ارزی برای ذخیره ارزی


بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز ارزی برای ذخیره ارزی مشکلی نداریم.

علی صالح‌آبادی ‌‌درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن اظهار داشت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و « از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز » استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد:‌ تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به زودی منتشر شود چقدر است؟ اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب ارزی برای ذخیره ارزی پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود.

‌صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتما درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.

صالح‌آبادی: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم، گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم.

صالح‌آبادی: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پیام‌رسان بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی ‌‌درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن اظهار داشت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و « از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز » استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد:‌ تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به زودی منتشر شود چقدر است؟ اظهار داشت: این اوراق ارزی برای ذخیره ارزی ارزی برای ذخیره ارزی ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن ارزی برای ذخیره ارزی پروژه منتشر می‌شود.

‌صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتما درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد ارزی برای ذخیره ارزی که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.

بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم

بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم، گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن اظهار داشت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و «از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز» استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به زودی منتشر شود چقدر است؟ اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود.

صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتماً درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.

ارزی برای ذخیره ارزی

QR

شماره93609/ت36212ک
10/6/1387
وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 19/5/1387 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به
استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی
را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی
ماده1ـ منظور از تسهیلات در این مصوبه، تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از
محل حساب ذخیره ارزی از طرف بانک‌های عامل طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ـ تسهیلات پرداختی برای صـادرات کالا در قـالب اعتـبار فروشنـده (Supplier
credit) و اعتبار خرید (Buyer credit) مشمول این ضوابط نمی‌گردد.
ماده2ـ واحد پول محاسبه در این مصوبه ارز منظور شده در حساب ذخیره ارزی است که در
این مصوبه به اختصار « ارز معیار» نامیده می‌شود. تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره
ارزی که براساس ارزی غیر از ارز معیار صورت گرفته باشد در تاریخ انعقاد قرارداد به
نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارز معیار محاسبه و مبنای بازپرداخت
تسهیلات دریافتی قرار می‌گیرد.
تبصره ـ مبالغ پرداخت‌شده قبلی از مجموع مبالغی که در چارچوب این مصوبه باید مبنای
بازپرداخت قرار گیرد کسر و بقیه طبق جدول زمانی و با رعایت احکام مقرر در این
مصوبه تقسیط و بازپرداخت خواهدشد.
ماده3ـ نرخ سود قرارداد تسهیلات اعطایی به طرحها ده درصد (10%) ارز معیار به صورت
ثابت در سال مورد قرارداد می‌باشد.
تبصره1ـ در مواردی مانند طرحهای نساجی و سیمان که تسهیلات به صورت دلاری بوده و
نرخ سود ثابت برای آنها منظورشده همان نرخ مبنای محاسبه سود قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ قرارداد تسهیلات اعطایی (در غیر از موارد موضوع تبصره (1) ماده (3) این
مصوبه) به طرحهای نساجی و طرحهای واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته مطابق مصوبه
شماره 25335/ت24836هـ مورخ 29/5/1380 مشمول دو درصد (2%) تخفیف از نرخ سود مقرر در
این ماده می‌باشد.
تبصره3ـ سهم دولت از اقساط وصولی تسهیلات (شامل اصل و فرع) به حساب ذخیره ارزی
واریز می‌شود.
ماده4ـ در مواردی که گیرنده تسهیلات زودتر از پایان مدت قرارداد، تسهیلات
مورداستفاده را به بانک بازپرداخت نماید مدت تعجیل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط
بانکی محاسبه و منظور خواهدشد.
ماده5 ـ جرائم تأخیر اقساط معوقه تسهیلات که سررسید آن قبل از تاریخ 1/7/1387 است،
در مواردی که گیرنده تسهیلات به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت نماینده وزارت صنایع و
معادن و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران، عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگی خواهدبود و در صورتی که با
اعمال ضوابط این مصوبه گیرنده تسهیلات مجدداً تأخیر در تأدیه اقساط داشته باشد
جرائم مزبور به بدهی اضافه و طبق ضوابط مربوط وصول خواهدشد. همچنین در مواردی که
گیرنده تسهیلات، اقساط معوقه بابت تسهیلات موضوع این مصوبه در چند بانک داشته
باشند نیز بخشودگی جرائم در کمیسیون یادشده تصمیم‌گیری خواهدشد.
تبصره ـ چنانچه طرح مربوط به وزارتخانه یا سازمان مستقل دیگری باشد نماینده وزارت
یا سازمان مربوط نیز با حق رأی در این کمیسیون شرکت خواهدنمود. در صورت تساوی آراء
نظر وزارت صنایع و معادن ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ماده6 ـ دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای برخورداری از مزایای این مصوبه ظرف سه
ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی کشور مهلت دارند به بانکهای عامل
جهت اجرای مواد (2)، (3) و (4) این مصوبه مراجعه نمایند و درخواست خود را برای
بخشودگی جرائم تأخیر همراه با مدارکی که مبین عذرموجه باشد، به وزارت صنایع و
معادن ارسال نمایند.
تبصره ـ گیرندگان تسهیلات مجازند فقط بخشودگی جرائم موضوع ماده (5) این مصوبه را
درخواست نمایند و سایر موارد براساس قراردادی که با بانک عامل دارند مورد اقدام
قرار خواهدگرفت.
ماده7ـ مفاد قراردادهای عاملیت با بانک مربوط و نیز قراردادهای فی‌مابین بانک عامل
و استفاده‌کننده از تسهیلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع این مصوبه مجری
خواهدبود. به هر حال اجرای این مصوبه رافع مسئولیت بانکهای عامل در پیگیری وصول
مطالبات براساس ضوابط یادشده نمی‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

ارزی برای ذخیره ارزی

مسیر شما: قوانین و مقررات قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

QR

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر ارزی برای ذخیره ارزی در ماده (1) قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده (1) قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها

ماده واحده ـ در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) دلار جهت تأمین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلان‌شهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار جهت اجرائی کردن طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم پنجاه درصدی (50%) دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهدبود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است منابع فوق را در سال 1388 و یا سال 1389 در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم دی مـاه یکهزار و سیـصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسـلامی تصـویب و در تاریخ 15/12/1388 با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.