قیمت و خرید یو اس دی سی


هارد اس اس دی (اینترنال)

6.4 ترابایت 20 گیگابایت 40 گیگابایت 1.6 ترابایت 32 گیگابایت 60 گیگابایت 64 گیگابایت 80 گیگابایت 90 گیگابایت 100 گیگابایت 120 گیگابایت 128 گیگابایت 160 گیگابایت 180 گیگابایت 200 گیگابایت 240 گیگابایت 250 گیگابایت 256 گیگابایت 275 گیگابایت 360 گیگابایت 400 گیگابایت 480 گیگابایت 500 گیگابایت 512 گیگابایت 525 گیگابایت 750 گیگابایت 960 گیگابایت 1920 گیگابایت 1 ترابایت 2 ترابایت 3.84 ترابایت 4 ترابایت 6 ترابایت 8 ترابایت 10 ترابایت 16 گیگابایت

درگاه اتصال

SAS 12.0 Gbps PCIe 3.0 ×2 mSATA M.2 SATA 2.0 SATA 3.0 USB Gen 2.0 USB Gen 3.0 USB Gen 3.1 USB Gen 3.2 USB 3.2 Type-C ThunderBolt PCIe PCIe 2.0 x8 PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x8 PCIe x16 Type-C Gen 3.1 USB 3.0 Micro-B

سرعت خواندن ترتیبی

حداکثر تا 480 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 460 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2650 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3150 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2450 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3470 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3430 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 220 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3350 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 580 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 250 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 270 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 360 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 365 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 410 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 420 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 430 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 440 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 450 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 451 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 475 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 495 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 501 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 505 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 510 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 515 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 520 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 525 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 530 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 535 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 536 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 540 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 545 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 546 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 550 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 555 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 556 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 570 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 660 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 770 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 880 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 910 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 980 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1050 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1215 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1350 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1370 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1550 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1650 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1700 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1750 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1832 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1850 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1950 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2010 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2050 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2110 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2150 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2160 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2165 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2455 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2680 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2700 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2705 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3450 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3480 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 15000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4950 مگابایت بر ثانیه

سرعت نوشتن ترتیبی

حداکثر تا 6800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 37 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3080 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2250 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4000 مگابایت بر ثانیه 2850 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6700 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 50 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 620 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 650 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 65 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 70 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 75 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 90 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 130 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 145 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 150 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 160 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 165 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 170 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 175 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 180 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 185 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 190 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 201 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 205 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 211 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 220 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 230 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 250 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 270 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 280 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 290 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 291 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 310 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 320 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 330 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 331 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 340 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 342 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 350 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 360 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 365 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 370 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 375 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 380 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 385 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 390 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 410 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 411 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 412 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 420 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 425 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 430 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 435 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 440 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 445 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 446 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 450 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 451 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 455 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 460 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 461 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 465 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 466 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 470 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 475 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 480 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 481 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 485 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 490 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 495 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 501 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 505 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 510 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 512 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 515 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 520 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 521 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 525 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 530 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 531 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 535 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 545 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 540 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 550 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 536 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 546 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 555 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 556 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 570 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 660 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 870 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 720 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 770 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 810 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 820 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 850 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 860 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 865 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 880 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 910 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 940 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 950 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 990 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1050 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1150 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1215 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1250 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1350 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1370 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1450 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1550 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1650 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1700 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1750 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1755 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1850 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1950 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1980 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 1990 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2010 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2050 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2110 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2160 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2165 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2600 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2680 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2700 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2705 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2800 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 2900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3100 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3200 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3450 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3480 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4250 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4950 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 5500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6300 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6850 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 6900 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 7400 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 9500 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 15000 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 3700 مگابایت بر ثانیه حداکثر تا 4500 مگابایت بر ثانیه

خرید یو پی اس

یو پی اس درواقع دستگاهی است که وظیفه آن تامین برق مورد نیاز دستگاه های الکترونیکی در هنگام قطع برق است. این دستگاه از بروز نوسانات برق جلوگیری می نماید و از ایجاد آسیب در وسایل برقی جلوگیری می نماید. همانطور که می دانید امروزه کمتر سازمان یا شرکتی را فاقد منبع تغذیه بدون وقفه میبینیم، درضمن بسیاری از منازل مسکونی نیز دارای این دستگاه می باشند، از این رو می توان گفت ups ها جزئی از لوازم اساسی منزل شده اند. جالب است بدانید تمامی یو پی اس ها دارای بخش هایی از جمله یکسو کننده، ترانس کاهنده ورودی، باتری قابل شارژ، مدار کنترلی، انواع کلید ها، پورت های خروجی، فن خنک کننده و نمایشگر نشان دهنده برق باقی مانده می باشد. بهتر است برای خرید یو پی اس آگاه باشید که این دستگاه ها در ۳ نوع مختلف با عنوان آفلاین، آنلاین و لاین اینتراکتیو تولید می شوند، اما امروزه بیشتر یو پی اس ها آنلاین می باشد تا بتوانند بهترین خدمات را به شما ارائه دهند. لازم به ذکر است هژیر صنعت ارائه دهنده انواع ups ها می باشد، برای اطلاع از مسائل فنی و تخصصی دستگاه ها و برای خرید یو پی اس با ما همراه باشید.

چرا خرید استبلایزر خوب است؟

یکی از مهم ترین مواردی که این روزها برای پشتیبانی نیروی برق مکان هایی که نوسان ولتاژ برق دارند توصیه بسیار شده است مجهز کردن سیستم ها به استابلایزر می باشد. همانطور که می دانید نیروی برق از پر اهمیت ترین مواردی است که در زندگی روزمره خود به آن نیاز داریم. همه ما در زندگی روزانه خود با لوازم الکتریکی بسیاری سر و کار داریم و به نوعی پیش برد کارهای ما به استفاده و عملکرد این لوازم الکتریکی بستگی دارد. بنابراین باید میزان برق مورد نیاز آن ها را به درستی تامین کنیم تا در مواقع قطعی برق با مشکل مواجه نشویم.

ما در سایت هژیر صنعت علاوه بر سیستم برق بدون وقفه که همان ups می باشد سیستم دیگری را هم در اختیار شما قرار خواهیم داد که بتوانید سیستم ها و تجهیزات خود را با یک پشتیبانی درست مورد استفاده قرار دهید. شما می توانید با توجه به سیستم هایی که دارید برای خرید استابلایزر مورد نیاز خود با مشاوران و همکاران ما در هژیر صنعت تماس گرفته و با راهنمایی هایی که دریافت میکنید به راحتی تصمیم بگیرید که برای تجهیزات الکتریکی خود بهتر است که استابلایزر تهیه کنید و یا همان یو پی اس جوابگوی تجهیزات شما خواهد بود.

انواع محصولات

هژیر صنعت

یو پی اس لاین اینتراکتیو

یو پی اس آنلاین

استبلایزر تک فاز

استبلایزر سه فاز

اطلاعات لازم قبل از خرید یو پی اس

روزها بیشتر مشاغل از منبع تغذیه بدون وقفه یا همان uninterruptible power supply، دستگاهی است قیمت و خرید یو اس دی سی که به دستگاه ها و تجهیزات برقی شما این اجازه را می دهد با از دست رفتن منبع اصلی برق حداقل برای مدت کوتاهی کار خود را ادامه دهند. دستگاه های یو پی اس همچنین از افزایش ولتاژ برق محافظت می کنند.

شاید نیاز باشد بدانید که ups حاوی باتری است و هنگامی که دستگاه برق شهری خود را از دست می دهد با کمک باتری شروع به کار می کند. اگر کاربر نهایی وقتی UPS از اتلاف برق خبر می دهد، روی دستگاه ها و تجهیزات خود کار می کند باید بدانید قبل از اتمام منبع ثانویه (باتری)، داده های مورد نظر خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. وقتی برق به طور کامل قطع شود، هر داده موجود در حافظه دسترسی دستگاه و تجهیزات شما پاک می شود. وقتی برق متوقف می شود ، یو پی اس موج را متوقف می کند تا به سیستم های شما آسیب وارد نشود.

انواع مختلف یو پی اس

منبع تغذیه بدون وقفه قیمت و خرید یو اس دی سی که به آن ها سیستم های uninterruptible power supply گفته می شود طیف کاملی از برنامه ها را در خود جای می دهند. آنها نیازهای شرکت و مصرف کننده را برآورده می کنند. ups آماده به کار یک واحد آفلاین است که می تواند خرابی برق را تشخیص داده و به طور خودکار باتری را تغذیه کند. انواع دیگر یو پی اس عبارتند از: ups آنلاین و ups Line Interactive

از میان انواع یو پی اس موجود در بازار این ups آنلاین است که همه گران تر می باشد. البته هر سه مدل سیستم منبع تغذیه بدون وقفه در صورت عدم دسترسی برق می توانند برق مورد نیاز تجهیزات و دستگاه های شما را تامین نمایند و هر یک از آن ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارا می باشند.شما می توانید با توجه به حرفه و کسب و کاری که دارید برای مشاوره از خرید uninterruptible power supply مناسب با تیم هژیر صنعت در ارتباط بوده و از راهنمایی های این تیم بهره مند شوید.

ups online

اولین و پرکاربردترین uninterruptible power supply که این روزها بسیاری از تجهیزات و دستگاه های برقی به آن مجهز می باشند ups online است.
در یو پی اس آنلاین، باتری ها همیشه به اینورتر متصل هستند بنابراین داشتن سوئیچ انتقال برق ضروری نیست. وقتی اتلاف برق رخ می دهد یکسوساز از مدار خارج می شود و باتری ها جریان برق را ثابت و بدون تغییر نگه می دارند.
با بازیابی برق، یکسوساز بیشترین بار را از سر می گیرد و همچنین شروع به شارژ باتری می کند. با این حال ممکن است جریان شارژ محدود شود تا از گرم شدن زیاد باتری ها و جوشاندن الکترولیت توسط یکسوساز با قدرت بالا جلوگیری شود. سودمندترین مزیت ups online، در مقایسه با سایر ups ها ، توانایی آن در تهیه “فایروال الکتریکی” بین برق ورودی و تجهیزات حساس الکترونیکی است.

اطلاعات لازم از خرید یو پی اس

روزها بیشتر مشاغل از منبع تغذیه بدون وقفه یا همان uninterruptible power supply، دستگاهی است که به دستگاه ها و تجهیزات برقی شما این اجازه را می دهد با از دست رفتن منبع اصلی برق حداقل برای مدت کوتاهی کار خود را ادامه دهند. دستگاه های یو پی اس همچنین از افزایش ولتاژ برق محافظت می کنند.

شاید نیاز باشد بدانید که ups حاوی باتری است و هنگامی که دستگاه برق شهری خود را از دست می دهد با کمک باتری شروع به کار می کند. اگر کاربر نهایی وقتی UPS از اتلاف برق خبر می دهد، روی دستگاه ها و تجهیزات خود کار می کند باید بدانید قبل از اتمام منبع ثانویه (باتری)، داده های مورد نظر خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. وقتی برق به طور کامل قطع شود، هر داده موجود در حافظه دسترسی دستگاه و تجهیزات شما پاک می شود. وقتی برق متوقف می شود ، یو پی اس موج را متوقف می کند تا به سیستم های شما آسیب وارد نشود.

انواع مختلف یو پی اس

منبع تغذیه بدون وقفه که به آن ها سیستم های uninterruptible power supply گفته می شود طیف کاملی از برنامه ها را در خود جای می دهند. آنها نیازهای شرکت و مصرف کننده را برآورده می کنند. ups آماده به کار یک واحد آفلاین است که می تواند خرابی برق را تشخیص داده و به طور خودکار باتری را تغذیه کند. انواع دیگر یو پی اس عبارتند از: ups آنلاین و ups Line Interactive

از میان انواع یو پی اس موجود در بازار این ups آنلاین است که همه گران تر می باشد. البته هر سه مدل سیستم منبع تغذیه بدون وقفه در صورت عدم دسترسی برق می توانند برق مورد نیاز تجهیزات و دستگاه های شما را تامین نمایند و هر یک از آن ها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارا می باشند.شما می توانید با توجه به حرفه و کسب و کاری که دارید برای مشاوره از خرید uninterruptible power supply مناسب با تیم هژیر صنعت در ارتباط بوده و از راهنمایی های این تیم بهره مند شوید.

ups online

اولین و پرکاربردترین uninterruptible power supply که این روزها بسیاری از تجهیزات و دستگاه های برقی به آن مجهز می باشند ups online است.
در یو پی اس آنلاین، باتری ها همیشه به اینورتر متصل هستند بنابراین داشتن سوئیچ انتقال برق ضروری نیست. وقتی اتلاف برق رخ می دهد یکسوساز از مدار خارج می شود و باتری ها جریان برق را ثابت و بدون تغییر نگه می دارند.
با بازیابی برق، یکسوساز بیشترین بار را از سر می گیرد و همچنین شروع به شارژ باتری می کند. با این حال ممکن است جریان شارژ محدود شود تا از گرم شدن زیاد باتری ها و جوشاندن الکترولیت توسط یکسوساز با قدرت بالا جلوگیری شود. سودمندترین مزیت ups online، در مقایسه با سایر ups ها ، توانایی آن در تهیه “فایروال الکتریکی” بین برق ورودی و تجهیزات حساس الکترونیکی است.

راهنمای خرید UPS

با توجه به اینکه این روزها بیشتر مشاغل از سیستم ها و تجهیزاتی استفاده می کنند که نیاز به برق شهری دارند و هر لحظه با این مشکل ممکن است مواجه شوند که در زمان قطعی برق سیستم ها و تجهیزات آن ها دچار مشکل شده و اطلاعات مهم بدون اینکه زمان ذخیره کردن آن ها و جود داشته باشد از بین برود بنابراین نیاز است که تمام سیستم ها و تجهیزاتی که از آن ها استفاده می شود مجهز به یک سیستم پشتیبان باشند که بتوانند میزان برق مورد نیاز آن ها را در شرایط اضطراری به این دستگاه ها برسانند.
انتخاب و خرید ups مناسب بهترین گزینه برای حل این مشکلات می باشد. ما در هژیر صنعت می خواهیم با راهنمای خرید یو پی اس به شما کمک کنیم تا بتوانید بهترین و مناسب ترین uninterruptible power supply را برای تجهیزات خود خریداری کنید.
قبل تر به این موضوع اشاره کرده ایم که ups همان منبع تغذیه برق بدون وقفه می باشد که کار آن پشتیبانی از تجهیزات الکترونیکی است. UPS ها دارای باتری های داخلی هستند که در صورت عدم استفاده دائماً شارژ می شوند بنابراین در صورت قطع یا اختلال در برق دستگاه آماده هستند تا انرژی پشتیبان تهیه کنند. علاوه بر این ، UPS ها می توانند ناهنجاری هایی مانند افت برق و ولتاژ را که نوسانات موقتی برق است و می تواند به رایانه های متصل شده و سایر لوازم الکترونیکی آسیب برساند، شناسایی و جبران کنند.
مدلهای مختلف UPS برای محافظت از دستگاهها، از جمله رایانه و وسایل جانبی، سرورها و تجهیزات شبکه و همچنین مراکز داده طراحی شده اند. بهترین راه حل پشتیبان گیری باتری UPS برای سازمان شما از نظر بارهایی که برای محافظت و تحمل خطر خرابی نیاز دارید، به نیازهای خاص شما بستگی دارد.

UPS مرکز داده

هر یو پی اس AC ورودی را از طریق یکسوساز به DC تبدیل می کند و با یک اینورتر دوباره آن را تبدیل می کند. و به این وسیله باتری ها را برای استفاده در یک خرابی ابزارها ذخیره سازی می کنند.یک مدار بایپان مسیرهای اطراف یکسو کننده و اینورتر را کنترل کند و بار IT را با استفاده از ابزار ورودی یا توان تولید کننده به جریان اندازد. در صورتیکه سیستمهای UPS به طرحهای دو طرفه تبدیل، خط تعاملی و آماده به کار تقسیم بندی شده اند.

یو پی اس تکام 1000VA لاین مدل TU7002-610 با باتری خارجی

یو پی اس تکام TU7002-610 از سری لاین این مجموعه با ظرفیت 1000VA و بازده 75% قابلیت حفاظت از دستگاه شما در برابر صاعقه، افزايش بار، ولتاژ زياد و کم را دارا است. باتری اکسترنال 24 ولتی این یو پی اس به 8 ساعت زمان برای شارژ کامل احتیاج دارد. این باتری ها حتی در حالت خاموش بودن هم به طور اتوماتیک شارژ می شوند. حالت اقتصادی Eco Mode این یو پی اس با صرفه جویی در مصرف برق، آن را در زمان بی باری به طور اتوماتیک خاموش می کند.

یو پی اس لاین تکام 1000VA مدل TU7002-610 با باتری خارجی

یو پی اس لاین تکام مدل TU7002-610 یکی دیگر از یو پی اس های این شرکت با سطح بالایی از حفاظت در برابر اختلال بار می باشد. این محصول بسیار مشابه با مدل TU7002-620 است، با این تفاوت که توان اسمی آن نصف مدل 620 به اندازه 1000VA و با بازده 75% است. کارکرد یو پی اس تکام در هنگام قطع شدن برق به نمایش در می آید، به این ترتیب که بلافاصله به جای برق شهری وارد مدار می شود تا از قطع شدن یا ریست شدن دستگاه جلوگیری کند. با خرید یو پی اس لاین تکام VA1000 مدل TU7002-610 و استفاده از آن در حالت Eco Mode برای صرفه جویی اقتصادی، در زمان بی باری به طور اتوماتیک خاموش می شود.

خصوصیات فنی یو پی اس لاین تکام VA1000 مدل TU7002-610

یو پی اس TU7002-610 تکام قابلیت کارکرد در دمای 0 تا 40 درجه سانتی گراد با حداکثر رطوبت 93% را دارد. انواع یو پی اس های سری لاین تکام دارای خروجی سینوسی خالص اند و فرکانس ورودی برق شبکه را به طور اتوماتیک تشخیص می دهند. تامین انرژی این یو پی اس با استفاده باتری خارجی آن با ولتاژ 24Vdc صورت می گیرد. این باتری به 8 ساعت زمان برای شارژ کامل احتیاج دارد. توان اسمی یو پی اس لاین تکام TU7002-610به اندازه 1000VA با ضریب اسمی 0.8 و بازده 75% است. در ادامه به خلاصه ای از خصوصیات قیمت و خرید یو اس دی سی فنی این محصول می پردازیم، جزییات بیشتر در مورد ویژگی های این محصول را می توانید در بخش جزییات کالا مشاهده کنید:

  • خروجی سینوسی خالص
  • ضریب قدرت 8/0
  • کنترل دیجیتال DSP
  • تثبیت ولتاژ خروجی با AVR
  • تشخیص خودکار فرکانس ورودی برق شبکه
  • جریان شارژ و ولتاژ قطع باتری قابل تنظیم
  • مدیریت باتری هوشمند
  • دارای حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار
  • شارژر اتوماتيك باتری ‎ها حتی در حالت خاموش بودن يو پي ‎اس
  • پورت ارتباطی AS400, RJ45, UPSو SNMP (سفارشی)

جمع بندی و گارانتی یو پی اس لاین تکام TU-7002-610

شرکت تکام کارکرد تمامی انواع یو پی اس های خود را به مدت 24 ماه (دو سال) گارانتی می کند. با قیمت و خرید یو اس دی سی امکان مدیریت هوشمند باتری و قابلیت شارژ اتوماتیک باتری ها (حتی در زمان خاموشی یو پی اس) ، ضریب اسمی 1000VA با بازده 75% این محصول را به عنوان یکی از بهترین انواع ups تبدیل می کند. برای اطلاع از به روز ترین قیمت یو پی اس لاین تکام TU-7002-610 با همکاران ما در بخش فروش یو پی اس دی سی ای کالا تماس بگیرید.

یو پی اس UPS

UPS که از سر کلمات Uninterruptible Power Supply به معنای منبع تغذیه بدون وقفه گرفته شده است، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار ها در حوزه تجهیزات الکترونیکی به شمار می رود. اساس استفاده از یو پی اس بر پایه تغییر منبع تامین انرژی از برق شهری، به منبع ثانویه است که به این ترتیب از خاموشی و قطع شدن کار دستگاه جلوگیری می کند. در نظر داشته باشید که یو پی اس را برای وسایل پر مصرفی مانند کولر گازی نمی توانید به کار ببرید و بهتر است آن را برای شرایط ضروری مانند قطعی برق برای جک درب اتوماتیک و راهبند به کار برید.

کشور سازنده ایران نوع محصول یو پی اس UPS توان اسمی 1000VA ضريب اسمي توان 0.8 بازده 75% ولتاژ اسمي ورودي 230V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac ولت فرکانس اسمي ورودي HZ50/60Hz (auto-sense), 50Hz/60Hz±5%~15% هرتز محدوده ولتاژ ورودي V230:175~290Vac 240V:185~300Vac ولت محدوده جريان ورودي 4.3A: 5.7 ~ 3.4Aac 4A: 5.4 ~ 3.3 Aac آمپر جريان ورودي 4.3A/5.4Aac آمپر اعوجاج هارمونيک 3% فاز ورودی تک فاز ولتاژ اسمي خروجي V200/220V/230V/240Vac±5% (settable) ولت تعداد خروجي 2 عدد اعوجاج ولتاژ خروجی 2% linear load 5%; non-linear load فاز خروجی تک فاز نوع باتري UPS اكسترنال ولتاژ باتری 24 ولت DC زمان شارژ مجدد باتری 8 ساعت باتري خارجي 7Ah~100Ah نويز عملياتي 50dB برند سازنده تکام Tacom دیگر امکانات RS232 (standard)/ USB (optional), SNMP (optional), EPO (optional), Supports All Windows مدل TU7002-620 اندازه بدنه 215×345×144 ميلي متر وزن 11.5 کيلوگرم دمای کارکرد 0 تا 40 درجه سانتی گراد مقدار گارانتی 2 ساله

قیمت لحظه‌ای و چارت تحلیل تکنیکال یورو دلار | EURUSD

ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.

هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.

جفت ارز EURUSD چیست؟

جفت ارز EURUSD کوتاه شده یورو در برابر دلار آمریکا است. این جفت ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک یورو (ارز پایه) به چند دلار آمریکا (ارز مظنه) نیاز است. معامله جفت ارز EURUSD به عنوان معامله “یورو” نیز شناخته می‌شود. در این نماد ارزش 1 یورو به ازای هر دلار آمریکا ذکر شده است. به عنوان مثال، اگر جفت ارز با قیمت 1.50 معامله می‌شود، به این معنی است که خرید 1 یورو به 1.50 دلار آمریکا نیاز دارد.

جفت ارز EURUSD تبدیل به پرمعامله‌ترین جفت ارز در جهان شده است، زیرا ترکیب دو اقتصاد‌ بزرگ جهان است. این جفت ارز تحت تأثیر عواملی است که بر ارزش یورو و یا دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (Fed) بر ارزش این ارز‌ها در مقایسه با یکدیگر تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، هنگامی که فدرال رزرو در فعالیت‌های بازار آزاد، برای تقویت دلار آمریکا دخالت می‌کند، ارزش تلاقی EURUSD می‌تواند به دلیل تقویت دلار آمریکا در مقایسه با یورو کاهش یابد.

در همین راستا، اخبار بد از اقتصاد اتحادیه اروپا تأثیر نامطلوبی بر قیمت جفت یورودلار دارد. به عنوان مثال اخبار مربوط به بحران بدهی دولت‌ها و هجوم مهاجران به اروپا، منجر به فروش یورو می‌شود و باعث کاهش نرخ این جفت ارز می‌شود.

خواندن نمودار قیمت EUR/USD

بر خلاف نمودار قیمت یک سهم که در آن قیمت مشخص شده مستقیماً قیمت سهام را نشان می دهد، قیمت ذکر شده در نمودار قیمت برای یک جفت ارز، نشان دهنده نرخ مبادله دو ارز است. بنابراین، نشانگر جهت یک نمودار با ارز پایه مطابقت دارد. با استفاده از مثال قبلی، هنگامی که معامله‌گری در واحد پول EURUSD در قیمت 1.50 خرید می‌کند، با افزایش نرخ به 1.70، قدرت یورو افزایش می‌یابد، و دلار آمریکا ضعیف می‌شود. اکنون برای خرید همان یورو به 1.70 دلار (دلار بیشتر) نیاز است. این یعنی دلار ضعیف‌تر و یورو قوی‌تر شده است.

با این حال، درک این نکته مهم است که ارز پایه جفت ارز ثابت است، و همیشه یک واحد را نشان می دهد.

قیمت و خرید یو اس دی سی

مشتریان محترم خریدهای بالای 5.000.000ریال بصورت رایگان ارسال میگردد- به دلیل نوسانات نرخ ارز احتمال تغییر قیمت پس از ثبت فاکتور وجود دارد و درضمن مرجوعی و تعویض کالا حداکثر تا 7 روز از تاریخ فاکتور انجام میگردد(شامل خریدحضوری و تلفنی نمیباشد)

آشنایی با مشخصات سوکت یو اس بی

از سوکت یو اس بی برای انتقال داده و جریان الکتریکی قیمت و خرید یو اس دی سی بین کامپیوتر و دستگاه های جانبی مختلف مثل تبلت، لپ تاپ و دوربین های دیجیتالی استفاده می شود . اولین نسخه تجاری و کاربردی سوکت USB در سال 1996 منتشر شد. این نسخه به طور گسترده برای انتقال دیتا و شارژ باتری مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت. سرعت انتقال انرژی و داده در یو اس بی 1.0، 12 مگابیت بر ثانیه ارزیابی شده است. از سال 1996 تا به امروز، سرعت انتقال داده و مکانیسم کارایی این نوع سوکت پیشرفته کرده است‌. به گونه ای که نسخه پیشرفته و سریع سوکت یو اس بی 3.2، در سال 2017 با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه در سراسر جهان منتشر شد.

بررسی مشخصات انواع سوکت یو اس بی

امروزه تعداد زیادی کارخانه تولید کننده اتصال دهنده الکتریکی در زمینه تولید و توزیع سوکت یو اس بی فعالیت می کنند . کارایی، عملکرد و مشخصات سوکت USB در انواع مختلف آن با یکدیگر متفاوت است. مشتریان باید در هنگام خرید سوکت یو اس بی حت قیمت و خرید یو اس دی سی ما به کارایی، مشخصات فنی و قیمت سوکت یو اس بی توجه کنند‌. در ادامه با خصوصیات برخی از انواع سوکت USB بیشتر آشنا می شویم.

سوکت مینی یو س بی

این نوع سوکت یو اس بی برای انتقال داده و جریان الکتریکی بین دوربین های دیجیتال و تجهیزات جانبی کامپیوتر های شخصی و صنعتی مثل هارد اکسترنال مورد استفاده قرار می گیرد . امروزه استفاده از این نوع سوکت در مقایسه با سایر سوکت های یو اس بی کمتر شده است.

سوکت مایکرو یو اس بی

کارایی و کاربرد این نوع سوکت یو اس بی در مقایسه با سوکت های نوع C کمتر شده است. استفاده از این نوع سوکت برای برقراری اتصال الکتریکی بین قطعات جانبی کامپیوتر، کنترل کننده های بازی در رایانه و شارژ کردن باتری دستگاه های ارتباطی مختلف مثل تلفن و تبلت رایج و پرکاربرد است.

انواع مختلف سوکت USB

سوکت یو اس بی تایپ C

کانکتور های نری و مادگی قسمت های بالا و قیمت و خرید یو اس دی سی پایین این نوع سوکت در مقایسه با سوکت مینی و مایکرو یو اس بی متقارن و هم شکل هستند . به همین دلیل اتصال دو بخش نری و مادگی در این نوع سوکت راحت تر صورت می گیرد. از این نوع سوکت در جدید ترین مدل های تلفن های همراه و تبلت ها استفاده می شود.قیمت و خرید یو اس دی سی

فروش سوکت یو اس بی در فروشگاه یکتا الکترونیک

فروشگاه یکتا الکترونیک مدتی است که در زمینه فروش و پخش سوکت یو اس بی به صورت کاملا حرفه ای فعالیت می کند‌ . این فروشگاه سعی می کند که انواع مختلف این نوع سوکت را با بهترین کیفیت و قیمت در اختیار مشتریان قرار دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.