انواع مثلث متقارن


گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

همنهشتی مثلث ها در هندسه — به زبان ساده (+ دانلود فیلم آموزش گام به گام)

در هندسه (Geometry)، دو شکل را همنهشت (congruent) می‌گویند اگر دارای شکل و اندازه یکسانی باشند. چرخش و دوران چنین شکل‌هایی باعث از بین رفتن همریختی و همنهشتی آن‌ها نمی‌شود. در این بین همنهشتی مثلث در هندسه از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا بسیار از اشکال را می‌توان به مثلث‌های مختلف افراز کرد.‍ در این نوشتار به بررسی همنهشتی مثلث ها در هندسه خواهیم پرداخت و با شیوه‌های تعیین آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز برای تشخیص همنهشتی چند ضلعی ها، روشی ارائه خواهیم کرد.

فیلم آموزشی همنهشتی مثلث‌ها

برای آشنایی بیشتر با اشکال هندسی بهتر است نوشتار چهار ضلعی ها — به زبان ساده و آشنایی با چند وجهی ها — به زبان ساده را مطالعه کنید. همچنین خواندن مطلب آشنایی با تبدیلات هندسی — به زبان ساده و حرکت انتقالی در ریاضیات — به زبان ساده نیز خالی از لطف نیست.

همنهشتی مثلث ها در هندسه

همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، همریختی و همشکلی دو شکل هندسی به معنی آن است که بتوانیم آن‌ها را مشابه یکدیگر تشخیص دهیم. در این بین برای بیان ریاضی و ایجاد قوانین همنهشتی از تعریف و قضیه‌هایی استفاده می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

به طور رسمی می‌گوییم دو شکل همنهشت هستند اگر مجموعه نقاط هر یک از آن‌ها بوسیله یک تبدیل متقارن (Ismoetry) به مجموعه نقاط دیگری تبدیل شود. منظور از تبدیل متقارن، محاسباتی است که اندازه یا زوایای شکل را تغییر نداده و صرفا باعث دوران یا جابجایی نقاط شود.

در تصویر زیر چهار مثلث ترسیم شده است. دو مثلث سمت چپ با یکدیگر همنهشت هستند. مثلث سوم با مثلث‌های اول و دوم مشابه (Similar) است، ولی همنهشت نیست. از طرفی مشخص است که مثلث چهارم هم در اندازه اضلاع و هم زاویه با مثلث‌های دیگر متفاوت است.

Congruent_non-congruent_triangles

تصویر ۱: همنهشتی در مثلث‌ها

به بیان دیگر می‌توان گفت که اشکالی که بوسیله دوران، انعکاس یا جابجایی بر یکدیگر منطبق می‌شوند، همنهشت هستند. در تصویر ۱ مشخص است که مثلث دوم را با مقداری دوران (Rotation) و ایجاد تصویر انعکاسی (Reflection) و همچنین جابجایی (Translation) می‌توانیم بر شکل اول منطبق کنیم. در ادامه هر یک از این تبدیلات را که باعث همنهشتی مثلث ها در هندسه خواهند شد، مرور خواهیم کرد.

تبدیل دوران (Rotation Transformation)

دوران یا چرخش، یک حرکت دایره‌ای از یک تصویر در اطراف یک مرکز یا نقطه مرکزی است. در انواع مثلث متقارن تصویر زیر دوران یک شکل را مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است فاصله بین نقطه‌ها و قالب شکل‌ها در کل، تغییری نیافته است ولی نحوه نمایش شکل تغییر کرده است.

Rotation transformation

تبدیل جابجایی (Translation Transformation)

تبدیل جابجایی، عملی است که طی آن تمامی نقطه‌ها به اندازه‌ای ثابت در جهتی خاص انتقال داده می‌شوند. تصویر زیر نشانگر یک تبدیل جابجایی است که طی یک محور مستقیم نقاط تغییر یافته‌اند.

Translation Transform

تبدیل انعکاسی (Reflection Transformation)

یک تصویر تبدیل یافته توسط یک تبدیل انعکاسی (بازتابی)، تصویر آینه آن در محور یا صفحه انعکاس است. همانطور که در تصویر زیر دیده می‌شود، خطوط قرمز رنگ به عنوان محور در نظر گرفته شده و شکل‌ قرمز، حول خط پایین، انعکاس داشته تا شکل سبز رنگ را پدیده آورد. همچنین انعکاس دوباره این شکل روی محور موازی با محور اولیه شکل آبی رنگ را پدیده آورده است که با شکل قرمز رنگ معادل است. این امر نشان می‌دهد استفاده از دوبار تبدیل انعکاسی روی یک شکل یکسان، دوباره شکل اولیه را بازسازی می‌کند.

reflection transform

تعریف همنهشتی هندسی

در هندسه بعضی اوقات اصطلاح رابطه همنهشتی با رابطه برابری یکسان در نظر گرفته می‌شود. در ادامه این موارد را بازگو می‌کنیم.

 • دو قطعه خط همنهشت هستند، اگر دارای طول برابر باشند.
 • دو زاویه همنهشت هستند، اگر اندازه برابر داشته باشند.
 • دو دایره همنهشت هستند، اگر دارای قطر یکسانی باشند.

به این ترتیب می‌توان گفت دو شکل در هندسه همنهشت هستند اگر همه اجزای آن‌ها برابر یا همنهشت باشند. این برابری و همنهشتی نه تنها برای زاویه‌ها و اضلاع دو شکل باید صدق کند، بلکه قطرها، محیط و مساحت آن‌ها نیز باید یکسان باشد. از طرفی تشابه، می‌تواند به دو شکل مربوط باشد که مشابه بوده ولی یکسان انواع مثلث متقارن و برابر نباشند. همانطور که در تصویر ۱، شکل اول و سوم مشابه یکدیگرند ولی برابر نیستند. این امر نشان می‌دهد که می‌توان همنهشتی را برای دو شکل مشابه در صورتی در نظر گرفت که همه اجزای آن‌ها نیز برابر باشند.

همنهشتی مثلث ها

دو مثلث را همنهشت گویند، اگر اضلاع متناظر آن‌ها دارای طول‌های یکسان و زاویه متناظر نیز با اندازه‌های برابر باشند. اگر مثلث ABC همنهشت با مثلث DEF باشد، از نماد زیر استفاده خواهیم کرد.

در بسیاری از حالت‌ها، به جای بررسی همنهشتی همه اجزای مثلث‌ها، کافی است بعضی از خصوصیات اصلی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. در فضای اقلیدسی می‌توان همنهشتی مثلث‌ها را به یکی از صورت‌های زیر نشان داد.

 • دو ضلع و زاویه بین (Side-Angle-Side) یا SAS: اگر دو ضلع از مثلثی دارای طول‌های یکسانی باشند و زاویه بین آن دو نیز در دو مثلث یکسان باشد، آن دو مثلث را همنهشت می‌نامند.

SAS-Congruent_triangles

 • سه ضلع (Side-Side-Side) یا SSS: اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلثی دیگر برابر باشند، آن دو مثلث همنهشت خواهند بود.

SSS Congruent_triangles

 • دو زاویه و ضلع بین (Angle-Side-Angle) یا ASA: اگر دو زاویه و ضلع بین آنها در دو مثلث با یکدیگر برابر باشند، آن دو مثلث را همنشهت می‌نامند.

ASA Congruent_triangles

 • دو زاویه و یک ضلع (Angle-Anlge-Side) یا AAS: فرض کنید دو زاویه از دو مثلث با یکدیگر برابرند. اگر ضلعی، غیر از ضلع میان این دو زاویه نیز با ضلع متناظرش در مثلث دیگر برابر باشد، آنگاه دو مثلث همنهشت خواهند بود.

AAS Congruent_triangles

همنهشتی دو مثلث با برابری دو زاویه و یک ضلع

نکته: از آنجایی که با برابر بودن دو زاویه در بین دو مثلث می‌توان نتیجه گرفت که سه زاویه مثلث‌ها نیز برابرند، می‌توان وضعیت AAS و ASA را یکسان در نظر گرفت. زیرا مجموع زاویه‌های هر مثلث برابر با ۱۸۰ درجه است، در نتیجه به راحتی با یکسان بودن دو زاویه در بین دو مثلث، به برابری زاویه سوم هم پی خواهیم برد. در چنین حالتی گاهی از اصطلاح AAcorrS استفاده می‌شود که در برخی موارد به آن همنهشتی با دو زاویه و یک ضلع نیز می‌گویند.

 • وتر و یک ضلع در مثلث قائم‌الزاویه (Right-angle-Hypotenuse-Side) یا RHS: با توجه به اینکه در یک مثلث قائم‌الزاویه، زاویه ۹۰ درجه وجود دارد، با فرض برابری وتر و یک ضلع دیگر می‌توان براساس قانون فیثاغورس (Pythagorean Theorem)، نتیجه گرفت که ضلع سوم آن‌ها نیز برابر است و در نتیجه طبق وضعیت SSS، دو مثلث همنهشت خواهند بود.

ولی باید توجه داشت که وجود رابطه تساوی سه زاویه در بین دو مثلث (Angle-Angle-Angle) یا AAA یا دو ضلع و یک زاویه به تنهایی (Side-Side-Angle) یا SSA، نمی‌تواند همنهشتی دو مثلث را نتیجه دهد.

نکته: برابری سه زاویه در بین دو مثلث، باعث همنهشتی نمی‌شود. در تصویر ۱، مثلث شماره ۱ با مثلث شماره ۳ مشابه بوده ولی همنهشت نیستند. زیرا سه زوایه در هر دو شکل برابر هستند ولی اضلاع متناظر در این مثلث‌ها با یکدیگر برابر نیست.

اصل همنهشتی مثلث ها در هندسه

طبق تعریف همنهشتی، شرط کافی برای آنکه دو شکل همنهشت باشند، آن است که اجزای آن‌ها همنهشت باشند. عکس این حالت برای مثلث‌ها نیز برقرار است. به این معنی که اگر دو مثلث همنهشت باشند، آنگاه تمامی اجزای آن‌ها نیز همنهشت خواهند بود. به این اصل گاهی همنهشتی جزئی مثلث (CPCTC) یا Corresponding Parts of Congruent Triangles are Congruent می‌گویند.

این گزاره به صورت ریاضی به شکل زیر نوشته می‌شود.

$$\large \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

$$\large \overline \cong \overline$$

همنهشتی‌های بالا بخصوص زمانی که به همنهشتی اجزای مثلث‌های برابر احتیاج داریم، ضروری است. برای مثال اگر بتوانیم نشان دهیم که دو مثلث بنابر حالت SSS، همنهشت هستند، می‌توانیم بنا به همنهشتی، برابری زاویه‌های هر دو مثلث را هم نتیجه بگیریم.

نکته: در اشکال چند وجهی (Polygon) این قضیه را می‌توان به کار برد. به این معنی که با همنهشتی بین دو چند وجهی، می‌توان به همنهشتی اجزای آن‌ها رسید.

همنهشتی در چند وجهی یا چند ضلعی‌ها

برای اینکه دو چند ضلعی همنهشت باشند، باید در اولین گام، دارای تعداد اضلاع برابر باشند. به این ترتیب هر دو چند ضلعی دارای تعداد رئوس و قطرهای برابر هستند. دو چند ضلعی که دارای تعداد اضلاع برابر باشند، به شرطی همنهشت هستند که دارای توالی ضلع‌ها و زاویه‌های یکسان باشند (چه ساعت‌گرد چه پادساعت‌گرد). این امر به این معنی است که مثلا ضلعی که در هر دو شکل دارای طولی برابر با ۵ است، به زاویه‌های یکسانی نیز منتهی شود.

۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال که هر کسی باید بشناسد!

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

واضح است که نمودارها فاکتورهای تکنیکال تأثیرگذار بر قیمت‌ها را نشان داده و تاریخ قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. با بررسی یک دوره طولانی از حرکات قیمت دارایی، می‌توان الگو (Pattern)های تکرار شونده را شناسایی کرد که تأثیر مناسبی در تریدهای فعلی در بورس، فارکس یا بازارهای ارز دیجیتال دارد. بسیاری از تریدرها، الگو های کلاسیک را شاخص‌های مناسب و قابل اعتمادی برای ترید ارزهای دیجیتال می‌دانند.

الگو های کلاسیک در ترید

این الگو های کلاسیک، احتمال ادامه روند فعلی یا تغییر جهت آن را نشان می‌دهد. آنها دوره‌های تثبیت را که در یک روند کاملا مشخص مشخص شده، نشان می‌دهند و به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. در این مقاله به رایج‌ترین الگو ها نگاهی خواهیم داشت:

از مورد اول شروع می‌کنیم.

۱. پرچم (Flag)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

از لحاظ بصری این الگو شبیه یک پرچم روی یک میله است. این میله پرچم جهت روند غالب انواع مثلث متقارن را نشان می‌دهد. به دلیل تغییر شدید در یک روند، پرچم به عنوان بخشی از آن تشکیل می‌شود.

پس از این که جهت روند مشخص شد، باید روی ارتفاع میله پرچم متمرکز شوید: این نشان دهنده هدف قیمت در انتهای شکل گیری الگو است. معمولاً داخل پرچم پنج موج شکل می‌گیرد و در موج پنجم، قیمت از الگو فراتر می‌رود (بریک اوت می‌کند).

پرچم‌ها معمولا با شکست قيمتی شدیدی همراه هستند. برای ارزیابی میزان شکست، تریدر باید عمق بدنه (Body)، زاویه شیب و تعداد امواج قبلی را اندازه گیری کند. هر چه شیب زاویه تندتر باشد، شکست قوی‌تر خواهد بود. تحلیلگران توصیه می‌کنند که تنها پس از اینکه شکست اتفاق افتاد، با این الگو ترید ارزهای دیجیتال را انجام دهید.

۲. پرچم سه گوش (Pennant)الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

این الگوی شبیه به پرچم است اما یک ساختار مثلثی دارد. سه گوش‌ها وسط یک روند غالب ظاهر می‌شوند. تفاوت بین یک سه گوش و یک پرچم در این است که پرچم سه گوش در یک محدوده باریک حرکت می‌کند و موج‌های انتهای پرچم سه گوش، کوچک‌تر از ابتدای شکل گیری آن هستند.

با تشکیل یک پرچم سه گوش، معمولا حجم معاملات کاهش می‌یابد و بعد از شکست دوباره رشد می‌کند. پرچم‌ها معمولا از بیش از ۲۰ کندل تشکیل می‌شوند. مانند پرچم، ارتفاع پرچم نشان دهنده تارگت قیمت پس از شکست قیمت پنج موج از محدوده بدنه است.

۳. مثلث (Triangle)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

این الگو در عمل و بسته به نوع الگو مانند مثلث معمولی با اوج‌های مختلف به نظر می رسد. مثلث‌ها معمولاً در انتهای روند غالب تشکیل می‌شوند. بسته به جهت روند موجود، مثلث یک سیگنال ادامه‌دار قوی یا ضعیف را نشان می‌دهد.

بسته به روند غالب مثلث‌ها می‌توانند بر مبنای موارد زیر به تریدر کمک کنند تا هنگام ترید ارزهای دیجیتال تصمیم آگاهانه‌ای بگیرد.

به طور معمول مثلث صعودی در روند صعودی تشکیل می‌شود و مسیر حرکت قیمت را ادامه می‌دهد. همین مورد در مورد مثلث نزولی نیز صدق می‌کند. اما اگر یک مثلث صعودی در دوره روند خرسی ظاهر شود (یا برعکس آن – یک مثلث رو به پایین در روند گاوی ظاهر می شود) پس استحکام روند کم است. تحلیل اطلاعات اضافی برای شناسایی ادامه‌دار بود روند لازم است.

مثلث متقارن نه یک الگوی صعودی است و نه یک الگوی نزولی و به همین دلیل تحلیل آن به روند اصلی بستگی دارد. این یک الگوی خنثی است که دوره تثبیت قیمت را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اصلی الگو های مثلث در زیر آورده شده است:

 • پنج موج: احتمالا در صورت وجود امواج بیشتر، حرکت قیمت پس از شکست معنی دارتر خواهد بود.
 • شکست قیمت در بخش اول یا دوم مثلث نشانگر قدرت روند است. به همین ترتیب، شکست قیمت در قسمت آخر مثلث نسبتاً ضعیف و تغییرات کوتاه است.
 • پس از شکست، قیمت فاصله‌ای برابر با بزرگترین قسمت بدن را پوشش می‌دهد.

۴. گُوه (Wedge)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

گُوه مانند مثلث است، اما معکوس کننده روند. این الگو معمولا روند صعودی را معکوس می‌کند اما استثناهایی نیز دارد. بعضی اوقات گُوه در حال رشد روند را ادامه می‌دهد.

اگر قبل از گُوه در حال رشد روند نزولی وجود داشته باشد، معلوم می‌شود که گُوه در حال رشد، روند را ادامه داده است. در درجه اول انواع مثلث متقارن پس از گُوه در حال رشد، قیمت کاهش می‌یابد.

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

گُوه نزولی یک الگوی خرسی است. این یک الگوی نسبتا نادر از تحلیل تکنیکال است که در روند نزولی تشکیل شده است. معمولا یک گُوه در حال سقوط روند صعودی را نشان انواع مثلث متقارن می‌دهد اما همیشه این گونه نیست.

۵. سر و شانه (Head & Shoulder)

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

الگوی سر و شانه یک الگوی کاملا متداول پس از یک روند صعودی است و سه قله را نشان می‌دهد که وسط آن (قله) بالاترین و دو قله دیگر در طرفین (شانه‌ها) است. این اندیکاتور قیمت را برعکس کرده و روند نزولی جدیدی ایجاد می‌کند.

در مقابل این الگو یک وضعیت معکوس وجود دارد اما در حال حاضر در روند نزولی، جایی که این سیگنال معکوس باعث ظهور روند صعودی می‌شود.

الگو ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال مثلث گوه سر و شانه پرچم سه گوش

سخن پایانی

پیدا کردن الگو های کلاسیک در عمل مدتی طول می‌کشد.

هرچه نمودارها در طی تحلیل تکنیکال (TA) تحلیل شوند، پیدا کردن آنها ساده‌تر خواهد بود. این الگو ها سیگنال‌های ترید ارزهای دیجیتال خوبی هستند؛ زیرا به انواع مثلث متقارن پیش بینی اهداف قیمت کمک می‌کنند.

سودمندی کلی چنین الگو هایی برای تریدر قابل اهمیت است. برای مدیریت صحیح ریسک، این سیگنال‌ها را نباید در گزینه ای جداگانه در نظر گرفته شوند.

مثلث برمودای بیت‌کوین!

آیا می دانید یک دوازده سطحی چند زاویه دارد؟ من هم نمی دانم. آسان تر این است که به ساده سازی امور بپردازیم. سه عدد راحت تری برای مدیریت این کار است و فرضا می توانیم از یک مثلث عادی و پیش پا افتاده برای انجام این قبیل محاسبات استفاده کنیم. این قضیه به طور جالبی در مورد بیت کوین هم صدق می کند. تقریبا در سه ماه گذشته قیمت ترید آن به اصطلاح مثلثی بوده است.

اجازه دهید توضیح دهم که منظورم از مثلث چیست. روشی برای تحلیل نمودار های قیمت وجود دارد که تحلیل تکنیکال نامیده می شود و در واقع می توان این تحلیل را در مورد قیمت هر چیزی اعمال کرد.

در این تحلیل، ما اساسا در جستجوی الگو های قیمت و استفاده از آنها برای پیش بینی آنچه هستیم که ممکن است برای قیمت در آینده اتفاق بیافتد. وقتی که الگوی مشابهی اتفاق می افتد، این پیش بینی ها توسط آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، دیکته می شوند. من در مورد تحلیل تکنیکال در وبلاگ دیگری صحبت کرده ام که از طریق این لینک می توانید به آن دسترسی داشته باشید. در آنجا به طور پیچیده تری در مورد قضیه بحث شده است. موضوع مثلث در اینجا تا آنجا که ممکن است ساده سازی شده است.

درآمدی کوتاه بر این موضوع

سه نوع مثلث وجود دارد: متقارن، صعودی و نزولی. آنها مانند شکل زیر به نظر می رسند:

این ایده به این شیوه است که قیمت دارایی (خط سیاه) در داخل شکل مثلث (خطوط سبز) ترید می شود، تا اینکه سرانجام از مثلث بیرون می رود. زمانی که قیمت از محدوده مثلث خارج شد، معمولا در همان جهت خروج ادامه پیدا می کند. هر چه مثلث بزرگتر باشد، حرکت خروجی نیز بزرگتر خواهد بود.

مثلث صعودی معمولا یک الگوی صعودی است و این یعنی قیمت با احتمال بیشتر و بر اساس سوابق گذشته، به سمت بالا خروج پیدا می کند. عکس این قضیه مثلث نزولی می باشد که به احتمال بیشتر، قیمت به سمت پایین خروج پیدا می کند. اما در میانه این دو مثلث متقارن وجود دارد که نه مثبت و نه منفی است. تجارب گذشته نشان داده که در این حالت احتمال پنجاه پنجاه برای خروج قیمت از هر دو سمت وجود دارد.

این چیزی است که بیت کوین امسال انجام داده است.

آشنا به نظر می رسد؟

بعد از یک جهش بالاتر در نیمه اول سال، سه ماه گذشته یک مثلث متقارن کلاسیک را نشان داده است. متاسفانه این الگو چندان مفید نیست و چشم اندازی خنثی را نشان می دهد. تجارب گذشته نشان می دهد که احتمال در اینجا پنجاه پنجاه باشد. اما آنچه که می دانیم این است که زمان در حال سپری شدن می باشد و انتهای این الگو در حال نزدیک شدن است، و زیاد طول نمی کشد که جهت این حرکت مشخص خواهد شد. این مثلث بسیار بزرگ است، بنابراین حرکتی که در نتیجه آن حاصل می شود احتمالا بسیار بزرگ خواهد بود.

چرا ما چنین الگو های فنی را مورد توجه قرار می دهیم؟

ارز های دیجیتال تا حدود زیادی به این شیوه تحلیل می شوند و این تحلیل ها در گستره ای از رسم کردن مثلث های ساده تا شاخص های آماری بسیار پیچیده تر قرار می گیرند. دلیل این امر واضح است. طبقه های دیگر دارایی ها دارای محرک های خارجی واضحی هستند که بر آنها تاثیر می گذارند. به عنوان مثال، ارز ها دارای نرخ سود هستند (مثلا از طریق تصمیمات بانک مرکزی) و سهام نیز دارای جریان های نقدی یا عایدی های شرکت می باشند. دارایی های کریپتویی شاید هیچ یک از موارد بالا را نداشته باشند. در نتیجه باید بر تحلیل تکنیکال اتکا کرد و عوامل بنیادین انواع مثلث متقارن اصلی را در واقع نمی توان در نظر گرفت.

البته شرایط برای همیشه به این صورت باقی نخواهد ماند. استدلال می شود که دارایی های کریپتویی باید به شیوه ای در برابر تردید و عدم قطعیت محافظت شوند. ما در دوران جالبی زندگی می کنیم. در زمان وقوع یک رکود جهانی، بیت کوین چگونه عکس العمل نشان خواهد داد؟ یا در یک بحران مالی شدیدتر، بیت کوین چکار خواهد کرد؟ آیا بیت کوین به عنوان پناهگاهی امن دیده خواهد شد؟ این انواع مثلث متقارن قبیل سوالات و بسیاری دیگر هنوز مانده که جواب داده شوند.

پس برگردیم به مثلث

بیت کوین به طور واضحی در حال ترید شدن در داخل مرز های مثلث ذکر شده است و ما در انتظار خروج از این مثلث هستیم. این حرکت احتمالا بسیار قدرتمند خواهد بود. اگر احتمال صعود می دهید، حرکت به بالای ۱۰۷۰۰ دلار می تواند دیدگاه مثبت شما را تایید کند. اگر انتظار نزول دارید، افت به زیر ۸۳۰۰ دلار، دیدگاه منفی شما را تایید خواهد کرد. اگر نظری در این میان ندارید، در نهایت خروج از این الگو به تصمیم گیری شما کمک خواهد کرد.

در زمان حساسی برای بیت کوین قرار داریم و چند هفته بعد احتمالا جهت قیمت را برای چند ماه آینده دیکته خواهد کرد. من خوشبین هستم و به بیت کوین اعتقاد دارم، بنابراین تعصبم به من می گوید که حرکت به بالا خواهد بود. البته ممکن است اشتباه کنم و باید برای آن آماده باشم.

الگوي مثلث متقارن

انواع مختلفي از الگوهاي مثلثي وجود دارد كه مي‌تواند در معاملات شما موثر باشند. يكي از مزيت‌هاي اين نوع الگو اين است كه به ميزان يكساني براي فروشندگان يا خريداران بازار قابل استفاده است.

اين باعث مي‌شود اين الگوها از نظر يك معامله‌گر CFD بسيار مفيد به نظر برسند. توجه داشته باشيد كه اگر هميشه به خريد در بازار علاقه‌مند باشيد، ممكن است فرصت‌هاي معاملاتي مناسبي براي فروش را از دست بدهيد.

الگوهاي مثلثي آي سي ام بروكرز - ترند صعودي بازار icmb - معامله‌گر CFD آي سي ام بروكرز

مثلث‌ها الگوهايي هستند كه در هنگام ثبات قيمتي ايجاد مي‌شوند. با اين حال به دليل اينكه اين الگوها صرفا تنها براي خريد يا فروش نيستند، بايد تا زماني كه يك نقطه شكست ايجاد شود، بر آنها نظارت كنيد.

به طور كلي دو بخش براي الگوهاي مثلثي وجود دارد: 1 – الگوهاي مثلثي صعودي نزولي (معكوس يكديگر) 2 – مثلث متقارن

الگوي مثلث صعودي icmbrokers

مثلث صعودي شناخته‌ شده‌ترين الگوي در بخش الگوهاي مثلثي است و به استفاده كردن از يك خط مقاومت و يك خط حمايت در حال صعود، مربوط مي‌شود.

بخش‌هاي مهم اين الگو شامل خط مقاومت و خط ترند صعودي مي‌شود. شما بايد در حين شكل‌گيري اين الگو، به حجم معاملاتي توجه داشته باشيد و ببينيد كه در هنگام شكست، حجم چه تغييري مي‌كند.

الگوي مثلث نزولي

همانطور كه از اسم آن مشخص است، معكوس الگوي مثلث صعودي، الگوي مثلث نزولي است كه مشخصه‌هاي بسيار مشابه‌اي با معكوس خود دارد.

مانند الگوي مثلث نزولي، شكست مي‌تواند در هر جهتي رخ دهد بنابراين شما بايد به جهت شكست قيمتي توجه داشته باشيد.

الگوي مثلث متقارن - الگوي مثلث نزولي - خطوط حمايت و مقاومت icmbrokers

الگوي مثلث متقارن

الگوي مثلث متقارن داراي ويژگي‌هايي مشترك با الگوهاي مثلث صعودي و نزولي است. مخصوصا از اين نظر كه قيمت به يك محدوده‌ي تنگ‌تر حركت قيمتي در حال ورود است و معامله‌گر به دنبال شكست قيمتي است.

علاوه بر اين، در حين شكل‌گيري اين الگو احتمالا مشاهده خواهيد كرد كه حجم نماد معاملاتي كاهش پيدا مي‌كند و پس از رخداد شكست، به طور قابل توجهي به بالاتر از ميانگين جهش پيدا مي‌كند.

فیلتر مثلثی‌های بورس تهران | 5 خرداد 1400

فیلتر مثلثی‌های بورس تهران | 5 خرداد 1400

در شرایطی که بورس ایران اوضاع روبراهی ندارد، برخی پولها را از بورس خارج کرده اند و برخی هم با افق بلند سهامداری می کنند ، احتمالا گروهی هم هستند که بازار را رصد کرده و مترصد شکار فرصتها هستند.

دخالتهای دولتی و تغییرات پشت سر هم قوانین که احتمالا با نیت خیرخواهانه صورت پذیرفته متاسفانه تاکنون نتوانسته چندان موثر و اثربخش باشد و در برخی موارد منجر به تاثیرات منفی و تشدید شرایط رکود هم شده است. همین موضوع سبب شده عده بسیاری اعتقاد داشته باشند که تحلیل ها خصوصا تحلیل تکنیکال بی فایده بوده و برای بورس ایران کاربرد چندانی ندارد! هر چند ممکن است این نظر تا حدودی صحیح بنظر برسد و این موضوعات سبب بهم خوردن شکل کلی چارت شده باشند، اما بزرگی شرکتها و میزان سهام شناور آنها نقش مهمی در کارا بودن دانش تکنیکال که بر اساس عرضه و تقاضا، تکرارها، قواعد روانشناختی و دانش احتمالات است دارد.

از زیرشاخه های تحلیل تکنیکال، ترید براساس تحقق الگوها در نمودارها می باشد این الگوها در دسته بندی های کلی مانند الگوهای کلاسیک، الگوهای کندل استیک، الگوهای هارمونیک و … طبقه بندی شده اند.

یکی از الگوهای رایج که جزو الگوهای کلاسیک نیز محسوب شده و در مبحث الیوت با جزییات بیشتری به آن پرداخته شده، الگوی مثلث است. مثلث ها انواع مختلفی داشته و فارغ از اسامی ای که در کتابها و مباحث آموزشی برای آنها گذاشته شده عموما طبق یک قاعده کلی رفتار می کنند به اینصورت که دامنه نوسان قیمتی طی مدت زمانی در یک فضای مثلثی شکل محصور شده و درست پس از شکست یکی از اضلاع ، قیمت حداقل به اندازه قاعده مثلث در همان جهت حرکت خواهد کرد!

از شروطی که باید در شکست اضلاع به آنها اهمیت داد، وجود کندل بلند و کشیده همسو با جهت قیمت در ناحیه شکست، وقوع حجم بالا در ناحیه شکست و تثبیت شکست در روزهای بعد از آن است و فقدان هر کدام از این شروط سبب نقض شدن یا کم اهمیت بودن شکست و نامعتبر بودن تشکیل الگوی مثلث می شود.

مثلث ها نشانه خستگی سرمایه گذارن و سهامداران است و بیشتر در اصلاحات قیمتی دیده می شوند معمولا هر چه شناوری و ارزش بازار شرکت بزرگتر باشد و قیمت سهم هم مدت زمان بیشتری در داخل ناحیه مثلثی شکل محصور شده باشد شرایط بهتری برای تشکیل الگو بوجود خواهد آمد و مانند یک فنر جمع شده قیمت، پتانسیل بیشتری برای حرکت کردن ذخیره می کند. یادتان باشد در داخل محدوده مثلث شکل ، ناحیه ترید ممنوع بوده و تازمان شکست یک از اضلاع مثلث باید صبور بوده و تنها با رعایت سه شرط شکست که در بالاتر عنوان شد می توان بدنبال فرصتهای معامله گری بود.

آموزش کامل الگوی مثلث را در فیلد پایین مشاهده نمایید.

معاملات بر اساس الگوی مثلث در تایم فریم روزانه بیشتر برای سرمایه گذاری میان مدت مناسب است. ما در ادامه لیست تمامی سهامی که در حال تشکیل الگوی مثلث هستند را از بقیه سهام فیلتر کرده و در ادامه ارائه می کنیم. طبیعی است این نمادها سیگنال خرید یا فروش نیستند اما می توان برای شکار فرصتها این نمادها را تحت نظر داشت و از آنها بعنوان ایده معاملاتی استفاده نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.