نقل و انتقال سهام ممتاز


نقل و انتقال سهام ممتاز

در اینجا آموزش تبدیل سهام بی نام یه سهام بانام شرکت سهامی خاص در سامانه اداره ثبت شرکت ها را به صورت تصویری برای شما قرار داده ایم.

در ابتدا وارد سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شده و گزینه ی صورتجلسه تغییرات را انتخاب نمایید. سپس شناسه ملی شرکت را وارد و پس از ورود کد امنیتی به گام بعد بروید.
گام اول (اطلاعات جلسه) : در این قسمت اطلاعات صورتجلسه تبدیل سهام را وارد کنید. متقاضی و امضاء کننده دفتر کسی است که آگهی را از اداره ثبت شرکت ها دریافت می کند. این شخص حتما باید یکی از سهامداران،مدیران، یا وکیل شرکت باشد.
گام دوم (تصمیم جلسه) : در این قسمت تبدیل سهام بی نام به بانام را از فیلد مربوطه انتخاب نمایید و به گام بعد بروید.
گام سوم (اشخاص) : در این قسمت اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه را وارد نمایید. اشخاص حاضر در جلسه منظور اشخاصی هستند که ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند.توجه کنید زمانی که جلسه با کلیه سهامداران برگزار شده است، باید کلیه سهامداران، صورتجلسه را امضاء نمایند.

گام چهارم (سمت اشخاص) : در این قسمت طبق لایحه اصلاحی ماده 101 قانون تجارت سمت هیئت رئیسه مجمع را مشخص می کنیم. یک نفر به عنوان رئیس مجمع، دو نفر به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی. رئیس و ناظرین باید از سهامداران انتخاب شوند اما منشی می تواند جزء سهامداران نباشد.سمت در شخصیت حقوقی هم سمتی است که شخص در شرکت دارد (مانند مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و …) اگر سمتی در هیئت مدیره نداشت سمت در شخصیت حقوقی را فقط سهامدار انتخاب نمایید.
گام پنجم (ارتباط اشخاص) : این قسمت در صورت نداشتن وکیل یا قیم و وصی و … نیاز به تکمیل کردن ندارد. به گام بعد بروید.
گام ششم (متن صورتجلسه) : در این قسمت متن صورتجلسه انتخاب مدیران را وارد تایپ یا کپی نمایید.برای مشاهده صورتجلسه انتاخب مدیران اینجا کلیک کنید.

پس از انجام کامل گام ها، آموزش تبدیل سهام بی نام به بانام شرکت سهامی خاص در سامانه به اتمام رسید.یک نسخه رسید پذیرش اینترنتی تهیه و همراه با یک نسخه امضاء شده صورتجلسه و آگهی روزنامه کثیرالنتشار (تبدیل سهام) به اداره پست مراجعه نمایید .

نقل و انتقال سهام ممتاز

تبدیل سهام

تبدیل سهام

در این مقاله می خواهیم درباره ی سهام شرکت توضیحاتی تکمیلی برای شما ارائه دهیم،
اگر شما نیز علاقه به سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های مختلف را دارید،
با ما در ادامه همراه باشید تا راجع به اختیارات شرکت سهامی درباره ی سهام سرمایه داران بیشتر آگاهی کسب کنید.

سهام شرکت چیست ؟

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم بندی میشود
هر قسمت آن سرمایه را “سهم” گفته میشود.
لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:”سهم قسمتی می باشد از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد”.
بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،
از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.
همچنین،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،
اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.

شرایط صدور سهام :

صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم تا زمان ثبت شرکت ممنوع می باشد.طبق ماده ۲۴۳ ل.ا.ق.ت سهام با نام در صورتی صادر می شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی و حداقل ۳۵% از آن پرداخت شده .و تمام سرمایه های غیر نقدی تحویل داده شود.

سهام بی نام هم در صورتی صادر می شود که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. و پیش از پرداخت ممنوع می باشد.به تعهد کننده ای نوع از سهام،گواهی نامه موقت با نام داده می شود.

براساس ماده ۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال گواهی نامه موقت از مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام تبعیت می نماید.

۱٫اگر شخصی پیش از پرداخت کلیه مبالغ اسمی سهم،اقدام به صدور سهام بی نام نماید مشمول مجازات قرار می گیرد.

۲٫چنانچه شخصی قبل از پرداخت کلیه مبالغ اسمی سهام اقدام به فروش آن نماید مشمول مجازات می شود.

۳٫اگر فردی قبل از اینکه حداقل ۳۵% از مبلغ اسمی سهام را بپردازد. اقدام به صدور یا فروش سهام بی نام نماید به مجازات محکوم می شود.

۴٫براساس ماده ۲۴۳ تا ۲۴۵ ل.ا.ق.ت اگر شخصی با آگاهی در هرکدام از اقدامات ذکر شده در بالا مشارکت نماید. یا انجام آن تسهیل نماید،به عنوان شراکت یا معاونت در جرم به مجازات محکوم می شود.

تبدیل سهام چگونه انجام می شود ؟

به طور کلی ممکن است سهام یک شرکت سهامی عام به صورت بی نام یا با نام ثبت شده باشد.
در هر دو صورت تبدیل سهام بی نام به با نام و برعکس آن امکان پذیر می باشد،
به شرطی که در اساسنامه شرکت این موضوع درج شده باشد و یا در مجمع عمومی به تصویب برسد.

تبدیل سهام بی نام به با نام :

برای تبدیل سهام بی نام به با نام باید مراتب آن در روزنامه رسمی شرکت که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود. در ۳ نوبت و هر نوبت با فاصله ۵ روز منتشر شود.و به مدت ۶ ماه از تاریخ انتشاربه صاحبان سهام نقل و انتقال سهام ممتاز فرصت داده می شود. تا برای تبدیل سهام مراجعه نمایند.پس از انقضای این مدت کلیه سهام بی نام شرکت باطل می شود.(این عبارت باید در آگهی بیان شود.)

در صورت عدم مراجعه و ابطال سهام،برابر تعداد آن، سهام با نام صادر می شود. و توسط شرکت در بورس اوراق بهادار و یا در حراج فروخته می شود.

بعد از انقضای مدت ۶ ماه،آگهی حراج و یا فروش حداکثر تا یک ماه و فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت چاپ می شود.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک ماه می باشد.

چنانچه در تاریخ مشخص شده تمام یا بخشی از آن فروخته نشود حراج تا ۲ نوبت و طبق شرایط ذکر شده در بالا تکرار می شود.

مبلغ حاصل از فروش سهام با نام در ابتدا صرف هزینه های مترتبه می شود. و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی سوددار سپرده می شود.

چنانچه سهام باطل شده ای که به مالک آن تعلق دارد ظرف ۱۰ سال از تارخ فوق به شرکت بازگردانده نشود.مبلغ سپرده سهام و سود حاصله از آن با دستور شرکت توسط بانک به مالک پرداخت می شود.

بعد از اتمام ۱۰ سال مبلغ سپرده سهام و سود آن حکم مال بلاصاحب را پیدا می کند.و باید توسط بانک و با اطلاع رئیس دادگستری شهرستان به خزانه دولت انتقال داده شود.

در صورتی که بعد از حراج بخشی از سهام باقی بماند،مالکان سهام بی نام می توانند به شرکت مراجعه نمایند. و به ترتیب مراجعه از خالص حاصل از فروش سهام برابر سهام بی نام خود وجه نقد دریافت نمایند.و یا برابر تعداد سهام بی نام خود،سهام با نام دریافت نمایند.

تبدیل سهام با نام به بی نام :

برای تبدیل سهام با نام به بی نام مراتب آن در روزنامه رسمی شرکت که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود در یک نوبت منتشر می شود.و به مدت حداقل ۲ ماه از تاریخ انتشار به صاحبان سهام فرصت داده می شود تا برای تبدیل سهام مراجعه نمایند.

بعد از اتمام این مهلت برابر تعداد سهام تبدیل نشده،سهام بی نام صادر می شود و در مرکز شرکت نگه داری می شود.البته هر زمانی که صاحبان سهام به شرکت مراجعه نمایند سهام با نام آن ها دریافت و باطل می شود. و در عوض سهام بی نام در اختیارشان قرار می گیرد.

بعد از تبدیل سهام بی نام به با نام و بالعکس و پس از پایان مهلت های ذکر شده در بالا.شرکت سهامی باید موضوع را کتبا به مرجع ثبت اطلاع دهد تا مراتب مطابق مقررات ثبت گردد.و برای آگاهی عموم آگهی شود.

صاحبان سهامی که سهام خود را تبدیل نکرده باشند. نسبت به آن سهام اجازه ندارند در مجامع عمومی صاحبان سهام حضور یابند و رای بدهند.

انتقال سهام :

سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.برای معامله سهام بی نام،خریدار سهام را از فروشنده دریافت می نماید .و به اندازه ارزش آن به او مبلغی را پرداخت می نماید.

نکته :سند در وجه حامل سندی است که مالک آن دارنده اش می باشد. و حق مطالبه وجه و یا استفاده از آن را دارد.مگر اینکه اثبات شود که صاحب آن نیست.

انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام ثبت شود. و شخص منتقل کننده یا نماینده قانونی وی باید آن را امضا نماید.

در صورتی که مبلغ اسمی سهام به طور کامل پرداخت نشده باشد نشانی انتقال گیرنده باید به طور کامل در دفتر قید شود.
زیرا برای دسترسی شرکت به او باید از نشانی وی اطلاع داشته باشد.در صورت تغییر نشانی نیز باید انتقال گیرنده به شرکت اطلاع دهد.

براساس ماده ۴۰ در صورت انتقال سهام بی نام بدون رعایت موارد بالا،این انتقال فاقد اعتبار خواهد بود.

طبق ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام به موافقت مدیران شرکت و یا مجامع عمومی صاحبان سهام نیاز ندارد.
به عبارت دیگر نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام هیچ گونه قید و شرطی ندارد.

درمورد نقل و انتقال سهام درشرکت های سهامی خاص ، قانون تجارت هیچ گونه نظری نداده است.
اما به دلیل اینکه در شرکت های سهامی خاص افرادی که با یکدیگر آشنا هستند شرکت را تشکیل می دهند.
بنابراین نقل و انتقال سهام بدون گذاشتن قید و شرط باعث ورود اشخاص نا آشنا به شرکت می شود.
مگر اینکه سهامداران در مورد این نقل و انتقال سهام ممتاز موضوع با هم قبلا توافق کرده باشند.

ورقه سهم:

ورقه سهم قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهام صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.
بنابراین، هر ورقه سهم می تواند نماینده یک یا دو یا چند سهم باشد.
اوراق سهام باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب باشند و به امضاء لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می شوند برسد.
در ورقه سهام باید نکات ذیل قید شود:

 • نام شرکت و شماره ثبت آن؛
 • نوع نقل و انتقال سهام ممتاز سهم (بانام،بی نام و ممتاز)؛
 • تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛
 • مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن؛
 • مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و اعداد؛
 • اضافه می شود که نیاز است اوراق سهام و قطعات سهم به مهر شرکت ممهور گردد.
 • هر گاه سهم به قطعاتی تقسیم شود این قطعات نیز باید دارای مشخصات فوق الذکر باشد؛

مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام

۱- اصل گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام (صادره از اداره مالیات)

۲- کپی روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت (درصورت وجود تغییرات در شرکت باید تغییرات انجام شده را در روزنامه رسمی آگهی کنید)

۳- اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا اصل صورتجلسه هیات مدیره شرکت (بسته به مورد)

۴- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (چنانچه مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و انجام امور مربوط به ثبت تغییرات شرکت را به وکیل دادگستری سپرده‌اید)

۵- مستندات مربوط به رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره شرکت (چنانچه جلسه مذکور با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد و نه تمامی شرکاء)

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ارائه دهنده کلیه امور ثبتی و مالی و اداری در استان البرز می باشد.شما می توانید برای انجام کلیه امور مربوط به ثبت شرکت در کرج ،ثبت برند در کرج و خرید و فروش شرکت با کارشناسان خبره ما تماس بگیرید.

سهم و سهام چیست و خرید و فروش آن چگونه انجام می شود؟

بازار سرمایه در ایران آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم سرمایه‌های خود در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و به اندک سود سپرده‌های بانکی راضی هستند. افرادی هم که جسارت و شجاعت بیشتری دارند از سرمایه خود برای راه‌اندازی یک کسب و کار استفاده می‌کنند.

عده‌ای دیگر هم سرشان را به بازار ملک، ارز و طلا گرم کرده‌اند. بسیاری از افراد درکی از مفهوم سهام ندارند و در پاسخ به این سوال که سهم و سهام چیست؟ تنها سکوت می‌کنند. به همین دلیل در این مقاله به تعریف سهام می‌پردازیم.

سهم و سهام چیست؟

اگر سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های برابر و مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود ادعایی برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت داشته باشد.

در عوض، به اندازه سهم خود در شرکت، دارای حق و حقوق است. بر اساس این حق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رای دهد و در صورت انحلال شرکت از دارایی شرکت سهیم خواهد شد.

انواع سهام

سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار را از سه منظر می‌توان دسته‌بندی و مورد بررسی قرارداد:

سهام بانام و بی‌نام

منظور از سهام بانام این است که نام صاحب سهام (خریدار سهم) بر روی ورقه سهام درج می‌شود و درنتیجه قابلیت نقل و انتقال تنها از طریق معاوضه امکان‌پذیر می‌گردد. فرضاً اگر شخص نقل و انتقال سهام ممتاز الف خریدار سهام باشد تحت هیچ شرایطی شخص نمی‌تواند اقدام به فروش سهام نماید. اما سهام بی‌نام اصطلاحاً در وجه حامل صادرشده و هر فردی که برگه سهام را در اختیار داشته باشد می‌تواند اقدام به فروش سهام نماید. لازم به ذکر است که تمامی سهام مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران بانام می‌باشد.

از منظر رفتار سهام

با استناد به کتاب مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی می‌توان سهام حاضر در بورس را به‌ شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

سهام ارزشی: سهامی که از منظر بنیادی ارزشمند بوده و عموماً می‌توان از آن‌ها به سهام ایمن اشاره کرد و چندین سال است که به‌اصطلاح در سطح بالغ خود بوده و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سهام با سود نقدی جذاب یادکرد.

سهام رشدی: در این دسته سهامی قرار می‌گیرد که به دلایل بنیادی مختلف پتانسیل رشد بسیار خوبی دارند و می‌توان با تلفیق تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال سود جذابی را شناسایی کرد.

علاوه بر دسته‌بندی فوق می‌توان با توجه به وضعیت بازار بورس ایران سهام دیگری همچون سهام نوسانی، سهام روندی و …. را تعریف کرد که در مقاله‌ای دیگر در رابطه با آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

از منظر ماهیت سهام:

سهام عادی و سهام ممتاز در بسیاری از کشورهای جهان رایج بوده و مورد دادوستد قرار می‌گیرد. در ادامه در رابطه با سهام عادی توضیحات مبسوطی ارائه‌شده است. سهام ممتاز نیز دارای انواع مختلفی همچون جمع شونده، غیر جمع شونده، با حق رای مضاعف و …. دارد، اما با توجه به اینکه طبق قانون تجارت ایران شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار مجاز به انتشار سهام ممتاز نیستند از توضیح آن خودداری می‌کنم.

منظور از سهام عادی چیست؟

سهام در واقع یک ورقه بهادار است که بیانگر ادعای مالکیت دارنده آن نسبت به دارایی‌ها و سود شرکت می‌باشد و در واقع این فرد جزو مالکان شرکت سهامی می‌گردد. حال اینکه سرمایه‌گذار چند درصد از مالکیت شرکت را دارا هست؟ برای این منظور بایستی ببینیم که این سرمایه‌گذار چند درصد از کل سهامی که منتشرشده را در اختیار دارد، مثلاً فرض کنید یک شرکت سهامی تعداد ۱۰۰ میلیون سهم را منتشر کرده است. حال اگر یک سهامدار تعداد ۱ میلیون سهم از آن شرکت را در اختیار داشته باشد، در واقع مالک یک درصد از شرکت مزبور است. عموم سرمایه‌گذاران خرد درصد مالکیت زیر یک درصد دارند مگر آنکه هدف خاصی را دنبال نمایند.

ویژگی‌های سهام عادی

۱- مالکان این نوع از ورقه بهادار در تمامی مجامع من‌جمله عمومی عادی، فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه دارای حق رای می‌باشند و به ازای هر سهم یک حق رای دارند. معمولاً در مجامع مذکور اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزو سهامداران درصدی( سهامداران بیش از یک درصد ) یا سهامدار عمده هستند از قدرت بیشتری جهت اعمال خواسته خود برخوردارند چون تعداد سهام بیشتری را نسبت به سایرین در اختیاردارند.

۲- دارنده سهام عادی از سود نقدی مصوب مجامع بهره‌مند گردد. لازم به ذکر است که شرکت‌های سهامی مدتی پس از پایان سال مالی خود مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را برگزار می‌کنند و درصورتی‌که در مجمع تصویب گردد به ازای هر سهم درصدی از سود هر سهم محقق شده را بین سهامداران تقسیم کننند و مالکان سهام عادی از سود نقدی مزبور بهره‌مند می‌شوند.

۳- اولویت در افزایش سرمایه: زمانی که شرکت اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می‌کند اولویت با سهامدارانی است که در مجمع شرکت کرده‌اند( در زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه سهامدار شرکت بوده‌اند) و از این طریق می‌توانند درصد مالکیت خود را حفظ نمایند.

۴- قابلیت بالای نقد شوندگی: برخلاف سهام شرکت‌هایی که در بازار حضور ندارند سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌راحتی معامله می‌گردند و درصورتی‌که مالک سهام بخواهد از سهم خارج شود و سهام خود را به فروش برساند به دلیل وجود بازار رسمی بورس اوراق بهادار به‌راحتی می‌تواند به متقاضیان سهام خود را عرضه نماید.

۵- مسئولیت محدود: سهامداران در قبال بدهی‌هایی که شرکت سهامی اخذ می‌نماید مسئولیت محدود دارند و این بدین معناست که در صورت عدم توانایی شرکت در بازپرداخت دیون، دارایی‌های شخصی سرمایه‌گذاران درخطر نیست و مسئولیت آن‌ها تنها به میزان آورده‌شان است.

۶- امکان کسب بازدهی بالا: درصورتی‌که سرمایه‌گذاران با توجه به‌تمامی ابعاد تحلیلی اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند در بورس اوراق بهادار و در طی یک سال عموماً می‌توان بازدهی بیشتر از سود سپرده بانکی را کسب کرد.

شاید بد نباشد کمی هم در مورد مفهوم «سرمایه» و چیستی رقم «۱۰۰۰ ریال» برایتان بگوییم.

منظور از سرمایه شرکت های سهامی چیست؟

منظور از «سرمایه» در واقع همان آورده مالکین شرکت است. هر شرکت برای انجام فعالیت‌های تجاری و کسب درآمد در ابتدا باید سرمایه‌ای داشته باشد. حداقل مبلغ این سرمایه از پنج میلیون ریال شروع می‌شود و حداکثری برای آن تعریف نشده است.

در تاریخ نگارش این مقاله، بیشترین میزان سرمایه متعلق به شرکت «سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین» با نماد «تاپیکو» است که با مبلغ سرمایه ۸۱۵۰۰ میلیارد ریال در بازار سرمایه فعالیت دارد.

بر اساس ماده ۲۹ قانون تجارت، ارزش اسمی هر سهم در شرکت‌های سهامی عام «هزار ریال» است. شاید با خودتان بگویید: «این مبلغ هزار ریال – یا ۱۰۰ تومان – چه کاربردی می‌تواند داشته باشد؟» در پاسخ باید بگوییم که برای به دست آوردن تعداد سهام شرکت‌ها از «مبلغ اسمی» هر سهم استفاده می‌شود.

اگر بخواهیم تعداد سهام هر شرکت را به دست آوریم باید مبلغ سرمایه شرکت را – که در بخش حقوق صاحبان سهام عنوان می‌شود – بر عدد مبلغ اسمی یا همان ۱۰۰۰ ریال تقسیم کنیم. برای روشن‌تر شدن این موضوع به محاسبه تعداد سهام شرکت سهامی عام «توکاریل» با نماد «توریل» می‌پردازیم:

سرمایه شرکت های سهامی

مبلغ سرمایه در ترازنامه تصویر بالا، ۲۰۰۰ میلیارد ریال است. بنابراین، تعداد سهام شرکت توریل بر اساس محاسبات ترازنامه‌ای شرکت برابر است با:

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰/۱۰۰۰=۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ عدد سهم

سهام شرکت را می‌توان به کیکی تشبیه کرد که به قسمت‌های برابر، برش خورده است. هر فرد با توجه به سهم خود بر یک عدد یا تعدادی از آن برش‌ها حق مالکیت دارد.

✔ فلسفه وجودی سهم چیست؟

برای درک اهمیت وجودی سهام و پاسخ به پرسش سهم چیست در ابتدا از دید یک شرکت به ماجرا نگاه می‌کنیم و سپس از منظر سرمایه‌گذاران به سهام می‌نگریم. فرض کنید شما سرمایه‌ای دارید و می‌خواهید کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنید.

کار را با خرید مواد لازم و تجهیزات مورد نیازتان آغاز می‌کنید. به مرور فعالیت خود را گسترش می‌دهید و پس از چندین سال شرکتی بسیار بزرگ با عملکرد مناسب خواهید داشت. شما در جایگاه مالک شرکت به دنبال این هستید که بتوانید از سرمایه‌های صاحبان ثروت و عموم مردم در جهت توسعه شرکت استفاده کنید و مدام به سراغ وام بانکی و قرض گرفتن نروید.

در نتیجه شرکت خود را به سهامی عام تبدیل کرده و سرمایه ثبت‌ شده را به سهام ۱۰۰۰ ریالی تقسیم می‌کنید. پس از مدتی شرکتتان وارد بازار بورس می‌شود و بخشی از سهام شرکت به دست سرمایه‌گذاران می‌افتد.

در واقع بازار بورس شرایطی را فراهم می‌کند تا شما بدون نیاز به انحلال شرکت یا صرف زمان زیاد جهت یافتن شریک به سرعت به منابع جدید دست پیدا کنید. حال که اهمیت انتشار سهام را برای صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌ها درک کردید به اهمیت نقش سهام برای سرمایه‌گذاران می‌پردازیم.

✔ بازی سهام و سرمایه گذاران

سهم یک ورقه بهادار (یعنی ورقه دارای ارزش) است که با داشتن آن مالکیت یک شرکت را به دست می‌آورید. در واقع اگر سرمایه شرکت را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم به هر قسمت آن یک سهم می‌گویند. دقت کنید که شما با خرید یک سهم، مالکیت یک شرکت بورسی را به دست می‌آورید

در حالی‌ که خارج از بازار بورس برای تصاحب یک شرکت نیازمند سرمایه بسیار سنگینی هستید. از طرفی علاوه بر مالکیت یک شرکت، مزایایی به شما تعلق می‌گیرد که بر جذابیت مالکیت سهام می‌افزاید. اگر شما بخواهید در فضایی خارج از بورس با مالک یک شرکت توسعه ‌یافته وارد مذاکره شوید، یا آن فرد درخواست شما را رد می‌کند یا اینکه مبلغی بسیار سنگین را به شما پیشنهاد خواهد داد.

هم‌چنین شما نمی‌توانید ارزیابی دقیقی از ارزش واقعی آن شرکت داشته باشید زیرا به اطلاعات دقیق صورت‌های مالی و فعالیت عملیاتی آن شرکت دسترسی ندارید.

از طرفی ممکن است چون شما تخصص لازم را در رابطه با حوزه فعالیت آن شرکت نداشته باشید فرد مناسبی برای شراکت نباشید. در نقطه مقابل وقتی در بازار بورس، سهامی را می‌خرید نیازی به داشتن تخصص لازم در زمینه فعالیت آن شرکت ندارید. از طرفی قیمت سهام در بازار بر اساس عرضه و تقاضای تعداد بی‌شماری از سرمایه‌گذاران تعیین می‌گردد و شما راحت‌تر می‌توانید نسبت به ارزیابی قیمت سهام یک شرکت بورسی اقدام کنید.

گذشته از این‌ها بر اساس قوانین سازمان بورس هر سهام‌داری به اطلاعات مالی و جزییات فعالیت شرکت‌های بورسی دسترسی دارد. در نتیجه شما می‌توانید به راحتی، فعالیت شرکت را ارزیابی کنید. هیچ کدام از مزیت‌های گفته شده شامل یک شرکت غیربورسی نمی‌شوند.

✓ سهام چه مزیت‌هایی برای سرمایه گذاری دارد؟

۱- شما با خرید سهام، متناسب با درصد مالکیت اوراق در تصمیم‌های مجامع شرکت‌های بورسی حق رای خواهید داشت. در واقع بابت مالکیت هر ورقه سهام یک رای از آن شما خواهد بود. در مجامع شرکت‌های بورسی تصمیم‌‌گیری‌هایی درباره افزایش سرمایه، انتخاب هیئت‌مدیره، تصویب صورت‌های مالی و … انجام می‌شوند.

۲- اگر یک شرکت در یک سال مالی (دوره ۱۲ ماهه فعالیت خود) سود خالص را به دست بیاورد، طبق قانون باید حداقل ۱۰ درصد آن را بین سهامداران تقسیم نقل و انتقال سهام ممتاز کند.

۳- یکی از بزرگ‌ترین مزایای سهام برای سرمایه‌گذاران وجود بازاری متشکل است که بر اساس آن می‌توانید بدون دغدغه سهام خریداری‌ شده خود را به فروش برسانید. درحالی‌که اگر شما مالک یک شرکت غیربورسی بودید برای فروش آن با مشکلات متعددی هم چون راضی کردن سایر شرکا، یافتن شریک جدید جهت فروش شرکت به وی و عدم وجود مرجع مشخصی جهت ارزش‌گذاری سهام خود روبه‌رو می‌شدید.

۴- متناسب با سطح سرمایه خود، می‌توانید در بازار سرمایه سهام بخرید. در واقع سقفی برای ورود سرمایه به بازار بورس وجود ندارد. درحالی‌که وقتی شما مالک یک شرکت غیربورسی هستید حجم سرمایه محدودی را می‌توانید به شرکت وارد کنید. در واقع، سرمایه مازاد شما به راحتی قابلیت سرمایه‌گذاری مجدد را ندارد. این شرط برای حداقل سرمایه در بورس هم همین طور است.

۵- خرید سهام جدید: با توجه به وجود بازار متشکل و وجود یک ساختار منظم و وجود نهادی تحت عنوان «کارگزاری» به راحتی می‌توان به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه پرداخت. درحالی‌که چنین راحتی در معاملات خارج از بورس وجود ندارد. در واقع شما جهت انجام معاملات در بازار بورس، باید ابتدا به یکی از کارگزاری‌های مورد تائید سازمان بورس مراجعه کنید و ضمن پر کردن فرم‌های ثبت‌نام، در سامانه سجام نیز ثبت‌نام نمایید تا پس از دو روز کاری کد بورسی (کدی یکتا از سه حرف اول نام خانوادگی شما و ۵ رقم) صادر گردد و پس از آن می‌توانید معاملات بازار سرمایه را انجام دهید و به خرید و فروش سهام بپردازید.

✓ ارزش اسمی سهم چیست؟

طبق قانون، ارزش اسمی سهام در ایران معادل ۱.۰۰۰ ریال است. اما شرکت‌های مختلف با توجه به وضعیت فعالیت عملیاتی خود، قیمتی بیشتر یا کمتر از این حد دارند. هم‌چنین ارزش اسمی آن، مبنایی برای تعیین سرمایه و تعداد سهام در صورت‌های مالی شرکت‌ها است. مثلا با مراجعه به ترازنامه شرکت پتروشیمی زاگرس مشاهده می‌کنیم که سرمایه شرکت ۲.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال یا ۲.۴۰۰ میلیارد ریال است. بنابراین با تقسیم این عدد بر ۱.۰۰۰ ریال به این نتیجه می‌رسیم که کل سهام این شرکت معادل ۲٫۴ میلیارد عدد است:

سهم چیست و خرید و فروش سهام در بورس چگونه انجام می شود؟✔ استفاده از تحلیل‌ها در خرید و فروش سهام

یکی از ویژگی‌های بارز معاملات سهام این است که شما می‌توانید بر اساس تحلیل به خرید و فروش بپردازید. دو نوع تحلیل شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار وجود دارد. در تحلیل تکنیکال بر اساس سابقه قیمتی سهام و روند قیمتی گذشته آن، رفتار آینده سهم را ارزیابی می‌کنیم، درحالی‌که در تحلیل بنیادی بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی و با توجه به وضعیت فروش، بهای تمام شده و سایر اقلام صورت‌های مالی، سود خالص شرکت را برآورد می‌کنیم و با تقسیم آن بر تعداد سهام شرکت به سود هر سهم یا همان eps می‌رسیم و در نهایت شرکت‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنیم. اما در خارج از بازار سهام به دلیل عدم دسترسی به صورت‌های مالی مطمئن نمی‌توانید برآورد دقیقی از ارزش شرکت و سهام آن داشته باشید و این موضوع شراکت شما را در یک شرکت غیربورسی با ریسک بسیار زیادی مواجه می‌کند. مگر آن که یک کارشناس رسمی دادگستری را حاضر کرده و از وی بخواهید که ارزش شرکت را برآورد کند که در این حالت نیز باید هزینه‌های سنگینی را بپردازید.

توقیف سهام شرکت ها


توقیف سهام شرکت ها یکی ار موضوعات مهمی است که طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود سهام شرکت را توقیف کنند. اموال سهامداران شرکت های سهامی نیز ممکن است نقل و انتقال سهام ممتاز بابت بدهی به اشخاص دیگر در معرض توقیف و فروش به وسیله اجرای احکام دادگاه ها قرار گیرد.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • توقیف سهام شرکت
 • تفاوت سهام با سهم الشرکه
 • انواع سهام قابل توقیف
 • سهام بی نام
 • توقیف سهام ممتاز
 • توقیف گواهینامه موقت سهم
 • بابت بدهی شرکت توقیف اموال شرکت بلامانع است
 • شرایط انحلال شرکت توسط طلبکاران شخصی شرکا
 • نحوه توقیف سهام
ادامه
 • توثیق سهام نقل و انتقال سهام ممتاز شرکاء در شرکت سهامی
 • قابل معامله بودن سهام شرکت
 • بررسی حقوقی توقیف سرمایه و یا سهام
 • انواع توقیف سهام شرکت ها
 • فروش سهام توسط اجرای احکام دادگاه
 • توقیف سهام شرکت های سهامی در اجرای حکم دادگاه
 • فروش سهام توقیف شده شرکت های سهامی
 • ثبت نقل و انتقالات سهام
 • سئوالات حقوقی شرکت تجاری
 • وکیل متخصص شرکتهای تجاری آساک


چگونگی توقیف سهام شرکت

توقیف سهام شرکت ها، گاهی فردی از دیگری طلبی دارد اقامه دعوا صورت می گیرد. در این دعوا محکوم علیه باید به محکوم له، طلب را پرداخت نماید. اما ممکن است محکوم علیه از این پرداخت امتناع نماید. در این مواقع محکوم له با معرفی اموالی از محکوم علیه در جهت بازستانی حق خود گام بر می دارد. اموال محکوم علیه اموالی مانند ملک، خودرو و هر چه که مالیت داشته باشد را شامل می شود. اما گاهی محکوم علیه چنین اموالی ندارد. اما محکوم له می داند. که محکوم علیه در یک شرکت دارای سهام یا سهم الشرکه است. از این رو از همین طریق اقدام می نماید.

جهت مشاهده سایت گروه وکلای حقوقی اوان کلیک کنیدتفاوت سهام با سهم الشرکه

سرمایه در برخی شرکت ها به صورت سهام است که برای افراد دارنده سهام از عنوان سهام دار استفاده می شود. مانند شرکت سهامی عام و خاص، شرکت تعاونی با همه انواعش یا بخشی از شرکت های مختلط سهامی. در سایر شرکت ها که سرمایه به صورت سهام نیست. افراد شرکت شرکاء و سرمایه آنان سهم الشرکه نامیده می شود. مانند شرکت با مسئولیت محدود وشرکت تضامنی یا نسبی. با توجه به نوع شرکت، سهام یا سهم الشرکه افراد قابل توقیف و بازداشت می باشد. زیرا این اموال مال محسوب می شوند.


انواع سهام قابل توقیف

سهام با نام

سهامی است که برروی آن، نام مالک مشخص است. پس در این مورد کار محکوم له بسیارسهل است. چون برای بازداشت سهام با نام، نیازی به معرفی و ارائه اصل سهم به مامور اجرا نیست و کافی است که نام شرکتی که محکوم علیه در آن سهام با نام دارد. را به مأمور اجرا بدهد و درخواست بازداشت سهام بانام او را بنماید. مبلغ بازداشت شده سهام باید با میزان بدهی هم خوانی داشته باشد. و اگر مبلغ سهام بیشتر از مبلغ بدهی باشد. مابقی به محکوم علیه عودت داده می شود.


سهام بی نام

سهم بی نام فاقد نام دارنده است و تنها راه اثبات آن، بودن این نوع سهم در دست متصرف است. برای بازداشت این نوع سهام محکوم له باید همچون اموال منقول، اصل برگ سهم را به مأمور اجرا بدهد. تا وی بعد از صورت برداری و ارزیابی آن را توقیف نماید . بازداشت این نوع سهام به جهت بی نام بودن با دشواری های اموال منقول در معرفی همراه می باشد. که البته گاهی ممکن است سهام متعلق به یک نفر در تصرف یا نزد شخص ثالث وجود داشته باشد که آن هم ساز و کارهای مختص خود را می طلبد. از آنجایی که نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد، حتی شرکتی هم که سهام بی نام منتشر می نماید، از این نقل و انتقالات آگاه نمی شود و تنها راه اثبات وجود سهم در دست مالک است.


توقیف سهام ممتاز

در خصوص توقیف این نوع سهام مقرره ای در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. اما از لحاظ ماهیت مانند سایر سهام ها توقیف می شود. در صورتیکه سهام ممتاز بی نام باشد. از مقررات سهام بی نام و صورتیکه سهام ممتاز بانام باشد. از مقررات سهام بانام تبعیت می شود.

توقیف گواهینامه موقت سهم

این گواهینامه زمانی صادر میشود که هنوز تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد و به تعهد کنندگان اینگونه سهام گواهینامه سهام بانام داده می شود. پس طبعاً نقل و انتقال آن نیز تابع مقررات سهام با نام است و در دفتر ثبت سهام شرکت هم باید به ثبت برسد. بازداشت این نوع سهام نیز تابع مقررات سهام با نام است. شخصیت شرکت های تجاری مستقل از شخصیت سهام داران است.

درنتیجه نه میتوان بابت بدهی سهام داران اموال شرکت را توقیف کرد و نه به واسطه بدهی شرکت سهام سهام داران را توقیف کرد. چنانچه سهام داری بدهکار باشد، میتوان درخواست توقیف سهام او را نمود و واحد اجرا ضمن مکاتبه با اداره ثبت شرکتها جهت توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام نقل و انتقال سهام ممتاز یا سرمایه مزبور، به علاوه طی شرحی به شرکت ذی ربط، مراتب توقیف سهم وی را به شرکت منعکس تا دفتر ثبت سهام یا سرمایه نیز منعکس شود و در این رابطه نمی توان اموال شرکت را توقیف کرد.


بابت بدهی شرکت توقیف اموال شرکت بلامانع است


شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت صاحبان سهام است. لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد و در مورد شرکت با مسئولیت محدود موضوع سهام منتفی است. بدهی سهام دار ارتباطی با اموال و دارایی و سهام شرکت ندارد و هرگونه بازداشت یا توقیف کل سهام شرکت در راستای بدهی یکی از سهام داران غیر قانونی می باشد. طلبکاران شخصی شرکا حق تأمین یا وصول طلب خود را از دارایی و اموال شرکت ندارند اما می توانند هر اقدام قانونی را نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکنه به مدیون تعلق بگیرد بنا بر نقل و انتقال سهام ممتاز مقتضای امر انجام بدهند.


شرایط انحلال شرکت توسط طلبکاران شخصی شرکاء

در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد. اما شرایطی نیاز است. باید حداقل 6 ماه قبل درخواست خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند. شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب طلبکاران مذکور تا حد دارایی شخص بدهکار در شرکت یا جلب رضایت آنان از انحلال شرکت جلوگیری کنند. اینکه شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد تأثیری در تقاضای انحلال مذکور نخواهد داشت.


نحوه توقیف سهام

مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود، کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.


توثیق سهام شرکاء در شرکت سهامی

سهام دارای مالیت است از همین رو می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود. سهام دار می تواند سهام مزبور را بابت دیون خود به رهن گذارد یا آنکه آن را بابت دیون دیگران به رهن گذارد. به این حالت رهن مستعار گوییم. اگر سهام شرکت بی نام باشد، قبض آن با تسلیم برگه سهم به مرتهن به عمل می آید. اگر سهام بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض عرفی است، قبض آن با درج مراتب توثیق سهام در دفتر ثبت سهام شرکت به عمل می آید.


قابل معامله بودن سهام شرکت

به طور کلی هر چیزی که بتوان برای آن ارزشی در نظر گرفت و قابل خرید و فروش باشد مال، تلقی می شود. تعریف و مشخصات مندرج در ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به گونه ای غیر قابل تردید، سهم را مال دانسته و سهام را قابل معامله قلمداد کرده است ‌به این دلیل که سهم دارای ارزش مالی است و مالیت دارد و قابل ارزش گذاری و معامله است. سهام اشخاص در شرکت های سهامی، مالیات داشته و در نتیجه همان طور که به وسیله خود آنان قابل معامله و خرید و فروش است به عنوان بخشی از اموال آنان به وسیله اجرای احکام دادگاه ، نیز قابل توقیف و فروش به نفع کسانی است که علیه صاحب سهم، حکم به توقیف و فروش اموال گرفته اند.


بررسی حقوقی بازداشت سرمایه و یا سهام

از لحاظ حقوق ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی واموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاوت است. اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیرمنقول و املاک و ادوات ومنافع وحقوق شرکت گفته می شود که به طورمستقیم قابل بازداشت وتقویم ونیست شدن طلب می باشد. اما سرمایه ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت ها نوعی تقویم مالکیت بر دارایی به صورت اعتباری می باشد وماهیت سندی وغیرمستقیم اثباتی سرمایه را داشته است و دارای جنبه اعتباری و تقویمی اموال می باشد.انواع توقیف سهام شرکت ها

همچنین عملیات بازداشت نزد مرجع ثبت شرکت ها درانواع شرکتهای تجارتی متفاوت می باشد، در برخی ازشرکت های تجارتی سرمایه شرکت وهمچنین مالکیت شرکاء به نحوی ثبت و رسمیت واعلان می گردد که می‌توان به ثبت مالکیت شرکاء درشرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره نمود که مالکیت هرشریک ونقل وانتقال آن برطبق ماده ۲۰۰ قانون ثبت شرکت ها ثبت میشود.

برطبق ماده ۱۴۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتراسناد رسمی مکلفند قبل ازهرنوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم‌الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود ومختلط سهامی وغیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام وسپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند بنابراین مراجع ثبتی می‌توانند درهنگام استعلام و یا ثبت چگونگی توقف وبازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.

جهت عضویت در کانال تلگرام آساک کلیک کنید


ثبت مالکیت سهامداران واعضاء درشرکت های سهامی وتعاونی مبنی برثبت سهام مرجع ثبت شرکت ها منتفی است و مالکیت سهام نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت نمی‌گردد و مطابق قوانین تشریفات خاصی برای نقل وانتقال سهام درشرکتهای سهامی درنظرگرفته شده است که ارتباط اداری وصلاحیتی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث نداشته است. برطبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی، شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است. از لحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته:

 • سهام با نام،
 • و سهام بی نام تقسیم می شود.

سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و درحکم مال منقول می باشد وهم به صورت قهری وهم به صورت قراردادی قابلیت نقل وانتقال دارد.فروش سهام توسط اجرای احکام دادگاه

برطبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اگر ۱۰ روز از سپری شدن ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، گذشته باشد و محکوم علیه، خودش حکم را اجرا نکند یا ترتیب پرداخت مبلغ حکم به طلبکار را ندهد یا مالی که تامین مبلغ حکم از محل آن میسر باشد را معرفی ننماید اموال وی از جمله سهام او در شرکت سهامی بنا به معرفی شخصی که حکم به نفعش صادر شده است بوسیله اجرای احکام دادگاه، قابل توقیف و فروش خواهد بود. سهام شرکت‌های سهامی عام در بورس و سهام شرکتهای سهامی خاص، بین اشخاص قابل ارزش گذاری و داد و ستد است در نتیجه در مقام اجرای احکام دادگاه ها نیز سهام شرکت‌های سهامی اعم از آنکه سهامی عام یا خاص باشند قابل توقیف و فروش شناخته می‌شود.


توقیف سهام شرکت های سهامی در اجرای حکم دادگاه

توقیف سهام شرکت های سهامی ابتدا به وسیله اجرای احکام دادگاه ها بایستی به اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام گردد تا از نقل و انتقال آن برای فرار از ادای دین یا به هر قصد و منظور دیگری، جلوگیری شود. در مورد شرکت های سهامی خاص، توقیف سهام به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به اداره ثبت شرکتها و مدیرعامل شرکت مربوطه بایستی اعلام شود تا این دو مرجع، اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی از نقل و انتقالات سهام توقیف شده در اداره ثبت شرکت ها و دفتر ثبت سهام شرکت، جلوگیری نمایند. در مورد شرکت های سهامی عام، توقیف سهام بایستی به اداره ثبت شرکت ها، سازمان بورس و مدیرعامل شرکت مربوطه اعلام گردد.


فروش سهام توقیف شده شرکت های سهامی

در مقام اجرای احکام دادگاه ها برای توقیف فروش اموال بدهکاران، سهام شرکت های سهامی نیز همچون سایر اموال توقیفی بایستی مورد ارزیابی کارشناسی و سپس مزایده قرار گیرد. با این تفاوت که اگر سهام شرکت‌های سهامی عام توقیف شده باشد فروش سهام فروش آن بایستی لزوماً از طریق مکانیزم های بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار صورت گیرد. سهام شرکتهای سهامی خاص پس از ارزیابی کارشناسی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و پول حاصل از مزایده به طلبکار پرداخت خواهد شد.


ثبت نقل و انتقالات سهام

نقل و انتقالات سهام که در اجرای احکام دادگاه ها صورت گرفته باشد از سوی اجرای احکام دادگاه به مراجعی که باید نقل و انتقال سهام را ثبت و ضبط کنند. همانند سازمان بورس، اداره ثبت شرکتها و خود شرکت سهامی برای دفتر سهام منعکس میشود تا در سوابق و دفاتر خود به همان ترتیب اقدام کنند.سئوالات حقوقی شرکت تجاری
1-در اجرای حکم علیه یک شرکت سهامی خاص، ایا ما میتوانیم سهام و سرمایه آن شرکت را توقیف و بفروش برسانیم؟

اگر شرکت به عنوان شخص حقوقی مدیون باشد می توان وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اموال شرکت را توقیف کرده و به فروش رساند.

2- بنده طی چندین بار در راستای اقدامات تامینی و اجرای حکم سهام شرکت توقیف کردم منتها این بار که برای توقیف رفتم ثبت شرکتها اعلام کرده از اختلافات داخلی شرکت هست و توقیف سهام با هیات مدیره است و توقیف صورت نگرفته کسی اطلاع داره این عمل مبنای قانونی داره یا خیر؟

اگر دادگاه حکمی برای توقیف سهام شرکتی را داده باشد و یا قراری در این مورد صادر کرده باشد ثبت شرکت ها موظف به اجرای مفاد آن می باشد.

3-شیوه توقیف سهام شرکت و فروش سهام در شرکتهایی که سهامشان در بورس عرضه نشده و شرکتهای معمولی هستند به چه صورت است و اگر مزایده برقرار شود سهام مورد مزایده چگونه و در چه مرجعی انتقال می یابد.؟

نحوه توقیف و فروش سهام این شرکتها مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است که البته باید مقررات و الزامات قانون تجارت راجع به این شرکتها نیز رعایت و عمل شود و مرجع آن اجرای احکام دادگاهی است که راجع به اصل دعوا حکم داده است.


وکیل متخصص شرکتهای تجاری آساک

استفاده ازمشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت برای همه شرکتها امری ضروری است. برای مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگانی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها مشورت نمائید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی شرکت ها و کلیه خدمات حقوقی شرکت ها با وکیل شرکت تجاری در تهران، وکیل شرکت تجاری در کرج، وکیل شرکت تجاری قم، وکیل شرکت تجاری مشهد مربوط به وکلای گروه حقوقی آساک مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

هیات تحریریه گروه حقوقی آساک

https://www.instagram.com/asaklaw_/?hl=en
اینستاگرام
مشاوره حقوقی:
09023589119

جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید.

02140223952
02140222853
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه 2

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید .
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

سهام شرکت و مختصری بر مفاهیم آن و اصولش و انواع سهام

–

سهام شرکت عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد.

در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد .

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است .

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد .

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

سهام شرکت

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

 • الف- سهم با نام
 • ب- سهم بی نام
 • ج- سهم ممتاز

سهام شرکت بانام

سهام شرکت ممکن است با نام باشد ، در این صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده بنابراین هر یک از سهام از روی شماره ردیف معلوم است متعلق نقل و انتقال سهام ممتاز به چه کسی است .

انتخاب سهام با نام به این جهت است که شرکت مایل است شرکاء خود را بشناسد و سیاست تجاری آن ایجاب می کند بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصی است. سابقاً شرکت های سهامی اغلب دارای سهام بی نام بوده اند و سهام با نام کمتر وجود داشت. ولی در جنگ بین المللی 1914- 1918 در شرکت های بزرگ اروپا که اقتصاد کشور را اداره می کردند ، کشورهای متخاصم در ممالک یکدیگر مبادرت به خرید سهام بی نام به منظور جاسوسی یا اخلال در امر شرکت نمودند. از این جهت این قبیل شرکت ها بیشتر سهام خود را به سهام با نام تبدیل نمودند .

در شرکت های سهامی گاهی سهام آنها تماماً بی نام و گاهی کلاً با نام و بعضی اوقات قسمتی از سهام با نام و بقیه بی نام است و این موضوع ارتباط با سیاست اقتصادی شرکت دارد ، سهام با نام را اغلب اشخاصی تهیه می کنند که کمتر قصد انتقال سهام را دارند . زیرا تشریفات انتقال آنها از سهام بی نام بیشتر است .

ماده 40 اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد انتقال سهام بانام باید دردفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند . پس در صورتی که سهام با نام مورد انتقال واقع شود تشریفات انتقال به عمل نمی آید مگر این که صاحب سهم شخصاً یا وکیل او در مرکز شرکت حاضر و در دفتر ثبت سهام ستون انتقالات را امضاء و خریدار جدید را معرفی نماید .

در شرکت های سهامی خاص ممکن است فروش سهام با نام موکول به موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی باشد ولی به موجب ماده 41 قانون در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد .

ماده 30 قانون مقرر داشته مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخته نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ممنوع است . به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است .

سهم بی نام ورقه ای است که اسم دارنده آن درورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد . و مالکیت آن در دست داشتن ورقه سهم محرز می شود . از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت آن ، سهام بی نام بهتر از سهام با نام است.

سهام بی نام

سهام بی نام به صورت سندو وجه حامل بوده و دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آن که خلاف آن قانوناً ثابت شود . نقل وانتقالات این نوع سهام با قبض و اقباض به عمل می آید.
اگر کسی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی است که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تسلیم کند . سهم در دست هر کس مشاهده شد و هر کس به عنوان مالکیت آن را در دست داشت می تواند از منافع شرکت استفاده نموده و در مجامع عمومی به نام دارنده سهم وارد شود و در موقع انحلال هم از دارائی شرکت سهم ببرد . مگر این که شخص دیگری در دادگاه ثابت کند که سهم متعلق به او است و دارنده به نا حق آن را در تصرف دارد .

سهامی که در بورس ها معامله می شود اغلب بی نام است و اشخاصی که مایل به خرید و فروش سهام تجارت نموده و استفاده ببرند سهام بی نام می خرند .

انتشار سهام بی نام و یا صدور گواهی موقت بی نامموقعی ممکن ایت که تمام قیمت آن پرداخته شده باشد.

سهام با نام و بی نام در تمام مراحل دارای یک ارزش می باشند و دارندگان آنها در نفع وضرر و استفاده شرکت یکسان اند.
زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته و در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام نباشد نقل و انتقال سهام ممتاز ممکن است سهام ممتاز منتشر کند . سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر سهام رجحانی در نفع و یا سرمایه و یا سایر موارد داشته باشد ولی در هر حال قیمت اسمی آنها از سایر سهام تجاوز نخواهد نمود .

شرکت احتیاج فوری به افزایش سرمایه دارد . ممکن است سهامی منتشر نماید که دارندگان آن قبلاً پنج درصد از منافع شرکت برده و بقیه بین تمام صاحبان سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم شود و یا در صورت انحلال شرکت ابتدا قیمت اسمی سهام ممتاز پرداخت و بقیه به صاحبا ن سهام عادی داده می شود .

شرکت احتیاج به راهنمایی و جلب نظر و یا حمایت اشخاص بصیر و کارشناسان اقتصادی دارد ، می تواند سهام ممتازه به آنها داده و قیمت آن را دریافت دارد ولی صاحبان چنین سهامی در مجامع عمومی عادی برای هر یک سهم حق دو رأی یا بیشتر داشته باشند .

سهام ممتاز

سهام ممتاز موقعی قابل انتشار است که اساسنامه شرکت اجازه انتشار آن را داده باشد و یا مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید . در تبصره 2 ماده 24 اصلاحی مقرر گردیده در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات قانون مزایائی قائل شوند این گونه سهام ، سهام ممتازه نامیده می شود .

سهام شرکت

کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست . زیرا در این صورت هیچ کدام از سهام به دیگری رجحان نداشته و عادی محسوب می شوند. سهام ممتاز ممکن است در چند وهله منتشر شده و دارای چند نوع باشد . مثلاً ممکن است شرکت یک سری سهام ممتازه داشته باشد که فقط پنج درصد از منافع بیش از سایر سهام ببرد و سری دیگر علاوه بر منافع در دارائی شرکت در زمان انحلال حق تقدم داشته باشد و همچنین دسته های دیگری .معمولاً در این قسم سهام ردیف ممتاز هر یک جدا بوده و به علامت الف و ب یا علامت دیگر مشخص می شوند و در ذیل هر یک از سهام امتیازی برای آنها معلوم شده چاپ می شود .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.