ابزار برنامه‌ریزی


7 اپلیکیشن کاربردی اندروید برای مدیریت کارها

مدیریت

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.

بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.
2- ویژگی‌های برنامه ریزی

برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:

1) تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه

2) جمع‌آوری اطلاعات

3) مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید

6) پیش‌بینی شرایط آینده

7) ساخت زنجیره‌های متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی

8) رتبه‌بندی و انتخاب گزینه‌ها

9) تعریف سیاستها

10) تعریف معیارهای ابزار ارزیابی برنامه
3- انواع برنامه ریزی

برنامه ریزی از جنبه ماهیت به برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی سازمانی، برنامه ریزی فرایند، برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی وظیفه‌ای و برنامه ریزی عمومی دسته‌بندی می‌شوند که در اینجا منظور از برنامه ریزی، برنامه ریزی از نوع عمومی است. برنامه ریزی عمومی معمولاً تمام دیگر انواع برنامه ریزی را در خود دارد. برنامه ریزی را از جنبه افق زمانی می‌توان در قالب برنامه ریزی کوتاه‌مدت (برنامه ریزی عملیاتی و تاکتیکی)، برنامه ریزی میان‌مدت و برنامه ریزی بلندمدت دسته‌بندی نمود.
4- برنامه ریزی استراتژیک

بیشتر برنامه ریزیها براساس دیدگاه عقلایی، دارای شکل «آرمانها و اهداف ـ طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نیاز» می‌باشند. در این مدلها، ابتدا آرمانها و اهداف سازمان تبیین شده، سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند. تغییر در شرایط محیط، سیاستها، نگرشها، دیدگاهها، ساختارها، نظامها و . . . عواملی هستند که بر آرمانها و اهداف برنامه ریزی تأثیر گذاشته و در نهایت باعث تغییر برنامه می‌گردند. برنامه ریزی در شکل عقلایی فوق، ابزار برنامه‌ریزی ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته و منجر به شکست می‌گردد. این شرایط موجب رشد این تفکر شد که در برنامه ریزی باید بتوان مطابق با تغییرات، جهت حرکت سازمان را تغییر داد و جهت و رفتار جدیدی را در پیش گرفت. این نگرش زمینه‌ساز ابداع برنامه ریزی استراتژیک شد. برخلاف برنامه ریزی سنتی که در آن آرمانها و اهداف تعیین می‌شوند هدف برنامه ریزی استراتژیک، تبیین و تدوین استراتژی است. بسته به نوع، تنوع و ماهیت تغییرات موجود در محیط می‌توان ترکیبی از برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی استراتژیک را بکار برد.

تعاریف مختلف و متفاوتی از استراتژی ارائه شده است. در اینجا تعریفی ارائه می‌شود که بتواند مفهوم آن را در برنامه ریزی استراتژیک مشخص نماید. استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاهها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.

برنامه ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد اما متفاوت از آنهاست.

واژه «استراتژیک» معنی هر آنچه را به استراتژی مربوط باشد در بردارد. واژه «استراتژی» از کلمه یونانی «استراتگوس» گرفته شده است که به معنای رهبری است. برنامه ریزی استراتژیک کوششی است ساخت‌یافته برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان، نوع فعالیت‌ها و دلیل انجام آن فعالیتها توسط سازمان را شکل داده و مسیر می‌بخشد. همانطور که استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است، برنامه ریزی استراتژیک نیز طرق انجام مأموریتهای سازمان را دنبال می‌کند.
5- مزایای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک دارای مزایای زیادی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

* قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد.
* به علاقمند شدن مدیران به سازمان کمک می‌کند.
* تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس‌العمل در برابر تغییرات را فراهم می‌کند.
* هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می‌کند.
* برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می‌کند.
* به مدیران کمک می‌کند که درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند.
* شناخت فرصتهای بازارهای آینده را آسان‌تر می‌سازد.
* دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می‌دهد.
* قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ارائه می‌دهد.
* به مدیران کمک می‌کند که تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند.
* به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص می‌دهد.
* هماهنگی در اجرای تاکتیکهایی که برنامه را به سرانجام می‌رسانند بوجود می‌آورد.
* زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح تصمیمات نادرست و بدون دید بلندمدت گردند، به حداقل می‌رساند.
* قالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می‌آورد.
* ترتیب‌دهی اولویتها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌آورد.
* مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می‌دهد.
* مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می‌شود.
* تفکر آینده‌نگر را تشویق می‌کند.
* برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می‌کند.

6- ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک

فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگ‌کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصتهای خارجی آن می‌باشد. هدف این فرایند نگریستن از درون «پنجره استراتژیک» و تعیین فرصتهایی است که سازمان از آنها سود می‌برد یا به آنها پاسخ می‌دهد. بنابراین فرایند برنامه ریزی استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیتهای سازمان با فرصتهای موجود. این فرصتها در طول زمان تعیین شده و برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری منابع سازمان روی آنها، مورد بررسی قرار می‌گیرند. حوزه‌ای که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌گردند شامل (1) محیط عملیاتی سازمان، (2) مأموریت سازمان و (3) اهداف جامع سازمان می‌باشد. برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که این عناصر را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینه‌های استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان می‌سازد و سپس این گزینه‌ها را بکار گرفته و ارزیابی می‌کند.

باید توجه داشت که هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک زمانی باارزش است که به تصمیم‌گیرندگان اصلی کمک کند که به صورت استراتژیک فکر کرده و عمل کنند. برنامه ریزی استراتژیک به خودی خود هدف نیست بلکه تنها مجموعه‌ای از مفاهیم است که برای کمک به مدیران در تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. می‌توان گفت که اگر استراتژیک فکر کردن و عمل کردن در فرایند برنامه ریزی استراتژیک به صورت عادت درآید، آنگاه فرایند می‌تواند کنار گذاشته شود.
7- برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی

برنامه ریزی استراتژیک در بخش خصوصی توسعه یافته است. تجارب ابزار برنامه‌ریزی اخیر مبین آن است که رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک که در بخش خصوصی تدوین شده‌اند می‌توانند به سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی و هم چنین جوامع و دیگر نهادها کمک نمایند تا با محیط‌های دستخوش تغییر، برخوردی مناسب داشته و به شیوه‌ای کارسازتر عمل کنند. البته این به آن معنا نیست که همه رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک بخش خصوصی در بخش‌های عمومی و غیرانتفاعی به یک اندازه کاربرد داشته باشند.

برایسون مدلهای برنامه ریزی استراتژیک را بررسی کرده و شرایط بکارگیری آنها را در بخش‌های عمومی و غیرانتفاعی مورد تحلیل قرار می‌دهد و در نهایت خود رویکردی ارائه می‌دهد که در بخش‌های عمومی و غیرانتفاعی قابل کاربرد باشد.
8- مدل برایسون

نمودار آمده در آخر این بخش مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون را نمایش می‌دهد. همانطور که اشاره شد این مدل نتیجه بررسی خصوصیات مدلهای قبلی و رفع نقاط ضعف آنها برای کاربرد در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود این مدل شامل یک فرایند پیوسته (مطابق با تعریف برنامه ریزی) و تکرارپذیر می‌باشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. در این جا این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده می‌شود. از خصوصیات این فرایند این است که نتایج حاصل از هر مرحله می‌تواند در بازنگری یا تکمیل مراحل پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند.

مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در مدل برایسون به شرح زیر می‌باشد:

1. توافق اولیه: در این مرحله ضرورت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان مورد برنامه ریزی بررسی شده و آشنایی با این نوع برنامه ریزی حاصل می‌شود. سازمانها، واحدها، گروهها یا افرادی که باید در برنامه ریزی درگیر شوند مشخص گردیده و توجیه می‌شوند. مراحلی که در برنامه ریزی باید انجام شوند شرح داده می‌شوند. روش انجام برنامه ریزی، زمانبندی انجام، آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای جلسات و نحوة گزارش‌دهی مشخص می‌گردند. منابع و امکانات لازم تعیین می‌گردند.
2. تعیین وظایف: وظایف رسمی و غیررسمی سازمان «باید هایی» است که سازمان با آنها روبروست. در این مرحله هدف اینست که سازمان و افراد آن وظایفی را که از طرف مراجع ذیصلاح (دولت، مجلس و.‌.‌.) به آنها محول شده است شناسایی نمایند. شاید این هدف به ظاهر خیلی روشن باشد ولی این واقعیت در بیشتر سازمانها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغول بکارند نمی‌دانند و اساسنامه آن را حتی برای یکبار مطالعه نکرده‌اند. از طرف دیگر وظایف محول شده به سازمان عموماً کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان می‌تواند در آن فعالیت کند تعریف نمی‌کند. بنابراین ضروری است که با مطالعه وظایف مکتوب و مصوب سازمان اولاً با آن وظایف آشنا شد (که از این طریق بعضی از اختیارات و ذینفعان سازمان نیز شناسایی می‌گردند)، ثانیاً مواردی را که در حیطه اختیارات سازمان قرار می‌گیرند اما تا بحال کشف نشده‌اند، شناخت.
3. تحلیل ذینفعان: ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که می‌تواند بر نگرش، منابع یا خروجی‌های سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجی‌های سازمان تأثیر پذیرد. تحلیل ذینفعان پیش‌درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان بسیار ضروری است، چرا که رمز موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضای ذینفعان کلیدی سازمان است. اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند، چه معیارهایی برای قضاوت درباره سازمان به کار می‌برند، و وضعیت عملکردی سازمان در قبال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیت‌هایی را که باید برای ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد، شناسایی کند.
4. تنظیم بیانیه مأموریت سازمان: مأموریت سازمان جملات و عباراتی است که اهداف نهایی سازمان، فلسفه وجودی، ارزشهای حاکم بر سازمان و نحوة پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می‌کند. علاوه بر این موارد، اختلافات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحث‌ها و فعالیتهای سازنده و مؤثر را هموار می‌کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیتهای آن را همسو می‌سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاً کارکنان آن را افزایش می‌دهد.
5. شناخت محیط سازمان: اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است. یک بازیکن موفق فوتبال علاوه بر اینکه از توانایی‌ها و وظایف هر یک از اعضای تیم خود آگاهی دارد، سعی می‌کند شرایط تیم مقابل و نقاط قوت و ضعف هر یک از افراد آن را دریابد و با داشتن این مأموریت در ذهن یعنی پیروز شدن در بازی، در هر لحظه بهترین حرکت را انجام دهد. برای اینکه یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خود موفق گردد باید شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. در این مرحله، محیط خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها برای سازمان تعیین می‌گردند. در راستای شناخت محیط سازمان، در این مرحله محیط داخلی نیز در قالب ورودی‌ها، خروجی‌ها، فرایند و عملکرد سازمان مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
6. تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان: این مرحله قلب فرایند برنامه ریزی استراتژیک است. موضوعات استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأموریت، ارزشها، محصول یا خدمات ارائه شده، مراجعان یا استفاده‌کنندگان، هزینه‌ها، تأمین منابع مالی، سازمان یا مدیریت تأثیر می‌گذارد. هدف این مرحله تعیین انتخاب‌هایی است که سازمان با آنها مواجه است.
7. تعیین استراتژیها: به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان باید اقداماتی صورت گیرد که در قالب برنامه‌ها، اهداف، طرحها و . . . بیان می‌شوند. این اقدامات استراتژی نامیده می‌شوند. در واقع استراتژی عبارتست از قالبی از اهداف، سیاستها، برنامه‌ها، فعالیتها، تصمیمات یا تخصیص‌های منابع که مشخص می‌کنند سازمان چیست، چه کاری انجام می‌دهد و چرا آن را انجام می‌دهد. استراتژی‌ها می‌توانند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدودة زمانی متفاوتی تعریف شوند.
8. شرح طرحها و اقدامات: این مرحله می‌تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین استراتژیها، انجام شود اما از آنجایی که کار برنامه ریزی استراتژیک با تعیین استراتژیها به پایان می‌رسد و اجرای آن در قالب تعریف طرحها و اقدامات و مدیریت استراتژیک برنامه تهیه شده انجام می‌شود این تفکیک صورت گرفته است. به عبارت دیگر از این مرحله به بعد از مدل برایسون مربوط به اجرای برنامه و مدیریت استراتژیک می‌گردد. در این مرحله به منظور اجرای هر یک از استراتژیهای انتخاب شده تعدادی طرح و اقدام تعریف می‌گردد.
9. تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده: در این مرحله، توصیفی از شرایط آینده سازمان در صورت بکارگیری استراتژی‌های تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه می‌شود. این توصیف دورنمای موفقیت سازمان نامیده می‌شود که در آن شرحی از مأموریت، استراتژی‌های اساسی، معیارهای عملکرد، بعضی از قواعد تصمیم‌گیری مهم و استانداردهای اخلاقی مد نظر همة کارمندان ارائه می‌شود. در صورت تنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاری از آنها می‌رود، پویایی و همسویی انگیزه و نیروی افراد در رسیدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم کاهش می‌یابد.
10. برنامه عملیاتی یکساله: در این مرحله با استفاده از اطلاعات تدوین شده در مرحله هشتم و بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط تصمیم‌گیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و بر اساس آن مدیریت و کنترل طرحها و اقدامات انجام می‌شود.

ابزار برنامه ریزی(2): جدول گزارش روزانه

به دنبال مطلب جدول ثبت ساعات مطالعاتی، به درخواست دوستان نمونه ای از جدول گزارش روزانه نیز ارائه می شود:

  • جزئیات نحوه مرورها را از مشاورتان بپرسید.

مطالب مشابه :

جدول مورگان

جغــرافیــا و بــرنــامــه ریــزی شهـری - جدول مورگان - کـارشنـاسی ارشـد- دکتری urban planing

جدول برنامه ریزی

منابع آزمون کارشناسی ارشد. جدول برنامه ریزی خود کنترل

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی اکسل روش کوکران و جدول

جدول هاي برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم - جدول هاي برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

جدول ظرفیت گرایش برنامه ریزی توریسم-کارشناسی ارشد سال91

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم - جدول ظرفیت گرایش برنامه ریزی توریسم-کارشناسی ارشد سال91 -

ابزار برنامه ریزی(2): جدول گزارش روزانه

کیهان - کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی - ابزار برنامه ریزی(2): جدول گزارش روزانه - منابع

اهداف كلي،اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي پايه ششم ابتدايي

برنامه ریزی درسی اهداف كلي،اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد کارشناس ارشد برنامه ریزی

برنامه ريزي براي مطالعه كنكور كارشناسي ارشد حسابداري

بهتر برنامه ریزی دقیق نسبت به برنامه مطالعه كنكور ارشد جدول برنامه

جدول برنامه ریزی خود کنترل اسکینری

جدول برنامه ریزی خود کنترل و جعبه لایتنر ،دبیرستان ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد

منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) منابع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه جدول گرایش‌ها

۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه‌ریزی فوق‌العاده برای اندروید

7 اپلیکیشن کاربردی اندروید برای مدیریت کارها

7 اپلیکیشن کاربردی اندروید برای مدیریت کارها

چه برای مدیریت کارهای روزانه و چه برای تهیه یک لیست خرید شما قطعاً به یک اپلیکیشن مدیریت و برنامه‌ریزی در گوشی خود نیاز دارید. بعضی افراد ممکن است به یک برنامه با کاربری ساده قانع باشند ولی بعضی افراد نیز شاید توقع بیشتری از چنین برنامه‌ای داشته باشند و بخواهند از آپشن‌های اضافه‌ای استفاده کنند. در این مقاله ما ۷ اپلیکیشن اندروید برای گوشی موبایل را با ویژگی‌های متفاوت را به شما معرفی می‌کنیم تا هرشخص بنا به نیازش از آن استفاده کند.

TickTick : اولین مورد از لیست ۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه‌ریزی

TickTick اولین برنامه از لیست ۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی ماست، و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های مدیریت کارها و برنامه‌ریزی محسوب میشه. این اپلیکیشن اندروید یک رابط کاربری بسیار زیبا دارد و هر آنچه برای سازماندهی کارهایتان به آن نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. می‌توانید چک لیست درست کنید، به یادداشت‌هایتان پیوست اضافه کنید تا بتوانید خیلی دقیق همه چیز را مدیریت کنید

این برنامه کاربردی به شما امکان ایجاد وظایف روتین و تکرارشونده را می‌دهد. همچنین، می‌توانید وظایف مختلف را دسته‌بندی کنید، بین آن‌ها جست‌و‌جو کنید، دسته‌ای را ویرایش و یادآور زمانی تنظیم کنید. در این برنامه می‌توانید بر اساس پارامترهای تاریخ، نام و… وظایف مختلف را مرتب کنید. امکان همگام‌سازی تمام وظایف ایجاد شده با سایر دستگاه‌ها نیز در این برنامه کاربردی ارائه شده است.

اپلیکیشن TickTick

Todoist :مدیریت لیست وظایف روزانه و یادآور

Todoist یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت کارهای روزانه است. این اپلیکیشن اندروید برای مبتدیان بسیار کارامد است، می‌توانید لیستتان را به چند پروژه تبدیل کنید و برای هر یک برچسب جداگانه‌ای انتخاب کنید. این برنامه همچنین می‌تواند موارد تکراری، یادآورها و موعدهای مقرر را اولویت‌بندی کند و به شما اطلاع دهد.

این اپلیکیشن کاربردی می‌تواند با اختصاص وظایف به هر فرد انجام پروژه‌های گروهی و همکاری بین افراد را آسان کند. اگر می‌خواهید مدیریتی حرفه‌ای بر کارهای روزانه‌ی خود داشته باشید، این برنامه را از دست ندهید.

اپلیکیشن Todoist

Microsoft To Do : برنامه‌ریزی کارها و یادآور

Microsoft To Do یک برنامه عالی برای برنامه‌ریزی کارها با امکانات منحصر به فرد مخصوص اندروید است. با وجود کاربری ساده این نرم افزار امکانات کاربردی بسیار خوبی را به کابران خود ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به یادداشت‌برداری، یادآور موعدهای مقرر و رسیدگی به برنامه‌های مهم روزانه بر اساس اولویت آن‌ها اشاره کرد.

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

گوشی a02s

رابط کاربری نیز با تم‌های مختلف و تنظیم حالت تاریک و روشن محیط بسیار حرفه‌ای را به کاربر ارائه می‌دهد. همچنین با استفاده از این برنامه می‌توانید ایمیل‌هایتان را نیز به یادداشت و وظیفه تبدیل کنید. امکان به اشتراک‌گذاری فهرست وظایف قابل انجام با سایر افراد و هماهنگی و همکاری بیشتر در کارهای گروهی از دیگر قابلیت‌های کاربردی این اپلیکیشن اندروید محبوب به شمار می‌رود.

اپلیکیشن برنامه ریزی Microsoft To Do

Google Tasks :با این اپلیکیشن مدیریت کار، هر کاری را انجام شده ببینید

شرکت گوگل کمی دیر به فکر ساخت اپلیکیشن اندروید در زمینه مدیریت کارهای روزانه افتاد، اما از بسیاری از رقبای خود در این زمینه بهتر عمل کرده است.
این برنامه‌ی کاربردی با بیش از ۱ میلیون دانلود از مارکت اندروید در صدر برترین برنامه‌های مدیریت کار اندروید قرار گرفته است. از ویژگی‌های آن می‌توان به دسته‌‌بندی متن‌ها، کاربری آسان برنامه، امکان حذف نوشته‌ها، امکان هماهنگ سازی با تاریخ، دسته‌بندی برنامه‌های روزانه بر حسب تاریخ، نمایش کارهای روزانه و رویداد‌ها در تقویم گوگل، سیستم یادآوری با قابلیت تکرار، امکان جستجوی وظایف با قابلیت تطبیق خودکار اشاره کرد.

اپلیکیشن برنامه ریزی Google Tasks

Asana :پروژه‌های تیمی را سازماندهی کنید

این اپلیکیشن اندروید بی شک یکی از قدرتمند‌ترین برنامه‌های سازماندهی و مدیریت کارهاست. Asana برای انجام کارهای نسبتاً پیچیده و مدیریت پروژه‌های تیمی طراحی شده است. این برنامه کاربردی آنقدر قدرتمند است که همه بیزینس شما را هدایت می‌کند و البته رایگان هم است.

از امکانات کلیدی آسانا می‌توان به افزودن فعالیت ، افزودن یادآورنده، معرفی پروژه و سازماندهی فعالیت‌ها، معرفی مسئول برای هر پروژه و دنبال کننده‌ها، ثبت فایل‌ها و جزییات برای هر فعالیت و امکان کامنت‌گذاری اشاره کرد. در این برنامه فوق‌العاده می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای تا ۱۵ نفر را بصورت رایگان به پروژه اضافه کنید.

اپلیکیشن برنامه ریزی Asana

Tasks.org :اپلیکیشن مدیریت و یادآوری کار‌ها مخصوص اندروید

Tasks.org یکی از کامل‌ترین برنامه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی است و قابلیت‌های کاربردی پیشرفته‌ای را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از ویژگی‌های این برنامه می‌توان به مدیریت وظایف تکرار شونده و دوره‌ای، رمزگذاری End-to-end، تگ زدن روی کار‌ها، فیلتر گذاشتن و جستجو در وظایف، پنهان کردن کارها تا یک تاریخ خاص، مرتب سازی دستی برای Google Tasks با درگ و دراپ، اضافه کردن کار‌ها به تقویم به صورت خودکار، نوتیفیکیشن‌های رسیدن یا عازم شدن مبتنی بر مکان، سفارشی‌سازی لیست‌ها با رنگ‌ها و آیکون‌های مختلف و … اشاره کرد.

اپلیکیشن Tasks.org

‏ Any.do :اپلیکیشن پرطرفدار و عالی یاداور کارها مخصوص اندروید

این اپلیکیشن ابزار برنامه‌ریزی آخرین مورد از لیست ۷ اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی اندروید ماست و ترکیبی از یک برنامه to-do و یک ابزار برنامه‌ریزی است، به همین دلیل هم عملکرد پیشرفته‌ای دارد. رابط کاربری این برنامه بسیار خارق‌العاده و حرفه‌ای بوده و ۲ تم روشن و تیره را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

امکان اولویت‌بندی کارها و قرارهای شما بر اساس تاریخ ثبت و دیگر پارامترها، دارا بودن توابعی برای حذف همه‌ی یادداشت‌ها و قرارها با لرزش گوشی شما، دارا بودن توابعی برای ثبت قرارها از طریق صوت و بدون تایپ کردن! و در نهایت امکان اشتراک‌گذاری لیست کارها و قرارها با دوستان به روش‌های متعدد پیش فرض از امکانات شگفت‌انگیز این برنامه به حساب می‌آید

اپلیکیشن Any.do

سوالات متداول

قابلیت‌های برنامه تیک تیک برای برنامه ریزی چیست؟

✔️ TickTick یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های مدیریت کارها و برنامه‌ریزی محسوب میشه. این اپلیکیشن اندروید یک رابط کاربری بسیار زیبا دارد و هر آنچه برای سازماندهی کارهایتان به آن نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. می‌توانید چک لیست درست کنید، به یادداشت‌هایتان پیوست اضافه کنید تا بتوانید خیلی دقیق همه چیز را مدیریت کنید این برنامه ابزار برنامه‌ریزی کاربردی به شما امکان ایجاد وظایف روتین و تکرارشونده را می‌دهد. همچنین، می‌توانید وظایف مختلف را دسته‌بندی کنید، بین آن‌ها جست‌و‌جو کنید، دسته‌ای را ویرایش و یادآور زمانی تنظیم کنید. در این برنامه می‌توانید بر اساس پارامترهای تاریخ، نام و… وظایف مختلف را مرتب کنید. امکان همگام‌سازی تمام وظایف ایجاد شده با سایر دستگاه‌ها نیز در این برنامه کاربردی ارائه شده است.

یک برنامه خوب برای انجام پروژه‌های گروهی و برنامه ریزی کدام است؟

✔️ Todoist یکی از پیشرفته‌ترین اپلیکیشن‌های مدیریت کارهای روزانه است. این اپلیکیشن اندروید برای مبتدیان بسیار کارامد است، می‌توانید لیستتان را به چند پروژه تبدیل کنید و برای هر یک برچسب جداگانه‌ای انتخاب کنید. این برنامه همچنین می‌تواند موارد تکراری، یادآورها و موعدهای مقرر را اولویت‌بندی کند و به شما اطلاع دهد. این اپلیکیشن کاربردی می‌تواند با اختصاص وظایف به هر فرد انجام پروژه‌های گروهی و همکاری بین افراد را آسان کند. اگر می‌خواهید مدیریتی حرفه‌ای بر کارهای روزانه‌ی خود داشته باشید، این برنامه را از دست ندهید.

قابلیت‌های اپلیکیشن گوگل تسک چیست؟

✔️ این برنامه‌ی کاربردی با بیش از ۱ میلیون دانلود از مارکت اندروید در صدر ابزار برنامه‌ریزی برترین برنامه‌های مدیریت کار اندروید قرار گرفته است. از ویژگی‌های آن می‌توان به دسته‌‌بندی متن‌ها، کاربری آسان برنامه، امکان حذف نوشته‌ها، امکان هماهنگ سازی با تاریخ، دسته‌بندی برنامه‌های روزانه بر حسب تاریخ، نمایش کارهای روزانه و رویداد‌ها در تقویم گوگل، سیستم یادآوری با قابلیت تکرار، امکان جستجوی وظایف با قابلیت تطبیق خودکار اشاره کرد. لینک دانلود این اپلیکیشن در مقاله موجود است.

برنامه‌ریزی عالی برای سفرهای کم‌هزینه با کمک ابزارهای جدید گوگلی

یادگیری ماشینی و تحلیل‌های آماری به شما در تدارکات کامل و بی‌عیب‌و نقصتان برای سفر کمک می‌کند.

محققان نشان داده‌اند که به راحتی می‌توانند برای تعطیلات بعدی شما برنامه‌ریزی کنند تا شما زندگی شادتری داشته باشید. وقتی شما سعی دارید با بودجه مشخصی سفر کنید و تا جایی که امکان دارد در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید، تدارک دیدن و مدیریت تمام این چیزها می‌تواند کمی شما را دچار استرس و تشویش کند.

سه تا از ابزارهای جدید گوگل قرار است تمام نگرانی‌های شما را از بین ببرند و آسایش خیال را برایتان به همراه داشته باشند. اول از همه، ابزار به روزشده پروازها یا Flights در موتور جست‌وجوی گوگل است که کاربران با کمک آن می‌توانند سفرهای هوایی خود را جست‌وجو کنند و بلیت هواپیما رزرو کنند. این ابزار اکنون قادر است به مسافران بگوید که چه زمانی قیمت بلیت‌ها کمتر یا بیشتر از حد معمول خواهد بود و همین طور این که چه زمانی آن قدر پایین است که بهترین زمان برای سفر محسوب می‌شود. البته، خیلی هم نمی‌شود روی دیدگاه‌های این ابزار حساب کرد اما فناوری یادگیری ماشینی و تحلیل‌های آماری می‌تواند پیش‌بینی را کمی دقیق‌تر از زمان‌های دیگری کند که قرار است بیشتر مردم به تعطیلات بروند.

به گزارش وب سایت انگجت (Engadget)، گوگل سرویسی مشابه برای رزرو هتل در خدمت مسافران گذاشته است. از حالا به بعد، اگر در گوگل به دنبال هتلی بگردید، متوجه خواهید شد که چه زمانی قیمت اتاق‌ها سر به فلک می‌کشد و چه زمانی اوج سفر گردشگران به سوی مقصد خاصی محسوب می‌شود. به نقل از انگجت، در حال حاضر، این سرویس فقط بر روی موبایل‌ها در دسترس بوده و به زودی قرار است برای نسخه دسکتاپ نیز عرضه شود.

و در نهایت این که ابزار Google Trips یا سفرهای گوگل آپدیت و به روز شده است. این برنامه کاربردی نیز یک موتور جست‌وجو برای برنامه‌ریزی سفر به شمار می‌رود. از حالا به بعد، خیلی راحت‌تر می‌توانید اقتصادی سفر کرده، در سفرهای خود صرفه‌جویی کنید و پولتان را پس‌انداز نمایید. برنامه کاربردی سفرهای گوگل یک قابلیت جدید به نام Discounts دارد که به شما امکان می‌دهد از درون این برنامه بلیت‌های ارزان و تور بخرید و خریدهایی کمتر از حد متوسط را با مشارکت سرویس‌های مسافرتی تجربه کنید.

خسته از تدریس زبان انگلیسی، پا به بازاری گذاشتم که در آن نوکیا با N97 mini خود فرمانروایی می‌کرد و سامسونگ با کوربی‌های لمسی و رنگارنگش تازه پا به میدان رقابت گذاشته بودند؛ بازاری که هنوز تب آیفون 3G در آن داغ بود و مدل 3Gs آن دست یک عده افراد خاص بود؛ ال‌جی شکلات بلندقامتش را تبلیغ می‌کرد و سونی اریکسون قدیم با مدل‌های واکمن خود بازار را تصاحب کرده بود. از آن زمان تا کنون، من مانده‌ام و دنیایی رو به تحول و اطلاعاتی که هر روز تکمیل‌تر می‌شود؛ دنیایی از مجلات و وب‌سایت‌ها که برایم در حکم یک دانشگاه است؛ دانشگاهی بدون امتحان! چه شود! هم می‌نویسم، هم یاد می‌گیرم و هم ذهنی عاری از دغدغه آزمون‌های پایان ترم و حضور و غیاب دارم! شاید روزی حتی فکرش را هم نمی‌کردم که خود را تافته در لابه‌لای الیاف فناوری‌ها و اخبار روز آی.تی ببینم که هر روز رنگ عوض می‌کند و از آنچه آرزویش را داشتم یک دنیا فاصله بگیرم. اما حالا با ذوق و شوق و عاری از تعصب، سوار بر قطار فناوری، می‌روم تا ببینم به کجا می‌رسم! تحصیلات: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد زبانشناسی

جعبه ابزار برنامه ریزی آموزشی خرد

کتاب‌های مرتبط با کتاب جعبه ابزار برنامه ریزی آموزشی خرد

کتاب-آموزش-محبت-آمیز-کودکان-اثر-مارشال-روزنبرگ

آموزش محبت آمیز کودکان

کتاب-من-ملاله-هستم-اثر-ملاله-یوسف-زی

من ملاله هستم

کتاب-خرده-تدریس-اثر-جیمز-ام-لنگ

خرده تدریس

کتاب-چگونه-صحبت-کنیم-تا-کودکان-بتوانند-یاد-بگیرند-اثر-الین-مازلیش

چگونه صحبت کنیم تا کودکان بتوانند یاد بگیرند

کتاب-تربیت-به-کمک-نمایش-و-تئاتر-اثر-حسن-دولت-آبادی

تربیت به کمک نمایش و تئاتر

کتاب-آموزش-ریاضی-به-کودکان-از-طریق-بازی-اثر-امی-نوئل-پارکز

آموزش ریاضی به کودکان از طریق بازی

کتاب-مدارس-عشایری-ایران-در-دوره-پهلوی-اثر-الهام-ملک-زاده

مدارس عشایری ایران در دوره پهلوی

کتاب-پلشتی-که-بچه-مثبت-شد-اثر-محسن-رنجیر

پلشتی که بچه مثبت شد

کتاب-درک-تحقیق-در-آموزش-اثر-گری-شنک

درک تحقیق در آموزش

کتاب-تاب-آوری-در-زمین-های-بازی-اثر-بت-دال

تاب آوری در زمین های بازی

کتاب-مثل-حرفه-ای-ها-یاد-بگیر-اثر-باربارا-اوکلی

مثل حرفه ای ها یاد بگیر

کتاب-نگاهی-به-نگاه-ها-اثر-منیره-پویای-ایرانی

نگاهی به نگاه ها

کتاب-تو-زودتر-بکش-3-اثر-رونین-برگمن

تو زودتر بکش 3

کتاب-دست-ورزی-شاپرک-اثر-زینب-حسینی

دست ورزی شاپرک

کتاب-آموزش-دین-و-گفتمان-فرهنگی-دوران-قاجار-اثر-مونیکا-ام-رینگر

آموزش دین و گفتمان فرهنگی دوران قاجار

کتاب-ارزش-های-سبز-اثر-اکرم-امینایی

ارزش های سبز

کتاب-تربیت-جنسی-کودک-اثر-بهناز-عطاری

تربیت جنسی کودک

کتاب-ساده-لوح-کردن-ما-اثر-جان-تیلور-گاتو

ساده لوح کردن ما

کتاب-کودکی-بر-باد-رفته-اثر-دایان-ارنسافت

کودکی بر باد رفته

کتاب-مدیریت-ارتباط-مثبت-با-والدین-دردسر-ساز-و-موفقیت-ارتباط-با-والدین-در-شرایط-دشوار-اثر-تاد-ویتکر

مدیریت ارتباط مثبت با والدین دردسر ساز و موفقیت ارتباط با والدین در شرایط دشوار

  • نهنگ
  • دربارهٔ نهنگ
  • قوانین و مقررات
  • راهنمای خرید و ارسال
  • پشتیبانی
    تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.