نقل و انتقال قهری سهام


انتقال سهام شرکت

فقه،حقوق،الهیات انتقال قهری سهم الشركهپروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی هدف از این پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد دانلود پروپوزال پایان نامه رشته حقوق خصوصی حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی چکیده : انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد. انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد. کلید واژگان : سهم الشركه شرکت تعاونی انتقال قهری سهم الشركه ماهیت حقوقی سهم الشركه انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه الف) بیان مساله هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار نقل و انتقال قهری سهام دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند. قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: “شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی) سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد. امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟ ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است. در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود. درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد. “فهرست مطالب” چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1 فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2 الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..3 ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6 ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7 ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7 د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8 ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10 ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..10 و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………10 ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..11 ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11 منابع و مآخذ. الف – کتب.. ب- مجموعه قوانین ج- مقالات و رساله ها. 18000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : انتقال قهری سهم الشركه ماهیت حقوقی سهم الشركه انتقال قراردادی سهم الشركه انتقال اختیاری سهم الشركه حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه پروپوزال انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

تاریخچه ویدیو آرت مشخصات محصول دسته رسانه و علوم ارتباطات حجم 433 بایت صفحه 43 فرمت doc قیمت 19000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود دانلود تاریخچه و نحوه شكلگیری ویدئوآرت هدف از این مقله بررسی تاریخچه و نحوه شكلگیری ویدئوآرت…

ادبیات نظری شهروند مشخصات محصول دسته روانشناسی و علوم تربیتی حجم 110/79 کیلوبایت صفحه 57 فرمت doc قیمت 19000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی با فرمت word خرید و دانلود فصل…

پاورپوینت طرح درس طلای سیاه ششم مشخصات محصول دسته ششم ابتدایی حجم 1/94 مگابایت صفحه 19 فرمت pptx قیمت 8000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود دانلود ایران و منابع انرژی طلای سیاه درس 7 ششم ابتدایی پاورپوینت ایران و منابع…

رشد اقتصادی مشخصات محصول دسته پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 51 بایت صفحه 21 فرمت doc قیمت 13000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود دانلود تحلیلی بر رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی (OIC) با تاكید بر…

مبانی نظری انعطاف پذیری کنشی مشخصات محصول دسته روانشناسی و علوم تربیتی حجم 177/79 کیلوبایت صفحه 51 فرمت docx قیمت 21000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی انعطاف پذیری کنشی دانلود مبانی نظری و پیشینه…

دانلود پاورپوینت سیستم تولید آمونیاک مشخصات محصول دسته فنی و مهندسی حجم 1/46 مگابایت صفحه 25 فرمت ppt قیمت 12000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تولید آمونیاک دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تولید آمونیاک دانلود…

نحوه انتقال سهام متوفیان به وراث چگونه است؟

 نحوه انتقال سهام متوفیان به وراث چگونه است؟

مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از مراتب انتقال قهری سهام به وراث خبر داد.

به گزارش شهرآرانیوز به نقل از بازار سرمایه ایران، «علیرضا ترابی» درباره چگونگی انتقال سهام متوفیان به وراث اظهار داشت: برای انتقال سهام به ورثه قانونی باید مراحلی را از طریق سایت شرکت سمات (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) و دفاتر پیشخوان دولت طی کرد که این مراحل به این ترتیب است.

وی در این زمینه گفت: در ابتدا وراث به سایت شرکت سمات مراجعه کرده و وارد قسمت خدمات انتقال سهام اشخاص متوفی می‌شوند، پس از مطالعه فهرست دفاتر پیشخوان دولت و انتخاب نزدیک‌ترین دفتر با در دست داشتن مدارک لازم اقدام به تشکیل پرونده قهری می‌کنند.

ترابی با اشاره به مدارک لازم در این زمینه، افزود: گواهی‌نامه واریز مالیاتی، گواهی انحصار وراثت، گواهی فوت، اصل و تصویر اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی (یا برابر اصل) و وراث مدارک مورد نیاز است.

مدیر خدمات حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خاطرنشان‌کرد: پس از مراجعه به نخستین دفتر پیشخوان دولت نسبت به ارائه فرم نقل و انتقال قهری به یکی از ورثه یا نماینده وراث اقدام کرده و پس از تکمیل مدارک اخذ شده به سمات ارسال می‌کنند.

دعاوی مرتبط با سهام شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

سهام شرکت، به عنوان یک مال و حق مالی برای صاحب ان، صرف نظر از اینکه ناشی از کدام شرکتی باشد، شریک و مالک ان محسوب می‌شود و در بردارنده حقوق و تعهدات او به نسبت سهم او به موجب قرارداد شرکت یا برگه سهام می‌باشد.

بنابراین بر اساس اصل مالکیت و انتقال حقوق مالی و مال، هر شخص شریک که دارای سهام در شرکتی باشد می‌تواند ان را با انجام تشریفات قانونی به غیر منتقل کند. در بعضی از موارد این انتقال بدون هیچ تشریفات قانونی صورت می‌پذیرد و در بعضی موارد نیاز به تشریفات لازم می‌باشد.

در صورتی که شریکی سهام خود را منتقل نماید و از دادن برگه سهام به منتقل الیه و یا امضای برگه به منزله انتقال ان خودداری کند می‌تواند برای الزام شریک به انتقال و امضای برگه سهام، به دادگاه رجوع نماید و او را ملزم به انتقال نماید البته دعوی وی در صورتی موثر خواهد بود که شرایط شکلی انتقال مطابق قانون، رعایت شده باشد در غیر این صورت دعوی وی رد خواهد شد.

در شرکتهای سهامی به جهت آنکه از شرکتهای سرمایه هستند انتقال سهم آزاد است و در شرکتهای سهامی عام شرکاء میتوانند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شوند.

اما در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی مجمع عمومی یا شرکت یا نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند.

نحوه انتقال سهام بانام و بی نام در شرکت های سهامی عام و خاص

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

انواع سهام عبارت است از : سهام بانام ، سهام بی نام ، سهام موسس یا انتفاعی ، سهام ممتاز

قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
به عقیده دکتر پاسبان، نمی توان در اساسنامه انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و مدیران نمود اما می توان در اساسنامه، انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا بخش معینی را در صورت ورود قهری ورثه سهامداران بر اثر فوت صاحب سهم ، پیش بینی نمود.
بنابراین :

  • در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و
  • در سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

انتقال سهم در شرکتهای سهامی عام و خاص از طرف صاحب آن نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد ولی هرگاه سهم با نام باشد برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود در غیر این صورت انتقال از نظر شرکت اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . ان

نحوه انتقال سهام در شرکتهای اشخاص

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی می گردند.

در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه میسر نیست مگر با رضایت شرکاء و احقاق شرایط دیگری که قانون معین نموده است. برای انتقال سهم الشرکه رضایت کلیه شرکاء ضروری است هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود در نتیجه شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت. اما در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه با نظر اکثریت شرکاء امکان پذیر می باشد برای انتقال سهام در شرکت های اشخاص بایستی شرایط صحت معاملات رعایت شود در غیر این صورت موثر نخواهد بود. علاوه برآن این انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در قبال اشخاص ثالث موثر نخواهد بود .

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

الزام به انتقال سهام شرکت، پس از قرارداد عادی انتقال سهام شرکت و استنکاف فروشنده از انجام تعهدات در دادگاه حقوقی قابل طرح است. به موجب عقد شراکتی که شرکا با یکدیگر منعقد می کنند، هر کدام بسته به نوع شرکتی که ایجاد کرده اند سهام و حقوق و تکالیفی دارند که می توانند این حقوق و سهام خود را به شخص دیگری منتقل کنند و خود با انتقال سهام از جرگه شرکای شرکت خارج و مسوولیتی در قبال تعهدات شرکت و یا حقوقی که از منافع شرکت برای او به عنوان سود ایجاد می شود ندارد. با این وجود هر شریکی با توجه به قوانینی که در مورد انتقال سهام شرکت وجود دارد، می تواند با رعایت موارد و تشریفات قانونی، سهام خود را منتقل کند. چرا که سهام شرکت، به منزله حق مالی شریک در شرکت و سهم او از شراکت می باشد

در قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم سند ننموده مگر در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که که قانونگذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است . بنابراین درصورتی که یکی از شرکاء شرکتهای اشخاص بخواهد سهم الشرکه خود را منتقل نماید بایستی به موجب سند رسمی باشد در غیر این صورت انتقال گیرنده می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی سهام شرکت بخواهد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سهام شرکت، با توجه به اینکه سهام از اموال منقول به شمار می آید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد.

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در مورد سهام شرکت های سهامی خاص و عام مطرح می شود. سهام شرکت های سهامی به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام می باشد.

سهم شریک باید در ورقه ایی قید شود که به آن ورقه سهم گفته می شود. اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی ودارای شماره ی ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می شود برسد. اوراق سهام بایستی تحویل مالک آن گردد در صورتی که شخصی سهام شرکت را خریداری و مبلغ آن را نیز واریز نموده است و آن شخص یا شرکت از تحویل سهام خودداری نماید می توان دعوای الزام به تحویل سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد و پس از رسیدگی منجر به صدور رأی می گردد.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

در صورتی که نقل و انتقال سهام شرکت طبق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت همانطور که گفته شد در شرکت های مختلف شرایط خاصی دارد مانند اینکه در شرکتهای اشخاص بایستی با رضایت تمامی شرکاء باشد در صورتی که بدون رضایت تمامی شرکاء شریکی اقدام به انتقال سهام خود به شخص دیگری نماید سایر شرکاء می توانند دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را بخواهند.

در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام موکول به اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن است ودر صورتی که شریکی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت اقدام به انتقال نقل و انتقال قهری سهام سهام خود به شخصی شود می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و پس از اینکه دلایل ابطال نقل و انتقال ارائه گردید و مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده قرار گرفت، رأی مبنی بر ابطال نقل و انتقال سهام شرکت صادر می گردد و شخص انتقال گیرنده می تواند مبلغی را که بابت سهام پرداخت نموده از شخص انتقال دهنده دریافت نماید.

دعوی الزام به انتقال سهام شرکت یک دعوی مالی است. ارزش مالی برگه سهام که میزان سهم الشرکه می باشد، تعیین کننده مرجع صالح برای رسیدگی می باشد. در صورتی که میزان سهام از بیست میلیون تومان بیشتر نباشد، شورای حل اختلاف محل اقامت شریک متعهد به انتقال و در صورتی که میزان آن از بیست میلیون تومان بیشتر باشد، دادگاه محل اقامت شریک صالح به رسیدگی خواهد بود.

دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام

در صورتی که شرکت پس از ثبت، جهت صدور اوراق سهام آمادگی نداشته باشد می بایست تا زمانی که اوراق سهام صادر نگردیده به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم کند که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است. در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.

گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی که مواد 25و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهم باطل است. همچنین صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد . در صورتی که شرکت ثبت شده باشد و مبلغ اسمی سهم نیز پرداخت شده باشد ولی از تحویل و تسلیم گواهینامه موقت سهام به صاحب آن امتناع می ورزند می توان دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام را مطرح نمود.

در دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام بایستی شرکت به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود در غیر این صورت منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد. دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام دردادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت قابل طرح می باشد که دادگاه پس از رسیدگی رأی مبنی بر الزام شرکت به تحویل گواهینامه موقت سهام را صادر می نماید.

این مقاله بر گرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد.

کلینیک حقوقی استیناف گر با سال ها تجربه در خصوص مسائل مختلف حقوقی آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان به شما هم میهنان عزیز می باشد.

سامانه انتقال قهری سهام عدالت متوفیان چه زمانی اجرایی می شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،‌ برخی مخاطبان با ثبت موضوع «تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان» خواستار پیگیری و پاسخ مسئولان شدند.

در این زمینه محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، درباره سهام عدالت متوفیان گفت: پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌ها نشان می‌دهد که بتوانیم سامانه انتقال سهام عدالت به وراث را تا شهریور ۱۴۰۱ کلید بزنیم.

پیش از این اعلام شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به وراث منتظر بمانند. پس از راه‌اندازی این سامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.

چند میلیون سهامدار عدالت فوت کرده‌اند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، حدود ۳.۵ میلیون نفر فوت شده‌اند که با احتساب حد اقل هر متوفی با دو بازمانده،‌جمعیت وراث به حدود ۷ میلیون نفر می‌رسد؛ اما طی این سال‌ها امکان انتقال سهام متوفیان به وراث وجود نداشته است، مگر این که برخی ورثه‌ها با طی کردن مراحل انحصار ورثه و کارهای اداری آن دنبال اصل و سود سهام عدالت رفته باشند،‌ که در این زمینه حدود ۱۲۰ هزار نفر اقدام کرده‌اند، البته بارها از سوی مسئولان وعده انتقال قهری سهام عدالت متوفیان به ورثه داده شده، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

مکاتبه سازمان بورس‌ با قوه قضاییه بابت تعیین‌تکلیف سهام عدالت متوفیان

پیمان حدادی، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مورد سهام عدالت متوفیان گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با قوه قضاییه مکاتبات و جلسات زیادی در این رابطه داشته‌اند. قوه قضاییه اطلاعاتی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی داده، اما قابلیت استفاده به صورت فنی را ندارند، زیرا با شاکله مناسبی تهیه نشده است.

وی افزود: به همین دلیل برای حل این مشکل، مجددا جلساتی برگزار شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سمات در حال برنامه‌ریزی سامانه‌ای در این زمینه است، از طرفی دیگر اطلاعات لازم که از قوه قضاییه به سمات در حال ارسال است، بر این اساس به نظر می رسد حداکثر تا پایان شهریور سال جاری فرایند نقل و انتقال سهام فوت شده‌ها انجام شود.

طبق بررسی ها، پرداخت سود سالانه سهام عدالت افراد فوت شده که طی این سال‌ها برای مشمولان دیگر واریز شده است، برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز خواهد شد.

نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری

سرمایه در شرکت سهامی، شرکت مختلط سهامی و شرکت تعاونی به قطعات سهم تقسیم می شود و اعضاء این شرکت ها را سهامدار می نامند. در سایر شرکت های تجاری سرمایه به قطعات سهم تقسیم نمی شود و هر شریک صاحب بخشی از سرمایه شرکت است که آن را سهم الشرکه می نامند. نظر به تفاوت های موجود میان انواع شرکت های تجاری، خصوصا تفاوت میان حدود مسئولیت سهامداران یا شرکای شرکت های تجاری نسبت به بدهی شرکت، شیوه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه در این شرکت ها از ضوابط خاصی پیروی می کند.

انتقال سهام شرکت

انتقال سهام شرکت

انتقال سهام در شرکت سهامی

سهام شرکت های سهامی ممکن است به صورت با نام یا بی نام باشد. سهام با نام سهامی است که نام دارنده آن روی برگه سهام درج می شود و تمامی نقل و انتقالات مربوط به آن نیز در دفتر ثبت سهام شرکت درج خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال سهام با نام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت از نظر شرکت و اشخاص ثالث باطل و بلااثر است. سهام بی نقل و انتقال قهری سهام نام سهامی است که نام سهامدار روی آن قید نشده و متعلق به شخصی محسوب می شود که برگه سهام بی نام را در اختیار داشته باشد. نقل و انتقال سهام بی نام مستلزم رعایت هیچ گونه تشریفاتی نمی باشد و به صرف قبض و اقباض صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است اساسنامه شرکت سهامی خاص می تواند نقل و انتقال سهام را موکول به رضایت مدیران یا مجامع عمومی بداند اما اعمال هرگونه محدودیت راجع به انتقال سهام در شرکت سهامی عام ممنوع است و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام همیشه آزاد و بی قید و شرط است.

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به عمل نخواهد آمد؛ مگر به موجب سند رسمی. بنابراین انتقال سهم الشرکه با سند عادی واجد اثر شناخته می شود. در خصوص لزوم تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه فرقی ندارد منتقل الیه از شرکای شرکت باشد یا شخص ثالث؛ در هر صورت انتقال باید به موجب سند رسمی باشد.

همچنین برای انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود، رضایت عده ای از شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه بوده و حائز اکثریت عددی نیز باشند، ضروری است. تمامی شرایط فوق الذکر راجع به انتقال ارادی سهم الشرکه است و بدیهی است در صورت فوت هر یک از شرکا، سهم الشرکه شریک متوفی قهرا به وراث حین الفوت او منتقل خواهد شد و نیازی به تصویب شرکا یا تنظیم سند رسمی نمی باشد.

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی

با توجه به وجود مسئولیت تضامنی میان شرکای شرکت تضامنی و اهمیت شخصیت شریک در این شرکت، هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ مگر با رضایت تمام شرکا. رضایت کلیه شرکا حتی در صورتی که منتقل الیه یکی از شرکای شرکت باشد نیز الزامی است.

انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی

اغلب مقررات راجع به شرکت تضامنی، نسبت به شرکت نسبی هم لازم الرعایه می باشد. بنابراین انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی نیز موکول به رضایت تمام شرکا است؛ خواه منتقل الیه از میان شرکا باشد خواه خارج از شرکا.

انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط غیر سهامی

شرکای ضامن برای نقل و انتقال سهم الشرکه خود نیازمند رضایت تمامی شرکا هستند؛ چه منتقل الیه داخل در شرکای شرکت باشد یا خارج از آن. هرگونه نقل و انتقال بدون رعایت این شرط باطل و بلااثر است. شرکای با مسئولیت محدود تنها در صورتی که بخواهند سهم الشرکه خود را به شخصی خارج از شرکای شرکت واگذار نمایند، نیازمند رضایت کلیه شرکا هستند. انتقال سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود بدون تصویب شرکا مضر به اعتبار انتقال نخواهد بود و چنین انتقالی باطل محسوب نمی شود اما منتقل الیه حق دخالت در امور شرکت، نظارت و صورت برداری از حساب های شرکت را نخواهد داشت.

انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی

شرکای سهامی که در شرکت مختلط سهامی عضویت دارند، می توانند بدون محدودیت سهام خود را به دیگری انتقال دهند اما انتقال سهم شرکای ضامن نیازمند رضایت همه شرکا اعم از شرکای ضامن و شرکای سهامی است.

انتقال سهام در شرکت تعاونی

نقل و انتقال سهام در شرکت های تعاونی با محدودیتی مواجه نیست اما منتقل الیه باید واجد ویژگی های لازم جهت عضویت در شرکت تعاونی باشد. این شرایط که در ماده 9 قانون بخش تعاون آمده عبارتند از :

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر؛

3-عدم سابقه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛

4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی؛

5- عدم عضویت در تعاونی مشابه.

دعوای ابطال انتقال سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری

در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در فوق راجع به نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت های تجاری، اشخاص ذی نفع می توانند ابطال این انتقال را از دادگاه بخواهند. دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.