرد.

این شمع ها پس از پایان زمان سوخت، به دلیل دارا بودن قالب نیاز به تمیز کردن نداشته و به راحتی می توان آن ها را دور انداخت.

بر خلاف سایر شمع ها این نوع شمع نیاز به قرار دادن در دمای کم نیست و به راحتی پس از گذشت مدت زمان کمی به حالت جامد خود باز می گردد.

شمع وارمر چیست ؟؟

این نوع شمع ها به دلیل دارا بودن قیمتی مناسب و طرفدار بسیار زیاد از جا شمعی های متنوع در طرح و رنگ های متفاوت نسبت به سایر شمع ها منظور از شمع ها چیست؟ برخوردار اند

و این هم از دیگر مزیت های وارمر ها (چراغک) نسبت به سایر شمع ها محسوب می شود.

وارمر ها (چراغک) دارای انواع مختلفی می باشند ک مرسوم ترین آن ها ساده و وارمر عطری می باشند

که نوع عطری آن برای مراسمات بسیار خوش آیند می باشند

چرا که از بوی فوق العاده ای برخوردار می باشند و محیط را عطر آگین می کنند

اما برای افرادی که ممکن است به این بو حساسیت داشته باشند

توصیه می شود از وارمر ( چراغک) های ساده استفاده کنند تا مشکلی برایشان ایجاد نشود.

ممنون که امروز هم با پخش عزیزی همراه بودید. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته و برایتان مفید واقه شده باش.

شمع وارمری چیست و چه کاربردهای دارد

شمع وارمری چیست و چه کاربردهای دارد

اکثر ما تا کنون بارها در تولدها، رستوران یا کافی شاپ‌ها به احتمال زیاد بارها شمع‌های وارمری بسیار زیبا را به اشکال مختلف دیده‌ایم. اما شاید با شنیدن کلمه شمع وارمر تصور کرده‌ایم مدلی متفاوتی از شمع می‌باشد. شمع وارمری چیست و دقیقا چه کاربردهای دارد؟

شمع وارمری چیست؟

اکثر شمع‌های وارمری در تشتک ساخته می‌شوند. تشتک شمع وارمر یک ظرف کوچک فلزی ست که داخل آن، فیتیله‌ای به همراه پایه فیتیله قرار داده می‌شود و داخل آن موم قالبی شمع سازی بعد از ذوب شدن به روش بن ماری(با بخار آب) ریخته می‌شود.

وارمر کلمه‌ای لاتین است که نام دیگر آن “تی لایت” می‌باشد. از نکات جالب می­توان به برگفتن نام تی لایت از واژه­ی تی پات به معنی قوری چای اشاره کرد. در فرهنگ لغت وارمر به معنی اجاق کوچک شمع دار که برای گرم نگه داشتن غذا به کار رود که از چراغک نیز گاها به جای آن استفاده شده است. اما تداول کاربرد کلمه وارمر از گذشته تا به امروز باعث شده این کلمه به همان شکل و بدون جایگزین بکار رود.

قسمت‌های تشکیل دهنده شمع وارمر

به غیر از موم مورد استفاده برای ساخت شمع‌های وارمری از چند قسمت اصلی دیگری تشکیل شده‌اند که مهم‌ترین آن تشتک است. وجود تشتک سبب می‌شود شمع برای سوختن به جای خاصی نیاز نداشته باشد و باعث کثیف شدن اطراف نشود.

از فیتیله و پایه فیتیله برای نگه داشتن فیتیله به شکل مستقیم و داشتن سوخت مناسب استفاده می‌شود.

تشتک شمع وارمر

تشتک شمع وارمر

بسته های 10 تایی/ 20 تایی/50 تایی و 100 عددی تشتک وارمر

شکل ظاهری شمع وارمر

شمع وارمر از لحاظ ظاهری ابعاد کوچکی دارد که فضای زیادی را اشغال نخواهند کرد. همچنین این شمع­‌ها در اشکال مختلف، مانند گرد و قلبی یافت می‌­شوند؛ که غالب آن­ها شکل گردی دارند و سکه‌­ای نیز نامیده می‌­شوند.

شمع وارمری چیست و چه کاربردهای دارد

ویژگی­‌های شمع وارمر

مدت زمان سوخت شمع­‌های معمولی که موم به کار رفته در آن‌ها به اندازه شمع وارمری است نسبتا کوتاه می‌­باشد، اما این ویژگی در شمع­‌های وارمر وجود ندارد. یکی از ویژگی­‌های بارز و مهم شمع وارمر مدت زمان سوخت بالای آن­هاست. شمع وارمر در تشتک های متوسط در فضای بسته و استفاده از فیتیله 15 تار حدودا به مدت پنج ساعت می‌­تواند روشن مانده و بسوزد. به علت نوع ترکیبات موجود در این شمع، مانند استفاده از موم زنبور عسل، سویا وکس یا پارافین مرغوب، فیتیله مناسب وهمچنین قالب آلومینیومی، زمان سوخت شمع­‌های وارمر افزایش پیدا می­‌کند.

قیمت شمع وارمر

شمع­­‌ موم عسل وارمری در طیف­‌های رنگی مختلف و نوع اکلیلی نیز وجود دارند. برخی از آن­‌ها، بدلیل کاربرد اسانس معطر هستند و فضا را آکنده از رایحه­ای دل­انگیز می‌­کنند. این شمع‌­ها در بسته‌­بندی‌های مختلف قابل عرضه هستند. از لحاظ قیمت نیز وارمرها، مقرون به صرفه و اقتصادی می‌­باشند. نوعی از وارمر ها هستند که نیازی به ذوب کردن موم نیست و تنها با رول کردن ورق‌های موم عسل ساخته شده و بسیار مناسب است.

شمع مومی وارمری سارموم

شمع مومی وارمری سارموم

شمع مومی وارمری سارموم

در رنگ های مختلف
فابل سفارش بصورت دانه ای

کاربردهای شمع وارمر

شمع وارمری چیست و چه کاربردهای دارد؟ مهم‌ترین نکته در مورد شمع وارمر کاربردهای مختلف استفاده از آن است. واژه‌­ی وارمر به طور خاص برای گرم کردن به کار می‌­رود.؛ اوایل از شمع وارمر فقط برای گرم نگه­‌داشتن چای و نوشیدنی­‌های گرم استفاده می‌­شد؛ اما اکنون در سایرها مانند ظروف سوفله خوری نیز کاربرد بسیاری دارد. در کل از شمع‌های وارمر برای گرم نگه­داری غذاها در مهمانی‌ها استفاده می‌شود.

شمع وارمری چیست و استفاده در اسانس سوز

به همین منظور اکثر این شمع‌ها برای مصارف مختلفی از جمله روشنایی، گرما، مراسمات گوناگون،استفاده در اسانس سوزها و تزئینات طراحی‌های داخلی و دکوراسیون، تزئین میز شام­، سفره عقد، سفره­ی هفت سین و یلدا و همچنین اطراف پله­‌ها و شومینه مورد استفاده قرار می‌­گیرند.

در فنگ­شویی شمع از جایگاه مخصوصی برخوردار است و سبب پاکسازی محیط اطراف می‌شود. شمع باعث دفع انرژی­‌های منفی و استرس شده و به محیط منزل انرژی مثبت و گرما می­‌بخشد. چنانچه قبل از خواب یک شمع با کیفیت مانند شمع وارمر را، به مدت ۱۵ دقیقه در اتاق خواب روشن کنید احساس آرامش، و یک خواب راحت و عمیق را تجربه خواهید کرد.

شمع وارمر قلبی و قالب‌های مختلف دیگر آن

شمع وارمری چیست 2

شمع­‌های وارمر قالب­‌هایی از جنس‌­های مختلف را دارند. معمولا جنس کاور و قالب این نوع شمع­‌ها از فلز آلومنیوم م‌ی­باشد. زیرا آلومینیوم باعث افزایش طول مدت روشن بودن شمع وارمر خواهد بود. از مزایای داشتن کاور وارمرها می‌توان به استفاده‌­ راحت از آن‌­ها اشاره نمود. چون بعد از تمام شدن شمع محیط اطراف کثیف نخواهد شد و م‌ی­توان به همان شکل وارمر را دور انداخت.

آموزش ساخت شمع وارمر

حالا که می‌دانیم شمع وارمر چیست، می‌خواهیم در انتها آموزش ساخت آن‌را نیز، به شکل گرد یا سکه­‌ای و قلبی را توضیح دهیم. شمع‌های وارمری همیشه ساده نیستند بلکه با انواع وسایل مختلف مانند گل خشک، صدف، مروارید و … می‌توان آن‌ها را تزئین کرد.

اشک شمع و سوختن شمع

اشک شمع و سوختن شمع مسائلی هستند که هم برای تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان حائز اهمیت است.

شمع همانند گل از آن دسته کالاهایی است که هم در مراسم شادی و هم عزاداری به کار می رود و تاریخ بسیار کهنی در زندگی بشر دارد.

در واقع پیش از اختراع برق این شمع ها بودند که تاریکی شب را برای انسانها روشن می کردند.

بسیاری از ما شمع را تنها به عنوان یکی از عناصر تزیینی خانه به حساب می آوریم، اما باید گفت که شمع ها جدا از کارایی خود که ایجاد روشنایی است منبع انرژی مثبت هستند و محیط خانه را گرم و دلپذیر می کنند.

برای آنکه شمع های شما مدت زمان طولانی تری بسوزند و همچنین اشک کمتری در اثر سوختن آنها حاصل شود، آنها را چند ساعت قبل از روشن کردن در فریزر یا جایخی یخچال قرار دهید.

این روزها شمع های بدون اشکی به بازار آمده اند که به دلیل ایجاد تغییرات در مواد سازنده اشک نمیریزند.

بعضی از مردم عقیده دارند شمع های معمولی را نیز می توان به شمع های کم اشک یا حتی شمع بدون اشک تبدیل کرد. برای این منظور شمع را برای چند منظور از شمع ها چیست؟ ساعت در محلول آب نمک خیس کنید.

حتما شما هم می دانید که می توان از تکه شمع‌های باقیمانده پس از سوختن یک شمع استفاده و آن را به یک شمع جدید تبدیل کرد.

به این منظور خرده‌های شمع را جمع‌آوری کنید و در یک ظرف فلزی حرارت دهید تا آب شود. سپس منظور از شمع ها چیست؟ مایع را داخل قالب شمع ریخته و داخل آن یک فتیله بگذارید.

این کار به لحاظ اقتصادی نیز برای شما بسیار به‌صرفه‌ خواهد بود.

همچنین برای اینکه شمع‌ها در هوای آزاد و در معرض باد خاموش نشوند، می توان از لیوان یا بطری‌های پلاستیکی استفاده کرد و شمع را درون آن قرار داد.

برای تمیز‌کردن شمع‌ها بهترین روش به کار بردن الکل صنعتی است.

با توجه به اینکه شمع‌ها چرب هستند به سرعت گرد و خاک را به خود جذب کرده و تیره می‌شوند.
اگر شمع شما خیلی کثیف شده است، ابتدا آن را با آب و صابون شسته و خشک کنید و سپس یک پنبه آغشته به الکل صنعتی روی آن بکشید.

در هنگام استفاده از شمع باید برخی نکات ایمنی را هم رعایت کرد. برای مثال هیچ گاه شمع را بدون جاشمعی روشن نکنید و از قرار دادن شمع‌ها در دسترس کودکان بپرهیزید.

ساخت شمع در خانه؛ چگونه با صرف هزینه کم، خودمان شمع بسازیم؟

شاید این‌طور فکر کنیم که امروزه با وجود انواع و اقسام وسایل نورپردازی مدرن، چه احتیاجی به شمع هست؟! اما این ابزار قدیمی مدت‌هاست که تغییر قابلیت داده و به یکی از پرکاربردترین وسایل تزیینی در مراسم‌های مختلف و حتی شب‌نشینی‌های عاشقانه تبدیل شده است. شما می‌توانید خودتان در خانه با استفاده از چند مرحله و ترفند ساده و با صرف هزینه‌ای کم، شمع دلخواهتان را بسازید. در این مقاله جامع و کاربردی، به سؤالات شما درباره ساخت شمع در خانه پاسخ داده‌ایم. با ما همراه باشید.

چرا شمع؟

گرچه به نظر می‌رسد در عصر مدرن علاقه به شمع در بین خانم‌ها بیشتر از مردان باشد، ساخت شمع مهارتی کاملا مردانه است که به هزاران سال پیش برمی‌گردد، به‌ویژه به قرون‌وسطا که تجارت لوسترها و شمع‌سازی برای همه قشرها از اهمیت حیاتی برخوردار بود.

امروزه، گرچه ضرورتی به وجود شمع نیست، روشن‌کردن شمع به سنتی عاشقانه و آرامش‌بخش تبدیل شده است. شاید شما هم فقط در مواقعی که برق می‌رود شمع روشن می‌کنید؛ اما وقت آن رسیده که بیشتر با شمع‌ها ارتباط برقرار کنید.

طبق بررسی‌های ما، شمع‌های خانگی هرکدام فقط چند ۱۰هزار تومان هزینه دارند و به همان اندازه شمع‌های گران‌قیمت بوی خوبی می‌دهند و به‌خوبی نیز می‌سوزند. ساخت شمع در خانه نیز پروژه‌ای نسبتا آسان است که حتی بیش از ۲ ساعت طول نمی‌کشد.

با ‌ساخت شمع، علاوه بر اینکه فضای آرامش‌بخشی را ایجاد می‌کنید، می‌توانید شمع‌های دست‌سازتان را به عزیزانتان نیز هدیه کنید.

چند نوع مختلف شمع وجود دارد که می‌توانید درست کنید، ولی ما ابتدا قصد داریم روی شمع‌های ظرفی تمرکز کنیم. سپس ساخت فتیله خانگی و شمع‌های حرفه‌ای‌تر مانند شمع‌های شناور روی آب را نیز برایتان شرح می‌دهیم. شمع‌های ظرفی ساده‌ترین نوع شمع‌ها هستند؛ زیرا به قالب یا ابزار تخصصی دیگری احتیاج ندارند. به‌راحتی می‌توانید از لیوان قدیمی یا چند شیشه‌ ارزان‌قیمت استفاده کنید. به‌علاوه، می‌توانید آنها را در شیشه یا ظروف دیگر نیز قرار دهید.

مواد لازم برای ساخت شمع

هزینه راه‌اندازی این پروژه نسبتا ارزان است و اگر لوازم خود را آماده کنید، می‌توانید شمع‌های ارزان‌قیمت زیادی درست کنید.

برای شروع ساخت شمع در خانه، به چند وسیله و ابزار نیاز دارید:

 • موم؛
 • فتیله؛
 • عطر؛
 • ظرفی برای ذوب موم؛
 • ظرف شمع؛
 • دماسنج؛
 • قاشق چوبی.

۱. موم

موم قلب شمع است. برای ساخت شمع، ۳ نوع ماده اصلی برای موم وجود دارد. بیایید نگاهی سریع به هریک بیندازیم:

پارافین

پارافین موم سنتی است که صدها سال در شمع‌های استاندارد استفاده می‌شود. به‌علاوه، هنوز هم محبوب‌ترین ماده برای شمع‌های موجود در بازار است. پارافین ارزان است و به‌راحتی می‌توانید رنگ و رایحه‌های دل‌خواهتان را به آن بیفزایید.

نگرانی اصلی درمورد پارافین ماهیت بالقوه سمی آن است. پارافین از نفت ساخته می‌شود و این موضوع ممکن است برای بعضی از افراد نگران‌کننده باشد. اگر محصولات طبیعی موردعلاقه شماست، احتمالا بهتر است به‌دنبال گزینه‌های دیگری باشید.

موم سویا

استفاده از موم سویا در دهه ۹۰ میلادی شروع شد. موم سویا به‌طور کلی با روغن سویا ساخته می‌شود؛ اما گاهی با پارافین و موم‌های دیگر نیز مخلوط می‌شود. موم سویا هم به‌راحتی رنگ و رایحه را می‌پذیرد.

موم عادی یا موم طبیعی

قدیمی‌ترین ماده ساخت شمع موم عادی و رایجی است که زنبورعسل تولید می‌کند. در واقع، شمع مومی در اهرام بزرگ مصر پیدا شده است. رنگ آن به‌طور طبیعی طلایی است و همچنین دارای رایحه‌ای لطیف و شیرین است. بدیهی است که موم عادی محصولی کاملا طبیعی است؛ اما شما نمی‌توانید عطرهای دیگر را به آن بیفزایید. رایحه طبیعی، با هر چیزی که سعی می‌کنید به‌صورت مصنوعی اضافه کنید، تداخل می‌یابد. همچنین، موم طبیعی معمولا گران‌ترین گزینه است.

بیشتر موم‌هایی که برای ساخت شمع خریداری می‌کنید به‌صورت گلوله‌ای درمی‌آیند و کار با آن را بسیار راحت‌تر می‌کنند و ذوب آن بسیار سریع‌تر است. اگر مومتان در یک بلوک قرار گرفت، با استفاده از چاقوی تیز آن را به قطعات کوچک‌تر خرد کنید.

۲. فتیله

فتیله‌ای که ضخامت مناسبی نداشته باشد ممکن است شمع خانگی شما را خراب کند. نگرانی اصلی‌تان برای فتیله باید در‌مورد همین ضخامت آن باشد. برای شمع‌های ظرفی، تقریبا به فتیله‌ای ضخیم احتیاج خواهید داشت. از آنجا که قطر شمع شما به‌احتمال زیاد چند سانت است، فتیله ضخیم بهتر است. طول فتیله خیلی مهم نیست، چون می‌توانید به‌راحتی آن را کوتاه کنید.

۳. عطر

بدون عطر، فقط شمعی سوزان دارید. زیبا به نظر می‌رسد، اما رایحه مطبوع شمع‌های امروزی را ندارد. هزاران رایحه برای انتخاب وجود دارد. می‌توانید با جست‌وجو در اینترنت یا خرید از عطاری‌ها از این رایحه‌ها بهره‌مند شوید.

۴. ظرفی برای ذوب موم

در صورت تمایل می‌توانید از ظرف مخصوص شمع‌سازی استفاده کنید. همچنین می‌توانید به‌راحتی ظرف حاوی موم را در قابلمه آب جوش قرار دهید تا ذوب شود. لزومی هم ندارد به سراغ بهترین جنس قابلمه بروید.

۵. ظرف شمع

انواع ظروف شیشه‌ای و هر چیزی که در برابر گرما مقاومت کند می‌تواند به‌عنوان ظرف شمع استفاده شود. می‌توانید شیشه‌های طرح‌دار مختلف را بخرید یا به‌سادگی از شیشه خالی مربا یا سس استفاده کنید. همه‌چیز بستگی به سلیقه خودتان دارد.

۶. دماسنج

با دماسنج می‌توانید به‌سرعت دمای موم را اندازه بگیرید. هنگام خرید موم، به‌ویژه موم‌هایی که برای ساخت شمع ساخته شده‌اند، حتما به دستورالعمل‌های نوشته‌شده توجه کنید. این دستورالعمل‌ها در‌مورد درجه حرارت مناسب برای افزودن عطر، زمان ریختن در ظرف و غیره‌اند.

۷. قاشق چوبی

با استفاده از کفگیر یا قاشق چوبی، موم را به‌ هم می‌زنید و تکه‌های بزرگ‌تر را خرد می‌کنید. تمام این فرایند برای همه نوع موم‌ها یکسان است.

مراحل ساخت شمع در خانه

۱. محیط کار را آماده کنید

غالبا کار با موم محیط را نامنظم و آشفته می‌کند؛ به‌خصوص وقتی موم ذوب می‌شود، چراکه قطرات آن ممکن است همه‌جا بریزند و تا خشک و تمیز شدن موم، محیط اطراف شما را به‌هم‌ریخته و کثیف کنند.

برای جلوگیری از این اتفاق و همچنین تعیین جایی برای قراردادن دماسنج و قاشق چوبی و وسایل دیگر، چندین تکه کاغذ یا دستمال‌کاغذی را در اطراف محل منظور از شمع ها چیست؟ کار خود قرار دهید. شیشه‌ها و ظروف دیگر و فتیله‌هایتان را نیز آماده کنید. با شروع کار، روند کمی سریع‌تر از آنچه در ابتدا انتظار داشته‌اید پیش خواهد رفت.

۲. موم را ذوب کنید

با استفاده از ظرف مخصوص یا قابلمه و آب جوش، موم را ذوب کنید. برای استفاده از قابلمه و آب جوش، مقدار کافی آب در ظرف پایینی و بزرگ‌تر بریزید و مقداری موم را نیز در ظرف بالایی و کوچک‌تر. تماشای موم در حال ذوب‌شدن بسیار سرگرم‌کننده است.

موم را هم بزنید و تکه‌های بزرگ را با کف‌گیر یا قاشق چوبی بشکنید. فقط ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشد تا موم ذوب شود. حتما دمای موم را زیر نظر داشته باشید. این دما باید به‌طور کلی حدود ۷۶ درجه سانتی‌گراد (بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ درجه فارنهایت) باشد. اگر گرم‌تر از آن شد، حتما آن را از روی حرارت بردارید.

۳. فتیله را به مواد بچسبانید

در حین ذوب‌شدن موم، فتیله را به ظرف بچسبانید. در بعضی از فتیله‌ها، برچسب کوچکی در قسمت پایین تعبیه شده است؛ اما اگر فتیله را خودتان درست کرده‌اید یا برچسبی ندارد، می‌توانید از این ترفند قدیمی استفاده کنید:

زبانه فلزی فتیله را در موم ذوب‌شده قرار دهید (سعی کنید فتیله را در مرکز فرو کنید). سپس سریعا آن را به ته ظرف بچسبانید. فقط بعد از چند دقیقه که موم سفت می‌شود، فتیله به‌راحتی به قسمت جامد می‌چسبد.

۴. روغن‌های معطر را اضافه کنید و هم بزنید

بعد از ذوب‌شدن کامل موم، روغن های معطر موردنظرتان را اضافه کنید. هر موم متفاوت است و هر مقدار از موم، به مقادیر مختلفی روغن معطر نیاز دارد؛ بنابراین، اگر به‌طور خاص موم شمع خریده‌اید، حتما از دستورالعمل‌های همراه آن پیروی کنید. اگر مومی خریده‌اید که لزوما فقط برای شمع نیست، به‌ازای هر پوند موم (۴۵۳ گرم)، می‌توانید ۱ اونس (۲۸ گرم) روغن معطر اضافه کنید. رایحه را در ظرف موم بریزید و حدود ۳۰ ثانیه آن را هم بزنید تا مطمئن شوید به‌طور یکنواخت پخش شده باشد.

۵. موم را در ظرف بریزید

بعد از اینکه روغن عطر را اضافه کردید، بگذارید چند دقیقه خنک شود. دمای مناسب برای ریختن موم در ظرف حدود ۵۴٫۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد است. با این دما شمع بهتر شکل می‌گیرد. توجه داشته باشید که رسیدن موم به این دما فقط چند دقیقه طول می‌کشد؛ بنابراین مرتب به دماسنج‌تان توجه داشته باشید. پس از خنک‌شدن موم، آن را درون ظرف بریزید. یک نگهدارنده سبک روی فتیله نگه دارید تا در مرکز آن بماند. اگر موم خیلی داغ باشد، ممکن است فتیله ذوب شود.

۶. فتیله را در مرکز ظرف ثابت کنید

ثابت کردن فتیله در مرکز ظرف

یکی از مراحل مهم ساخت شمع در خانه ثابت‌کردن فتیله در مرکز ظرف است. فتیله، در حالی که به قسمت پایین ظرف متصل است، ممکن است مقداری در مومِ مایع تاب بخورد. فتیله‌ای که خارج از مرکز شمعتان قرار بگیرد، در آینده خوب نخواهد سوخت؛ پس باید فتیله را در مرکز ثابت کنید. برای این کار، کافی است مثلا یک خودکار یا مداد را بالای ظرف بگذارید و فتیله را به آن ببندید. بعد باید فتیله به همین شکل چند ساعت در جای خود ثابت بماند.

۷. صبر کنید تا شمع خنک شود

در حالی که موم خنک می‌شود، به‌احتمال زیاد سوراخی در وسط شمع تشکیل می‌شود. برای همین، بهتر است مقداری از موم را در ظرف اول نگه دارید تا این حفره را با آن پر کنید. باید بگذارید حداقل چند ساعت شمع خنک شود. مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد تا موم کاملا جا بیفتد و شما ببینید چه مقدار برای پرکردن سوراخ آن لازم است. البته زیاد هم موم اضافه نکنید؛ چراکه ممکن است سوراخ دیگری ایجاد کنید. فقط فرورفتگی را پر و سطح فرورفتگی را صاف کنید.

۸. فتیله را کوتاه و متناسب کنید

باید طول فتیله را اصلاح کنید. فتیله‌ای که خیلی طولانی باشد، بد می‌سوزد و هنگام شعله‌ورشدن می‌لرزد. برای جلوگیری از این اتفاق، حتما باید طول فتیله را کوتاه کنید.

۹. تمیزکردن محیط

احتمالا از خود می‌پرسید که چگونه می‌توان قطرات موم را تمیز کرد. حتما مقداری از موم در ظرف، روی ابزار شما یا روی میزتان وجود خواهد داشت. بهترین راه برای تمیزکردن قطرات موم این است که وقتی هنوز به‌صورت مایع‌اند، با دستمال‌کاغذی پاکشان کنید.

ساخت شمع در خانه بدون ظرف

ممکن است بخواهید پایه شمع از خود موم باشد و شمع بدون ظرف باشد. برای این کار، باید شمع را از ظرف جدا کنید. این کار کمی سخت است و حوصله و زمان زیادی می‌طلبد.

مراحل خارج‌کردن شمع از قالب

 • بعد از ریختن موم در ظرف و مراحل گفته‌شده در بالا، حداقل باید ۳ ساعت صبر کنید تا موم کاملا خنک و سفت شود؛
 • قالب را برعکس کنید و با انگشت، به پشت آن ضربه بزنید. ضربه‌ها باید ملایم و پیوسته باشند. آن‌قدر این کار را ادامه دهید که حس کنید موم دارد از ظرف جدا می‌شود (ممکن است شمع با این ضربات بیرون بجهد. برای همین، بهتر است حواستان به سطح زیر شمع باشد تا شمع با برخورد محکم با سطح نشکند یا ترک نخورد)؛
 • ممکن است ضربه‌زدن به شمع کافی نباشد. پس از مدتی ضربه‌زدن، می‌توانید به‌آرامی فتیله شمع را بگیرید و آن را بیرون بکشید؛
 • اگر بازهم شمع مقاومت کرد، باید آن را سرد کنید و دوباره ضربه بزنید. به این منظور، ‌صبر کنید شمع و قالب به دمای محیط برسند. سپس شمع را ۳۰ دقیقه در یخچال بگذارید (می‌توانید ۵ دقیقه در فریزر بگذارید). بعد دوباره به‌آرامی به پشت شمع ضربه بزنید؛
 • در نهایت، اگر سردکردن هم جواب نداد، قالب را در ظرف آب جوش بگذارید. با استفاده از انبر، شمع را بیرون بکشید. البته این مورد باید آخرین راهکار باشد، زیرا ممکن است شمع تغییر شکل بدهد.

ساخت شمع شناور روی آب

برای ساخت این شمع‌های زیبا و به‌نوعی شمع‌ های لاکچری، باید از قالبی قایقی‌شکل استفاده کنید؛ یعنی انتهای قالب باید سطح بیشتری از ابتدای آن داشته باشد. به‌سادگی می‌توانید از قالب‌های کیک‌فنجانی (کاپ‌کیک) استفاده کنید. تمام مراحل گفته‌شده را تکرار کنید و موم را در قالب موردنظر بریزید (البته قالب باید از قبل چرب شده باشد). پس از اتصال فتیله، صبر کنید تا شمع سرد شود. سپس شمع را از قالب بیرون بیاورید.

ساخت فتیله خانگی

با وسایلی ساده در خانه می‌توانید فتیله شمع را نیز خودتان درست کنید. در ادامه، دستور تهیه فتیله شمع را برایتان توضیح می‌دهیم.

وسایل موردنیاز

 • انبر؛
 • قیچی؛
 • مقداری موم؛
 • مقداری نخ کتان.

برای ساخت فتیله شمع، ابتدا با قیچی رشته نخ را به‌اندازه‌ای که موردنیاز است برش بزنید. سپس، موم را ذوب کنید و رشته را در آن بخیسانید. در آخر، رشته را با انبر بیرون بیاورید و بگذارید فتیله خنک شود. پس از خنک‌شدن فتیله، می‌توانید از آن استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله، ساخت شمع در خانه را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله توضیح دادیم. اگر شما هم در زمینه ساخت این محصولات خوش‌بو و زیبا تجربه‌ای دارید، خوش‌حال می‌شویم تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید.

ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه

براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.