سهام ممتاز چیست؟


مقالات ثبتی

میعادگاه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد

وبلاگ رسمی دانشجویان حسابداری / دانشگاه آزاد اسلامی قم

سهام ممتاز با اولويت در دريافت سود

اولويت در دريافت سود براي سهامداران ممتاز بدين معني است كه در صورت تقسيم سود ابتدا سود سهام ممتاز بر مبناي نرخ از پيش تعيين شده ( درصدي از ارزش اسمي سهام) و يا به صورت مبلغ ريالي براي هر سهم پرداخت و باقيمانده بين سهامداران عادي تقسيم مي گردد.

حالت اول: سهام ممتاز با حق انباشت سود:
اين ويژگي سهام ممتاز سبب مي شود كه اگر شركت به هر دليلي در دوره هاي جاري يا دوره هاي قبل سود سهام را تصويب و پرداخت نكرده باشد، سود سهامداران ممتاز بر مبناي نرخ از پيش تعيين شده انباشت گردد. مبلغ انباشت سود متعلق به سهامداران ممتاز را سود معوق مي نامند. سود معوق سهام ممتاز براي شركت سهامي بدهي محسوب نمي شود زيرا تا زماني كه پرداخت سود تصويب نشده باشد هيچ گونه تعهدي براي شركت ايجاد نخواهد شد. بنابراين سود معوق ( سود پرداخت نشده) سهام ممتاز از طريق يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي افشاء مي شود.

نكته 1: سود سهام معوق به سهامداران عادي تعلق نمي گيرد.
نكته2: ويژگي جمع شونده بودن سهام ممتاز ايجاب مي كند كه در صورت تقسيم سود، ابتدا سود معوق سهام ممتاز، سپس سود جاري سهام ممتاز، و در نهايت سود سهامداران عادي پرداخت شود.( به ترتيب آن دقت شود)

حالت دوم:سهام ممتاز بدون حق انباشت سود:
دارندگان اينگونه سهام ممتاز از مزيت انباشت سود برخوردار نبوده و در صورت تصويب سود، تنها سود همان سال را با توجه به نرخ از پيش تعيين شده دريافت مي كنند.

حالت سوم: سهام ممتاز با حق مشاركت كامل در سود:
اين ويژگي سبب مي شود كه سهامداران ممتاز پس از دريافت سود معوق ( در صورتي كه داراي حق انباشت سود باشد) سود سال جاري در هر گونه سود باقيمانده پس از پرداخت سود سهامداران عادي ( براساس نرخ سود سهامداران ممتاز) به نسبت مبلغ اسمي سرمايه سهيم باشند. نكته اي كه مي بايست به ان توجه نمود اين است كه در حالتي كه سهام ممتاز داراي حق مشاركت ( كامل يا محدود) در سود باشند، سود سهام ممتاز چیست؟ سهام عادي بر اساس نرخ سود سهام ممتاز محاسبه مي شود. همچنين ممكن است كه اينگونه سهام داراي حق انباشت سود و يا فاقد حق انباشت سود باشند.
به عنوان مثال چنانچه سهام ممتاز 10% و داراي حق مشاركت كامل در سود باشد ابتدا سود سهام ممتاز معادل 10% مبلغ اسمي و سپس سود سهام عادي نيز معادل 10% مبلغ اسمي سرمايه پرداخت و باقيمانده سود ( در صورت وجود) به نسبت مبلغ اسمي سرمايه بين سهام ممتاز و عادي تقسيم مي شود.

حالت چهارم: سهام ممتاز با حق مشاركت محدود ( جزيي) در سود:
اين ويژگي باعث مي شود صاحبان سهام ممتاز علاوه بر دريافت سود سهام بر مبناي نرخ از پيش تعيين شده تا يك نرخ اضافي ( بالاتر) كه در اساس نامه مشخص و روي ورقه سهام نيز درج شده است با صاحبان سهام عادي در باقي مانده سود سهام سهام ممتاز چیست؟ سهيم شوند.
اينگونه سهام نيز داراي حق انباشت سود و يا فاقد حق انباشت سود مي باشند. به عنوان مثال چنانچه سهام ممتاز 9% و داراي حق مشاركت محدود تا 14% باشد ابتدا سود سهام ممتاز معادل 9% مبلغ اسمي و سپس سود سهام عادي نيز معادل 9% مبلغ اسمي سرمايه پرداخت مي شود. سپس به سهام ممتاز 5% سود اضافي ( سود مشاركت محدود) پرداخت و باقيمانده( در صورت وجود) به سهام عادي تعلق مي گيرد.

حالت پنجم: سهام ممتاز بدون حق مشاركت:
دارندگان اينگونه سهام از مزيت مشاركت به صورت كامل يا محدود در باقيمانده سود برخوردار نبوده و تنها سود همان سال را با توجه به نرخ از پيش تعيين شده در يافت مي كنند. لازم به توضيح است كه اين دسته از سهام نيز مي توانند داراي حق انباشت سود و يا فاقد حق انباشت سود باشند..
با توجه به ويژگي هاي فوق مي توان سهام ممتاز را از لحاظ دريافت سود به 6 دسته تقسيم نمود:

1- سهام ممتاز بدون حق انباشت و بدون حق مشاركت در سود
2- سهام ممتاز با حق انباشت سود و بدون حق مشاركت در سود
3- سهام ممتاز بدون حق انباشت سود و با حق مشاركت كامل در سود
4- سهام ممتاز با حق انباشت سود و با حق مشاركت كامل در سود
5- سهام ممتاز بدون حق انباشت سود و با حق مشاركت محدود در سود
6- سهام ممتاز با حق انباشت سود و با حق مشاركت محدود در سود

فرض اول: سهام ممتاز بدون حق انباشت سود و بدون حق مشاركت در سود.:
مثال: سرمايه شركت سهامي برنا متشكل از 2000 سهم عادي 2000 ريالي و 1000 سهم ممتاز 15درصد 1000 ريالي است. شركت براي سال هاي x1 و x2 سودي بين سهامداران تقسيم نكرده و سود سهام اعلام شده براي سال x3 مبلغ 1،800،000 ريال است.
مطلوبست محاسبه سود متعلق به هر گروه از سهامداران عادي و ممتاز و سود تقسيمي هر سهم

حل: در اين فرض كه بدون حق انباشت مي باشد سهامداران سود( انباشت) معوقي ندارند بنابراين فقط سود سهام جاري به سهامداران ممتاز تعلق مي گيرد. كه در اين مثال x3 منظور سال جاري است.
با توجه به اينكه سهام ممتاز فاقد انباشت سود مي باشد لذا سود معوق سهام ممتاز( سال هاي x1 و x2 ) به آن تعلق نگرفته و فقط سود جاري سهام ممتاز محصسوب و سپس باقيمانده سود به سهامداران عادي پرداخت مي شود . همچنين براي به دست آوردن سود تقسيمي هر سهم، سود هر طبقه از سهام را بر تعداد سهام آن طبقه تقسيم مي كنيم.
ابتدا بايد ارزش اسمي سهام مممتاز را بدست بياوريم، يعني 1000 سهم ممتاز 1000 ريالي كه مي شود 1،000،000 ريال به عنوان ارزش اسمي سهام ممتاز مشخص مي شود سپس براي بدست آوردن سود سال جاري سهام ممتاز 1،000،000 ريال را در 15% كه در مثال گفته شده ضرب مي كنيم كه مي شود 150،000 ريال.
سود قابل تقسيم 1،800،000 ريال است كه 150،000 ريال سود جاري سهام ممتاز را كه بدست آورديم از آن كسر مي كنيم كه جواب سهام ممتاز چیست؟ مي شود 1،650،000 ريال و اين 1،650،000 ريال كلا" به سهامدار عادي تعلق مي گيرد
پس داريم: جمع سهام ممتاز 150،000 ريال و جمع سهام عادي 1،650،000 ريال.
حال براي بدست اوردن سود تقسيمي هر سهم كه به آن DPS هم گفته مي شود جمع هر كدام از سهام ها را بر تعداد ان سهام تقسيم مي كنيم. يعني 150،000 ريال تقسيم بر 1000( تعداد سهام ممتاز) كه مي شود 150 و 1،650،000 ريال تقسيم بر 2000 ( تعداد سهام عادي) كه مي شود 825.

فرض دوم: سهام ممتاز با حق انباشت سود و بدون حق مشاركت در سود:
در اين فرض سهام ممتاز داراي حق انباشت سود هستند از اين رو ابتدا سود معوق سال هاي (X 1 و X2) و سپس سود جاري اين دسته از سهام به ان تعلق گرفته و در نهايت باقيمانده سود به سهامداران عادي پرداخت مي شود.

نكته: در صورتي كه تنها قسمتي از سود سهام ممتاز داراي حق انباشت قابل پرداخت باشد باقيمانده سود سهام معوق مي شود. لذا در اولين دوره اي كه شركت سود تقسيم مي كند ابتدا سود معوق سهام ممتاز پرداخت ميشود.
ابتدا بايد سود معوق سال هاي x1 و x2 را بدست مي آوريم . يعني در مثال قبل كه سود جاري سهام ممتاز را بدست آورديم در 2 ضرب مي كنيم 150،000 ضرب در 2 كه مي شود 300،000 ريال ( به اين دليل كه 2 سال سود معوق داريم. ( به صورت كلي 300،000=2*15%*1000*1000)
سود قابل تقسيم 1،800،000 ريال كه 300،000 ريال سود معوق را از آن كسر مي كنيم سپس سود جاري سهام ممتاز ( 150،000 ريال) را نيز از ان كسر مي كنيم كه باقيمانده مي شود :1،350،000 كه اين مبلغ 1،350،000 ريال كلا" به سهام دار عادي تعلق مي گيرد.
بنابراين جمع مبالغ سهام ممتاز مي شود 450،000 ريال و جمع مبالغ سهام عادي مي شود 1،350،000 ريال كه اگر بر تعداد سهام ممتاز و عادي تقسيم كنيم به ترتيب: 450،000 تقسيم بر 1000 كه مي شود 450 ( DPS سهام ممتاز) و 1،350،000 ريال را تقسيم بر 2000 مي كنيم كه مي شود 675 (DPS سهام عادي)

فرض سوم: سهام ممتاز بدون حق انباشت سود و با حق مشاركت كامل در سود:
در اين فرض سود معوق نداريم( مانند فرض1) بنابريان سود جاري سهام ممتاز را بدست مي اوريم كه مي شود 150،000 ريال سپس سود سهام عادي بر اساس نرخ سود سهام ممتاز پرداخت و باقيمانده سود به نسبت ارزش اسمي سرمايه بين سهام ممتاز و عادي تقسيم مي شود.
به اين صورت كه 2000 سهم عادي 2000 ريالي سهام عادي داشتيم كه مي شود 4،000،000 ريال سپس آن را با نرغ سهام ممتاز يعني 15% محاسبه مي كنيم كه مي شود :600،000 = 15%*4،000،000.
بنابريان 300،000 ريال سود جاري سهام ممتاز و 600،000 ريال سود سهام عادي را از 1،800،000 ريال سود تقسيمي كسر مي كنيم كه جواب مي شود 1،050،000 ريال و چون اين فرض با حق مشاركت كامل است لذا 1،050،000 ريال به نسبت ارزش اسمي سرمايه تقسيم مي شود.
ارزش اسمي سرمايه حاصل جمع ارزش اسمي سهام عادي و ارزش اسمي سهام ممتاز است كه مي شود: 5،000،000 = 1،000،000 + 4،000،000
بنابراين يكبار 1،050،000 ريال را در 1،000،000 ارزش اسمي سهام ممتاز ضرب كرده و بر 5،000،000 ( ارزش سمي سرمايه) تقسيم مي كنيم كه مي شود 210،000 ريال كه سود متعلق به سهام ممتاز است و يكبار 1،050،000 ريال را در 4،000،000 ريال (ارزش اسمي سهام عادي) ضرب كرده و بر 5،000،000 ريال تقسيم ميكنيم كه مي شود 840،000 ريال كه سود سهام عادي است.
حال حاصل جمع سهام ممتاز 360،000 ريال است و حاصل جمع سهام عادي 1،440،000 ريال. كه اگر اين اعداد بدست آمده را بر تعداد سهام مربوطه تقسيم كنيم DPS(سود تقسيمي هر سهم) بدست ميآيد كه مي شود 360 براي سهام ممتاز و 720 براي سهام عادي.

فرض چهارم: سهام ممتاز با حق انباشت سود و حق مشاركت كامل در سود:

در اين فرض نيز ابتدا سود معوق سهام ممتاز و سپس سود جاري سهام ممتاز به اين سهام تعلق مي گيرد. در ادمه سود سهام عادي براساس نرخ سود ممتاز محاسبه و باقيمانده سود به نسبت ارزش اسمي بين سهام ممتاز و عادي تقسيم مي شود.

بنابريان از سود قابل تقسيم كه مبلغش 1،800،000 ريال است ابتدا 300،000 ريال سود معوق سهام ممتاز سپس 150،000 ريال سود جاري سهام ممتاز و 600،000 ريال سود سهام عادي را كسر مي كنيم كه باقيمانده مي شود 750،000 ريال.
لذا سود سهام ممتاز و سود سهام عادي را به نسبت ارزش اسمي سرمايه به اين صورت محاسبه مي كنيم:
750،000 ضرب در 1000،000 ريال ( ارزش اسمي سهام ممتاز) تقسيم بر 5،000،000 ريال(جمع ارزش اسمي سرمايه مي كنيم كه مي شود 150،000 ريال.
براي سهام عادي نيز همين طور يعني 750،000 ريال را در 4،000،000 ريال ( ارزش اسمي سهام عادي) ضرب مي كنيم و بر 5،000،000 ريال ( ارزش اسمي سرمايه) تقسيم مي كنيم كه جواب مي شود 600،000 ريال.
سپس سود تقسيمي هر سهم را نيز مثل مثال هاي قبل محاسبه مي كنيم.

فرض پنجم: سهام ممتاز بدون حق انباشت سود و با حق مشاركت محدود تا 18% ( 3% سود اضافي):

در اين فرض سهام ممتاز فاقد انباشت سود و با حق مشاركت محدود ( جزئي ) است. لذا تنها سود جاري به اين سهام تعلق گرفته و سپس سود سهام عادي بر اساس نرخ سود سهام ممتاز محاسبه مي شود. با توجه به اينكه نرخ سود مشاركت3% = (15%-18%) مي باشد به همين ميزان سود اضافي سهام ممتاز پرداخت شده و باقيمانده سود به سهام عادي اختصاص مي يابد.

نكته: در صورتي كه سهام ممتاز داراي حق مشاركت محدود در سود باشد مي بايست براي محاسبه سود اضافي ( سود مشاركت جزيي) اينگونه سهام، آزمون پوشش سود را انجام داد. سود قابل تقسيم شركت در اين فرض 1،800،000 ريال است كه پس از كسر سود جاري سهام ممتاز و سود عادي جمعا" 750،000 ريال ( 600،000 ريال + 150،000 ريال) مبلغ 1،050،000 ريال براي مشاركت باقي مي ماند.
نرخ باقيمانده سود براي مشاركت محدود از رابطه زير بدست مي آيد:

نرخ باقيمانده سود براي مشاركت محدود = باقيمانده سود براي مشاركت / جمع سرمايه اسمي شركت.

يعني در اين فرض 1،050،000 ريال را بر 5،000،000 ريال تقسيم مي كنيم كه جواب مي شود 21%.
با توجه به اينكه نرخ باقيمانده سود براي مشاركت محدود (21%)بيشتر از نرخ سود مشاركت است(3%)ميتوان سود اضافي سهام ممتاز را محاسبه نمود.
بنابراين به طور كلي از 1،800،000 ريال 150،000 ريال سود جاري سهام ممتاز و 600،000 ريال سود سهام عادي و 30،000 ريال سود اضافي سهام ممتاز( 30،000= 3%*1،000،000) را كسر مي كنيم كه حاصل مي شود 1،020،000 ريال. كه كل اين مبلغ به سهام دار عادي تعلق مي گيرد.

فرض ششم: سهام ممتاز با حق انباشت سود و با حق مشاركت محدود تا 18% :

با توجه به اينكه سهام ممتاز داراي حق انباشت سود است ابتدا سود معوق و سپس سود جاري اين سهام محاسبه مي شود در ادمه سود سهام عادي براساس نرخ سود سهام ممتاز به آن تعلق مي گيرد. چون سهام ممتاز داراي حق مشاركت محدود مي باشد به ميزان 3% سود اضافي به اين سهام اختصاص يافته و باقيمانده به سهام عادي پرداخت مي شود. همچنين آزمون پوشش سود در اين فرض به اين صورت است كه :
750،000 =(600،000+150،000+300،000) - 1،800،000
حال براي آزمون پوشش 750،000 ريال را بر 5،000،000 ريال تقسيم مي كنيم كه مي شود 15% و با توجه به اينكه نرخ باقيمانده سود براي مشاركت محدود بيشتر از نرخ سود مشاركت است مي توان سود اضافي سهام ممتاز را محاسبه نمود.

حالت خاص در تقسيم سود:
در صورتي كه سهام ممتاز داراي حق مشاركت محدود باشد ممكن است كه نرخ باقيمانده سود براي مشاركت كمتر از نرخ سود مشاركت باشد. در اين صورت بعد از تخصيص سود سهام ممتاز و عادي، سود اضافي سهام ممتاز محاسبه نشده و باقيمانده سود به نسبت ارزش اسمي سرمايه بين سهام ممتاز و عادي تقسيم مي گردد

آشنایی با انواع سهام ممتاز و ویژگی‌‌های آن

روش های محاسبه NPV

در علم اقتصاد ، شرکت هایی که برای انجام تجارت تشکیل شده اند و سرمایه آنها بر اساس تعدادی از سهام است ، شرکت نامیده می شوند. شرکتهای سهامی (شرکتهای خصوصی یا شرکتهای دولتی) می توانند تحت شرایط خاصی سهام یا اوراق بهادار منتشر کنند. سهام یک شرکت سهامی عام در بازار سهام معامله می شود. سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می شود ، هر قسمت را سهم می نامند. انتشار سهام در یک طبقه بندی کلی بر دو نوع است: سهام عادی و سهام ممتاز.

سهام عادی چیست؟

سهام عادی سندی است که نشان می دهد صاحب آن مالک قسمت خاصی از سرمایه شرکت است و از سود و مزایای خاصی برخوردار است. اما گاهی اوقات این شرکت به دلیل بحران مالی به حمایت مالی نیاز دارد یا می خواهد سریعاً سرمایه خود را افزایش دهد. در چنین مواردی ، شرکت می تواند سهام ممتاز به جای سهام عادی منتشر کند. دارندگان این سهام دارای حق محدود و ثابت از دارایی های شرکت هستند.

تفاوت سهام ممتاز و سهام عادی

برخی از ویژگی های سهام ممتاز با سهام عادی متفاوت است. برخلاف سهامداران عادی ، سهامدار ممتاز معمولاً در مجامع عمومی شرکت و مجمع عمومی فوق العاده حق رأی ندارند ، سود سهام پرداخت شده به آنها ثابت است و در هر صورت بر سهامداران عادی (که هیچ پرداخت سود سهام تضمین شده) ؛ به عبارت دیگر ، در پرداخت سود ، ابتدا سودهای ترجیحی به طور کامل پرداخت می شود و سپس سود سهام به سهامداران عادی پرداخت می شود.

در سال های پررونق تجاری ، با افزایش درآمد شرکت ها ، سود سهام عادی سهامداران نیز افزایش می یابد. اما سود سهامداران ممتاز (که نرخ بهره ثابت دارند) تغییر نخواهد کرد.

سهام ترجیحی معمولاً تاریخ سررسید ندارند. سود سهام ممتاز سه ماهه یا شش ماهه پرداخت می شود و نشان دهنده مالکیت بدون رأی یک شرکت است.

در صورت ورشکستگی شرکت، تکلیف سهام ها چه می شود؟

در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت ، ابتدا بدهی های شرکت تسویه می شود و سپس حقوق صاحبان سهام ممتاز باید پرداخت شود. بقیه دارایی ها به سهامداران عادی تعلق می گیرد. اگر شرکت اوراق قرضه ای نیز منتشر کرده است ، هنگام پرداخت بدهی های خود (قبل از پرداخت سود سهامداران ممتاز) نیز باید این اوراق را تسویه کند ، زیرا اوراق قرضه در دسته بدهی های شرکت قرار می گیرند و بنابراین نسبت به سهام. حق بیمه اولویت بالاتری خواهد داشت.

ویژگی‌های سهام ممتاز

سهامِ ممتازِ جمع‌شونده

مزایای سهام ممتاز

خریداران سهام معمولاً سهام ممتاز را ترجیح می دهند که دارای ویژگی کلکسیونی باشد. زیرا این ویژگی می تواند به سرمایه گذار اطمینان دهد که سود سهام خود را دریافت می کند. هر شرکتی حق دارد پرداخت حق بیمه را در مواقع بحران مالی به تعویق بیندازد. به این ترتیب ، سود تقسیمی حق بیمه تجمعی انباشته می شود. سرانجام ، هنگام پرداخت سود سهام ، شرکت حق پرداخت سود سهامداران عادی را ندارد مگر اینکه تمام سود انباشته سهام ممتاز را به صاحبان آنها پرداخت کند.

سهام ممتاز قابل بازخرید

شرکتهایی که سهام ممتاز قابل بازخرید صادر می کنند ، این حق را دارند که پس از مدت زمان معینی سهام را (معمولاً به ارزش اسمی) خریداری کنند. هنگامی که نرخ سود بازار کاهش می یابد ، شرکتهای صادرکننده می توانند سهام ممتاز قابل بازخرید قدیمی (که دارای نرخ بهره بالا است) را دوباره خریداری کرده و با حذف آن ، مجموعه ای از سهام ممتاز جدید (با سود فعلی کمتر) را منتشر کنند.

سهام ممتاز قابل تبدیل

سهامداران ترجیحی می توانند سهام خود را (در صورت تبدیل) به سهام عادی با قیمت از پیش تعیین شده تبدیل کنند. اگر قیمت بازار سهام عادی افزایش یابد ، ارزش درک شده سهام قابل تبدیل افزایش می یابد. برخی از سهام قابل تبدیل پس از تاریخ معینی به صورت اجباری به سهام عادی تبدیل می شوند.

سهام ممتاز مشارکتی

کاربرد سهام ممتاز چیست

گاهی اوقات شرکت صادرکننده سهام ممتاز آن را به عنوان سهام ممتاز ارائه می دهد. سهام ممتاز با این ویژگی ، علاوه بر نرخ بازدهی ثابت ، می تواند از سود سهام اضافی اعلام شده توسط هیئت مدیره بهره مند شود. البته سود اضافی ابتدا به مبلغ مشخصی به سهامداران عادی داده می شود و در نهایت مابقی به سهامداران ترجیحی تعلق می گیرد. به عنوان مثال ، اگر شرکتی که در یک سال عملکرد خوبی داشته و تجارت آن شکوفا شده است ، می خواهد پاداش و سود ویژه پایان سال به سهامداران عادی خود بدهد ، باید همین کار را با سهامداران ترجیحی که ماهیت مشارکتی دارند انجام دهد.

انواع سهام ممتاز

اوراق بهادار سنتی

بسیاری از سهام سنتی ترجیحی به گونه ای ساختار یافته اند که بی موقع و دائمی هستند ، به این معنی که تاریخ سررسید ندارند. با این حال ، ناشر می تواند و باید (طبق مقررات) سهام ترجیحی پرداخت نشده را که انباشته و دور انداخته شده است ، دوباره خریداری کند.

اوراق بهادار ترکیبی یا دو رگه

از آنجا که سهام ممتاز از یک سو دارای برخی از ویژگی های سهام عادی است و از سوی دیگر شباهت هایی با اوراق قرضه دارد ، سهام ترجیحی ترکیبی نامیده می شود. همانند اوراق قرضه ، سود سهام ممتاز با نرخ ثابت نسبتاً بالایی پرداخت می شود. از سوی دیگر ، سهام ممتاز مانند سهام عادی در بازار سهام معامله می شود.

سهام ترجیحی ترکیبی یا “اوراق بهادار سرمایه” برای اولین بار در سال 1993 با نرخ ثابت به بازار معرفی شد. این نوع سهام ترکیبی از اوراق قرضه (که در دسته بدهی شرکت قرار می گیرد) و حقوق صاحبان سهام بود. سهام ترجیحی ترکیبی جدید نقدشوندگی بالاتری نسبت به سهام ممتاز سنتی داشت.

تفاوت سود با سود سهام

از نظر فنی ، سهام ترجیحی ترجیحی به جای سود سهام پرداخت می شود. سود با سود سهام متفاوت است و نباید این دو را با یکدیگر اشتباه گرفت. سود به عنوان درآمد حاصل از سرمایه نامیده می شود ، در حالی که سود تقسیمی سود حاصل از تقسیم سود عملیاتی ، پس از کسر مالیات شرکت ، بر تعداد کل سهام محاسبه می شود و نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره معین ، برای یکی به دست آورده است. یک سهم. از آنجا که سود سهام ممتاز قبل از مالیات پرداخت می شود ، انتشار این نوع سهام مزایای زیادی (از نظر کاهش هزینه های مالیاتی) برای شرکت صادر کننده خواهد داشت. با این حال ، سود انواع سهام بعد از مالیات انجام می شود و این پرداخت سود بر پرداخت مالیات تأثیری ندارد.

انواع سهام کدامند ؟ سهام شرکتی ، سهام بانام ، سهام بی نام ، سهام ممتاز

نیک تدبیر سهام شرکتی

سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است.سرمایه هر شرکت سهامی، به قطعاتی تقسیم می‌شود که هر یک از آن‌ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که متعلق به سهامداران بوده و معین‌کننده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی است بنابراین به طور مثال چنانچه شرکت دارای ۱۰ هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰ هزار ریال باشد، مجموعه سرمایه شرکت مبلغ یکصد هزار ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده‌هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

در شرکت‌های سهامی خاص مؤسسین با توافق تعداد سهام هر یک از سهامداران را مشخص می‌کنند. در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را با توافق برای خود معین می‌کنند و مازاد سرمایه را همراه با اعلام تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند، در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید و برای اطلاع عموم آگهی می‌کنند. ورقه سهم به سند قابل معامله‌ای گفته می‌شود که نماینده تعداد سهامی است که صاحب شرکت سهامی دارد. سهام هـر شرکت به ۳ نوع سهام با نام، سهام بی‌نام و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.

نیک تدبیر-سهام شرکتی چیست؟

سهام با نام

در این نوع سهم، دارنده سهم معلوم است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهم و نام دارنده در آن ذکر شده است. هدف از این نوع سهام، شناسایی شرکا توسط شرکت است.

سهام بی‌نام

برگه‌ای که اسم دارنده آن در ورقه یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم محرز می‌شود. از لحاظ سرعت نقل وانتقال سهم و تسهیل در تجارت سهام ممتاز چیست؟ آن، سهام بی‌نام «بهتر» از سهام با نام است.

این سهام به صورت سند در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن قانونا اثبات شود.

سهام ممتاز

هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده سهام ممتاز صادر کند. هرگونه تغییر در امتیازات سهام ممتاز باید با تصویب مجمع عمومی شرکت و با جلب موافقت دارندگان اکثریت «عددی» انجام شود.

مزایا و معایب سهام بانام و بی‌نام

مزیت سهم بی‌نام در سرعت انتقال و وجود راه گریز از هزینه‌های قانونی نقل و انتقال قرارداد‌های قهری مثل ارث و امکان وثیقه‌گذاری آسان است.درباره مزیت سهم بانام نیز باید گفت که در هنگام به سرقت رفتن یا مفقود شدن یا جعل، امکان ادعا درخصوص آن آسانتر است همچنین سهامداران این نوع سهام را با سهولت بیشتری می‌توان کنترل کرد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به استاندارد سود هر سهم مراجعه نمایید.

سهام ممتاز

سهام ممتاز

مقالات ثبتی

در این مقاله میخواهیم در مورد سهام ممتاز شرکت صحبت کنیم، اما برای شروع به تعریف عمومی سهام و انواع سهام و در نهایت سهام ممتاز می پردازیم.

سهام جمع سهم است و شرکت زمانی تحقق پبدا می کند که دارای سرمایه ای باشد و سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر یک را یک سهم می نامند. و همانطوریکه ماده 24 قانون تجارت می گوید ک ” سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخصه میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد … ” و در سایر شرکت ها سهم هر شریک را سهم الشرکه هم می گویند ولی در شرکت سهامی فقط به لفظ سهم بسنده می کنند.

سهام ممتاز:

به سهامی گفته می شود که تمام نمرات آن در کارنامه در ماه خرداد 20 باشد. یکی از انواع سهام است. سهام ممتاز، نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارندهٔ آن، حقی محدود و ثابت از دارایی‌های شرکت می‌دهد. واژهٔ ممتاز بدین معنی است که پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام عادی، اولویت داشته، و باید به‌طور کامل پرداخت شود.

حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شوداز طرفی ممکن است برخی حقوق نظیر حق در مجامع از دارندگان سهام ممتاز سلب شود.

سهام ممتاز ویژگی‌های اوراق بدهی نظیر اوراق قرضه که سود ثابت دارند و اوراق مالکیت نظیر سهام که پتانسیل افزایش قیمت دارند، با هم ترکیب می‌کند. بااین‌حال جزئیات سهم ممتاز شرکت های مختلف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد که این جزئیات به هنگام انتشار این نوع سهام مشخص و اعلام می‌شود.

توضیحات مدیر مالی در مورد سهام ممتاز:

وقتی بحث دریافت سود سهام باشد، سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادی ارجحیت دارند و معمولاً می‌تواند سود بیشتری از سهام عادی به صورت ماهانه یا فصلی به دارندگان سهام ممتاز پرداخت شود. این سودهای سهام می‌تواند به صورت ثابت بوده یا بر اساس یک معیار تنظیم شود. در سهم ممتاز با نرخ قابل تعدیل یا شناور یک سری عوامل خاص مشخص می‌شود که بر سود سهام تأثیر می‌گذارند و سهام ممتاز با نرخ شناور ممکن است سود سهام بیشتری از سهام عادی دریافت کند.

امتیازاتی که به سهام ممتاز تعلق می‌گیرد عبارتند از:

 1. اختصاص سود بیشتر به مالکان سهام ممتاز نسبت به مالکان سهام عادی.
 2. مثلاً مقرر می‌شود که به سهام ممتاز نسبت به سهام عادی درصد بیشتری سود تعلق می‌گیرد.
 3. مالکان سهام ممتاز در دریافت سود اولویت دارند.مثلاً ممکن است زمانی پیش آید که به علت سود کم، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند.
 4. اولویت مالکان سهام ممتاز در دریافت سود سال‌های آینده در صورت کافی نبودن سود سال مالی.
 5. اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت در زمان تسویه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقی‌مانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود..

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی را مشخص میکند

خریداران سهام ممتاز

سهام ممتاز انواع مختلفی دارند. ویژگی‌های توصیف شده در بالا فقط مثال‌های رایج هستند و معمولاً به روش‌های مختلفی با هم ترکیب می‌شوند. یک شرکت می‌تواند سهام ممتاز را تحت تقریباً هر شرایطی منتشر کند، با فرض اینکه از قوانین و مقررات تخطی نکند. سهام ممتاز معمولاً هیچ تاریخ سررسیدی نداشته و یا تاریخ‌های طولانی دارند.

با توجه به اینکه سهم ممتاز مزایای مالیاتی زیادی برای شرکت ها دارند، گزینه جذابی برای مدیران به حساب می‌آیند اما سرمایه گذاران معمولا به این نوع سهام علاقه ای ندارند.

انواع سهام

سهام هر شرکت به چند صورت است:

 • سهام با نام
 • سهام بی نام
 • سهام ممتاز

سهام با نام:

در این نوع سهام دارنده سهم معلوم و مشخص است و شماره ردیف سهام و نام دارنده در دفتری ثبت شده و هر سهام از شماره ردیف مشخص میشود متعلق به چه کسی است.

سهام بی نام:

این سند به صورت سند و وجه قابل حمل است و دارنده آن مالک محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن قانونا ثابت شود.

سهام ممتاز:

ممکن است شرکتی نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد اما کسی حاضر به خرید سهام نیست یا با کمبود زمان مواجه هستیم، شرکت در این شرایط اقدام به فروش سهام ممتاز میکند، تا با دادن امتیاز افراد را به خرید سهام ترغیب کند.

به واسطه داشتن این سهام صاحب آن می تواند امتیازاتی مانند این که حق رأی بیشتری داشته باشد و یا در تقسیم سود اولویت داشته باشد و یا عضو هیئت مدیره بشود، دارد.

امتیازات سهام

سهام ممتاز

امتیازات مالی:

 • درصد معینی از سود شرکت به شرکای ممتاز اختصاص داده میشود و قبل از سود سهام عادی پرداخت میشود.
 • اگر شرکت سودی نداشته باشد، به شرکای ممتاز به میزان مبلغ تعیین شده بدهکار میشود.
 • برای خرید سهام جدید از شرکت حق تقدم دارند.
 • در صورت انحلال شرکت، پس از تصفیه بدهی ابتدا حقوق دارندگان سهام ممتاز پرداخت میشود.
 • اعطای حق تقدم برای طرف معامله شدن با شرکت

امتیازات غیر مالی

 • ممکن است شرکت معیار انتخاب اعضای هیئت مدیره را فقط از میان دارندگان سهام ممتاز در نظر بگیرد.
 • حق رای اضافی به سهامداران ممتاز
 • اعطای حق تصمیم گیری در برخی مسائل

استارتاپ

در استارتاپ، کسی وجود دارد که ایدۀ کسب‌وکار را ارائه کرده است و درواقع جرقه ایجاد استارتاپ در ذهن او شکل گرفته است. اما یک مشکل مهم وجود دارد: سرمایه

اکثرا استارتاپ‌ها به دنبال جذب سرمایه و سرمایه‌گذار هستند. انتشار سهام ممتاز در استارتاپ، می‌تواند در جذب سرمایه بسیار موثر باشد زیرا نه نه تنها ضرر نمی کند بلکه امتیازاتی هم در اختیار او قرار می گیرد که حاضر به ریسک و به دست آوردن سود در آینده می شود.

چند نکته:

 • دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود سهام بر دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند.
  سهام ممتاز بدون سر رسید است .
  سهام ممتاز برای صاحبان آن دربردارنده نوعی حق مالکیت در شرکت است.
  شرکت انتشار دهنده الزامی ندارد دارایی های خود را وثیقه یا رهن این اوراق قرار دهد، زیرا سهامداران ممتاز دارای حق مالکانه هستند.

پس از آشنایی با ویژگی‌ها و تعریف سهام ممتاز شرکت شما تصمیم می‌گیرد سهام ممتاز منتشر کند.

شرایط انتشار سهام ممتاز در دو مرحله بررسی می‌شود:

در بدو تأسیس شرکت:

اگر در ابتدای تأسیس شرکت خود می‌خواهید سهام ممتاز منتشر کنید، مقررات موجود در قانون تجارت را باید رعایت کنید. برخی از این مقررات به این شرح‌اند:

همان‌طور که می‌دانید برای ثبت شرکت باید اظهارنامه داشته باشید. این اظهارنامه باید به امضاء کلیه مؤسسین برسد. اگر می‌خواهید در همین ابتدای ایجاد شرکت سهام ممتاز منتشر کنید، باید تعداد و خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام را در اظهارنامه قید کنید. هم‌ چنین این مورد باید در اساسنامه نیز ذکر شود.

درخصوص شرکت سهامی خاص نیز همین‌طور است. یعنی اگرمی‌خواهید از ابتدا اقدام به انتشار سهام ممتاز کنید، باید کیفیت و شرح امتیازات و موجبات آن را در اظهارنامه قید کنید.

در دوران حیات شرکت:

انتشار سهام ممتاز در دوران حیات شرکت از دو طریق ممکن است:

صدور سهام ممتاز جدید از طریق افزایش سرمایه:

وقتی شرکتی می‌خواهد افزایش سرمایه بدهد، می‌تواند سهام جدیدی صادر کند. برای تشویق افراد به خرید سهام، گاهی این سهام را از نوع ممتاز می‌فروشند.

تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز:

گاهی شرکت‌ها اقدام به صدور سهام جدید نمی‌کنند. بلکه سهام‌های موجود را که از نوع عادی هستند به سهام ممتاز تبدیل می‌کنند و امتیازاتی را برای آنان درنظر می‌گیرند.
برای انتشار سهام ممتاز باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شود. علت این مسأله این است که انتشار سهام ممتاز، مستلزم تغییر در اساسنامه است.

حق رأی، قابلیت بازخرید و تبدیل به سهام عادی

سهام ممتاز معمولاً حق رأی ندارند، گرچه این حق ممکن است تحت بعضی توافقات به سهامدارانی که سود سهام دریافت نکرده‌اند، برگردد. این نوع سهام پتانسیل کمتری برای افزایش قیمت نسب به سهام معمولی دارد و در بازارهای جهانی معمولاً با چند دلار کمتر از قیمت انتشارمعامله می‌شوند.

اینکه این نوع سهام با تخفیف معامله شوند یا با هزینه ای نسبت به هزینه ی انتشار ، بستگی به ارزش و اعتبار شرکت و ویژگی‌های سهام دارد: به‌طور مثال، اینکه سهام مورد نظر شما، جمع شونده باشد، اولویت بالاتری در دریافت سود داشته باشد و یا اینکه قابلیت تبدیل به سهام عادی را داشته باشد، در قیمت آن تأثیرگذار است.

اگر سهام ممتاز قابل بازخرید باشند، شرکت ناشر می‌تواند آن‌ها را به ارزش اسمی بعد از یک تاریخ معین باز خرید کند.

برای مثال، اگر نرخ سود مرسوم در بازار کاهش پیدا کند و سود سهام به آن اندازه که باید، بالا نباشد، شرکت ممکن است سهام ممتازش را مطالبه کند و یک سری سهام ممتاز جدید با سود کمتر منتشر کند. اگر شرکت این گزینه را اعمال نکند این نوع سهام می‌توانند همچنان بعد از تاریخ معین بازخرید مورد معامله قرار بگیرند.

بعضی از سهام ممتاز قابل تبدیل هستند، سهام ممتاز چیست؟ یعنی می‌توانند به تعداد مشخصی سهام عادی تحت یک سری قوانین خاص تبدیل شوند.

با خرید سهام ممتاز امتیازاتی در اختیار شما قرار می گیرد که بسیار بیشتر از سهام عادی می باشد و به نظر می رسد روش امنی برای حفظ سرمایه شما است.

سهام عادی و ممتاز و همه چیز درباره آن ها

سهام عادی و ممتاز

سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام در تالار بورس ایران هستند. هر کدام از سهام ممتاز چیست؟ این سهام‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند که سرمایه‌گذار مخصوص به خود را جذب می‌کند. به همین دلیل برای سرمایه‌گذاران بورس شناخت هر کدام از سهام‌ها به‌منزله نان شب است. الف بورس مرجع اطلاعات بورسی، به شما آموزش می‌دهد سهام عادی چیست. همچنین می‌توانید از آموزش‌های مهم دیگر این سایت از قبیل تجربه‌های ارزشمند بورسی‌ها و بنیادهای مؤثر بر اقتصاد مالی دیدن کنید. با ما همراه بمانید.

ارزش‌گذاری سهام عادی و ممتاز شرکت‌ها

یکی از راه‌های ارزیابی سهام شرکت‌ها رویکرد از بالا به پایین است. در این رویکرد باید ابتدا شرایط اقتصادی کشور و منطقه برسی شود. بعد از آن نوبت به برسی ساختار صنعت می‌رسد. در آخرین مرحله باید به برسی نقاط قوت و ضعف شرکت پرداخت.

نوع دیگری از روش‌های ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها، مدل تنزیل سود تقسیمی است. در زیر می‌توانید معادله آن را مشاهده کنید.

مدل تنزیل سود تقسیمی در سهام عادی و ممتاز

مدل تنزیل سود تقسیمی در سهام عادی و ممتاز

مدل DDM و توسعه ضریب P/E

در صورت داشتن اطلاعاتی همچون درصد تقسیم سود، نرخ رشد سود شرکت و نرخ بازده را داشته باشید؛ به سادگی می‌توانید P/E برآوردی سهام را محاسبه نمایید. با استفاده از این اطلاعات همچنین می‌توانید حاشیه قیمت سهام شرکت را نیز بیابید. مثال زیر را ببینید:

درصد سود تقسیمی شرکتی 60%، نرخ بازده مورد انتظار 11% و نرخ رشد سود این شرکت 5% می‌باشد. نسبت P/E کدام است؟ در صورتی که شرکت سود امسال خود را 3.5 دلار اعلام کند؛ قیمت جاری سهام حاصل تقسیم طرفین بر DPS خواهد بود.

مدل DDM

ارزش‌گذاری سهام ممتاز

نرخ رشد سهام ممتاز صفر است. بنابراین داریم:

ارزش گذاری سهام ممتاز

ارزش گذاری سهام ممتاز

عوامل مؤثر بر نرخ تنزیل سهام عادی و ممتاز

نرخ بازده بدون ریسک واقعی: این نرخ با توجه به میزان عرضه و تقاضای هر کشور متفاوت است. صرف تورم: در صورتی که تورم بالاتر باشد؛ سرمایه‌گذاران به خاطر کاهش قدرت خود به دنبال سود بالاتری هستند. صرف ریسک: به خاطر تحمل ریسک، عدم اطمینان از جریان عایدی و نقدی شرکت‌ها است که سرمایه‌گذاران به دنبال مفهوم صرف ریسک می‌روند. بنابراین بازده مورد انتظار به شکل زیر خواهد بود:

نرخ بازده یک

همچنین به منظور برآورد نرخ رشد شرکت باید از رابطه مقابل استفاده کنید. ROE همان بازده حقوق صاحبان سهام است.

نرخ بازده 2

تفاوت میان سهام‌های رشدی، تدافعی، تهاجمی و دوره‌ای در انواع سهام عادی و ممتاز

سهام رشدی

به شرکت‌هایی می‌گویند که سرمایه‌گذاران آن‌ها در سطح مشخصی از ریسک بازده ای بالاتر از بازده مورد انتظار به دست می‌آورند. به نوعی می‌توان گفت سهام این شرکت‌ها رشد داشته است. بازدهی بالای سهام رشدی منجر به افزایش P/E این شرکت‌ها می‌شود. به همین دلیل است که این شرکت‌ها در مقایسه P/E خود با میانگین بازار دست‌پر ظاهر شده‌اند.

سهام تدافعی

شرکت‌هایی سهام تدافعی دارند که همبستگی پایینی با بازده بازار دارند. این شرکت‌ها زمانی که بازار از رکود رنج می‌برد؛ کاهش قیمت سهام کمتری تجربه می‌کنند. به همین نسبت زمانی هم که سهام تمام شرکت‌ها افزایش می‌یابد؛ سهام آن‌ها افزایش کمتری خواهد داشت. به طور کلی از ثبات نسبتاً بهتری برخوردار هستند. سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها ریسک کمتری متحمل می‌شوند. از مهم‌ترین شاخص‌های شرکت‌های سهام تدافعی می‌توان سهام ممتاز چیست؟ به ریسک تجاری پایین و ریسک مالی معقول اشاره کرد. شرکت‌های خدماتی عموماً در این گروه قرار می‌گیرند.

سهام عادی و ممتاز شرکت‌های دوره‌ای

سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دل‌شیر می‌خواهد! سودآوری شرکت‌های دوره‌ای وابستگی بسیار زیادی به شرایط اقتصادی کشور دارد. برای مثال می‌توان از شرکت‌های صنعت خودروسازی نام برد. این شرکت‌ها هزینه ثابت بالایی دارند. به همین دلیل است که ریسک تجاری و مالی این شرکت‌ها افزایش می‌یابد. دقت داشته باشید که تغییرات قیمتی و به همین نسبت بازدهی سهام این شرکت‌ها بیشتر از تغییرات متوسط بازار است. شرکت‌های دوره‌ای بتای بزرگ‌تر از یک دارند. این بدان معنی است که حساسیت تغییر بازده سهام این شرکت‌ها بالاتر از حساسیت تغییر بازده بازار می‌باشد.

شرکت‌های تهاجمی

در این شرکت‌ها می‌توان یک شبه میلیاردر شد. احتمال سودآوری آن‌ها بسیار بالاست. به همین نسبت این شرکت‌ها ریسک بالایی هم دارند. اگر بخواهیم یک مثال عالی بزنیم، می‌توان به شرکت‌های حوزه استخراج نفت اشاره کرد. احتمال بازدهی نزدیک به بازدهی بازار در شرکت‌های تهاجمی پایین و احتمال بازدهی بسیار بالا و یا بسیار پایین، بسیار زیاد است. به همین دلیل است که سهام این شرکت‌ها معمولاً بیشتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری می‌شوند.

مهم‌ترین ویژگی‌های سهام ممتاز

در صورتی که شرکتی بازده مثبت باشد؛ دارندگان سهام آن شرکت سالانه مبلغ معینی معادل قیمت اسمی ضرب در نرخ سود سهام ممتاز به عنوان سود دریافت می‌کنند. دقت داشته باشید که نرخ سود سهام ممتاز ثابت است. از مهم‌ترین برتری‌های سهام ممتاز نسبت به سهام عادی این است که این سهام سود ثابت و معینی دارد. همچنین از معایب آن این است که نرخ رشد واحد تجاری صفر است.

از دیگر ویژگی‌هایی که سهام عادی و ممتاز به شکل یکسان از آن بهره‌مند نیستند می‌توان به سررسید است. سهام ممتاز نوعی حق مالکیت برای دارنده در پی دارد. در صورتی که شرکت سود داشته باشد؛ سهام‌داران ممتاز نسبت به سهام‌داران عادی اولویت دارند. در صورتی هم که شرکت منحل شود؛ سهام‌داران ممتاز زودتر از سهام‌داران عادی به حقوق خود می‌رسند. ریسک سهام ممتاز از سهام عادی کمتر و از اوراق قرضه بیشتر می‌باشد.

سهام ممتاز دارای بازده ثابت است. به همین دلیل ایجاد اهرم مالی می‌کند. به رابطه زیر نگاه کنید:

سهام ممتاز و عادی

سهام ممتاز و عادی

E سود سهام ممتاز است. هرچقدر این شاخص افزایش یابد؛ هزینه ثابت مالی شرکت نیز افزایش و به همین سبب درجه اهرم مالی شرکت نیز افزایش می‌یابد.

انواع سهام سهام عادی و ممتاز

 • سهام ممتاز اولویتی

در صورتی که شرکت در شرایط سود باشد؛ ابتدا سود این سهام‌داران پرداخت می‌شود. سپس به سود الباقی رسیدگی خواهد شد.

 • سهام ممتاز جمع شونده

در صورتی که شرکت چند سال سود نداشته باشد؛ در اولین سالی که به سوددهی برسد؛ تمام سودهای پرداخت نشده به این سهام‌داران ممتاز پرداخت می‌شود.

 • سهام ممتاز قابل تبدیل

این نوع سهام ممتاز را می‌توان به سهام عادی تبدیل کرد.

 • سهام ممتاز قابل بازخرید

این سهام سهامی است که هر زمان شرکت اراده کند می‌تواند آن را بازخرید کند.

نقاط قوت و ضعف انتشار سهام ممتاز

مزایا

سهام ممتاز همان‌طور که از نام آن هم پیداست بهتر از سهام عادی است. دارندگان این نوع سهام سود ثابت دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که برای شرکت اهرم ایجاد می‌کنند. در صورتی که نرخ بازدهی شرکت بیشتر از هزینه خاص سهام ممتاز باشد؛ انتشار سهام می‌تواند سود هر سهم را افزایش دهد. شرکت‌هایی که در گرفتن وام با محدودیت مواجه می‌شوند؛ می‌توانند به منظور تأمین مالی از سهام ممتاز استفاده کنند. سهام عادی و ممتاز هر دو انواع سهام هستند اما ریسک سهام ممتاز کمتر از سهام عادی است. به همین دلیل هزینه سهام ممتاز کمتر از هزینه خاص سهام عادی است. دقت داشته باشید که چون در پرداخت سود سهام ممتاز الزامی وجود ندارد؛ ایجاد ورشکستگی نمی‌کند.

معایب

در شرایطی که بازدهی شرکت کمتر از هزینه خاص سهام باشد؛ انتشار سهام می توند موجب کاهش سود سهام عادی شود. هزینه سرمایه سهام ممتاز بیشتر از هزینه سرمایه بدهی است. آن هم به این دلیل است که ریسک آن بیشتر است. علاوه بر آن سود سهام ممتاز طوری است که صرفه‌جویی مالیاتی نمی‌کند.

سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام هستند که در این مقاله به شکل دقیق به برسی آن‌ها پرداختیم. الف بورس مرجع کتاب‌ها و مقالات آموزش بورس است. این سایت فوق‌العاده شما را در سرمایه‌گذاری عالی راهنمایی می‌کند. از جمله راهنمایی‌های این سایت می‌توان به سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه اشاره کرد. این سری مقالات در کنار دیگر آموزش‌ها همچون ده نکته که هر سهام داری باید بداند می‌تواند شما را به بهترین نحو هدایت کند.

 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم

آموزش اقتصاد از پایه بخش سوم

در بخش‌های گذشته این سری مقالات بیشتر درباره آموزش اقتصاد جهانی و آموزش اقتصاد بین سهام ممتاز چیست؟ الملل صحبت کردیم. در این مقالات به آموزش فارکس و آموزش‌های اولیه اقتصاد ایران که.

معرفی اپلیکیشن الف بورس

بهره مندی از برنامه کاربردی در حوزه بورس با توجه به رشد فراگیر بازار سرمایه و بورس در جوامع امروزی و روی آوردن طیف وسیعی از مردم به بازار بورس.

معاملات آتی سهام و سکه

آموزش معاملات آتی سهام و سکه

معاملات آتی سهام و سکه از جمله معاملاتی است که به آینده شرکت مربوط می‌شود. شرکتی که معاملات آتی خوبی انجام دهد؛ طبیعی است که بتواند معاملات دیگر خود را.

آموزش معامله گری در بورس

معامله گری در بورس ساده یا سخت؟!

معامله گری در بورس یک مهارت است. مهارتی که باید تمامی فعالین بورس آن را آموزش ببینند. یا حداقل هر سرمایه‌گذار، یک معامله گر برای خود استخدام کند. این کار.

توقف نماد بورسی

انواع توقف نماد کدام هستند و چه زمانی نماد متوقف میشه؟

انواع توقف نماد در بازار بورس یکی از مهم ترین سهام ممتاز چیست؟ و اصلی ترین بخش های آموزش گام به گام بورس است. نماد ها در بازار بورس همیشه مجاز و آماده.

ارزش گذاری در بازار ارز

آموزش اقتصاد از پایه بخش چهارم

در سه مقاله گذشته این سری مقالات بیشتر درباره بازارهای جهانی و به طور کلی آموزش اقتصاد جهانی پرداختیم. آموزش اقتصاد بین الملل از آن جهت از اهمیت بالایی برخوردار.

حکم شرعی بورس

حکم شرعی بورس و نظرات مراجع تقلید گوناگون

حکم شرعی بورس در محضر بسیاری از مراجع تقلید ذکر شده است. استفاده از مرجع تقلید در این مورد بسیار لازم و ضروری است. ازاین‌جهت که شما مسلمان هستید و.

مدل های ریسک

آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم ؛ الگوها و آرایش‌های کندل استیک

در آموزش اقتصاد بخش ششم درباره الگوها و آرایش‌های کندل استیک دانستید. در این الگوها بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده می‌شد. در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم قصد داریم بیشتر شما را با این نمودارها.

شاه کلید 1

10 سهام ممتاز چیست؟ نکته برتر بورسی – تشکیل سبد سهام ممنوع !!

10 نکته برتر بورسی - تشکیل سبد سهام ممنوع !! تنوع بخشیدن به سبد سهام همین الان که این موضوع را با شما مطرح میکنم اولین موضوعی که.

درآمدهای بورسی

روش های درآمدزایی در بورس

درآمدهای بورسی با ورود به بازار سرمایه با ورود به بازار بورس و سرمایه می توان درآمدهای بورسی بسیار زیادی را کسب نمود. عمدتا برای بدست آوردن درآمدهای بورسی می.

چک لیست یک تریدر

چک لیست تریدر ها برای شروع معامله

بسیاری از افراد معامله‌گر آشنایی چندانی با بازار ندارند و صرفا به جهت تفریح و یا شغل دوم یا سوم در آن به فعالیت می‌پردازند. به همین جهت ما در.

بازده و ریسک بازار

مفاهیم بازده و ریسک بازار های مالی

برسی بازده و ریسک بازار در هر بازاری که باشید از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگر بخواهید یک سرمایه‌گذار موفق باشید نیاز است که با مفاهیم این بخش از اقتصاد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.